Styrelseprotokoll 1 okt 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 1 okt 2016 i Varmbadhuset kl. 12.30–14.00.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Hans Johansson, Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anders Bengtsson, Johan Eriksson

Ej närvarande: Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Märit Lagheim valdes till justerare. Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

Hans har tagit upp frågan med direktverkande varmvattenberedare vid Sjöstugan men det blir ingen sådan då säkringen som finns inte har tillräcklig kapacitet.

Mail är utskickat till Norra Hamnens båtplatsinnehavare ang. ansvar och skyldigheter.

Föreningen Nösund har ansvar för att sköta parkeringen vid Norra Hamnen och ska be kommunen om ett lass grus till rampen.

Hans har sett över dörrarna i Varmbadhuset men en ny spanjolett behövs till en dörr. Hans meddelar Varmbadhussektionen.

§2 Förslag på service-rutin för VA-anläggning Sjöstugan

Bengt redogjorde för förslaget på servicerutin för VA-anläggningen.

Bengt gör en ritning över hur pumpanläggningen fungerar samt dokumenterar vilka företag/personer man kan ringa vid problem. Vid fel kontaktar man dem.

Ritning och telefonlista görs tillgänglig för Sjöstugesektionen.

Nödlösning ska installeras så att man åtminstone kan ha färskvatten om fel i pumpanläggningen skulle uppstå.

Beslut: Styrelsen beslöt att gå på Bengt T:s förslag om ny servicerutin för den nya VA-anläggningen vid Sjöstugan samt att installera en nödlösning för köksavloppet enligt Bengts förslag.

Mätarbrunnen vid Ångbåtsbryggan är sannolikt felinstallerad vilket gör att det rinner in vatten i den. Bengt T ska ta upp frågan med Göran.

§3 Norra Hamnen – Framtida planer – nästa steg

Beslut: Aslak, Johan E och Bengt Thompson tar fram en kalkyl och ett etappindelat åtgärdsförslag för hur hamnen kan fortsätta att drivas i Föreningen Nösunds regi.

§4 Sjöstugeprojektet fas 3– status

Enligt plan, ritningar är något justerade och börjar bli helt klara.

Kent och Egon ska göra en tidplan men den är komplicerad att göra då arbetslagets resurser fluktuerar.

Stolsförrådet är underdimensionerat och en lösning med rullbord för borden under scenen bör undersökas. Hans tar med sig frågan till Sjöstugesektionen.

En brandsläckare på Sjöstugan bör bytas ut. Lars-Erik tar frågan med Bengt T.

§5 Tack-gåva och tackbrev – status

Planen är att avhandla tackgåva och tacktal vid januarimötet.

§6 Sopcontainer vid Magasinet till nästa sommar

Föreningen Nösund ska beställa sopcontainer/låda till nästa sommar. Kostnaden delas med Vägföreningen.

§7 Nösunds Bryggeri och Magasinet

Frågan måste stämmas av med Jan S Crona. FN vill se ett ritat förslag på hur bryggareföreningen tänkt att det ska se ut.

§8 Hyresavgift för plåtskåp i Kolboden

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§9 Belysning utmed landgången till Vägföreningen

Bengt har haft en diskussion med Patrik på Gustavssons El som föreslog att man byter ut de stora och skrymmande stolparna. I samband med det föreslår vi att också fixa till Dan Linds kablage vid Vadräckena. Det är också viktigt att vi får dokumentation på hur installationen ser ut.

Bengt och Lars-Erik driver detta tillsammans med Vägföreningen.

Att byta den trasiga lampan på Landgången ska lejas ut till lämplig elfirma. Bengt kollar med Eliassons El.

Lars-Erik har kommit överens med Michael Gibbons, ordförande i Vägföreningen, om att Vägföreningen tar över ägandet och underhållet av belysningen utmed landgången.

Beslut: Vägföreningen tar över ägandet och underhållet av belysningen utmed landgången från Föreningen Nösund.

§10 Förslag på hyresavtal och nya avtalsprinciper

Frågan hänskjuts till nästa möte. Eva skickar dessförinnan ut information till övriga medlemmar i styrelsen.

§11 Ekonomisk rapport

Rapportering sker vid nästa möte.

§12 Nya medlemmar

Ingela och Thomas Dahl hälsas välkomna i föreningen.

§13 Övriga frågor

GDPR (nya PUL) ska tas upp på nästa möte.

§14 Nästa möte, inkl. fika

29/10 – Johan har fikat.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Lars-Erik Roos