Styrelseprotokoll 29 okt 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 29 okt 2016 i Varmbadhuset kl. 09.30–11.30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Hans Johansson, Eva Ossiansson,  Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson

Ej närvarande: Märit Lagheim

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Hans Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

Kopplat till föregående protokoll kan noteras att Bengt Thompson har anlitat Västra Orust Eltjänst och lampor är bytta längs landgången. Vägföreningen i dagarna precis tagit över ansvaret för belysningen av landgången.

Aslak Jensen, Bengt Thompson och Johan Eriksson har startat arbetet med att ta fram en kalkyl över Norra Hamnens renovering.

Sopcontainer beställs till våren.

Eva O upplyste att ytterligare belysningsstolpar har trasiga lampor bortanför Sjöstugan mot djupa badet.

§2 Påskrifter protokoll konstituerande möte

Protokollet är påskrivet och arkiverat.

§3 Sjöstugeprojektet fas 3– status

Hans J redogjorde för status för fas 3 och de arbeten som görs av Kent och kommunens arbetslag.

Julmarknaden kan genomföras enligt plan. Arbetslaget kommer att skärma av så att besökare ändå kan komma in trots arbetena.

§4 Vattenledning med Nösunds Båthamn

GA-avtalet anger hur vattenledningen skall hanteras med Båtföreningen. Anslutningen och själva ledningen tillhör Båthamnen. En slang dras under Sjöstugan istället för att grävas ner längs vägen är föreslaget. En helt ny vattenmätare kommer att sättas upp i Båthamnens regi. Den nya vattenmätaren kommer att sättas upp i det nya städutrymmet. Föreningen Nösund svarar för att städutrymmet kommer att hållas frostfritt.

Beslut: Styrelsen godkände Hans förslag med att dra en slang under Sjöstugan och att hålla städutrymmet frostfritt.

§5 Tack-gåva och tackbrev – status

Fotografier är tagna över de objekt som är föremål för tack-gåvan. Målet är att visa slutprodukten till januarimötet. Bilderna skall inte användas till andra typer av produkter än de som skall bli den tack-gåva som är ämnad till bidragsgivarna.

Beslut: Styrelsen föreslår att Märit L och Johan E tar de tre bilderna som är aktuella och ser hur man kan produktifiera materialet.

§6 Rapport från Ordförandemötet (150 kr till Blomsterfond)

Mötet genomfördes enligt plan. Idag är det två möten per år och det kan vara fullt tillräckligt med ett möte per år, vårmötet. Anna-Karin är ny ordförande för Nösunds Samfällighetsförening och tog minnesanteckningar från mötet.

Beslut togs på Ordförandemötet rörande blomsterdekorationer i Nösund, som hittills har skötts av Pia Gitse. Alla föreningar skall bidra med 150kr till en ny blomsterfond. Föreningen Nösund skall administrera blomsterfonden.

Beslut: Styrelsen beslöt att Föreningen Nösund erbjuder sig att fortsättningsvis stå för kostnaden för de blomsterarrangemang i Nösund som Pia Gitse handhar och att övriga föreningar därmed inte behöver bidra.

§7 Nösunds bryggeri och Magasinet

För tillfället är det inte aktuellt att Nösunds bryggeri skall bedriva verksamhet i Magasinet.

Nuvarande arrendeavtal löper på men avtalet är planerat att övergå till ett tomträttsavtal. Ärendet rörande tomtsrättsavtal ligger för åtgärd hos Orust kommun.

Beslut: Magasinets framtida inriktning tas upp på kommande visionsmöte som styrelsen har planerat till 3 november. Styrelsen vill att Jan Smithbauer Crona tar ledningen att driva vidare utvecklingsförslag av Magasinet efter styrelsens inriktning efter visionsmötet.

§8 Hyresavgift för plåtskåp i Kolboden

Olika hyresavgifter diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslöt att hyresavgiften för utnyttjande av yta i Kolboden, ett plåtskåp eller på hyllor, blir 500kr per år och förening.

§9 Nya PUL lagen. Hur påverkar det oss?

Frågan tas upp på nästa informationsmöte. Förslaget är att göra en internrevision som protokollförs. Förfrågningar om publiceringar av namn på tex hemsidan görs till alla medlemmar i god tid till slutdatum som är satt till april 2018.

Beslut: Johan E och Bodil N N fick uppgiften att undersöka hur vi bör gå vidare inom föreningen.

§10 Kulturfrukostar i Varmbadhuset

Förslaget är att göra kulturfrukostar under fem morgnar under sommaren 2017 enligt Mikael H. Inbjudna föredragshållare kan inte ges någon ersättning men eventuella resor kan bekostas av föreningen. Arrangemanget hanteras av Varmbadhussektionen.

Beslut: Styrelsen stödjer Mikael Hs förslag. Styrelsen beslöt att ersätta för eventuella rimliga resekostnader för de föredragshållare som bjuds in.

§11 Förslag på hyresavtal och nya avtalsprinciper

Prissättningen av våra hyresobjekt kopplat till nya avtal diskuterades. Vissa höjningar görs inför nästa år men för hyresobjekten i Magasinet kan vi inte slutföra avtalstexter och hyrespriser förrän vi har sett vad visionsarbetet kommer fram till. Det är viktigt att verksamheterna som bedrivs i lokalerna drivs i den anda som framkommit i visionsarbetet.

Förslaget på avtalsprinciper, som tidigare under året redan hade godkänts, diskuterades också. Lars-Erik justerar de delar som berör prissättningen varefter avtalsprinciperna kan godkännas i sin helhet.

Beslut: Vi behöver besluta hur vi vill att Magasinet skall användas i framtiden innan vi kan fastslå slutliga riktlinjer och hyrespriser för utrymmen i Magasinet. För övriga hyresobjekt, som inte berör Magasinet, kan avtal skrivas och höjning av priser göras enligt modellen som diskuterade under mötet.

§12 Ekonomisk rapport

Inget nytt gällande ekonomin. 108 000 kr har totalt inkommit i bidrag till Sjöstugan fördelat på 79 bidragsgivare varav sommarfesten är en.

Inför årsbokslutet bör det diskuteras hur vinsten skall hanteras och om medel kan fonderas för kommande underhållsarbeten.

§13 Nya medlemmar

Björn och Eva Johannesson hälsas välkomna som nya medlemmar i föreningen.

§13 Övriga frågor

Vägskylt vid Kalvhagevägen har blåst ner. Vägföreningen har ansvaret.

Hemsidan måste krypteras. Johan E kommer att hantera det men det är inte klart ännu. Tills felet är åtgärdat kan det ge felmeddelande för de som går in på sidan.

Föreningen Nösund gör en skarp anmälan till fiberföreningen för anslutning av Varmbadhuset.

§14 Nästa möte, inkl. fika

Lördagen 3 december 2016 15:00-18:00 i Varmbadhuset – Bodil har fikat.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Hans Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos