Styrelseprotokoll 3 dec 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 3 december 2016 i Varmbadhuset kl. 15:00-18.00.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Hans Johansson(delvis), Bodil Novik Nilsson
Ej närvarande: Magnus Johansson

§1Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Mikael Hassler valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

Belysningsstolparna med lampor verkar nu fungera.

Julmarknaden förflöt i god traditionell ordning trots pågående ombyggnadsarbeten.

§2 Sjöstugeprojektet fas 3– status

Lars-Erik Roos redogjorde för det inbrott som skett där det stals verktyg och den polisanmälan som upprättades. Ingen är gripen ännu för brottet.

Fronten på Sjöstugan är riven och borttagen. Arbetena fortskrider

Bygglaget under ledning av Kent räknar med att vara klara till i slutet av maj 2017.

§3 Tack-gåva och tackbrev – status

Märit och Johan har sökt tänkt tryckare och alternativ för att kunna ta fram tackgåvan. Förfrågan har ställts till Göteborgs tryckeri där prisuppgifter hämtats för olika alternativa offset tryck.

Märit visade olika förslag på utformningar av bilderna. Märit kollar ännu en gång material och utformning för en sista justering enligt den inriktning som styrelsen kom fram till under mötet.

Ordföranden tar fram ett förslag till tacktext och lite historik om bilderna.

Beslut: Märit jobbar vidare och visar ett slutgiltigt förslag på nästa styrelsemöte.

§4 FN´s ansökan om fiber – status

Beslut: Ansökan är klar och inskickad till fiberföreningen Nösund-Tvet.

5 Bildandet av GA för Vatten och Avlopp vid Sjöstugan – status

Förhandlingarna med Brita Norberg angående andelstal i det nya GA, som skall bildas för avloppsdelen av VA-anläggningen till Sjöstugan, är nu klara. GA-avtalet för vattendelen tillsammans med Nösunds Båthamn är redan klar och underskriven sedan tidigare. Återstår nu att få Lantmäteriet att ändra i avtalstexten enligt våra överenskomna villkor med Brita N och sedan kan vi skriva under och bilda även GA’t för avloppet.

Två nya GA kommer därmed att finnas i Nösund, ett för Vatten och ett för Avlopp vid Sjöstugan.

§6 Hantering av medlemsregistret

Styrelsen diskuterade om hanteringen av medlemsregistret skulle kunna delas upp mellan kassören och en övrig styrelsemedlem för att kunna avlasta kassören något. Inget beslut togs men ämnet kommer att tas upp igen vid lämplig tidpunkt.

§7 Herrkvällen den 16 juni(fråga från Solveig Ekholm)

I en skrivelse vill aktuell person ha tillgång till bastun efter 21:00 fredagen den 16 juni 2017 då det är en planerad Herrkväll. Styrelsen hänvisar till befintliga regler och ber Solveig att kontakta Eva Schollin. Herrkvällen kan avsluta sitt bastubad före 21:00.

Beslut: Bifalles, men bokningen görs i vanlig regelrätt ordning till ansvarig.

§8 FN´s försäkringar, en kort information om innehåll

Punkten flyttas till nästa möte. Anders B skannar in försäkringspapperet och skickar ut så att alla styrelsemedlemmar kan läsa på vad som gäller.

Beslut: Det finns försäkringar, men dessa behöver ses över och diskuteras igen på kommande styrelsemöte.

§9 Ekonomisk rapport

Inget nytt. Dock behöver vissa fakturor kontrolleras i samråd mellan kassör, ordföranden och leverantörer.

Beslut: Anders kontrollerar de senaste fakturorna.

§10 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

§11 Övriga frågor

Magnus J ombedes förbereda presentationen och Märit förbereda tack-gåvan för Sjöstugebidragen inför Januarimötet 27 januari 2017, 18:30.

§12 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte hålls den 21 januari 2017 i VB. Märit tar fika.

§13 Fortsatt arbete med Vision Nösund

Styrelsen tycker att det är värt att tillägga till befintlig vision att den skall omfatta slogan ” Från det grunda till det djupa badet!” till ”Orten som samverkar för det goda livet – uppkopplad mot världen”.

Huvudfokus i visionsarbetet var Magasinet och framtiden för byggnaden. Sammanfattningsvis kom styrelsen fram till följande punkter:

  • Tomträttsavtalet behöver slutföras med kommunen som första steg
  • En ny inspektion av byggnaden rörande status och vad som krävs av omedelbart underhåll görs i närtid
  • Visionen för Magasinet är att det skall vara tillgängligt för alla medlemmar och behålla sin karaktär av magasin men kunna inrymma olika aktiviteter. Magasinet skall vara ett ”Allaktivitetshus”.
  • Inriktningen är att den skall kunna nyttjas utan några större avgifter för generationsöverskridande aktiviteter där man samlas och umgås.
  • BOSS och galleri kan fortsatt verka men interiören bör få ett mera samlat och estetiskt utformande där man behåller magasinets ruffiga originalkaraktär.
  • Vatten och avlopp diskuterades också men är inte givet att utveckla vidare. Toaletterna vid parkeringen finns och ligger nära.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Lars-Erik Roos