Styrelseprotokoll 21 jan 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 21 januari 2017 i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson,  Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Hans Johansson, Bodil Novik Nilsson
Ej närvarande: Mikael Hassler

§1 Samling vid Magasinet för en okulär snabbesiktning

Alla samlades vid Magasinet och gjorde gemensamt en besiktning av nuvarande skick.

§2 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Magnus Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§3 Förberedelser inför Infomötet den 3 februari

Förberedelser inför medlemsmötet den 3 februari och presentationen diskuterades. En första version skickas ut på remiss till styrelsen av Magnus J.

§4 Tomträttsavtalet Magasinet

Förslaget från Orust kommun som ligger enligt bilaga 1 godkändes av styrelsen och kommer att skickas in.

Beslut: Punkten stängs och avtalet godkändes i sin nuvarande form av styrelsen.

§5 Sjöstugeprojetket fas 3 – status

Fundamenten är gjutna på utsidan och under sjöstugan. Inspektion är gjord tillsammans med Kent. Nästa moment är att riva bjälklagret i köket och förstärka med ett nytt.

Ny inredning i köket planeras så att det skall fungera fint med den typ av aktiviteter som försegår och inom ramen för rådande budget.

Som status är just nu ser renoveringsarbetet ut att bli klart enligt nuvarande tidsplan med slutpunkt sista maj.

§6 Tack-gåva och tackbrev – status

Märit L. rapporterade status. Gåvan kommer att delas ut samband med invigningen av den renoverade Sjöstugan.

Beslut: Förslaget är att gåvan delas ut i samband med invigningen någon gång vid tiden för årsmötet. Anders B. tar upp det på januarimötet i samband med den ekonomiska rapporteringen.

§7 Bildandet av GA för Vatten och Avlopp vid Sjöstugan – status

Lantmäteriet har kommenterat till ordföranden Lars-Erik R. att de har svårt med ordalydelse kring de överenskomna villkoren för GA:t för avlopp mellan Föreningen Nösund och Brita Norberg. Lisa Bertilsson Lantmäteriet i Vänersborg, Brita Norberg och Lars-Erik Roos har haft ett möte kring avtalet. Juridisk mall med korrigeringar kopplat till det överenskomna har tydliggjorts. Unikt avtal kommer att tecknas. Alla parter är nu överens.

§8 Förslag om hantering av avloppsbrunnen vid Ångbåtsbryggan

Brunnen läcker in vatten, vilket inte fungerar bra. Någon form av dränering krävs. Det mest akuta är gjort. Styrelsen antar förslaget från Bertil Holst och Bengt Thompson att de löpande sköter detta åt FN och Nösunds Båthamn.

Beslut: Styrelsen för Föreningen Nösund tycker att Bertil Holst och Bengt Thompsons förslag och erbjudande till att sköta underhållet på vår gemensamma Mätarbrunn för färskvatten (FN, NBH) är ett alldeles utmärkt förslag som vi enhälligt godkänner och stödjer.

§9 Förslag från NSF(A-K H) att FN bygger hytt vid Djupa badet

Förslag finns att utrymmet kan användas för barnvagnar eller annan förstärkning för Djupa badet. Styrelsen funderar vidare hur den skall användas. Inget arbete kommer dock att påbörjas innan Sjöstugan är klar.

Beslut: Styrelsen är positiva till att ta ansvar för byggnaden och antar förslaget.

§10 Pia Areblads kontrakt i Sjöstugan 2017

Beslut: Avtalet förnyas ett år i taget med, om möjligt, den nya avtalsmallen som är framtagen av styrelsen. Samma kostnad som föregående år.

§11 FN´s båtplatser vid Magasinet

FN har två båtplatser vid Magasinet. Dessa skall betraktas på samma sätt och ha samma villkor som båtplatserna i Norra Hamnen. Akterförtöjningar ansvarar inte FN för. Kostnaden för båtplatserna vid Magasinet är samma som för de i Norra Hamnen.

Beslut: Johan E. ser över standardavtalet så att dessa båtplatser inkluderas.

§12 Norman Jensens utredning om Jollebryggan

Styrelsen har tagit del av den skrivelse som inkommit från Norman Jensen rörande Jollebrygga, se bilaga 2. Styrelsen behöver få en del förtydliganden och kommer därför att föreslå att Norman Jensen bjuds in till nästa styrelsemöte i februari.

Beslut: Norman Jensen bjuds in till nästa styrelsemöte för att presentera förslaget.

§13 Ekonomisk rapport

Summeringen av året 2016 ser bra ut. Kassören förbereder redogörelsen den 3 februari på medlemsmötet.

Det är hög tid att söka nya bidrag för 2017 och styrelsen förbereder detta.

§14 Nya medlemmar(Mats Andersson)

Mats Andersson hälsas välkommen till föreningen som ny medlem.

§15 Övriga frågor

Märit L. tog upp frågan om sopcontainer till parkeringen vid Magasinet till sommaren. Hon ville se hur de kan tänkas se ut. Michael Gibbon och Vägföreningen har ett förslag på sopkärl istället för container, ett kärl som töms regelbundet på vår order och som inte är så stort, skulle kunna räcka enligt deras utredning. Frågan tas upp på nytt nästa styrelsemöte efter diskussioner med Vägföreningen.

§16 Nästa möte inkl. fika

Medlemsmöte på Nösunds Värdshus 3 februari kl. 18:30.

Styrelsemöte 25 februari kl. 09:30-11:30, Magnus tar fikat.

Styrelsemöten under våren 2017:

25 mars kl. 09:30-11:30
29 april i samband med städdagen kl. 12:00-14:00
20 maj kl. 09:30-11:30
17 juni kl. 09:30-11:30

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos