Styrelseprotokoll 25 mar 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 25 mars 2017 i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Mikael Hassler,

Ej närvarande: Bodil Novik Nilsson, Hans Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.  Magnus Johansson valdes till justerare. Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Norman Jensens utredning om Jollebrygga

Norman redovisade förslagen ang. jollebrygga.

Hästängen – Mikael Hassler tar på sig att fråga kommunen.

Norra Hamnen-sektionen tar med sig förslagen som rör det området.

Norman är hjärtligt välkommen som medlem i Norra Hamnen-sektionen.

§3 Norra Hamnen – investeringsförslag

Beslut: Lars-Erik, Magnus och Anders startar förhandlingen med Samfällighetsföreningen.

§4 Sjöstugeprojektet fas 3– status

Väggstommar och bjälklag i bef är i stort på plats, elektrikern är på gång samt arbetslaget kommer nu igång utomhus så de sedan kan alternera med inom- och utomhusaktiviteter.

Kökshurtsar är beställda.

Beslut: Be Pia samla sjöstugesektionen för avstämningsmöte.

Seglet i taket bör tas ned och tvättas. Lars-Erik ber Kent att ta ned det.

§5 Barbordet VB – beslut

Beslut: Vi går vidare med investeringen i barbordet.

§6 Minnesgåva till bidragsgivare. Planera överlämning.

Beslut: Minnesgåvan kommer att överlämnas vid årsmötet. I samband med årsmötet invigs Sjöstugan officiellt.

§7 Sopcontainern vid Magasinet

Märit bedriver utredning om hur sopcontainern ska placeras och vilka regler som gäller för hämtning. Första året ska en 660-liters container testas.

Förslag är att den placeras bakom toaletten. Märit driver frågan vidare, tas upp på nästa möte.

§8 FN:s båtplatser vid Magasinet, avtalsförslag

Avtalet gicks igenom och godkändes.

§9 Tomträttsavtalet Magasinet

Arbetet med tomträttsavtalet fortskrider.

§10 Taubeafton i Sjöstugan – ett erbjudande

Styrelsen tycker att det är en bra idé och sponsrar genom att erbjuda Sjöstugan utan hyra för en kväll. Föreningen Nösund garanterar gaget. Sjöstugesektionen kontaktas för vidare diskussion.

§11 Ekonomisk rapport

Läget är under kontroll.

§12 Nya medlemmar

Gunnar Johansson hälsas välkommen som medlem.

§13 Övriga frågor

Styrelsen borde ha en tydligare plan för hur länge man ska sitta som styrelsemedlem. Frågan tas upp på ett kommande möte.

§14 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte är i samband med städdagen den 29/4.

Anders och Johan tar hand om ”fikat” på visionsmötet den 20 maj.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos