Styrelseprotokoll 16 mar 2019

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Sven Saghamre, Magnus Johansson

Frånvarande

Bodil Novik Nilsson, Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare, val av sekreterare

Till justerare valdes Margareta Gibbons, Magnus Johansson valdes till sekreterare.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Johan S redogjorde för ekonomin, konstaterades att fakturering av medlemsavgifterna gått bra med det nya systemet, faktura har skickats till 230 medlemmar och de flesta har betalat, påminnelser till de som missat. Likviditeten är god och både Sjöstugan och Varmbadhuset bedöms ge ett hälsosamt överskott i år också. I samband med de senaste årens höjningar har skillnad mellan familj och singelmedlemskap minskat. Föreslogs att vi till nästa år föreslår att singelmedlemskapet blir 50% av familjemedlemskapet.

§3 Avtal Sjöstugan

Förslaget till avtal i samband med uthyrning av Sjöstugan diskuterades, Sjöstugegruppen tar det vidare och börjar använda det. Avtalet gällande yogan i sommar diskuterades, bland annat dagarna som det gäller, påmindes också om att Sjöstugan är bokad för kulturevenemang med Lena Einhorn morgonen onsdag den 24/7.

§4 Städning toaletter

BoSS ungdomar har erbjudit sig att mot viss ersättning ta hand om toalettstädningen från Midsommar till skolstart. Daglig tillsyn kombineras med två ordentliga städningar varje vecka. Föreningen Nösund skall tillse att anordningar för toapapper och torkpapper ensas så att det blir samma system på samtliga toaletter. Märit är styrelsens kontaktperson mot BoSS.

§5 Gångväg vid Norra Hamnen

Norra Hamnen avser att landgången vid parkering mellan Sjöbodar och hönstrappan till Grunda behöver bytas ut. Landgången ingick i den överföring som gjordes från Föreningen Nösund och är Norra Hamnens ansvar.

§6 Sektionerna – aktuella frågor

Sjöstugan

Sjöstugesektionen hade haft möte och formulerat en lista på aktiviteter, Sektionen fick OK på att arbeta i enlighet med de planerna, nya altandörrar, införskaffande av porslin, installation av diskmaskin osv, även en ny cykelkärra skall införskaffas. Hyran för Sjöstugan bestämdes till 8.000 kr från sommaren 2020. Sven kommer att undersöka möjligheten att anordna en Taubekväll. Intresse för att ordna våffelkafé hade inkommit från en familj, Sektionen fortsätter diskussionen med dem.

Magasinet

Sektion ombildad, planering pågår, mycket fokus på bidragsansökningar samt diskussion om funktioner, målbild osv. En viktig funktion idag är förråd för föreningens material och utrustning, diskussion om detta kunde lösas med separat byggnad.

Kallbadhusen

Arbetet vid Djupa med att färdigställa soldäck har startat. Sven undersöker möjligheten att få sand till stränderna.

Varmbadhuset

Eventuellt kommer det att tas en paus med berättarfrukostarna i sommar.

§7 Nya medlemmar

Två nya medlemsfamiljer anmäldes, Magnus, Maria, Wilma och Klara Fridell samt Ania Pauser och Hannu Hietamäki.

§8 Övriga frågor

Styrelseprotokollen skall fortsättningsvis förses med organisationsnummer.

Valberedningens arbete gällande ledamöter berördes och Margareta ombads undersöka hur långt valberedningen kommit i sitt arbete.

§9 Nästa möte/ansvarig fika

18/5, 09.30-11.30 Margareta tar fikat. Mikael bokar Varmbadhuset. Ytterligare ett möte bokades till den 15/6, 9.30-11.30.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson