Konstituerande möte 28 sep 2019

Konstituerande möte Varmbadhuset 28 september, 2019, Kl. 12:00-12:30

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Presentation av nya medlemmar i styrelsen

Thomas Hjern presenterade sig.

§3 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§4 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§5 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§6 Övriga ledamöter

Mikael Hassler valdes på det konstituerande mötet till ny ordinarie ledamot.

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons och Thomas Hjern.

§7 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish och banktillgodohavanden.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.