Styrelseprotokoll 29 feb 2020

Styrelsemöte Rom 131
29 februari, 2020, Kl. 9:30-11:30

Närvarande
Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Magnus Johansson, Michael Gibbons

Frånvarande
Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes, Sven Saghamre, Magnus Johansson
valdes till sekreterare.

Genomgång av föregående protokoll. Johan S redovisade sin förstudie av Boka.se ett bokningssystem för bastu och samlingsrum. Konstaterade att systemet verkar intressant. Johan S fortsätter utvärderingen. Tomas har fått ett namn på Orust kommun som kontaktperson för föreningsfrågor. Tomas tar kontakt med denne.

§2 Ekonomisk rapport

Fakturorna ute, bra inbetalningsström. Bastun går bra och Sjöstugan har ett bra bokningsläge.

§3 Förvärv av mark Varmbadhuset/Sjöstugan/Stiftelse

Priset fastställt i Orust kommun till 275.000 kr. Stiftelseform är viktig liksom dess ändamål och speciellt vad som händer om stiftelsen löses upp. Förslag till Stiftelsestadgar har utarbetats av Michael Gibbons och diskuterades. Michael G och Mikael H fortsätter med formuleringarna. Vi behöver också diskutera huruvida Föreningen kan ”skänka” pengarna till stiftelsen eller hur vi kan lösa detta.  Diskussioner med Orust kommun fortsätter via Mikael H.

§4 Valberedningen FN:s styrelse

Michael Gibbons deltog och efterfrågade intresset för styrelsen att fortsätta sina uppdrag. Konstaterades att valberedningen behöver rekrytera en suppleant.

§5 Toalettbidrag Orust kommun

Vi räknar med att Orust kommun bidrar med 25.000 kr till årets städning av toaletterna. Nytt bidrag måste sökas varje år. BoSS fortsätter uppdraget. Toan i Kolboden kommer att hållas öppen i enlighet med kommunens krav.

§6 Avtal 2020

Förslag till avtal för yoga uppdaterades. Margareta meddelar arrangören.
Magasinssektionen övertar kontraktsdiskussioner med kontraktsinnehavarna för lokalerna i Magasinet.

§7 Nösunds kapell

Ägs och förvaltas idag av en stiftelse. Pastoratet vill sänka sina kostnader och kommer att använda kapellet mindre. Stiftelsens styrelse skall kompletteras. Mikael H föreslogs representera föreningen Nösund och Bengt Thompson från Kulturhistoriska.

§8 Sektionerna – aktuella frågor

Diskmaskin beställd och den kommer installeras innan sommaren. Belysningen är kompletterad.

Grunda bryggan har slitit sig och Kent har tillfrågats om han kan hjälpa till. Kent tillfrågas om han också kan hjälpa till med den lilla boden vid Djupa badet.

Magasinet har lämnat in bygglovsansökan för bodarna, och samtal pågår. Måste sannolikt upp i nämnden.

Varmbadhusets sektion kommer att arrangera berättarfrukostar och fönster i lanterninen diskuterades, vilka tidigare beslutats.
Principen när det gäller hyrespriserna diskuterades. Sektionerna föreslår hyrespriser till styrelsen för 2021 innan maj månads utgång 2020.

§9 Nya medlemmar
Två nya familjer välkomnades. Familjen Asker från Tegneby-Stala och familjen Ranft från Törtipp.

§10 Övriga frågor

Allmän diskussion om planerna rörande Havshotellets planer.

§11 Nästa möte/fika

Hos Magnus ca 11.30 18/4 2020.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare:Magnus Johansson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson