Styrelseprotokoll 18 apr 2020

Styrelsemöte Föreningen Nösund
Zoom, 18 april 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande
Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Magnus Johansson, Johan Eriksson
Frånvarande
Ingen

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.
Genomgång av föregående protokoll.

§2 Ekonomisk rapport

540.000 kr på banken. Kassan är god, men vi har en del utgifter framför oss. 13.000 kr kvar att få in i medlemsavgifter. Just nu gör vi en vinst på 200’ då vi fått in en del bidrag.
200’ ska läggas på grunden för Magasinet.

Regel för avbokning av Sjöstugan m.h.t. Covid-19

  1.  Man får handpenningens värde till godo och uppmanas att boka om till annat tillfälle i mån av plats. Tidsgräns för att utnyttja tillgodohavandet sätts till 3 år.
  2.  Vill man inte boka om, till exempel för att det inte finns bra lediga tider eller av annan orsak så förlorar man handpenningen.

Sektionen Sjöstugan ombedes via ​ Margareta​ och ​ Sven​ att författa en text till alla som bokat. Denna text läggs också in på hemsidan. OBS! Lägg även till att man som arrangör bör följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

§3 Förvärv av mark Varmbadhuset/Sjöstugan/Stiftelse

Ingenting har hänt på grund av rådande situation.

§4 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Bryggan har flutit iväg, en del delar har räddats men inte alla. En bedömning har lett till beslutet att bygga en ny brygga i sektioner för att enklare kunna ta upp den.
Materialkostnad beräknas landa på 7.500 kr + transport + moms.
20 säckar betong ska inhandlas för att laga skador vid grunda badet som uppkommit i samband med stormar. Ett upprop ska göras på städdagen för bärhjälp.

Dagens betongblandare är antik, tung och otymplig.
Beslut:​ Inköp av ny betongblandare ska genomföras.

Även identifiering av eventuella farliga saker på baden ska genomföras. ​ Sven​ och Magnus​ kikar på detta.

Extra saker att se över på städdagen
Takpapp på grunda måste ses över. Mattan på trampolin har blåst sönder. Ny låg trappa på grunda ska snickras ihop.

Varmbadhuset

Beslut: ​ Ny sektionsledare Magnus Johansson.
En lista har tagits fram på de åtgärder som behöver göras, hänger på väggen innanför dörren. Man genomför dessa åtgärder när man kan och inte på städdagen för att undvika trängsel. Fönstren är levererade och står uppe på tornet.

Berättarfrukost

Vi har bara kontrakt för ett tillfälle som ligger ganska sent i säsong, 30:e juli. Det finns en högtalare som eventuellt kan användas om vi beslutar att förlägga tillfället utomhus.

Oavsett är det viktigt att vi förhåller oss till nuvarande riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten. Beslut kommer tas i slutet av april. ​ Mikael​ driver frågan vidare.

Magasinet

Sektionen har lämnat in bygglovsansökan som behandlas inom flera instanser.
All masonit på golvet har tagits bort, kontoret är rivet. Sektionen ska börja byta ut fasadbrädor. Fönstren håller på att renoveras. Inom kort börjar arbetet med grunden.
Eventuella beslut kring bidrag kommer senare i vår.
Sektionen vill initiera ett bidragsinitiativ liknande det som gjordes för Sjöstugan. ​ Märit skissar på idéer, ​ Mikael​ och ​ Magnus​ stöttar. ​ Mikael​ kontaktar Birgitta Gitse Lundh för motiv på Magasinet.

Sjöstugan

Nya diskmaskinen är installerad och provkörd. Två års garanti på maskinen. Allt ser ut att fungera bra.
En instruktion finns för uppsättning på lämplig plats.

En röjning behöver genomföras i Sjöstugan. Vi har haft besök av besiktningsman för kontroll av brandsäkerhet. Protokollet
finns tillgängligt.

§5 Städdagen och Valborgsbrasan

Med hänsyn tagen till Covid-19 så kan vi inte ha fika i samband med städdagen. Man kan ha med egen matsäck om man vill.
Eva​ mejlar kommunen om säckar och skickar även ut kallelse till medlemmarna för städdagen, även med information om Valborgsbrasan. Viktigt att vi förhåller oss till
riktlinjerna för Covid-19.
Sven​ åtar sig att kontrollera med kommunen huruvida Föreningen Nösund kan få ett återvinningskort på Månsemyr.
Eldningsansvarig för Valborgsbrasan är ​ Thomas​ med stöd av ​ Mikael.

§6 Årsmötets genomförande m.h.t. Covid-19

Årsmötet skjuts upp med hänsyn tagen till Covid-19. Information om detta skickas ut i samband med kallelse till städdagen.

§7 Nya medlemmar

Anna-Helene Agerberg, Cecilia Johansson med familj, Kristoffer Krabbsjö och Cecilia Oskarsson önskas varmt välkomna till föreningen.

§8 Övriga frågor

Toalettfrågan

Bidraget från kommunen för städning av toaletterna har inkommit. Det ska användas för löner och förbrukningsmaterial. Finns det utrustning som kan underlätta städningen kan även det köpas in.
Märit håller på att planera för säsongens städning. En av toaletterna vid Magasinet ska öppnas i samband med öppning av Kolboden.

Föreningen Nösunds hantering av Corona

En passus om Covid-19 ska läggas in på hemsidan.

Gräsklippning

I samband med utskick av kallelse till städdagen samt vid städdagen efterlyses kraft till Vaktmästarsektionen.

Logotyp

Orusts Sparbanks logotyp ska in på hemsidan, ​ Märit​ tar hand om detta.

§9 Nästa möte/fika

13 juni 2020

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare:Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson