Styrelseprotokoll 13 jun 2020

Styrelsemöte Föreningen Nösund
Varmbadhuset, 13 juni 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande
Johan Eriksson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren 

Bengt Thompsson del av tiden.

Frånvarande
Ingen

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Margareta, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Genomgång av föregående protokoll.

Årsmötet ska genomföras via Zoom lördagen den 12 september kl. 10-11.

§2 Ekonomisk rapport

450’ kr på kontot. Resultat 118’ kr i nuläget. Sjöstugans intäkter har reducerats avsevärt på grund av Covid-19. Mycket viktigt i nuläget att ha god kontroll på utgifterna. 10 utestående medlemsavgifter.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Bortre planerade ”playan” ligger på is så länge till förmån för Magasinet.

Se även övriga frågor.

Varmbadhuset

Mysteriet med skorstenen är fortfarande inte löst. Sannolikt är det kondens.

Magasinet

Bengt rapporterade att arbetet fortskrider med kvalitet. Säkerhet är en prioritet. Arbetslaget kommer in på måndagen den 15 juni och fixar luckor, målar om etcetera. Ett byggföretag har anlitats.

Jordbruksverket har vi tappat då de inte kommer att dela ut några medel överhuvudtaget.

Sjöstugan

Fyra sällskap har inte bestämt sig ännu om de ska genomföra sitt evenemang eller ej. Det finns ett mögelangrepp på golvet. Sven anlitar Anticimex eller motsvarande.

§4 Föreningsstöd

Mikael, Johan S och Johan E ansöker på Orust Sparbank hemsida.

§5 FN och turistinformation/hemsida

Hemsidan kommer att göras om. 

§6 4/5G-anslutning Norra Hamnen

Nordbryggan får återkomma med kostnadsförslag. Johan E pratar med Nordbryggan-föreningen. Nordbryggan får lov att nyttja FNs stolpar.

§7 Bokningssystem

Johan S har förenklat prissättningen och konfigurerat ett bokningssystem. Vi går vidare med systemet och planen är att byta så fort som möjligt. Alla styrelsemedlemmar ska testa i dagarna som följer.

§8 Verksamhetsberättelse

Vi följer vanlig rutin.

§9 Nya medlemmar

Kristina Niklasson, Pär Gustafsson, Peter Nilsson, Ann-Sophie Rambozt, Tony Meier hälsas alla välkomna till föreningen.

§10 Övriga frågor

Besiktningsprotokoll anläggningar Nösund 28 april 2020

Mellantrampolinen vid djupa håller i ett år till. Ska fixas enligt samma koncept som den höga trampolinen. Betongsprickor. Trappan till nya piren ska förses med räcke.

Vid grunda krävs betongreparationer som genomförts. Stolpen som livbojen sitter på ska fixas. Cementunderredet till piren behöver åtgärdas om några år. Själva bryggan är åtgärdad. En trappa ska monteras.

(Taket på grunda behöver bytas.)

Midsommar

Familjen Hassler anordnar ett utspritt firande på Hasslers äng med dragspel.

Berättarfrukost

Marit Kapla kommer den 30 juli klockan 9. Max 50 personer i Sjöstugan för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Havshotellet

Föreningsstyrelsen är orolig över hur Havshotellets planer kommer påverka vår vision om ett öppet Nösund ”från badhus till badhus” gällande tillgängligheten och kommer att bjuda in föreningar och kommunrepresentanter till ett möte.

Simskolan

Thomas kollar om simskolan ska genomföras i år.

§11 Nästa möte/fika

22 augusti 2020 Varmbadhuset, vid regn hemma hos Märit. Märit fixar fika.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 


För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson