Medlemsmöte 25 jan 2019

Extra Medlems- och Informationsmöte

Fredagen den 25 januari 2019, kl. 18:30 – 20:00
Nösunds Havshotell

Protokoll fört vid extra medlemsmöte i Föreningen Nösund fredagen den 25 januari 2019 på Nösunds Havshotell, 57 medlemmar deltog i mötet.

 1. Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat

 2. Till ordförande för mötet valdes Eva Ossiansson och till sekreterare valdes Magnus Johansson

 3. Lars-Erik Roos och Elisabet Eriksson valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. 

 4. Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst besvarades med ja.

 5. Mötet godkände förslaget till dagordning.

 6. Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter inleddes med att det riktades ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit till verksamheten med ideellt arbete. 

  Det redogjordes kort för de samtal som förts med Orust kommun och Samfälligheten om den eventuella upplösningen av Samfälligheten på Nösund. Flera av Föreningen Nösunds byggnader står på samfälld mark och styrelsen kommer att bevaka att dessa säkras.

  Det har diskuterats ett närmare samarbete med Nösunds Kulturhistoriska Sällskap, bland annat när det gäller representation i Orust och Bohusläns hembygdsråd.

  Mycket fokus lades på toaletterna och hur dessa ska skötas, styrelsen presenterade en del förslag som ledde till en bra diskussion. Bidrag för skötsel kommer att sökas från Orust kommun, det indikerades att det kan komma att finnas en del medel för samhällsföreningar att kunna få bidrag för att hantera offentliga toaletter. Öppettider diskuterades, kodlås och även stängning av vissa toaletter diskuterades. Det uppfattades som att mötet föreslog att toaletten vid Kolboden förblir öppen mellan Midsommar och skolstart, att åtminstone en av toaletterna vid Magasinet förblir öppen. Toan vid Sjöstugan ansågs vara ett mindre problem då den städas som en del av uthyrningen. Vaktmästeriet presenterade intressant information, baserat på vattenförbrukningen, att vi har ca 2500 besök på toaletterna vid Magasinet per säsong och ca 1400 vid Kolboden. Mikael Hassler presenterade också vad det kommer att kosta om föreningen väljer att få tre toaletter städade per vecka, vilket diskuterades.

  Ett annat område som diskuterades var problemen vi har med distribution av mail, för en del mottagare hamnar mailen från föreningen bland skräppost, vi har också problem med felmeddelanden från flera adresser. All information från föreningen publiceras på hemsidan (www.nosund.nu) och det uppmanades att medlemmarna regelbundet besöker denna. Aktiviteter till kalendariet skickas till Märit (marit@maritla och vi gheim.com) som uppdaterar. Förslag om att uppdatera hemsidan så att man kan prenumerera på nyheter kom fram vid mötet, utnyttja Facebook var ett annat förslag. 

  Johan Sandegren gick igenom föreningens ekonomi och konstaterade att finanserna är under kontroll och goda. Detaljerna finns tillgängliga på föreningens hemsida.

 7. Kort information från våra Sektioner inleddes med att Bengt Thompson presenterade lite information och vad som gäller (Bilder bifogas) för Varmbadhuset. Berättarfrukostar kommer att arrangeras i sommar också, med höjdpunkten Lena Einhorn den 24/7. Detta tillfälle kommer att ordnas i Sjöstugan då stort intresse förväntas. 

  Sjöstugan är väl bokad i sommar och Sjöstugegruppen har fått en del förstärkning så att arbetet runt uthyrning och kontroll av städning mm förenklas.

  Arbetet vid det Djupa Badet fortsätter i april och Sven Saghamre samlade in ett antal namn som kan stötta Kent i arbetet med att färdigställa arbetet. Taket på det Grunda Badet repareras i samband med städdagen. Man kommer också att fortsätta med arbetet med eventuell utvidgning av plattformen vid Trampolinen på det Grunda Badet. 

  Arbete med Magasinet har inletts, ritningar finns och diskussioner med entreprenör som kan säkra grunden har inletts. Vi kommer att ansöka om bidrag för renoveringen från bland annat Thordén-stiftelsen och det är viktigt att inte arbetet startas innan ansökan behandlats.  

 8. Ingen direkt information från övriga föreningar, 

 9. Vad händer 2019? 

  Några viktiga datum:
  27 april Vårens Städ- och Arbetsdag + Ordf. möte, kl. 9-11.30
  30 april  Valborgsbrasa Hästängen kl. 17.00
  21 juni Midsommarfirande på Hasslers äng, kl. 14.00 + Knytkalas Sjöstugan, kl. 19.00
  7 juli Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan, kl. 17.00
  13 juli Nösundsdagen med Sommarfest?
  Juli Berättarfrukostar i Varmbadhuset
  24 Juli Föredrag Lena Einhorn i Sjöstugan
  28 september Höstens Städ- och Arbetsdag, kl. 9-11.30
  30 November Julmarknad i Sjöstugan, kl. 11-15

 10. Allmän frågestund.

  Pia Gitse meddelade att det efter 25 år inte blir något fackeltåg i år. Mötet passade på att tacka familjerna Gitse och Olsson för de åren de arrangerat.

  Mötet passade också på att tacka Lars Kjellgren för alla de år som han ordnat med Julgran vid Magasinet. Det efterfrågades också intresse från någon som skulle vilja återuppta traditionen med Julgran. 

 11. Eva tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Lars-Erik Roos, Elisabet Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson