Styrelseprotokoll 19 sep 2020

Zoom, 19 september 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande

Thomas Hjern, Eva Ossiansson, Johan Sandegren, Märit Lagheim, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons, Sven Saghamre, Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Märit, Johan E valdes till sekreterare.

Genomgång av föregående protokoll.

Bokningsläget på hemsidan

Varmbadhussektionen ber oss avvakta med att visa bokningsläget på hemsidan.

§2 Ekonomisk rapport

Kassören redovisade det ekonomiska läget.

Beslut

Magasinsgruppen får i uppdrag att tydliggöra budget och tidplan för projekt Magasinet.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Beslut

Föreningen köper in material för att bygga en bättre badplats vid Nordbryggan. Eva synkar med Sven.

Varmbadhuset

Beslut

Sektionen får i uppdrag att tydliggöra reglerna för däckets tillgänglighet vid uthyrning.

Magasinet

Projektet går enligt plan. Ambitionsnivån för förrådsboden har dragits ned lite granna, den kan dock utvecklas över tid.

Insamling från medlemmarna ska presenteras på årsmötet.

Sjöstugan

Inget nytt att rapportera.

§4 Årsmötet

I stort sett inga anmälningar har gjorts till årsmötet. Eva skickar ut en påminnelse.

§5 Samfällighetens upplösning/mark/arrenden

Kommunen vill i nuläget inte sälja den mark som Föreningen Nösund är intresserad av. Mikael fortsätter kommunikationen.

§6 Förslag om förändrad detaljplan

Thomas informerade om läget.

Föreningen Nösund ska verka för transparens och underlätta dialog mellan kommun och våra medlemmar.

Beslut

Föreningen bjuder in utskottet för samhällsutveckling för presentation av föreningens vision, ”öppet från badhus till badhus”. Vi ska också erbjuda en informationskanal till våra medlemmar.

Föreningen planerar också att bjuda in planchefen till vintermötet.

§7 Nya medlemmar

Henrik Markhede med familj, Rune Alring med familj, Erik Ridderstolpe och Elisabet Nord, Josefin Malm och Joakim Borén, Isabel Areskoug Jantzén och Peter Jantzén, Ulf Bodén hälsas alla varmt välkomna till föreningen.

§8 Övriga frågor

Städdagen

Information om städdagen är utskickad, eldning är tillåten. Eva kollar upp kommunens städpåsar.

Däcket vid Nordbryggan

Beslut

Föreningen står för materialet för Föreningen Nösunds däck vid Nordbryggan.

§9 Nästa möte

Via Zoom den 15/10 kl. 18:00-20:00. Konstituerande samt reguljärt möte.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson