Konstituerande styrelseprotokoll 11 nov 2020

Konstituerande möte 11 november, 2020, Kl. 18:00-18:15, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen.

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Margareta Gibbons, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons och Thomas Hjern.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson