Årsmötesprotokoll 15 aug 2021

Närvarande: Enligt separat närvarolista 56 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anna-Karin Holst och Björn Johannesson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Mötesordföranden läste upp och presenterade kassörens berättelse för årets ekonomiska redovisning.

Eva Ossiansson redogjorde för verksamhetsberättelsen med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare. Bengt Thompson tackades för sina utomordentliga insatser för möjliggörandet av Magasinets renovering genom att söka bidrag m.m. Carl-Otto Lodin tackades för den fina skylten som han gjort för Sjöstugan. Samtliga medlemmar tackades för sina ideella insatser under det gångna året, vilka möjliggör FNs fantastiska verksamhet.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Kjell-Åke Eriksson. Mötesordföranden läste upp revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Omval på 2 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval), Anna Holst 1 år (nyval)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (omval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Bertil Holst (omval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Trafiksituationen i Nösund

Då trafiken genom Nösund ökat i omfattning så föreslog Lotta Malm att det tillsätts en arbetsgrupp för att se över situationen och ta fram förslag på åtgärder. Lotta Malm och Carl-Otto Lodin är sammankallande för denna arbetsgrupp. Föreningen Nösunds styrelse tar på sig att skicka ut ett informationsbrev om detta så att medlemmar kan anmäla sig.

 

§16. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Hjärtstartare och utbildning inom hjärt- och lungräddning

Eva Johannesson tog upp frågan om tillgängligheten på hjärtstartare på Nösund samt möjlighet till hjärt- och lungräddning. Det finns i dagsläget två hjärtstartare på Nösund, Nösundsgården och Nösunds Havshotell, varför vi har hjärtstartare tillgängliga på Nösund.

 

Vid mötet framhölls också vikten av att tillgodose att våra hus är märkta med nummer och att våra adresser är sökbara på Google mht räddningstjänsten om vi behöver hjälp.

 

Styrelsen i FN har tidigare undersökt möjligheten till hjärtstartare och fann då att FN inte kunde leva upp till de krav som ställdes för att ha en hjärtstartare tillgänglig, men skall undersöka detta igen. Styrelsen i FN skall undersöka möjligheten till utbildning i hjärt-lungräddning till våra medlemmar.

 

 

Regelefterlevnad

Anna-Karin Holst efterlyste att vi allesammans måste hjälpas åt att be folk följa reglerna kring till exempel fiske, hundar på sandstränderna vid badhusen, cykling på landgången.

 

Kapellet

Kapellet lever vidare och alla är varmt välkomna till sommargudstjänsten onsdagen den 18 augusti kl. 18.

 

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska Sällskap redogjorde för sin verksamhet.

 

BoSS har haft ytterligare ett succé-år med rekorddeltagande i seglarskolan.

 

Ny styrelsemedlem

Anna Holst välkomnades som ny medlem i FNs styrelse.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Anna-Karin Holst, Björn Johannesson