Styrelseprotokoll 24 feb 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Anna Holst, Märit Lagheim

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Ekonomisk rapport

Kassören redogjorde för ekonomin, balansräkning och resultaträkning.

Beslut: Styrelsen beslutade om en extra avsättning till Magasinet på 30 000:-

§3 Hyresavtal/hyresnivåer

Sjöstugesektionen ombedes ta fram ett förslag för hyresnivåer som vi går igenom på nästa styrelsemöte.

§4 Toalettbidrag

Sven tog på sig att återigen hantera toalettbidraget med kommunen.

§5 Viktiga datum för 2022

 • Städdag – 23 april
 • Valborgsbrasa – 30 april
 • Extra medlemsmöte inklusive invigning av Magasinet och Norra Boden – 21 maj
 • Midsommar på Hasslers äng – 24 juni
  • Eventuell inomhusfest är i Magasinet
 • Nösundsdagen inklusive Woodstockfestival i Sjöstugan – 9 juli
 • Årsmöte – 10 juli klockan 17:00
 • Städdag – 1 oktober
 • Julmarknad – 26 november
 • Fackeltåg – eventuellt den 14 december

§6 Planering av städdagen/vårmöte och Valborg

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§7 Bastukvällar – damer/herrar

Bastukvällar är på gång igen, ordföranden mejlar ut information till medlemmar.

§8 Båtvakt – nyttjande av Varmbadhuset

Mikael tog på sig att diskutera frågan med hamnvaktsgruppen.

§9 Sektioner – aktuella frågor

Magasinet

Tas på nästa möte.

Varmbadhuset

 • En elsanering ska genomföras
 • Det finns utvecklingspotential för fjärrstyrning, elektroniska dörrlås och så vidare – sektionen har diskussioner och återkommer
 • Golvbehandling diskuteras vidare inom sektionen

Sjöstugan

 • Huvudsäkringsboxen måste bytas – Mikael pratar med elektrikern
 • Vi bör utöka beredskapsgruppen – sektionen tar detta

Kallbadhusen

Tas på nästa möte.

§10 Nya medlemmar

Peter Gögelein och Katarina, Thomas och Martina Asker, Elja och Bo Björklund hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§11 Övriga frågor

 • Styrelsen beslutade att avsätta medel för julgran 2022
 • Monica, en medlem, har planer på att dra i gång en kör.

§12 Nästa möte

Nästa möte är den 9 april klockan 09:30-11:30 i Varmbadhuset. Margareta och Sven tar med sig lite fika. Johan S bokar Varmbadhuset.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson