Styrelseprotokoll 19 jun 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Johan Eriksson

Frånvarande

Thomas Hjern, Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Anna Holst, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Högen som ska eldas tar vi hand om utan container. Mikael leder utrensning av högen tisdag 21/6.

Att-göra-listan kommer i framtida möten ersätta punkten genomgång av föregående protokoll.

§2 Planering av årsmöte, årsavgift och verksamhetsberättelsen

Kallelse inklusive verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport har skickats ut och anslagits.

Föreningen bjuder på bubbel på årsmötet i vanlig ordning.

Johan E gör funktionskontroll av projektorn.

Invigning av Magasinet planeras till höstens städdag.

Margareta köper tilltugg till årsmötet.

Årsavgiften kommer att föreslås oförändrad.

Eva kontaktar sektionsledarna och hör om och vad de vill presentera.

§3 Ekonomisk rapport

Kassören presenterade en god ekonomi.

Sju medlemmar har inte betalt medlemsavgiften och kommer att strykas ur rullorna.

§4 Sektioner – aktuella frågor

Sjöstugan

Att få ordning på elen i Sjöstugan är brådskande, Magnus påminner Bengt om att ligga på.

Uppföranderegler kring toalettbestyr och ytterligare förtydliganden om städning ska föras in i avtalet och checklistan.

Magasinet

Möte har nyligen genomförts med uppsamling av vad som är kvar att göra.

Mikael tar hjälp av Bengt för att ta fram ett kostnadsförslag för serviceboden. Fler behövs i magasinsgruppen.

Varmbadhuset

Bastun är äntligen fixad, det blev ett väldigt lyckat resultat. Elen kvarstår då leverantörerna har ont om tid. En diskussion ska tas med ordföranden i Nordbryggan. Hyresavtalen har granskats med en kommentar kring omförhandling, vad händer om man inte kommer överens. Förslaget är att ändra den 30 mars till den 25 mars.

§5 Nya medlemmar

Hanna Romstad med familj, Maria och Björn Eklund, Caroline Eriksson och Kent-Ove Gullborg, Hans och Ulrika Aderum samt Matilda Boberg Ragnerstam hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§6 Övriga frågor

Tackkort

Märit har fått en offert på 200 kort. Märit tar kontakt med Birgitta för att ta fram texter. Johan S tar ut lista på de som bidragit.

Berättarfrukost den 28 juli. Vi tackar Orusts Sparbank som återigen har sponsrat.

§7 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är konstituerande den 10 juli 2022, direkt efter årsmötet.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

  • Utrensning av eld-högen – Mikael
  • Inköp av tilltugg till årsmötet – Margareta
  • Funktionskontroll av projektor – Johan E
  • Hör efter vad respektive sektionsledare vill presentera på årsmötet – Eva
  • Justera datum i avtalen – Magnus
  • Påminna Bengt om att elen i Sjöstugan brådskar – Magnus
  • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
  • Kontakta Birgitta angående text på tackkort – Märit
  • Lista på vilka som bidragit till Magasinet att ha på årsmötet – Johan S

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson