Årsmötesprotokoll 10 jul 2022

Närvarande: Enligt separat närvarolista 60 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anita Abrahamsson och Ellen Andersson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Eva Ossiansson redogjorde för styrelsens arbete och verksamhetsberättelse med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare.

Kassören redogjorde för föreningens ekonomi och redovisning.

Sjöstugan

Pia Gitse berättade om Sjöstugesektionen som består av sex personer. Uppfräschning av köket har genomförts. Sjöstugan nyttjas flitigt för bröllop, kalas och aktiviteter. Sjöstugan är uthyrd varje helg under säsongen.

Magasinet

Henrik Turesson berättade om det enastående arbetet som skett i sektionen.

Carl-Otto Lodin, Marcus Bader, Mikael Hassler, Stefan Rydeling, Sven Saghamre, Per Arvidsson och Bengt Thompson tackades för sina insatser med ett fint tryck.

Bengt Thompson berättade om upprustningen av Magasinet och byggnation av Norra Boden.

Varmbadhuset

Magnus Johansson redogjorde för arbetet inom Varmbadhuset-sektionen. Varmbadhuset har haft en väldigt god beläggning. 2021 gjordes en upprustning av fasader, dörrar och fönster samt altanen.

Golvet är kaklat, en ny fläkt i duschen och väggar samt dörrar har fräschats upp.

Sektionen består av 12 medlemmar och ser gärna att fler ansluter.

Kallbadhusen

Sven Saghamre berättade om arbetet i sektionen. Grunda badet har fått en ny badstege och golvet har fixats till. Det finns en idé om att skapa en landgång från Norra Hamnen till grunda badet. Däcket bortanför trampolinen är pausat så länge.

Simskolan har startat, måndag-torsdag vecka 28-30, klockan 10-14.

På Djupa badet har sektionen gjort översyn på infästning av trampoliner och reparerat en stege. Idé finns om ytterligare en nivå till däcket.

En besiktning av båda badanläggningarna har genomförts.

Stigar och leder

Mats Christensson berättade om arbetet i sektionen och målet är att få folkhälsopriset varje år. Två aktiviteter har genomförts i år. Röset och Stora och Lilla Rös har snyggats till.

Mats efterlyste förslag om var en spång ska läggas. Pia vill visa Furudammen för sektionen, vilket kan bli en kommande höstaktivitet.

Vaktmästeriet

Bengt Thompson berättade om sektionens arbete som handlar om att fånga upp det som ”ramlar mellan stolarna”. En del verktyg behöver budgeteras.

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska

Bengt Thompson berättade att ett vårmöte har genomförts och en resa till Strömstad. Förra årets skrift handlar om Magasinet och årets har titeln ”När Nösund blev ett katastrofområde”.

BoSS

Henrik Thuresson berättade att verksamheten pågår för fullt som vanligt. Kappseglingar och seglarskola. Nästa år fyller BoSS 40 år och en seglarbal kommer att arrangeras den 5 augusti.

Nordbryggan

Henrik Holst presenterade arbetet i Nordbryggan som bland annat består i att hålla hamnen isfri och arbete pågår för att hitta bidrag för renovering av pir.

Sjöbodsföreningen

Henrik Hansson berättade om att det i nuläget inte finns några lediga bodar och att föreningen i övrigt är i förvaltningsläge.

Tennisföreningen

Magnus Johansson berättade att man kan boka tider mellan klockan 10 och 12 vid tennisplan. Dessutom finns bollar och kepsar till salu.

Vägföreningen

Michael Gibbons berättade att man kommer att rusta upp vissa vägar framöver. Sopcontainern används tydligen av vissa boende och det kan finnas en idé att förtydliga vad som får slängas i den respektive inte.

Samfällighetsföreningen

Anna-Karin Holst berättade om vikten av att kontakta markägaren om man gör ingrepp, tex i samband med att stigar och leder dras eller andra aktiviteter. Samfällighetsföreningen planer att avveckla sig ligger på is.

Övrigt

Bengt Thompson tackades för sina fantastiska insatser inom söka-bidrag-området med en rungande applåd.

Medlemmarna uppmanades att e-posta in sina idéer till ordförande-adressen gällande vad Magasinet skall användas till inom ramen för dess vision som ”allas vår gemensamma sjöbod”.

Samtliga medlemmar tackades för sina ideella insatser under det gångna året, vilka möjliggör Föreningen Nösunds fantastiska verksamhet.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Kjell-Åke Eriksson. Jan läste upp revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och noterade att redovisningen sköts väl, vilket kassören Johan Sandegren tackades särskilt för.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Omval på 2 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval), Anna Holst 1 år (omval)

 

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (omval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Mats Christensson (nyval) och Bertil Holst (omval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse och Ove Leander omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Lekplats i Nösund

Då kommunen är de som oftast står för lekplatser uppmanades intresserade medlemmar att kontakta Heidi Bader, som skickat in förslaget om lekplats, för att driva frågan vidare.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Trafikgruppen

Bengt Thompson berättade om arbetet tillsammans med bl.a. Lotta Malm och Carl-Otto Lodin som utmynnat i de hinder som nu finns på prov på vägarna.

Ny detaljplan – Nösund Havshotell

Kajsa Crona informerade om planerna för Havshotellet utifrån det förslag som skickats in till Orust kommun.

Berättarfrukost

Mikael Hassler informerade om att det blir en berättarfrukost i Varmbadhuset 28 juli.

Kapellstiftelsen

Pia Gitse och Mikael Hassler informerade om kapellets verksamhet.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Justerare: Anita Abrahamsson, Ellen Andersson