Styrelseprotokoll 27 aug 2022

Styrelsemöte 27 augusti 2022, Kl. 09:30-11:30, Varmbadhuset

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Del av mötet: Bengt Thompson, Henrik Holst

Frånvarande

Sven Saghamre, Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Att-göra-listan gicks igenom, till justerare valdes Märit Lagheim, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Avtal och hyra för bodar

Bengt redogjorde för elinstallationen till nya bodarna.

Henrik berättade att Nordbryggan ska återkomma med huruvida de vill hyra en bod eller ej. Det finns också möjlighet att hyra halva utrymmet till halva priset.

Föreningen Nösund ska söka tomträttsavtal för bodarna. Mikael tar kontakt med kommunen.

Havskantsprojektet

Ångbåtsbryggan, avspärrningen ut mot bryggan, färdigställande Magasinet, pirarna vid Nordbryggan, anlägga badplattformar och tillgängliggöra området ända bort till Rörholmen.

Viktigt att involvera många parter inklusive företagarna.

En grupp ska bildas för att göra en förstudie. Bengt T och Magnus J startar med att söka stöd för förstudien.

§3 Styrelsens arbetsordning, årsmöte och planering 22/23

Årsmötet

Årsmötet är ett forum för medlemmarna där stämman styr över innehållet. Närvarande styrelsemedlemmar anser att årsmötet genomfördes korrekt enligt stadgarna.

Föreningen Nösund vill fortsatt ha en god relation och uppmuntrar till dialog med ägarna av Havshotellet då vi har många gemensamma beröringspunkter.

Planering 22/23

Ett visionsmöte ska genomföras den 12 november i Sjöstugans kök klockan 16:00.

E-signering

Beslut om att protokoll i fortsättningen signeras elektroniskt.

§4 Information för hemsida och utskick

Föreningen upplåter en sida på webbplatsen för kapellet.

En ny struktur och eventuell ny plattform för föreningens webbplats ska tas fram. Anna kommer ta över ansvaret för föreningens hemsida.

E-postutskicken betraktas som styrelsens ledarsida med fokus på våra medlemsaktiviteter och information om aktuella händelser på Nösund.

§5 Planförändringar, detaljplaner och översiktsplan

Thomas presenterade ett förslag på skrivelse angående för Föreningen Nösund relevanta synpunkter gällande Havshotellets ansökan om planbesked. Skrivelsen skickas ut för återkoppling från övriga styrelsemedlemmar. Styrelsen ser positivt på skrivelsen som ska skickas senast måndag 29 augusti.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören har inför mötet informerat om ekonomin.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Däcket utanför Varmbadhuset ska vara exklusivt för de som hyrt bastu och/eller samlingslokalen. Sektionen ombeds återkomma med ett förslag hur detta ska genomföras.

Sjöstugan

Styrelsen vill att sektionen tar in fler offerter på fönstren i köksdelen samt tar hänsyn till det estetiska utförandet.

Kallbadhusen

Under vår och sommar har en del insatser gjorts, golvet på grunda badet (damernas) har lagats, lilla badstegen är reparerad. På djupa har en stolpe till trappan ner mot den högra badstegen bytts ut (den var avbruten).

I övrigt känns det som den badande är nöjda med våra bad.

§8 Nya medlemmar

Elisabeth Ankarcrona och Hanna Elfner hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 24 september 9:30 hos Magnus.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

  • Uppföljning elskåpet monterat utanpå Sjöstugan (Bengt T skulle titta på det)
  • Förstudiestöd i havskantsprojektet – Magnus
  • Tomträttsavtal för bodarna – Mikael H
  • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
  • Vintermöte ska planeras på nästa styrelsemöte
  • Struktur för ny hemsida – Märit
  • Plattformar för ny hemsida – Anna och Johan
  • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling – Thomas
  • Lösning för däcket Varmbadhuset – Magnus
  • Fler offerter på fönster Sjöstugan – Margareta

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson