Styrelseprotokoll 29 nov 2022

Styrelsemöte 29 november 2022, Kl. 18:15-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Margareta Gibbons,

Frånvarande

Johan Eriksson, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. samt av-
stämning att-göra-listan

Att-göra-listan gicks igenom, till justerare valdes Magnus Johansson, till sekreterare valdes Margareta Gibbons.

§2 Viktiga datum för 2023 – visionsmöte och övriga händelser

 • 21/1 Styrelsemöte och Visionsmöte. Plats: Varmbadhuset, kl 16:00
 • 29/4 Städdag, informations-/medlemsmöte, invigning Magasinet?
 • 30/4 Valborgsbrasa på Hästängen
 • 23/6 Midsommarfirande på Hasslers äng
 • 8/7 Nösundsdagen, sommarfest
 • 9/7 Årsmöte kl 17:00
 • 5/8 Boss 40-års jubileum, Regatta och bal
 • 7/10 Städdag, höstbrasa på Hästängen
 • 25/11 Julmarknad
 • 9/12 Fackeltåg och julkonsert i kapellet

§3 Avtalen för bodar – NIF, BoSS, Kulturhistoriska, Vägföreningen,
Sjöbodsföreningen – uppföljning

Avtalet för NIF klart, Magnus ordnar resterande kontrakt, Vägföreningen önskar ingen bod.

§4 El/bredband Norra Hamnen/Varmbadhuset

El/bredband diskuterades, NIF har nu en separat elcentral med separat jordfelsbrytare där alla NIFs installationer kopplas, isbrytare, kamera osv. Varmbadhuset skaffar sitt eget bredband för lås och framtida fjärrstyrning. Delning av NIFs bredband är därför inte längre aktuellt.

§5 Vägföreningen och webbplats

Styrelsen ser positivt på att Vägföreningen utökar och lägger till några fasta uppgifter på FN hemsida och återkopplar detta till Vägföreningen.

§6 Havskantsprojektet – uppdatering

FN:s ansökan har tagits emot väl av Leader-kontoret i Stenungsund som beviljat medel för en förstudie. I förstudien ska vi se till att vara väl samlade, för att kunna genomföra projektet enligt de fem punkterna vi framfört i ansökan.

Arbetsgruppen skriver ett utkast till en sammanfattning som mejlas till styrelsen för feedback och som sedan kan distribueras till övriga intressenter, föreningar, näringsliv och markägare.

§7 Ekonomisk rapport

Kassören informerade om ekonomin som fortsatt är god. Kassören gör ett förslag till nästa styrelsemöte om avsättning för Havskantsprojektet.

§8 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Sektionen återkommer med förslag om huruvida däcket utanför Varmbadhuset ska vara exklusivt för de som hyrt bastun och/eller samlingslokalen.

Sjöstugan

Fönstren är beställda för montering.

Kallbadhusen

Besiktning av grunda badet har genomförts. FN avvaktar att åtgärda bristerna för att samordna dessa med Havskantprojektet.

§9 Nya medlemmar

Krister och Lotta Sahlberg, Björn och Camilla Bjärkvik, Jenny Sundell, Lars och Karin Gimbringer, Per-Olof Claesson och Lena Ranft hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§10 Övriga frågor

 • Magnus informerade om att Vaktmästerirollen och dess uppgifter måste förtydligas med ansvariga personer. Involverade personer i vaktmästeriet återkommer med förslag på en checklista.
 • Sven ställde frågan om eventuellt införskaffande av en  Hjärtstartare. Det finns i dagsläget två stycken på Nösund. Sven frågar Lippan och Stig om möjlig placering på Nösundsgården.  Magnus undersöker om kommunen eventuellt skulle kunna skänka en hjärtstartare till FN. Eva bifogar information till Magnus om hjärtstartare, vilket annonserats i STO. Behovet av HLR-utbildning för att kunna hantera hjärtstartare diskuterades också.

§11 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 21/1 2023 kl 16:00 i Varmbadhuset.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet – Magnus
 • Tomträttsavtal för bodarna – Mikael H
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Struktur för ny hemsida – Märit
 • Plattformar för ny hemsida – Anna och Johan
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling – Thomas
 • Lösning för däcket Varmbadhuset – Magnus
 • Avtal bodarna – Magnus
 • Vaktmästeriet – Magnus
 • Hjärtstartare – Sven och Magnus

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Margareta Gibbons
Justerare: Magnus Johanssson
Mötesordförande: Eva Ossiansson