Kategoriarkiv: Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 3 oktober 2020

Årsmöte 3 oktober, 2020, Kl. 15:00-17:00, Sjöstugan

Närvarande: Enligt separat närvarolista 29 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anna-Karin Holst och Jan Gustavsson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Eva Ossiansson redogjorde för verksamhetsberättelsen med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare.

Kassör Johan Sandegren presenterade den ekonomiska redovisningen för året.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Eva Olsson. Jan Gustavsson redogör för revisionsberättelsen och tillstyrker räkenskaperna.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Omval på 2 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (nyval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Bertil Holst (nyval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Inga förslag har lämnats in.

§16. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Detaljplaneändring

Detaljplaneändringen samt hur en detaljplaneprocess formellt går till diskuterades ur ett antal olika perspektiv. Dels på vilket sätt eventuella förändringar skulle kunna påverka Föreningen Nösunds vision om ett Nösund öppet för alla – från badhus till badhus samt övriga föreningars intressen. Utskottet för Samhällsutveckling vid Orust kommun kommer nu i oktober ta upp som diskussionspunkt en eventuell förändring av detaljplanen för Nösund och då främst de fastigheter som ägs av Dan Lind. Det är dock, först när denna fråga tas upp som en formell punkt på dagordningen som ett beslut om att påbörja en detaljplaneförändring kan tas. Det är också då som Föreningen Nösund liksom övriga föreningar kan vara delaktiga och inkomma med förslag.

Mötet enades om att Föreningen Nösund skall avvakta huruvida det blir aktuellt med en detaljplaneförändring eller ej, men att föreningens vision liksom övriga föreningars intressen isf skall beaktas.

Magasinet

Information om Magasinet borde läggas ut på hemsidan. Styrelsen tar med sig frågan.

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska Sällskap redogjorde för sin verksamhet.

Tennisklubben, Sjöbodsföreningen, BoSS och Nordbryggan informerade kort om sina verksamheter.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Anna-Karin Holst, Jan Gustavsson

Medlemsmöte 25 jan 2019

Extra Medlems- och Informationsmöte

Fredagen den 25 januari 2019, kl. 18:30 – 20:00
Nösunds Havshotell

Protokoll fört vid extra medlemsmöte i Föreningen Nösund fredagen den 25 januari 2019 på Nösunds Havshotell, 57 medlemmar deltog i mötet.

 1. Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat

 2. Till ordförande för mötet valdes Eva Ossiansson och till sekreterare valdes Magnus Johansson

 3. Lars-Erik Roos och Elisabet Eriksson valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. 

 4. Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst besvarades med ja.

 5. Mötet godkände förslaget till dagordning.

 6. Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter inleddes med att det riktades ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit till verksamheten med ideellt arbete. 

  Det redogjordes kort för de samtal som förts med Orust kommun och Samfälligheten om den eventuella upplösningen av Samfälligheten på Nösund. Flera av Föreningen Nösunds byggnader står på samfälld mark och styrelsen kommer att bevaka att dessa säkras.

  Det har diskuterats ett närmare samarbete med Nösunds Kulturhistoriska Sällskap, bland annat när det gäller representation i Orust och Bohusläns hembygdsråd.

  Mycket fokus lades på toaletterna och hur dessa ska skötas, styrelsen presenterade en del förslag som ledde till en bra diskussion. Bidrag för skötsel kommer att sökas från Orust kommun, det indikerades att det kan komma att finnas en del medel för samhällsföreningar att kunna få bidrag för att hantera offentliga toaletter. Öppettider diskuterades, kodlås och även stängning av vissa toaletter diskuterades. Det uppfattades som att mötet föreslog att toaletten vid Kolboden förblir öppen mellan Midsommar och skolstart, att åtminstone en av toaletterna vid Magasinet förblir öppen. Toan vid Sjöstugan ansågs vara ett mindre problem då den städas som en del av uthyrningen. Vaktmästeriet presenterade intressant information, baserat på vattenförbrukningen, att vi har ca 2500 besök på toaletterna vid Magasinet per säsong och ca 1400 vid Kolboden. Mikael Hassler presenterade också vad det kommer att kosta om föreningen väljer att få tre toaletter städade per vecka, vilket diskuterades.

  Ett annat område som diskuterades var problemen vi har med distribution av mail, för en del mottagare hamnar mailen från föreningen bland skräppost, vi har också problem med felmeddelanden från flera adresser. All information från föreningen publiceras på hemsidan (www.nosund.nu) och det uppmanades att medlemmarna regelbundet besöker denna. Aktiviteter till kalendariet skickas till Märit (marit@maritla och vi gheim.com) som uppdaterar. Förslag om att uppdatera hemsidan så att man kan prenumerera på nyheter kom fram vid mötet, utnyttja Facebook var ett annat förslag. 

  Johan Sandegren gick igenom föreningens ekonomi och konstaterade att finanserna är under kontroll och goda. Detaljerna finns tillgängliga på föreningens hemsida.

 7. Kort information från våra Sektioner inleddes med att Bengt Thompson presenterade lite information och vad som gäller (Bilder bifogas) för Varmbadhuset. Berättarfrukostar kommer att arrangeras i sommar också, med höjdpunkten Lena Einhorn den 24/7. Detta tillfälle kommer att ordnas i Sjöstugan då stort intresse förväntas. 

  Sjöstugan är väl bokad i sommar och Sjöstugegruppen har fått en del förstärkning så att arbetet runt uthyrning och kontroll av städning mm förenklas.

  Arbetet vid det Djupa Badet fortsätter i april och Sven Saghamre samlade in ett antal namn som kan stötta Kent i arbetet med att färdigställa arbetet. Taket på det Grunda Badet repareras i samband med städdagen. Man kommer också att fortsätta med arbetet med eventuell utvidgning av plattformen vid Trampolinen på det Grunda Badet. 

  Arbete med Magasinet har inletts, ritningar finns och diskussioner med entreprenör som kan säkra grunden har inletts. Vi kommer att ansöka om bidrag för renoveringen från bland annat Thordén-stiftelsen och det är viktigt att inte arbetet startas innan ansökan behandlats.  

 8. Ingen direkt information från övriga föreningar, 

 9. Vad händer 2019? 

  Några viktiga datum:
  27 april Vårens Städ- och Arbetsdag + Ordf. möte, kl. 9-11.30
  30 april  Valborgsbrasa Hästängen kl. 17.00
  21 juni Midsommarfirande på Hasslers äng, kl. 14.00 + Knytkalas Sjöstugan, kl. 19.00
  7 juli Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan, kl. 17.00
  13 juli Nösundsdagen med Sommarfest?
  Juli Berättarfrukostar i Varmbadhuset
  24 Juli Föredrag Lena Einhorn i Sjöstugan
  28 september Höstens Städ- och Arbetsdag, kl. 9-11.30
  30 November Julmarknad i Sjöstugan, kl. 11-15

 10. Allmän frågestund.

  Pia Gitse meddelade att det efter 25 år inte blir något fackeltåg i år. Mötet passade på att tacka familjerna Gitse och Olsson för de åren de arrangerat.

  Mötet passade också på att tacka Lars Kjellgren för alla de år som han ordnat med Julgran vid Magasinet. Det efterfrågades också intresse från någon som skulle vilja återuppta traditionen med Julgran. 

 11. Eva tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Lars-Erik Roos, Elisabet Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson 

Medlemsmöte 24 jan 2020

Medlemsmöte 24 januari, 2020, kl. 18:30, Nösunds Havshotell

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade
föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.
Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Henrik Turesson och Stefan Berglin.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Ekonomisk rapport

Kassör Johan Sandegren presenterade den ekonomiska sammanfattningen för 2019.
Förutsättningar finns att förvärva marken under Varmbadhuset och
Sjöstugan. Diskussion pågår inom styrelsen om att Föreningen Nösund ska köpa upp den. Kontakt har tagits med Orusts Sparbank.
Det finns en idé om att bilda en stiftelse, för att göra säkerställa ägandet över tid.
Förslag om att ändra så att dam- och herrbastun är gratis bifölls.

§7 Sektionerna – aktuella frågor

Magasinet

Märit presenterade arbetet som sker i Magasinsgruppen. Målet är att bevara kulturarvet och fortsatt göra Magasinet tillgängligt för alla inom föreningen samtidigt som ungdomarnas intressen tillvaratas. ”En sjöbod för alla”.

Magasinet ska rustas upp, säkras och målas. För att göra Magasinet mer socialt och tillgängligt ska lagerytorna flyttas.
Finansiering sker genom bidrag och fonder.

Bengt berättade om finansieringen via kulturpengar och stöd till
landsbygden. Länsstyrelsen har givit ett bidrag på 200 000 kr. Via
kulturhistoriska har vi fått 9000 kr av kommunen. Länsstyrelsen garanterar 25% av det vi stoppar in.

Planer för förrådsbyggnaderna presenterades.

Sjöstugan

Pia berättade att Sjöstugan är fullbokad. Högt bokningstryck.
I år blir sommarfesten första helgen i juli.
Röstning genomfördes om huruvida sommarfesten ska vara första eller andra helgen i juli. Resultatet blev andra helgen i juli.
Pia skickade runt lista för att anmäla sig till att vara värdpar för de som hyr Sjöstugan.

Varmbadhuset

Mikael presenterade arbetet och planerna för Varmbadhuset. Läckan i skorstenen är fortfarande inte löst. Diverse småsaker ska justeras. 3 berättarfrukostar planeras. Tornet är renoverat med nytt golv och paneler, men saknar fönster. Lyresunds trä sponsrar två fönster. Sektionen fungerar bra, men behöver nya medlemmar.

Kallbadhusen

Badflotten ska skrotas då den är i dåligt skick. Ska avlägsnas under nästa städdag.

Stigar och leder

Ann hälsar att arbetet fortgår.

Vaktmästeri

Bengt & Co håller reda på det som hamnar mellan sektionerna.
Kulturhistoriska Vintermöte imorgon kl 14-16 25/1 på Nösundsgården. Eva berättade om en kommande utflykt till Strömstad.

Tennisklubben

Kör igång på vårens städdag.

§8 Vad händer 2020? Några viktiga datum

 • 25 april Vårens städdag, kl. 9-11.30
 • 30 april Valborgsbrasa Hästängen, kl. 17.00
 • 19 juni Midsommarfirande på Hasslers äng, kl. 14.00 + Knytkalas
  Sjöstugan, kl. 19.00
 • 4 juli Nösundsdagen med Sommarfest i Sjöstugan
 • 12 juli Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan, kl. 17.00
 • 3 oktober Höstens Städ- och Arbetsdag, kl. 9-11.30
 • 28 november Julmarknad i Sjöstugan, kl. 11-15

§9 Övriga frågor

 • Stefan Berglin föreslog att vi tillsammans röja upp området där man kommer in i Nösund. Två lördagar 08:30-15:30 – helst i
  februari-mars innan det blir för surt i markerna. De som är
  intresserade anmäler sig till Stefan. Mail kommer skickas ut.
 • En uppmaning till hundägare att ta rätt på det som ibland produceras längs vägar och stigar. Inga lösa hundar.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade medlemsmötet avslutat.
För Föreningen Nösund
Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Henrik Turesson, Stefan Berglin

Årsmötesprotokoll 7 juli 2019

Årsmöte 7 juli, 2019, Kl. 17:00-19:00, Sjöstugan

Närvarande: Enligt separat närvarolista 63 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anita Abrahamsson och Lena Sandegren.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Eva Ossiansson redogjorde för verksamhetsberättelsen med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare.

Kassör Johan Sandegren presenterade den ekonomiska sammanfattningen för året.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Eva Olsson. Johan Sandegren redogör för revisionsberättelsen och tillstyrker räkenskaperna.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-01-01 till 2018-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Kvarstår i 1 år:

Eva Ossiansson (ordförande)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga ledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år:

Sven Saghamre, Johan Sandegren, Johan Eriksson

Omval på 2 år:

Magnus Johansson och Märit Lagheim

Nyval på 2 år:

Mikael Hassler

Suppleanter:

Margareta Gibbons 1 år (omval)

Thomas Hjern 1 år (nyval)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

Avgående ledamot Bodil Novik Nilsson avtackades med en present för ett utmärkt utfört arbete inom styrelsen.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Eva Olsson (omval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Kjell-Åke Eriksson (omval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår.

Styrelsen föreslog en sänkning av medlemsavgiften för singelmedlemskap till 350 kronor. Mötet godkände styrelsens förslag till ny årsavgift för singelmedlemskap.

Styrelsens förslag är att göra avsättningar för Sjöstugan och Varmbadhuset på 25 000 kronor per fastighet samt att resterande vinst avsätts till Magasinet. Mötet godkände förslaget om avsättningar.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Inga förslag har lämnats in.

§16. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Ett antal frågor diskuterades:

 • IT-tjänster är de tjänster som föreningen köper för att hantera ekonomi samt bokningssystem för rekreationsrummet

 • Styrelsen förklarade att det för närvarande inte finns några planer på att införa Wi-Fi i Sjöstugan eller i Varmbadhuset

 • Separat nyckel till samlingsrummet har mottagits positivt

 • Föreningen Nösund förvaltar ingen mark och hanterar inte frågan om lekplatser på Nösund

 • Föreningen Nösund förvaltar inga vattenområden och har ingen dialog med musselodlare

 • Sommarfesten ersätts i år av en Taubekväll klockan 19 den 13 juli.

 • Vill man vara med i festkommittén för nästa års sommarfest är man varmt välkommen

 • En trappa borde finnas från parkeringen till Hästängen då det kan bli väldigt halt där

 • Förrådet i Norra Hamnen – förlängning finns i planen för att få plats med kajaker och dylikt

 • Varmbadhusets sektionsledare påminner de olika föreningsstyrelserna att vara noga med att städa efter sig

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Anita Abrahamsson samt  Lena Sandegren

Årsmötesprotokoll 1 juli 2018

Årsmöte 1  juli, 2018, Kl. 15:00-17:00, Sjöstugan

Närvarande: Enligt separat närvarolista ca 60 medlemmar

 

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Bertil Holst och Marianne Olsson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Magnus Johansson höll i presentationen av verksamhetsberättelsen.

Kassör Anders Bengtsson presenterade den ekonomiska sammanfattningen för året.

Sektionsledare Mikael Hassler sammanfattade förbättringar som gjorts på Varmbadhuset. Tornets framtida användning är under utredning.

Maj-Britt Olsbo berättade om Kallbadhusen och vad som är gjorts och görs bl.a. pågående arbeten med solaltaner.

Sjöstugans representerades av Hans Johansson. En diskmaskin önskas installeras, men ligger hos styrelsen för beslut som ställer sig positiv. Sommarfesten är planerad till 7 juli och överskottet kommer att gå till ny diskmaskin.

Eva Ossiansson sammanfattade vad som skett kopplat till Magasinet.

Magnus Johansson redogjorde för Norra Hamnen som genom en gåva gått över till Nordbryggan Ideell Förening.

Sektionsledare Bengt Thompsson redogjorde kring vad som hänt inom Vaktmästeriet.

§7 Revisorernas berättelse

Eva Olsson har gjort revisionen tillsammans med Jan Gustafsson. Eva redogör för revisionsberättelsen och tillstyrker räkenskaperna.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen.

 §9 Ny årsavgift/medlemsengagemang

Eva Ossiansson visade en ekonomisk kalkyl över toalettstädningen kopplat till avgifterna.

Under mötet diskuterades hur mycket ideellt arbete som kan utföras och vill göras av föreningens medlemmar.

Förslag presenterades att höja årsavgiften med 100 kronor, vilket resulterar i en ny årsavgift på 750 kronor per familj och 500 kronor för en enskild medlem.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.

 §11 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Kvarstår i 1 år:
Eva Ossiansson (ordförande)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av övriga ledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år:
Bodil Novik Nilsson, Magnus Johansson och Märit Lagheim

Omval på 2 år:
Johan Sandegren (nyval kassör), Johan Eriksson och Sven Saghamre

Suppleanter:
Mikael Hassler 1 år (omval) och Margareta Gibbons 1 år (nyval)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

Avgående kassör Anders Bengtsson och ledamot Hans Johansson avtackades med en present för ett utmärkt utfört arbete inom styrelsen.

§13 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Eva Olsson(omval) och Jan Gustavsson(omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Kjell-Åke Eriksson (omval).

§14 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§15 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår. Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgifterna med 100 kronor, vilket resulterar i en ny medlemsavgift på 750 kronor per familj och 500 kronor för en enskild medlem.

Mötet godkände styrelsens förslag till ny årsavgift.

§16 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Inga förslag har lämnats in.

§17. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Eva Olsson föreslog att skyltar sätts upp för att visa var grunda kallbadhuset ligger då flera besökare gått fel.

Bengt Thompsson tog upp belysning vid Landgången. Michael Gibbson berättande att vägföreningen tar över ansvaret för belysningen längs landgången. Stadgarna behöver dock ändras.

Eva Olsson undrade över visionen inom föreningen. Styrelsen har träffat kommunen och berättat om visionen. Kommunen är positiv till visionen. Eva önskade ett fortsatt arbete med visionen. Workshop och enkät har gjorts tidigare och det kan vara aktuellt att göra det igen.

Nösundsdagen nämndes och konstutställningar i Magasinet. Marknad och café på Nösundsgården på Nösundsdagen 7 juli liksom sommarfesten i Sjöstugan.

Jan Gustafsson tog frågan hur det går med fiber. Ingen ny information men projekt är försenat och startar på nytt efter semesterperioden.

Eva Schollin berättade on Kulturhistoriska sällskapet och vad som sker den närmaste tiden. Det kommer att var utflykt till Kälkerön och kulturvandring för att nämna några aktiviteter.

Märit Lagheim tog upp att alla inte hämnat sina gåvor som delades ut på förra årsmötet. Hon uppmanade alla de som missat att hämta sina gåvor. Och det finns möjligen att donera medel igen och få en gåva. Donationer till t.ex. Magasinet kan göras redan.

Gugge Sundelius tog ämnet husbilar på parkeringsplatserna. Michael Gibbons berättade att förbudsskyltar har beställts och kommer att sättas upp.

§18 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Marianne Olsson, Bertil Holst

Extra Föreningsmöte 10 februari, 2018

Närvarande: Ann-Karin Holst, Henrik Holst, Ingela Fogelberg, Carl Otto Lodin, Johan Sandegren, Boel Jensen, Norman Jensen, Lennart Sundelius, Sven Saghamre, Magnus Johansson, Johan Eriksson, Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson, Fullmakt för ett ja: Mikael Hassler, Henrik Hansson, Anders Bengtsson, Lennart Nilsson och Hans Johansson.

§1 Mötets öppnande

Eva Ossiansson öppnade mötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes sittande Eva Ossiansson. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Ingela Fogelberg och Carl Otto Lodin.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Överlåtelse av småbåtshamnanläggningen för arrendeområdet, del av fastigheten Orust Nösund S15 (Norra Hamnen)

Beslut: Stämman godkände överlåtelsen av småbåtshamnanläggningen som gåva till den nya Ideella föreningen Norra Hamnen enligt röstning med ett ja.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade det extra medlemsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund

 

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson                                             Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Ingela Fogelberg, Carl Otto Lodin

Extra Medlemsmöte 26 januari, 2018

Närvarande: Enligt separat närvarolista ca 80 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Eva Ossiansson öppnade mötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes sittande Eva Ossiansson. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Lars-Erik Roos och Jan Schmidtbauer Crona.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter

Magnus Johansson höll i presentationen av pågående projekt och aktiviteter samt den ekonomiska redovisningen.

Styrelsens samordnare för Sjöstugeprojektet Hans Johansson berättade om hur arbetena fortskridit. Nyrenoverade Sjöstugan invigdes 2017. Dragstänger har monterats mellan takstolarna. Väggarna behövde förstärkning och då beslöts det i arbetslaget att dragstång var det mest ekonomiska och säkraste sättet att hantera förstärkningen. Byggnaden är därmed säkrad så bra som det går just nu. Lösningen med dragstag är beslutat och taget av styrelsen och detta är inritat på byggritningarna som översänts till samtliga i Sjöstugesektionen.

Magnus Johansson sammanfattade vidare att avtalet för Norra Hamnen är uppsagt och att föreningen har kallat till extra föreningsmöte 10 februari 10:30 i Varmbadhuset rörande detta.

Befintlig anläggning avses att överföras som en gåva till Nösunds Samfällighetsförening. Förslag till gåvobrev finns framtaget. Båda parter är överens. Hamnen drivs vidare av annan förening, Nordbryggan Ideell Förening. Henrik Holst redogjorde som styrelsemedlem i den nya föreningen för hur fortsättningen kommer att se ut. Henrik berättade vidare att befintliga hyresgäster fått förfrågan om att fortsätta hyra. Det finns förslag på att rusta upp med y-bommar och förstärkta pirar. Planen är att det skall göras före sommarsäsongen 2018 för att slippa bojar. Muddring är inte aktuellt. De som inte tagit bort bojarna uppmanas att göra det så fort det är möjligt, annars tas de omhand i samband med upprustningen.

§7 Kort information från våra Sektioner

Eva Schollin berättade vad som är planerat att ske inom Varmbadhus-sektionen. Förbättringar har gjorts såsom installation av brandvarnare och timers på kaffe- och vattenkokare. En ny ugn har satts in i köket. Mörkläggningsgardiner som även är ljuddämpande har satts upp. Kulturfrukostar är inplanerade även under juli 2018 likt de som var förra året.

Sven Saghamre presenterade vad som pågår inom Kallbadhussektionen. Kent med kommunens arbetslag och hjälp från medlemmarna är tänkta att slutföra de arbeten som är planerade med soldäck och bryggor enligt Maj-Britt Olsbos ritningar. Virke och material finns redan. Vissa arbeten har startat redan, som soldäck på det grunda badet.

Pia Gitse, Sjöstugesektionen, presenterade läget för uthyrningarna, sista helgen i maj till sista helgen i september är uthyrt. Även bokningar 2019 är gjorda. Så bokningsläget är mycket gott. En uppmaning gjordes för få fler att arbeta aktivt inom Sjöstugesektionen. Avgifter och depositionsavgift diskuterades liksom städning efter uthyrning.

Magnus Johansson redogjorde vidare för tomträttsavtalet för Magasinet och den nya sophanteringen med Vägföreningen. Jan Smithbauer Crona berättade om visionen om ett allaktivitetshus och arbetet inom sektionen och uppmanade nya aspiranter att söka sig till sektionen.

Sture Lindgren redogjorde för vad som skett inom sektionen Stigar och Leder. Kommunen skall lägga upp vandringsleder på kommunens hemsida. Troligtvis kommer sektionen att haka på och digitalisera de kartor som finns inom sektionen.

Övriga sektioner, Vaktmästeriet, Kulturhistoriska föreningen, BOSS och Tennisföreningen berättade i korthet vad som skett under det gångna året och planerna framåt.

 

Magnus presenterade fortsatt ekonomin inom föreningen och om projektkostnaderna för Sjöstugan. Antal medlemmar diskuterades och uppskattas till cirka 320 stycken.

§8 Vad händer 2018? Några viktiga datum.

Eva Ossiansson sammanfattade vad som kommer att ske under 2018. Speciellt lyfte Eva att sommarfesten föreslås ha ett rullande schema mellan föreningarna enligt förslag från Henrik Holst. BOSS och även övriga föreningar tar frågan vidare till sina styrelser om de kan tänka sig att hålla i festen denna sommar. Senast på städdagen behöver det bestämmas.

 • 26 januari, Föreningen Nösunds Informationsmöte + PUB afton på Nösund Havshotell
 • 10 februari, Extra föreningsmöte ang. Norra Hamnen
 • 28 apr Vårens Städ- och Arbetsdag + Ordf. möte
 • 22 jun Midsommarfirande på Hasslers äng
 • 1 jul Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan
 • 7 jul Nösundsdagen med Sommarfest? Förslag vad gäller ansvar.
 • Juli Våffel-café och Yoga i Sjöstugan?
 • Juli Berättarfrukostar i Varmbadhuset
 • 29 sep Höstens Städ- och Arbetsdag
 • 1 dec Nösunds Julmarknad
 • 15 dec Nösunds Fackeltåg

§9 Allmän frågestund

Eva Ossiansson tog upp ämnet Herrbastukvällar och att det just nu saknas samordnare. Varmbadhussektionen tar upp ämnet inom sektionen. Lisbeth Maxén berättade om tjejbastukvällarna som är första fredagen i månaden och herrbastu är bokat var tredje fredag i månaden.

Gösta Sandegren önskar att vassen vid Hästängen tas bort om man kan röja i samband med städdagen.

Bertil Holst lyfte att Lyrön tagit fram en karta över alla vikar och ställen. Förslag att göra en karta även över Nösund. Det föreslogs att Kulturhistoriska föreningen tar sig an uppgiften.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson                                             Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Lars-Erik Roos, Jan Schmidtbauer Crona

Årsmötesprotokoll 2 juli 2017

Årsmöte den 2 juli, 2017, Kl. 15:00-16:30, Sjöstugan

Närvarande: Enligt separat närvarolista ca 85 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Lars-Erik Roos  öppnade mötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Lars-Erik Roos. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Mats Christensson och Bettan Eriksson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Magnus J höll i presentationen av verksamhetsberättelsen. Anders B presenterade årsresultatet och den ekonomiska sammanfattningen.

Sammanfattningsvis har Sjöstugeprojektet krävt mer ekonomiska medel än budgeterat ungefär det dubbla under första halvåret 2017. Årsavgifterna kommer in löpande.

Sektionsledare Mikael Hassler för Varmbadhuset redovisade vad som skett under året.

Sektionsledare Maj-Brith Olsbo redovisade vad som skett med Kallbadhusen.

Styrelsens samordnare för Sjöstugeprojektet Hans Johansson berättade om vad som gjorts och återstår. Sektionsledare Pia Gitse berättade om uthyrningarna. Det är redan åtta uthyrningar bokade för 2018 vilket är positivt.

För magasinet är tomträttsamtalet klart med viss kommunal administration återstår. Jan Schmidtbauer-Crona berättade om visionen med Magasinet som ett all-aktivitetshus.

Norra Hamnen kommer att från och med nästa år gå över till annan förvaltning. Nya avtal kommer att tecknas för befintliga båtplatsinnehavare med Nösunds Samfällighetsförening (markägarna).

Övriga sektioner berättade i korthet vad som skett under verksamhetsåret.

Ny sopstation har installerats vid toaletterna bakom Magasinet. Sophämtning sker veckovis. Föreningen Nösund och Vägföreningen delar på avgiften för sophämtningen. Sophämtningen är på prov under 2017 och kommer därefter att utvärderas.

§7 Revisorernas berättelse

Då revisorerna var frånvarande på mötet läste ordföranden upp revisionsberättelsen. Revisorerna har meddelat skriftligen att de tillstyrker ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

§9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-01-01 till 2016-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Eva Ossiansson valdes som ny ordförande för 1 år.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande vilket antogs på årsmötet:

Kvarstår i 1 år:

Johan Eriksson
Anders Bengtsson
Hans Johansson

Omval på 2 år:

Bodil Novik Nilsson
Magnus Johansson
Märit Lagheim(nyval som ordinarie)

Suppleanter:

Mikael Hassler 1 år (omval)
Sven Saghamre 1 år (nyval)

Styrelsen konstituerar sig själva.

Avgående styrelseleordförande: Lars-Erik Roos avtackades med en present för ett utmärkt utfört arbete inom styrelsen.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Eva Olsson (omval) och Jan Gustavsson (omval).

Suppleanter: Per von Hofsten (omval) och Kjell-Åke Eriksson (omval)

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift.

Nettoöverskott 50-60 tkr som bortfaller i samband med att Norra Hamnen inte kommer att hanteras av Föreningen Nösund under 2018 kan delvis kompenseras med höjning av medlemsavgiften. Föreslogs att enskilt medlemskap skall höjas från 400kr till 450kr och familjemedlemskap från 600kr till 650kr år 2018 vilket tills vidare kompenserar bortfallet med 12,000 kr.

Höjning av årsavgiften och budgeten för nästkommande år godkändes.

§15 Prövning av förslag väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Lars-Erik R presterade de nya medlemmarna som tillkommit under året i föreningen.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Ordföranden berättade om arbetet med Sjöstugan och vilka som gjort extraordinära insatser för att få projektet i hamn. Hans J, Egon G, Göran A och Bengt T har ingått i projektgruppen.

Egon Gustavsson och Mikael Hassler avtackades med en gåva för sina extraordinära insatser för Sjöstugan respektive Varmbadhuset av ordföranden.

Magnus J avtackade å styrelsens vägnar Lars-Erik Roos som avgår som ordförande i styrelsen.

Märkt L höll i utdelning av tack-gåva för bidrag som kommit från medlemmar till Sjöstugeprojektet. Tre motiv med foton tagna av målningar i Sjöstugan som gjorts av Bo och Lisbeth Sandegren 1952 delades ut.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos
Justerare: Mats Christensson, Bettan Eriksson

Extra medlems- och informationsmöte 3 februari 2017

Medlemsmöte Föreningen Nösund 2017 02 03

 1. Mötets öppnande.

Lars-Erik Roos hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

L-E Roos valdes till ordförande och Magnus Johansson valdes till sekreterare

 1. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Pia Gitse och Henrik Olsson valdes till justeringspersoner

 1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet svarade ja på frågan om möte var stadgeenligt utlyst

 1. Godkännande av dagordning

Mötet godkände förslaget till dagordning

 1. Styrelsens information om pågående projekt och aktiviteter

Bifogad presentation visades där statusen för pågående projekt presenterades. Pia skickade runt listan om städning av toaletter mm, kontakta Pia för att boka en bra vecka. Bokningsläget för Sjöstugan är gott, vi har till och med ett bröllop på en onsdag.

Sektionen Stigar och Ledar meddelade att man nu arbetar med uppdatering av anvisningarna för de leder som finns på hemsidan. Kartorna kan skrivas ut eller visas på telefonen direkt. Synpunkter mottages tacksamt.

Övriga föreningar gavs tillfälle att informera, BoSS meddelade att anmälan till Boxvike Segelsällskaps seglarskola öppnar 3:e April.

Nösunds Tennisklubb startar arbetet med att iordningställa banan inför sommaren den 29/4. NTK informerade också om tävlingen vecka 29, öppen för medlemmar och andra spelare med anknytning till Nösund.

Nösunds Kulturhistoriska sällskap informerade om sitt arbete med att samla in och katalogisera foton och dokument. Man har nu digitaliserat ca 3500 foton. Kontakta någon i NKS styrelse om ni vill se bilderna eller veta mer. Uppmanade också att ta chansen att bli medlem, årsavgiften är endast 100:-. Kontaktuppgifter finns i Telegrambyrån vid bryggan.

Vägföreningen informerade om arbetet med Ångbåtsbryggan som snart är avslutat. Det innebär att vi återigen kan ta emot större båtar.

Boxvike byalag genom Veronica Almroth informerade om sin verksamhet att hålla vägbelysning i Boxvik och meddelade att alla är välkomna att bli stödmedlemmar.

Mikael Hassler informerade kort om fiberprojektet men projektet ligger nu i händerna på den valda entrepenören (Zitius). Sannolikt börjar grävarbetet i Nösund innan sommaren.

Båthamnen informerade om att Miljödomstolen nu lämnat sin dom som innebär att förslaget till utbyggnad av hamnen godkändes enligt förslaget vilket innebär att 55 platser tillkommer.

 1. Allmän frågestund.

Tomas Holst vädjade till föreningen att sätta någon form av ankarbelysning på flotten vid Grunda badet. Lars-Erik Roos informerade om kommunens beslut att inte längre finansiera vägbelysningarna i samhället. Vägföreningen kommer att diskutera med Västra Orust Elförening om framtiden för lamporna.

 1. Mötets avslutande

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet avslutat och hälsade alla välkomna till årets första pub-kväll

Sekreterare: Magnus Johansson
Ordförande: Lars-Erik Roos
Justeras: Pia Gitse, Henrik Olsson

Årsmötesprotokoll 3 juli 2016

Protokoll fört vid årsmöte i Föreningen Nösund den 3 juli 2016 i Sjöstugan kl. 15:00-16:30.

Närvarande: Ca 50 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Magnus Johansson valdes som ordförande för mötet. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Jan Gustafsson och Henrik Olsson för mötet.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvardes med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Magnus Johannson presenterade vad som skett inom föreningen under det senaste verksamhetsåret i sammandrag. Utöver den ekonomiska redovisningen informerades om följande:

Varmbadhuset: Ny ytterdörr är monterad under året. Det är fortsatt hyfsat gott nyttjande av bastu och uppehållsrum. Det finns dock utrymme för fler aktiviteter under veckodagarna.

Kolboden: Boden är färdigställd med toalett för badplats och båthamn i högra delen. En uppvärmd förrådsdel ordningsställs för föreningarna i den västra delen. Filmduken kommer att förvaras i Kolboden. Städning och tillsyn görs via städlistan.

Kallbadhusen: Båda badhusen målades och renoverades under 2013. Svikten vid Djupa badhuset är återställd och cementplattan på Grunda badet kommer att renoveras under sommaren. Maj-Britt presenterade hur solaltanerna som skall göras iordning. Flytbryggan är redan på plats.

Kommunens arbetslag behövs för att färdigställa projektet med nya solaltaner. Daglig tillsyn och smärre underhåll sker löpande.

Sjöstugan: Stolsförrådet är klart och köket är uppgraderat bl. a. med nya avlastningsbord på hjul. Ny bidragsansökan gjordes till Boverket med tyvärr ett nytt avslag. Ett omtag görs runt ambitionsnivån av kommande etapp vilken också är kopplad till hur mycket frivilligt medlems-bidrag som kommer in till Sjöstugans fortsatta renovering.

Magasinet: Lantmäteriförrättning fortskrider med avsikt att skapa en tomträtt.

Norra Hamnen: Avtalet med markägaren Nösunds Samfällighetsförening diskuteras fortfarande. Sektionsarbete är dock i gång under Aslak Jensens ledning.

Övriga Sektioner:
Rörande kommunla frågor har Nösund Tvet fiberförening haft en extrastämma 28 juni i Tegneby. Stämman var välbesökt med medlemmar från 137 fastigheter närvarade. Erbjudandet från Zitius(Telia Skanova) presenterades. Stämman röstade i överväldigande majoritet för att anta erbjudandet. Förutsättningen för att projektet skall starta är att minst 500 har skrivit anslutningsavtal med Zitius innan den 15e september.

Stigar och Leder har märkt ut fint så att man hittar lätt och har återkommande vandringar. Nya kartor med stigar utsatta finns på vår Hemsida (www.nösund.se)

Magasinet och Ungdomssektionen har fått ett nytt Pingisbord till Magasinet. Eventuellt kommer det att satsas på fotboll och brännbollsturneringar framöver inom Ungdomssektionen.

Vaktmästeriet fortlöper med oförtrutlig energi med att hjälpa till varhelst det behövs.

Ekonomiska redovisningen presenterades och kassören nämnde hur mycket bidrag till Sjöstugan som hittills inkommit. Med de preliminära siffrorna från överskott från Sommarfesten ser det positivt ut att nästkommande etapp kan finansieras.

§7 Revisorernas berättelse

Eva Olsson och Per von Hofsten har varit föreningens revisorer under verksamhetsåret. Föreningens revisor Eva Olsson läste upp revisionsberättelsen i korthet och tillstyrkte ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-01-01 till 2015-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Lars-Erik Roos omvaldes som ordförande för ytterligare 1 år.

§11 Val av övriga ledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande vilket antogs på årsmötet:

Kvarstår i 1 år:
Magnus Johansson
Bodil Novik Nilsson
Eva Ossiansson

Omval på 2 år:
Johan Eriksson
Anders Bengtsson
Hans Johansson (nyval som ordinarie)

Suppleanter:
Mikael Hassler 1 år (omval)
Marit Lagheim 1 år (nyval)

Styrelsen konstituerar sig själva.

Avgående styrelseledamot: Pia Gitse avtackades med en present för ett mycket gott utfört arbete inom styrelsen. Pia kvarstår dock som Sjöstugans sektionsledare.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Eva Olsson(omval) och Jan Gustavsson(nyval).
Suppleanter: Per von Hofsten (nyval) och Kjell-Åke Eriksson (omval)

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande.
Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad valdes som nya ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Årsavgiften är oförändrad och budgeten för nästkommande år godkändes.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid.

En motion angående Jollebrygga har skickats in av Norman Jensen. Förslaget att tillsätta en utredning antogs på mötet med tillägget att Norman Jensen driver utredningen tillsammans med två frivilliga medlemmar, Mikael Hassler och Jan Schmidtbauer Crona.

Hästängen (Nösunds Vägförening) skulle kunna användas för ändamålet och man bör även koppla ihop eventuell ny verksamhet med BOSS.
Beslut: Norman Jensen sammankallar en grupp med ovanstående personer och tar fram ett förslag till genomförande.

Fiske från landgång och privata bryggor är ytterligare en motion som inkommit. Det behövs ett samlat grepp hur vi går vidare. Fisket berör många; markägare, Vägföreningen, Föreningen Nösund och Båthamnsföreningen. Skräp och rester lämnas av de som fiskar. Under mötet diskuterades olika typer av åtgärder som t.ex. förbudsskyltar.

Eftersom ett beslut berör alla föreningarna är det bäst att det förhandlas på föreningarnas ordförandemöte.

Beslut: Ärendet tas upp på Föreningarnas nästkommande ordförandemöte.

Styrelsens förslag till stämman
Styrelsen föreslår att båtvakteriet blir obligatoriskt under förutsättning att samma beslut kommer att tas på Nösunds Båthamns kommande årsmöte den 9 juli.  Båtvakteri har gjorts nu i fyra år på frivillig basis. Båtstölder har inte skett vilket bör tolkas positivt.
Beslut: Styrelsens förslag godkändes under förutsättning att Båthamnen beslutar detsamma. Enhälligt ja för förslaget.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts

Nya medlemmar
Presentation och välkomnande av nya medlemmar gjordes av ordföranden Lars-Erik Roos. Totalt idag har föreningen ca 320-340 medlemmar varav majoriteten är familjemedlemskap.

Övriga frågor
Gullvi tog upp en trafiksäkerhetsfråga. Belysning mellan Tennisklubbhuset och tunneln finns inte. Ljusglimten fanns förr som samordnade med belysning via Elverket. Badortsföreningen tog kostnaden för el och underhåll på den tiden. Vägverket har tagit bort belysningen. Boxvike byalag har gjort en insats för att rädda belysningen i Boxvik. Boxvike byalag betalar själva och byter lampor. Jan Gustafsson kommenterade med ny information. Det finns två elbolag på Orust. Kommunen betalar idag medel till Orust Västra och Östra elbolag. Kommunen tar bort bidraget för dessa i nästa budget. Det förordades att ta kontakt med myndigheter och se vilka bidrag som kan sökas. Dessutom att samråda med Boxvike byalag. Arbetet framåt måste ske på eget initiativ och kan inte skötas av Föreningen som dock gärna stödjer i den mån den kan.

Mikael Hassler tog upp att koden till Varmbadhuset har ändrats.

Pia Gitse påminde om allsång och viskvällar med Lennart Torstensson och därefter Örjan Palmgren torsdagar kl 19. Ta med kaffekorg och ett enkelt bidrag till musikerna.

Henrik Olsson tog upp ämnet förtöjningar vid Ångbåtsbryggan. Slitage sker på bryggan då stora båtar ligger förtöjda under en längre tid. Det bör förtydligas att båtar inte kan ligga vid bryggan någon längre tid.

Container för skräp togs upp av Lars Erik Roos och han berättade vad som pågår inom föreningen.

Lisbeth Maxén berättade om introduktionsafton för nya medlemmar som föreningen hade för ett antal år sedan. Det borde återupptas. Detta mottogs positivt och ses över framgent.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Henrik Olsson, Jan Gustafsson
Mötesordförande: Magnus Johansson
Ordförande: Lars-Erik Roos