Kategoriarkiv: Okategoriserade

Styrelseprotokoll 7 jun 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Att-göra-lista – uppföljning av beslut

Förslag att göra en att-göra-lista för att undvika att uppgifter tappas bort.

§3 Varmbadhuset, fönster och slutförande m.h.t. bygglovet

Vissa arbeten måste prioriteras innan fönster kan monteras och det finns andra skäl att avvakta.

§4 Planändringar och utveckling som påverkar Föreningen Nösund

Thomas redogjorde för kontakter med kommunen. Ett förslag är att Föreningen Nösund genom Thomas initierar ett möte med intressenter för dialog.

§5 Planering av årsmöte, verksamhetsberättelse och styrelsens sammansättning

Magnus påbörjar verksamhetsberättelsen. Årsmötet är söndag 10 juli klockan 17:00. Kallelse ska skickas ut senast 19 juni. Medlemmarna bjuds på bubbel.

§6 Ekonomisk rapport

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Sjöstugan

Frågan hänskjuts till nästa möte.

Kallbadhusen

En stege är monterad, den andra lagd på is så länge.

Grunda badets hytter är reparerade.

Varmbadhuset

Olika prismodeller diskuterades.

Magasinet och bodarna

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§8 Nya medlemmar

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§9 Övriga frågor

Högen

Eftersom det inte blev någon Valborgseld och vi inte vill ha högen liggande hela sommaren så hyr vi en container och forslar bort den. Thomas tar på sig att beställa och samordna med någon/några av styrelsemedlemmarna.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 19:e juni klockan 09:30 i Varmbadhuset.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 18 nov 2021

Närvarande

Eva Ossiansson, Anna Holst, Sven Saghamre, Märit Lagheim, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Tomträttsavtal för våra byggnader

Föreningen Nösund har som avsikt att köpa marken under våra byggnader, i andra hand vill vi skriva tomträttsavtal.

Beslut: Avvakta och bevaka Samfällighetsföreningens process.

§3 Vägskrivelse – Trafikgrupp

Magnus redogjorde för historiken och ett utmärkt underlag är skapat av en gruppering bestående av Lotta, Carl-Otto och Bengt, Gullvi och Jeanette. Ytterligare idéer och kompletteringar diskuterades.

Beslut: Ge förslag till gruppen om att värdera en eventuell ”Genomfart förbjuden”. I övrigt står vi bakom.

§4 Översiktsplanen

Viktigt att vi inkommer med alla synpunkter vi kan komma att tänka på, mailrunda ska organiseras som förberedelse för digitalt möte 2021-12-06.

§5 Viktiga datum för 2022

Avvakta beslut till den 6/12.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om en ekonomi under kontroll. Magasinet och nya boden drar mycket resurser.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Magasinet

  • BoSS har fått bidrag från Thordén-stiftelsen.
  • Boden blir sannolikt färdigställd under våren.
  • Magasinsektionen ska planera in ett budget- och kontrollmöte för att ytterligare öka kontrollen över ekonomin i projektet.

Varmbadhuset

Avloppet är fixat. Eliassons El har gjort en besiktning och vidare åtgärder kommer att göras nästa år.

Sjöstugan

Tiderna för 2023 är inte släppta ännu och de hålls inne ett tag till för att vi ska få tid att diskutera prissättning.

Kallbadhusen

Grunda badhusets tak behöver renoveras samt en ställning för trampolin behöver fixas. Detta kommer att kosta mer än den löpande budgeten, överskjutande kostnad kommer att tas från investeringsfonden efter styrelsebeslut.

Det finns också en önskan om att fixa till stigen/vägen från grunda badhuset till trampolinen.

§8 Nya medlemmar

Maria och Stefan Pierrou, Helena Gustafsson och Stefan Johansson, Maria Andersson och Anders Wisenborn hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§9 Övriga frågor

Fackeltåg i kapellets regi

Förfrågan från kapellet att Föreningen Nösund sponsrar med facklor den 11/12 bifölls.

Betalningsfunktion boka.se

Kassören föreslog att slå på betalningsfunktionen på boka.se för att minska administration. Medför minskad intäkt med ca 2 500:- på årsbasis.

Beslut: Styrelsen beslutade att slå på betalningsfunktionen.

”Pubafton”

Diskussion, men inga beslut.

§10 Nästa möte

Styrelsen träffas digitalt 2021-12-06 för att samla information för översiktsplanen samt besluta om viktiga datum för 2022.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson