Nösunds Vägförening

Föreningen förvaltar Nösund ga:5 enligt förrättning 2004-12-20
Gemensamhetsanläggningen består av vägar, parkeringsplatser, gångvägar/stigar, naturmark, bollplan samt Ånbåtsbryggan.
Uppdraget i korthet:
Vägar: Vägarna ska bibehållas/underhållas och hållas farbara för fordonstrafik året runt på ett rationellt och trafiksäkert sätt
Parkeringsplatser: Parkeringsplatser skall bibehållas/underhållas
Gångvägar: Gångvägarna skall bibehållas/underhållas under barmarksperioden. Vissa sträckor skall hållas öppna hela året.
Gångstigar: Gångstigarna ska bibehållas/underhållas under barmarksperioden
Naturmark: Naturmarken skall förvaltas som naturmark. Förvaltningen innebär tillsyn, renhållning och vård av skog och mark samt underhåll av bäckar, diken eller andra anordningar för bortledande av eller skydd mot vatten
Bollplan: Bollplan och mål underhålls så att den lämpar sig för bollspel
Ånbåtsbryggan: Ska bibehållas/underhållas utifrån nuvarande skick

Styrelseledamöter:
Kjell Niklasson. ordförande
Bernt Wijkmark. kassör
Egon Gustafsson.
Göran Karlsson.
Roger Johansson.
Michael Gibbons. ersättare
Anders Agerberg. ersättare

Har du frågor eller förslag till styrelsen skicka gärna ett mail till info.nosundsvagforening@gmail.com

Länkar till dokument:

Stadgar (kommer snart)
Uppdrag Nösund ga:5
Vinterväghållning
Fastighetsägarens ansvar
Vanliga frågor
Att tänka på vid byggnation