Pilgrimsled över Orust

PILGRIMSVANDRING

Nösund pilgrimsleder
Nösund vandringar

Orust kommun har fått EU-medel för att ANLÄGGA en pilgrimsled runt Orust.

Den är uppdelad i en sydlig och en nordlig del. Sedan i september 2009 finns en arbetsgrupp för den södra delen, där Nösund är huvudort. Denna arbetsgrupp har haft ett flertal möten, då man diskuterat uppläggningen av leden, och mellan arbetsmötena har ett omfattande material tagits fram.

CERTIFIERING AV LEDEN

Sekreteraren  för ”Pilgrim i Sverige”, Britt-Marie Nilsson, har till Orust kommun, Anders Bertrandsson, sänt följande meddelande:

Jag har en glädjande nyhet till dig och de andra som arbetat med etableringen av pilgrimsled på Orust.

Styrelsen för Pilgrim i Sverige beslöt vid styrelsemöte torsdag 10 februari 2011 att godkänna den av er inkomna ansökan om certifiering. Gratulerar till ert gedigna och omfattande arbete med pilgrimsleden som har lett fram till detta beslut. Detta innebär att ni kan börja planera för markering av er led som St Olavsled. Skyltar och pilar beställes genom undertecknad. Ni är välkomna att höra av er.

Förtydligande av ansvar

Pilgrim i Sverige beslöt även om ett par tillägg i riktlinjerna (som återfinns på hemsidan) som innebär att föreningen understryker

- det ansvar huvudman åtar sig gentemot föreningen Pilgrim i Sverige när man ansöker om certifiering och

- att detta ansvar även omfattar att ta bort alla märken vid avveckling av led, dvs om leden inte längre används eller sköts skall huvudman ansvara för att alla märken tas bort

Redan nu finns i riktlinjerna angivet att huvudman skall planera för underhåll av leden osv, men detta är ett förtydligande som kan vara bra att känna till.

Pax et bonum,

Britt-Marie Nilsson

Sekreterare Pilgrim i Sverige

DETTA VAR JU ETT MYCKET GLÄDJANDE BESKED, OCH SÅ SNART SOM VINTERN ÄR ÖVER OCH TJÄLEN GÅTT UR MARKEN, FINNS DET MÖJLIGHETER ATT BÖRJA MARKERA LEDEN.

Förhoppningsvis kommer sträckan Nösund-Tegneby att vara helt klar, då den andra pilgrimsvandringen den 18 juni går av stapeln. Försök kommer även att göras att färdigställa sträckan Morlanda kyrka-Storehamn-Nösund under våren.

Deltagare i arbetet är:

 • Från Orust kommun: Folke Almegius, projektledare, och Anders Bertrandsson, projektanställd.
 • Från Tegneby församling: Pia Askland Josefsson.
 • Från Nösund: Stig Dahlgren, Henrik Edström, Sten Hallberg, Bertil Holst, Kari Johanne, Dan Lind, Lisbeth Maxén och Maj-Britt Olsbo.

 

olofsymbolen
Olofsymbolen

Pilgrimens sju nyckelord:

 • Långsamheten, som får oss att sakta ner i livet.
 • Friheten att leva utan krav med fokus på det nödvändigaste.
 • Enkelheten som blir självklar när man bara har det man kan bära.
 • Bekymmerslösheten att ta dagen som den kommer, ett steg i sänder.
 • Tystnaden som ger frid.
 • Delandet som bygger gemenskap.
 • Andligheten som söks i samtal och på vägen.

PAX ET BONUM!  (Guds frid och allt gott!) Ordet Pilgrim (lat. peregrinus, "främling") är en person som gör en pilgrimsresa (vallfart) till en helig ort.

 

För närvarande har arbetet fortskridit enligt nedan:

Ledningsgruppen

Folke Almegius och Anders Bertrandsson

Den södra delen av pilgrimsleden på Orust kommer att ha följande sträckning:

Morlanda brygga-del av Håltaleden-Storehamn till Månsemyr-under väg 178-Hålås-mellan Krokvatten och Håbackevatten-Hjortsbacken-Nösund-Gravedal-Brattebräcka-Nötskär-Strand-mot Strane å-”den gamla kyrkvägen” till Holm-Lunneslätt (med avstickare till Hagadösen)-Tegneby kyrka. Härifrån är sträckningen inte helt klar men kommer sannolikt att läggas Tegneby kyrka-Hogen-Ileberg-Stala kyrka.

Den norra delen av leden utgår från Stala kyrka och följer Orust tvärs-leden till Långelanda. Därifrån kommer den att gå Myckelby-Torp-norra Orust-Henån-Röra-Morlanda.

Den 15 februari skall förslaget på sträckning för södra delen sändas ut till alla berörda markägare för synpunkter och godkännande. Markägarna skall ha svarat senast den 15 mars.

I fråga om möjligheter att använda mark kommer allemansrätten att följas. Lämpliga rast- och meditationsplatser skall anordnas, och för sådana – i varje fall rastplatser – krävs särskilt tillstånd. Leden skall gå på befintliga stigar, och intrång på mark görs endast i sådana fall, som kräver en bro, en spång, ett rep eller dylikt.

I och med att leden runt Orust nu kvalitetssäkrats av Pilgrimscentrum, får man använda S:t Olofsmärket på skyltar, broschyrer, foldrar m m.

Pilgrimsleden på Orust är en del av en avsevärt längre vandringsled. Den planeras starta i Aberdeen, gå genom England, längs nordsjökusten, över Danmark till Skåne. Därifrån följer den Hallandsleden och Bohusleden, och från Backamo skall en kustvandring kunna göras via Restenäs och Stillingsön till Orust, Bokenäs, Munkedal och därifrån vidare på Bohusleden. Fortsättningen är tänkt gå genom Norge via Trondheim till Nordkap.

 

Natur- och kulturgruppen

Sten Hallberg, Bertil Holst och Maj-Britt Olsbo

Sevärdheter utmed vandringsleden Hjortsbacken-Nösund-Brattebräcka :

Den första delen mellan Hjortsbacken och Arekullen är som en ”botanisk trädgård” och innehåller en mängd attraktiva platser, där man kan beskåda blommor, buskar och nästan alla landets lövträd. Gullviveängar, blåsippsbackar, liljekonvaljelundar i ekskogen, buskar med nypon, olvon, brakved och slånbär, som blommar på våren och som ger en kaskad av färger i samband med bärsättningen på hösten – allt detta ger en förnämlig naturupplevelse. Nedanför Arekullen finns den enda resten kvar av 2002 års naturkatastrof, då Nösund förklarades som katastrofområde till följd av de skyfall, som drabbade orten. I backen ned mot Nösund, Stenli, finns nämligen den ravin, som vattenmassorna grävde ut, och som tidigare var gångstig.

Promenaden genom Nösund berör Arekullevägen, Nya vägen och landgången utmed havet. Vissa speciella hus kommer att beskrivas: den holstska fastigheten, Gamla banken, Gamla posten, Edströmsgården, Nösundsgården, familjen Catos fastighet = f d Gerles och Tärnbergs affär, Gerlegården, Karl-Erik Johanssons fastighet = f d holstska affären, Källarhuset, magasinet vid bryggan. Dessutom kommer kortfattat något om Nösunds historia.

Den södra delen av sträckan – från havet till Brattebräcka – för vandraren längs landgången via det nya bostadsområdet på Törtipp till dalgången Reserna med varierande växtlighet. En avstickare kan göras upp på Kvarnberget med rester av den sista kvarnen på Nösund. Leden går ned på landsvägen i övre delen av Nösund, och man fortsätter den några hundra meter, innan man tar av på gångvägen över myren och upp genom det naturgeografiskt intressanta området Gravedal med snäckskalsavlagringar och den första mänskliga boplatsen på Nösund för 6000 år sedan. Sista delen för genom barrskog till Brattebräcka med en möjlig avstickare till utsiktsplatsen Stora rös, 105 m ö h och därmed den högst belägna punkten på Nösund.

Tre foldrar finns utarbetade, vilka skrivits av Sten Hallberg och försetts med fotografier av Maj-Britt Olsbo, som också gjort layouten. De behandlar norra delen (Hjortsbacken-Nösund), Nösund och södra delen (Nösund-Brattebräcka) . Norra och södra delen är ett sexsidigt vikt A4-blad, medan den över Nösund omfattar tolv sidor (två A4-blad). Pärmen består av ett färgfoto, och i övrigt är sidorna fyllda av text, som handlar om det område, som man vandrar igenom, samt en karta över området. På sista sidan finns viss mindre reklamplats. Vad beträffar foldern om Nösund kommer den att skilja sig något från de båda övriga, eftersom den har två kartor. En kartbild finns i mitten, där alla husen på orten är markerade. I kanten är ett antal hus fotograferade och med pilar till kartan förbundna med den husmarkering, som är gjord. På annat ställe i foldern finns ytterligare en karta, som hjälper de vandrare, som vill stanna på Nösund en eller två dagar, att ta promenadrundor för att återkomma till centrum för bad och övernattning

Kapellgruppen

Pia Josefsson-Askland och Henrik Svensson

Arbetet har handlat om på vilka sätt Nösunds kapell kan involveras i den aktuella verksamheten. Sedan tidigare finns ju varje sommar gudstjänsterna på söndagskvällarna, då alltid sång och musik av olika slag förekommer.

Under juli skulle sannolikt några sång- och musikevenemang kunna arrangeras. För att komma in i kapellet vid sidan av de officiella arrangemangen, krävs det, att man kan få någon att för varje tillfälle låsa upp, och att vederbörande då stannar under den aktuella tiden. I så fall vore det bäst, om man kunde ha en viss bestämd tid varje vecka under sommaren, då kapellet hölls öppet. Det vore sannolikt inte omöjligt att få nuvarande vaktmästare att åta sig denna syssla.

En kulturvandring med antingen start eller mål i kapellet skulle ev kunna arrangeras, varvid byggnaden skulle kunna förevisas av lämplig person. Man skulle kunna ha uppläsningar i samband med en kortare andakt.

Eftersom endast Hälleviksstrands och Morlanda kyrkor f n är vägkyrkor sommartid, vore det skäl att undersöka, huruvida Nösunds kapell också skulle kunna få denna funktion.

En broschyr om kapellet har skrivits av Sten Hallberg och försetts med fotografier av Maj-Britt Olsbo, som även gjort layouten. Broschyren är tryckt i 500 exemplar.

Ett häfte med ”tänkespråk”  skulle kunna tas fram med citat både ur Bibeln och från svenska poeter och följaktligen ingå i ”pilgrimsmaterialet”. I varje fall måste pilgrimens sju huvudord finnas med på lämpligt ställe och i lämpligt utförande.

Konstnärsgruppen

Henrik Edström och Kari Johanne

Henrik Edström har gjort en logo för Nösund, som visar varmbadhuset dels i färg, dels i svartvitt. Det har också framtagits en stämpel med denna logo

Evenemangsgruppen

Stig Dahlgren, Kari Johanne, Dan Lind och Lisbeth Maxén

Övernattningsmöjligheter bör finnas för en vandrare, som besöker  Nösund, och förslag på vad som skulle kunna erbjudas utöver rum och mat. Lisbeth Maxén presenterade en förteckning över en mängd olika alternativ, vilka redovisas i följande uppställning:

Många, som vandrar, föredrar att äta utomhus, om vädret tillåter. En smörgås och ett äpple eller kanske en korv med bröd samt kaffe eller te sitter bra efter några timmars vandring, men det finns också kanske de, som önskar något högre standard på sin måltid och ett mera komfortabelt boende efter vandringen.

Vad vi kan erbjuda i form av boende och mat på Nösund från turistanläggningarnas sida är mat, boende och spa från det allra enklaste till det mer luxuösa.

 • Boende: från våningssäng till lyxiga hotellrum
 • Mat: från enkel matsäck som gästen själv tillreder på frukost till färdigpackad ryggsäck med enkel picknick till mer avancerad
 • Lunch och supé efter förbeställning - minst 10 personer - om inte anläggningen har köket öppet för andra gäster.
 • Spa: från enkelt fotbad sittande på en stubbe i skogen och en badbalja till enkel bastu där du kliver rakt ut i havet eller en luxuös spaanläggning med ljusterapi och salta bad. Plåsterlåda till massage av ömma muskler

Vi kan även arrangera upphämtning och transporter till/från olika punkter samt transport av bagage.

Tänkbara kringaktiviteter efter förbeställning:

 • Kulturvandring med guide
 • Tur med musselbåt
 • Fiskebåt
 • Massage och friskvårdspaket

 

För pilgrimsgruppen på Nösund

 

Sten Hallberg