Styrelseprotokoll 14 sept 2013

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

14 september 2013 i Varmbadhuset Nösund 09.00-11.00
Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Bengt Thompson, Mikael Hassler, Johan Eriksson, Pia Gitse, Bodil Novik Nilsson
Frånvarande: Lars Kjellgren, Jan Gustavsson

 

§1 Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

§2 Sekreterare

Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare för mötet.

 

§3 Justerare

Magnus Johansson valdes till justerare.

 

§4 Föregående protokoll årsmötet

Föregående protokoll från årsmötet gicks igenom.

Mikael Hassler behöver en ersättare som kan ta hand om båtvaksschemat nästa år. Detta är i första hand en fråga för Nösunds Båthamn och vi avvaktar till våren då ny kontakt tas med Nösunds Båthamn.

Ny festkommitté kommer att väljas på januarimötet med alla medlemmar inbjudna.

Angående Nösunds välkomstskyltar kommer punkten att flyttas till nästa möte.

§5 Nytt avtal Norra hamnen

NSF (Nösunds Samfällighetsförening) önskar teckna nytt avtal för Norra Hamnen med NF. Vadräckena är redan uppsagda och NF förvaltar därmed inte dessa fortsättningsvis. Lars Roos startar en förhandling med NSF.

 

§6 Status byggprojekt och hamn

Sjöstugan
En arbetsgrupp bildas med Bengt Thompson, Lars Roos, Pia Gitse och representanter från entreprenörerna. Beslut togs att planer och upplägg måste sammanställas för hela renoveringsprojektet på Sjöstugan. En presentation med förslag tas fram till FN’s januarimöte 2014.

Varmbadhuset
Övervåningen behöver isoleras. Mikael Hassler tar fram en kalkyl och materialkostnad och presenterar på nästa styrelsemöte.

Kolboden
Kolboden är i princip klar, men viss handikappanpassning återstår. En varmvattenberedare behöver köpas in och installeras. Bengt stämmer av med rörfirma.

Styrelsen föreslår att förrådet används för arkivering av pärmar och papper då det är uppvärmt året om. Dock lämpar det sig inte för antikviteter eller bilder. Lars Roos tar upp erbjudandet till Nösunds föreningar på Ordförandemötet.

Magasinet
Inga åtgärder.
Muren
En gjutform kommer att göras under den kommande höststäddagen i oktober.

 

§7 Planering arbetsdagen

Den 5 oktober är det arbetsdag. Lars Roos skickar ut ett meddelande till alla sektionsordförande att de återkommer med förslag till underhåll och aktiviteter under arbetsdagen.

§8 Status tomsättsavtal Magasinet

 

Inget nytt har hänt sedan förra mötet. Lars Roos har sökt Annika Karlén på Orust kommun, men hon arbetar inte längre kvar. Föreningen behöver fortfarande ett underskrivet tomträttsavtal. Mikael Hassler kontaktar Marcus Larsson och rapporterar på nästa styrgruppsmöte.

§9 Status Båthamnens byggprojekt

Det finns planer på att utöka antalet båtplatser till ett 60-tal. Dock finns inget konkret förslag som FN kan ta ställning till ännu men bevakar utvecklingen.

§10 Kulturvecka på Orust

Styrelsen beslutade att hoppa över deltagande i kulturveckan 27 oktober-3 november detta år.

 

§11 Information från andra sektioner

Bodil Novik Nilsson informerade att sektionen för samhällsfrågor uppmärksammat att ett informationsmöte kommer att hållas i Tegneby 16 september rörande Nösund Tvet Fiberförening, kommunalt vatten och avlopp utökning och Tegnebys framtid med bl.a. Tvets skola och företagsamhet.

 

§12 Nya medlemmar

Styrelsen godkände de nya medlemmarna Marie Eneman och Bele Höglund och hälsar dem välkomna.

 

§13 Ekonomi

Jan Gustavsson föredrar denna punkt på nästa möte.

 

§14 Övriga ärenden

Lars Roos tog upp förslag om skyltar på FN’s byggnader och framförallt badhusen och toaletterna om frivilliga bidrag. Detta kan bli aktuellt nästa år och behöver diskuteras vidare.

§15 Kommande möten

Nästa styrelsemöte 26 oktober kl.9-11 i Varmbadhuset
OBS Utgår 19 oktober kl. 9-11 i Varmbadhuset
23 november kl. 9-11 i Varmbadhuset
18 januari kl. 9-11 i Varmbadhuset
31 januari kl. 18.30–20.00 informationsmöte för alla medlemmar på Nösunds Värdshus.

 

§16 Mötet avslutas

 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

  För Föreningen Nösund
 Sekreterare: Bodil Novik Nilsson 
Mötesordförande:  Lars-Erik Roos 
Justerare:  Magnus Johansson