Styrelseprotokoll 7 oktober 2012

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund

7 oktober 2012 hos Lars Kjellgren 16.00-18.30

Närvarande: Lars-Erik Roos,  Jan Gustafsson, Bengt Thompson, Pia Gitse,  Mikael Hassler,  Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Bodil Novik- Nilsson , Johan Eriksson ,

 

§1  Mötet öppnas

 

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat .

§2 sekreterare

Lisbeth Maxén valdes till sekreterare för mötet

 

§3 Justerare

Jan Gustafsson valdes till justerare

 

§4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

Bengt och Lars R. tar fram namn på besiktningsman till Magasinets som behöver ses över vad gäller hållfasthet och elektricitet. Hur många personer håller byggnaden för och hur många får vi ta in ur brandsäkerhetssynpunkt?
Separat ansvarsförsäkring finns i den allmänna försäkringen Föreningen har.
Brandförsäkring finns för alla byggnader

Sjöstugans stolar står kvar tills vidare i Magasinet.

Sjöstugesektionen önskar rapport om intäkter och utgifter. Janne sänder detta till Pia. Elen är den stora utgiften och är uppdelad på Sjöstugan/Nösund/N:a Hamnen inkluderat Varmbadhuset.

Pia gör förslag på hyresavtal för Sjöstugan som sedan diskuteras på nästa möte. Om hyran skall höjas inför nästa år måste det göras nu.

Medlemmar bör få förtur fram till visst datum på hösten innan.

Vi har fått kommunala bidrag till målning av Kallbadhusen vilka löper ut till årsskiftet. Lars K. räknar ut färgåtgång samt övrigt material som behövs och ordnar med inköp hos Ivars Färg.

Bodil och Pia har haft möte med Bernt Wijkmark sammankallande för gruppen kommunala frågor.

De som anmält sig intresserade av att arbeta med Varmbadhusfrågor efterfrågar möte.

Lisbeth har haft möte med Kallefors Rör & Smide för att se över lösningar för att säkra Holstmuren vid Sjöstugan. Jan-Olof anser att det borde räcka med att borra ner järntenar i berget och sedan bygga upp en solid cementgrund upp till där det röda teglet startar vilket händiga medlemmar bör kunna fixa på egen hand. Från början var det ”Göran i Vasser” som är anlitad för detta uppdrag.
Bohusläns Museum och Orust kommuns kultursekreterare Anders Bertrandsson anser att vi sitter på en kulturskatt så diskussionen går vidare. Även Nösunds Kulturhistoriska sällskap är med i diskussionen.

Lisbeth och Lars K. diskuterar regler för affischering.

Rapport om den bevakning som utförts under hösten. Informerades om att Båthamnen skall investera i grind.

Lars R. ordnar så att Föreningens båtplatskölista kommer ut till berörda parter.

Hemsidan som legat nere en tid är åter öppnad .

 

 

 

§5 Arbetsdag/ Workshop uppföljning

Konstaterades att lördagens arbetsdag med påföljande workshop varit mycket välbesökt och lyckad . Stort tack till Johan , Bodil, Pia och Mikael som planerat det hela och speciell eloge till Bodil som höll i mötet på ett mycket föredömligt sätt. Carl Lagerkvist hade lagat den goda maten.

Ett 60-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och det krattades, eldades och städades över hela Nösund för att sedan fortsätta med lunch och efterföljande grupparbete där idéerna flödade.

Planeringsgruppen sänder ut till styrelsen en sammanställning över vad workshopgrupperna i stora drag kommit fram till och styrelsemedlemmarna får en möjlighet att komplettera skrivelsen innan den går ut till medlemmarna.

Inför januarimötet fredagen den 25 januari 2013 skall styrelsen arbeta fram ett (1) gemensamt förslag att rösta på för hur vi går vidare med finansiering i Föreningen. Planeringsgruppen tog på sig att ta fram ett första förslag att presenteras för styrelsen på nästa möte (4 nov).

 

Förslag om att senarelägga städdagen hade kommit från några medlemmar. Beslöt att på prov senarelägga till 10.00 på vårens kommande städdag.

 

§6 Sjöstugan

En stor del av mötestiden ägnades åt Sjöstugan och hur vi kommer vidare där. Vår intention är att genomföra en toalettlösning snarast möjligt. Så snart vi vet om vatten och avlopp kommer att kunna dras fram till Sjöstugan samt hur och när så drar vi igång enligt den tidplan som då föreligger. De flesta tillstånd finns redan på plats, inkl ett byggnadslov.

Denna viljeinriktning konfirmerades även av våra medlemmar på vårt medlemsmöte som vi hade i lördags i Sjöstugan.
Lars R. åtog sig att sända skrivelse till Samfälligheten med avsiktsförklaring från Föreningen Nösund.
Han tar också kontakt med Magnus Ulriksson att vi i FN är redo att börja förhandla om en gemensam lösning redan imorgon dag.

En förhandlingsgrupp från nya styrelsen gentemot alla berörda parter i Sjöstugeområdet bildades bestående av Lars R. , Bengt T. , Mikael H och Pia G.

 

§7 Norra hamnen- förtöjningslösning

Frågan hänsköts till kommande möten p.g.a. tidsbrist. Om upprustningsinvesteringar skall utföras är det viktigt med ett långsiktigt arrendeavtal. Pia kollar upp med NSF styrelse om detta kan vara möjligt.

 

§8 Info grannföreningar

Frågan hänsköts till kommande möten p.g.a. tidsbrist

 

§9

Övriga frågor

Det behövs 2 nya belysningar till de granar som tidigare beslutats om. Beslöts köpa in 2 julgranar.

 

§10 kommande möten

 

Nästa möte 4 november 16.00 hos Lars Roos.

Därpå inplanerat möte onsdagen 28 november 18.30

Fredagen 25 januari hålles medlemsmöte på Värdshuset 19.00 Lars R. bokar tid.

 

Mötet avslutas

 

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.