Styrelsemöte 3 april 2007

Protokoll från styrelsemöte Föreningen Nösund 2007 04 03

Deltagare: Rune Olsson, Jan Gustavsson, Lars Kjellgren, Bengt Thompson, Barbro Roos, Lisbeth Maxén, Magnus Johansson.

§1-2 Mötesordförande Barbro Roos, Magnus Johansson för noteringar som justeras av Lisbeth Maxén.

§3 Dan Andersson hade bjudits in till mötet för att i första hand diskutera renoveringen av Varmbadhuset. En viktig förutsättning är att grunden skall renoveras, för att detta skall kunna göras behöver huset lyftas/flyttas, något som medför risker med den konstruktion som huset nu har. Ett alternativ som diskuterats har varit att riva det befintliga huset, renovera grunden och ersätta huset med ett nytt identiskt hus. Detta innebär att vi inte kan räkna med några bidrag för antikvariska överkostnader. Speciell hänsyn måste tas till eterniten som idag klär fasaden eftersom den innehåller asbest. Dan Andersson ombads återkomma med en kostnadsindikation för ett utbyte av byggnaden med i första hand ett ”skal” med fönster och dörrar. Varmbadhusgruppen arbetar med vilka funktioner som skall finnas i huset vilket kommer att påverka planlösning mm. Dan Andersson kommer att lämna sin kostnadsindikation innan nästa styrelsemöte 24/4.

För att behålla bastufunktionen fram tills den stora renoveringen så välkomnade styrelsen de initiativ som finns bland medlemmarna om ordentlig rengöring och smärre uppfräschningar, som byte av lavar, golvtrallar och aggregat och eventuellt lite målning. En medlem har erbjudit sig att skänka ett nytt aggregat, något som tacksamt mottages men det skall kopplas in av behörig elektriker.

Beslöts att oavsett tidplan för renoveringen tillse att vatten- och avloppsledningarna kommer på plats i samband med att Dan Lind gräver fram till sin nya bastu.

Beslöts också att inge en gemensam ansökan om bidrag från EU tillsammans med Dan Lind eftersom vi tror att detta innebär större chans att få bidrag.

Flera frågor bordlades till nästa möte. Följande frågor diskuterades:

§9 Musiken som var påtänkt till sommarfesten var dessvärre redan bokade, Barbro kollar vidare.

§16 Arbetsdagen, Jan Gustavsson tar hand om eldningen på hästhagen, Magnus står vid bryggan och informerar om vad man kan göra, räknar också deltagare och meddelar Dan vid 10 om hur många mackor som behövs.

§17 Beslöts att inte ha en sopcontainer vid bryggan i sommar.

§21 Bänkar till ångbåtsbryggan skall köpas in, typ bestäms på nästa möte

§25 Beslöts att använda samma betalningsmodell för bastun som tidigare år

§26 Övriga frågor:

Lennart Sundelius hade föreslagit att Sjöstugegruppens delrapport från Januari skulle läggas ut på hemsidan tillsammans med en förfrågan om frivilliga bidrag till den eventuella ombyggnaden. Beslöts att avvakta gruppens slutrapport innan publicering. Den förväntas komma 30/4. Villkoren för eventuella frivilliga bidrag skall diskuteras och bestämmas av årsmötet. Magnus svarar Lennart formellt.

Information om föreningens postgiro och medlemsavgift skall in på hemsidan. (Magnus)

Rune Olsson vill ha ansökan om båtplatser skriftligt, information om detta skall också läggas in på hemsidan. (Magnus )

Slutligen skall vi också informera om att Joakim Almroth är kommunens informatör om fiskeregler, kontaktinformation kommer att presenteras på hemsidan. (Magnus)

Magnus skall också tala med Tor om hur vi skall kunna få in Carpe Mare informationen på hemsidan, detta är viktigt nu när vi skall ansöka om nästa steg.

Justeras: Lisbeth M