Styrelsemöte 30 juni 2007

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 30 juni 2007.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas

Genom telefonkontakter förklarades mötet öppnat.

§2  Justerare

Barbro Roos utsågs till justerare.

§3  Tomtmark under Sjöstugan

Föreningen har tidigare erbjudits av Nösunds Samfällighetsförening att som gåva få marken under Sjöstugan med vissa förbehåll.Styrelsen har i samband med de utredningar, som gjorts under 2006-2007, konstaterat, att en hel del frågor är olösta i dessa rapporter, varför styrelsen beslöt att meddela samfällighetsföreningen att det f n inte är aktuellt att ta emot erbjudandet om att erhålla tomtmarken. Härtill konstaterades att ett förfarande med marköverlåtelse skulle medföra avsevärda lantmäterikostnader.

§4  Mötet avslutas

Sedan alla ledamöter i telefonkonferensen förklarat sig eniga, avslutades mötet.

För Föreningen Nösund                                                               

Justeras:   Sten Hallberg                                                                                Barbro Roos