Styrelsemöte19 jan 2008

Protokoll fört vid gemensamt sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund och ordförandegruppen lördagen den 19 januari  2008 kl 15.20-16.20.

Närvarande: Föreningen Nösund:Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustafsson, Sofia Holst, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén och Barbro Roos.

Ordförandegruppen.Hans Bergkvist, Ann-Kristin Havengårdh, Anna-Karin Holst, Henrik Olsson och Lars-Erik Roos.

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Diskussion med RBK Invest

På förra styrelsemötet och på det extra medlemsmötet hade framkommit förslag om att kontakta Pål Prøitz för att med honom diskutera möjligheten att RBK Invest skulle kunna sponsra Föreningen Nösund på lämpligt sätt. Orsaken till detta tillvägagångssätt var, att RBK Invest inför den kommande byggnationen skulle för köpare kunna framhålla en del faciliteter, som finns på Nösund, och som skulle kunna vara till fördel vid försäljningen av tomter. Diskussion fördes om lämpligt antal i en grupp, som skulle utses för att förhandla enligt ovan, och det konstaterades, att gruppen skulle kunna vara större än det antal personer, som slutgiltigt skulle försöka att med Pål Prøitz nå fram till ett avtal.Från Föreningen Nösunds sida hade Jan Gustafsson den 5 januari utsetts att leda förhandlingsgruppen. Beslöts på förslag av honom och Sofia Holst att gruppen ytterligare skulle bestå av Ann-Kristin Havengårdh, Magnus Johansson, Henrik Olsson och Lars-Erik Roos. Dessutom enades mötet om att det vore lämpligt, om Mikael Hassler också deltog, vilket även beslöts. Hans Bergkvist meddelade, att han kunde deltaga i de föreberedande diskussionerna men inte vid något förhandlingstillfälle. Den allmänna uppfattningen var den, att den utsedda gruppen var en beredningsgrupp, men att vid förhandlingen med Pål Prøitz endast några ur gruppen skulle tillsammans med Jan Gustafsson delta. Den sistnämnde är sammankallande.

§4  Deltagare i arbetsgrupp för sjöbodsbyggande

En arbetsgrupp med entreprenörer kommer att finnas under byggnationen av sjöbodarna vid tegelstensmuren under våren. Beslöts utse Bertil Holst (Nösunds Båthamnsförening), Lars Kjellgren (Föreningen Nösund) och Lars-Erik Roos (Nösunds Sjöbodsförening) som representanter för föreningarna i denna grupp.

§5 Altan vid Sjöstugan

Nösunds Båthamnsförening önskar bygga en altan mellan Sjöstugans östra gavel och betonggångbanan ut till båthamnspontonen. Altanen skall förses med en lucka som möjliggör tillträde under Sjöstugan. Föreningen Nösund hade inget att invända mot bygget, och sannolikt förelåg inga hinder från Nösunds Samfällighetsförening, som dock skulle lämna besked så snart som möjligt.  

§6  Kolboden

Ansågs från samtliga föreningar att det vore lämpligt med anläggandet av en toalett i kolboden, och att den då skulle vara gemensam för norra kallbadhuset, tennisbanan och varmbadhuset.

§7  Materielutrymme

Efterlystes från Nösunds Vägförening ett utrymme, där man kunde förvara viss materiel.Undersökning skall göras, om plats kan finnas i magasinet.

§8  Gemensamhetsanläggning

Påpekades att vid redovisningen på det extra medlemsmötet tidigare på dagen det borde ha framgått i den del, som behandlade Föreningen Nösunds status, att, om någon av föreningens fastigheter övergick till att bli en gemensamhetsanläggning, den i så fall alltid var garanterad inkomster.

§9  Föreningsadministration

På det extra medlemsmötet hade frågan väckts, om det skulle vara möjligt att nedbringa antalet föreningar på Nösund för att administrationen skulle kunna förenklas, och att det i så fall kunde ske genom att man införde sektioner. Frågan togs upp på nytt, och det föreslogs, att man vid lämpligt tillfälle kunde föra en diskussion i ärendet.

§10 Allmän information

Från NBF meddelades, att man har en allmän information tre-fyra gånger om året till alla medlemmar, och att man anser denna synnerligen värdefull. Ett tips till övriga föreningar var att i den mån det är möjligt göra något liknande.

§11  E-post

Föreslogs att Föreningen Nösund skulle undersöka hur många av medlemmarna, som har e-post. Uppdrogs åt styrelsen att på nästa sammanträde fatta ev beslut i frågan.

§12  Avgifter

Föreslogs att man skulle söka bredda medlemsantalet i FN genom att medlemsavgift skulle betalas av alla över 18 år i en familj. Meddelades att FN har på sin dagordning en utredning av vad begreppet ”familjeavgift” innebär.

§13  Extra medlemsmötet

En allmän uppfattning var, att det extra medlemsmötet tidigare på dagen slagit synnerligen väl ut, och att redovisningen av enkäten hade varit utomordentligt bra.

§14  Nästa möte

Föreningen Nösunds nästa styrelsemöte är redan beslutat till  onsdagen den 20 februari kl 18.00.Beslöts att nästa ordförandemöte skall hållas lördagen den 1 mars kl. 11.00 hos Jan Gustafsson.

§15  Mötet avslutas

Ordf. förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund och för ordförandegruppen                  

Justeras:  

Sten Hallberg                                                                                 Lisbeth Maxén