Årsmöte 12 juni 2009

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund 2009-07-12

 1. Mötet förklarades öppnat
 2. Till ordförande för mötet valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Magnus Johansson.
 3. Till att justera mötesprotokollet valdes Lennart Sundelius och Mikael Hassler.
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
 5. Förslaget till dagordning godkändes.
 6. Antagande av vilande stadgeändring paragraf 2 och paragraf 8, rörande förtydligande av medlemskap samt sammansättning av valberedning.
 7. Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
 8. Upprättad revisionsberättelse upplästes.
 9. Ekonomisk redovisning hade utdelats och möjlighet fanns till frågor. Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31.
 11. Sten Hallberg valdes till ordförande för en tid av ett år (omval).
 12. Två styrelseposter var uppe för val, mötet beslöt om omval av Jan Gustavsson och Magnus Johanson för en tid av två år. Till ersättare omvaldes Cecilia Bengtsson och Charlotte Enerbäck för en tid av ett år.
 13. Till revisorer omvaldes Ingrid Nilsson och Ove Gedda, till revisorssuppleanter omvaldes Pia Gitse samt Ingrid Olsson.
 14. Valberedning består av Bertil Holst, Ingrid Lundin och Lars-Erik Roos. Ingrid Lundin sammankallande.
 15. Förslag om inrättande av Jubileumsfond till gåva till Nösunds kapell i samband med dess 100-årsjubileum presenterades, och årsmötet beslutade, att föreningen skulle avsätta 10.000 kr till en lämplig gåva.
 16. Bengt Thompson presenterade årets arbete samt förslag till aktiviteter och budget för kommande verksamhetsår. Prioriterade aktiviteter är vatten- och avloppsanslutning vid Norra hamnen, grundarbeten på Sjöstugan, arbeten vid norra kallbadhuset samt vågbrytaren vid norra hamnen. Konkret förslag från medlem att göra en trappa ned till stranden vid djupa badet. Styrelsen noterade detta och tar det till listan.
 17. Styrelsens förslag om medlemsavgift fastställdes.
 18. Mötet hade inga inlämnade motioner att diskutera.
 19. Övriga frågor inleddes med en uppmaning till alla hundägare att plocka upp efter sig. Förslag till att städa Sjöstugan på hösten ordentligt för att undvika möss och liknande. Förslag och diskussion om annat upplägg av festerna. Det framfördes också ett tack från medlemmarna till styrelsen för nedlagt arbete. Information om Orust kommuns projekt om Pilgrimsleder plus information om Nösundsdagen 2009-07-18.
 20. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

 

Magnus Johansson

Sekreterare Sten Hallberg, ordf.

 

 

Justeras:

 

Mikael Hassler Lennart Sundelius