Styrelseprotokoll 23 nov 2013

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund 23 november 2013 i Varmbadhuset Nösund 09.00-11.00
Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Jan Gustavsson, Johan Eriksson, Bodil Novik Nilsson, Mikael Hassler
Frånvarande: Pia Gitse, Bengt Thompson
Gäst: Göran Algeröd

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat . Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare. Jan Gustavsson valdes till justerare. Föregående protokoll gicks igenom utan ytterligare kommentarer.

§2 Projekt Sjöstugan – rapport från workshop

Göran Algeröd presenterade ett nytt förslag med en ny ritning på Sjöstugan över de förändringar som framförts inom Sjöstugegruppen. Styrelsen mottog förslaget väl och betraktar det som fullt genomförbart. Nästa steg är att ta förslaget till medlemmarna på vårt Informationsmöte den 31 januari. Därefter skall v i se till att få skriftliga överenskommelser med samtliga inblandade parter, såsom Dan Lind, Samfällighetsförening, Nösunds Båthamn, etc. Sedan skall vi få ett slutligt bygglov från Orust Kommun . En grupp bildas med Bengt Thompson, Jan Gustavsson, Mikael Hassler , Göran Algeröd och Lars – Erik Roos som tar fram en kostnadskalkyl inför Informationsmötet i januari .

Beslut: Arbetet med Sjöstugan kommer tidigast att starta hösten 2014.

§3 Planering Infomötet den 31 januari

I kallelsen till I nfomötet begärs fråg or från medlemmar in i förväg så att svar kan förberedas. Bodil Novik Nilsson undersöker om den nya kommunchefen i Orust Kommun kan komma på Infomötet och presentera vad som pågår inom kommunen. Bodil förbereder dessutom en presentationsbild över sektionen för samhällsfrågor. Jan Gustavsson kommer att vara bortrest 31 januari och kommer att kontakta revisor Lotta Gyllfors för att be henne ta Ekonomipunkten på mötet.

Beslut: Magnus Johansson och Bengt Thompson tar fram ett utkast till presentation inför 31 j anuari. Styrelsen går igenom förslaget på nästa styrelsemöte 18 januari.

§4 Status – div byggprojekt (inkl. Muren)

Muren

Lars – Erik Roos har varit i kontak t med familjen Holst angående rivning. Kolboden Bengt Thompson kontaktar Håkans Rör för installatio n av varmvattenberedare och flytt av toalettstol . Detta behöver åtgärdas före vintern.

Byggskräp Kolboden

Mikael Hassler kommer tillsammans med Lars Kjellgren och Jan Gustafsson att arrangera bortforsling av byggskräpet som ligger vid kolboden.

Magasinet

Magasinet behöver inspekteras angående den dynamiska hållfastheten på golvet i andra våningen av en auktoriserad inspektör och resultatet dokumenteras. Ordföranden och Bengt Thompson ser till att uppgiften kommer att utföras.

Beslut: Kommunens arbetslag kontaktas av Mikael Hassler för att byta trasig dörr och vägg.

§5 Angående ansökan om nedsatt hastighet i Nösund

Lars-Erik Roos rapporterade att inge t nytt hänt och punkten tas upp på nästa styrelsemöte igen.

§6 Uppdatering av vår Hemsida

Snarast före Infomötet 31 januari behöver hemsidan uppdateras med protokoll, brev och allmän ny information från styrelsen.

Beslut: Alla i styrelsen skickar önskade ändringar till Johan Eriksson, som sedan uppdaterar hemsidan.

§7 Pia Areblad (Yoga) nytt kontrakt

Beslut: Nya avgiften i kontraktet sattes till 2000 kr plus moms.

§8 Förslag på Välkommen skyltar

Punkten flyttas till nästa styrelsemöte

§9 Varmbadhus sektionen – Info

Värmepump är installerad. Det återstår att lägga panel på vinden. Beläggning av varmbadhuset är fortsatt god.

Beslut: Mikael Hassler kontaktar kommunens arbetslag för att göra återstående arbeten på vinden.

§10 Kulturhistorisk besiktning av Varmbadhuset

Punkten flyttas till nästa styrelsemöte

§11 Status tomträttsavtalet Magasinet

Inget nytt. Marcus Larsson, Orust kommun, kommer att skicka nytt tomrättsavtal till NF.

§12 Ekonomisk rapport

Jan Gustavsson gick igenom föreningens ekonomiska ställning.

Vid revisorsgenomgång efter årsmötet 2013

 • framfördes anmärkning på att fakturor inte är attesterade
 • rekommenderade man att skaffa ett mer integrerat redovisningssystem med bokföring, fakturering och medlemsregister

Två alternativdiskuterades, SPCS eller utökning av den e – bokföringstjänst som föreningen använder idag.

Beslut: Styrelsen beslutade att fortsätta använda e – bokföringstjänst , men med utökad funktionalitet, såsom t.ex. medlemsregister och fakturering . Beslutet innebär en ökning av månadskostnaden från 188 kr till 450 kr per månad.

15 augusti beslutade skatteverket att delar av föreningens verksamhet är momspliktig . Senare återkom skatteverket med fler frågor om vår verksamhet och den 29 oktober kom beslutet att föreningens hela verksamhet är momspliktigt fr.o.m. 1 jan 2014.

Beslut: Prissättning år 2014 med anledning av m oms – pliktig het tas upp på nästa styrelsemöte.
Förslag på höjning inför 2014 meddelas på Informations – mötet den 31 januari.

Jan Gustavsson meddelade även att det är dags att söka nya bidrag från Orust kommun för 2014.

De bidrag som utbetalats till Föreningen Nösund under 2013 är:

 • Tennisklubben 25 000 kr
 • Jordbruksverket 65 000 kr
 • Orust kommun, kallbadhusen 6 000 kr
 • Orust kommun, tak och målarfärg 20 000 kr

§13 Nya medlemmar

Styrelsen godkände en ny medlem Anna Persson och hälsar henne välkommen .

§14 Övriga ärenden

Julgranar

Julgranarna kommer fredag 29 november . NF har blivit sponsrade på Sky – lift.

Rutiner protokoll och dokumentation

Protokoll skrivs av sekreteraren och:

 1. Skickas alltid först för justering av ordföranden
 2. Skickas därefter till justeraren
 3. När protokoll är färdigjusterat skickas det i PDF – format till hela styrelsen
 4. Protokollet läggs upp på hemsidan
 5. Protokollet skrivs på och arkiveras på nästkommande styrelsemöte.

§15 Kommande möte

2014-01-18 kl. 0900-1200. Pia G tar fikat.

§16 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Jan Gustavsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos