Styrelseprotokoll 31 maj 2014

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund
31 maj 2014 i Magasinet Nösund 09.00-12.00
Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Jan Gustavsson, Lars Kjellgren, Mikael Hassler, Bengt Thompson, Bodil Novik Nilsson
Frånvarande: Pia Gitse, Johan Eriksson

§1 Mötet öppnas, val av justerare, val av sekreterare, föregående protokoll

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.
Lars Kjellgren valdes till justerare.
Föregående protokoll gicks igenom. Ingen feedback har delgivits styrelsen hur valberednings arbete har fortlöpt.

§2 Magasinet status

Sektionen för Magasinet har den senaste tiden haft låg aktivitet. Ordföranden skall tala med Johan Sandegren om han önskar fortsätta sitt uppdrag. Sektionsuppdraget tas upp på årsmötet. Styrelsen konstaterar att Magasinet behöver en rejäl genomgång och städning.
Huvudinriktningen för Magasinet är fortfarande att det är till för ungdomsverksamhet. Styrelsen diskuterade ungdomarnas engagemang och hur de eventuellt kan ta mera ansvar för ordning och reda i Magasinet.

Beslut: Alla förråd i Magasinet städas nästa städdag i höst inom föreningen.

§3 Status – div byggprojekt

Varmbadhuset

Ljudnivån i Varmbashusets sällskapsdel är för hög och behöver åtgärdas med ljuddämpande plattor. Det finns förslag på att sätta plattor i taket temporärt. Det saknas idag en platta för att det skall bli symmetri på den ena väggen där plattor redan finns uppsatta.

Beslut: Föreningen avsätter medel för att köpa in en ytterligare ljuddämpande platta.

Kent inom kommunens arbetslag har gjort en skiss på hur den redan beslutade badpiren skall se ut. Inköp av material pågår. Badpiren har även godkänts inom Samfälligheten. Arbetet beräknas starta inom kort.
Bengt T och Mikael H kommer även att kalla räddningstjänsten inför den sista byggnadsetappen av Varmbadhusets vind.
En ny vinterbonad dörr till Varmbadhuset behövs.

Beslut: Styrelsen avsätter ca 10 000 kr till en ny vinterbonad dörr.

Besiktningen av Länsstyrelsen har genomförts för att erhålla bidrag på 100 000 kr. Besiktningsmannen skall skriva ett protokoll och därefter kan Nösundsföreningen få bidraget på sitt konto.
Eva Schollin kommer att ta över uthyrningshantering av Mikael H. Minimikostnad är 100 kr för 2 personer under 1 timme för privatpersoner. För näringsidkare är avgiften den dubbla. Eventuellt kommer uthyrningens bokningsläge att läggas ut på hemsidan. Mikael H kollar upp detta med Johan E.

Kolboden

Handikappanpassning med ramp utanför och belysning kvarstår fortfarande. Vattenmätaren är installerad och fungerar.
Hyllsystem behövs till arkivrummet liksom ett kodlås. Styrelsen diskuterade vilka avgifter som gälla för uthyrning av arkivyta.

Beslut: Hyllsystem köps in och installeras av Bengt T. Styrelsen beslutade att årskostnaden för att använda arkivet skall vara 500 kr.

Magnus J köper in ett kodlås för nyckel. Vattenmätaren läses av vid årsskriftet och kostnaden delas med Värdshuset.

Kallbadhusen

Inget nytt.

§4 Nösundsdagen 2014 – status

Bodil N N berättade i Pias ställe att inbjudan till festen är i princip färdig för att skickas ut till föreningens medlemmar. Nästa planeringsmöte är 6 juni.
Ett program för Nösundsdagens aktiviteter behöver tas fram och spridas. Nösundsgården har gett tillstånd till att bord med försäljning kan ske på deras gård. Dock får ingen servering ske förutom i Nösundsgårdens regi.
Styrelsen diskuterade också vikten med annonsering och information. Programmet bör spridas till en större publik.

Beslut: Bodil N N tar upp annonsering, artiklar i tidningar och kommuninformation med Pia G och arbetsgruppen samt tar fram en mall för programmet.

§5 Projekt Sjöstugan

Det nya förslaget för anslutning av vatten och avlopp till Sjöstugan som togs upp i april har stämts av med Göran i Vasser. Styrelsen tycker att förslaget är det bästa, enklaste och har lägst kostnad, idag beräknat till ca 250 000 kr. Förslaget är att dra rören norrut och under landgången, ner under ångbåtsbryggan, under Magasinet för vidare anslutning till kommunens VA-punkt vid våra toaletter vid Magasinet. Denna lösning hade diskuterats tidigare som en av de första lösningarna men den föll då pga. att man då ville ha en komplett året runt lösning vilket nu inte är aktuellt.

Beslut: Föreningen går vidare med förslaget och ordföranden tar upp förslaget med syskonen Holst, vägföreningen, samfälligheten och båthamnen.

§6 Kölistan för båtplatser

Johan Eriksson arbetar vidare med regelverket och genomgång av kölistan.

Beslut: Regelverket är klart till årsmötet och presenteras där.

§7 Vaktmästeri

Beslut: Styrelsen beslutade att ett vaktmästeri inrättas omgående under ledning av Bengt T. Ett schema tas fram vad som skall utföras under varje år.

§8 Planering årsmöte

Årsmötet kommer att ske 6 juli kl. 15.00-17.00 i Sjöstugan. Lars-Erik Roos skickar ut en Kallelse till medlemmarna.

§9 Ekonomisk rapport

Första momsinbetalningen är gjord. Resultatet tom maj månad i år är ca 242 000 kr. Kostnaderna ligger på ca 120 000 kr för samma period. Ekonomin inom föreningen är positiv och det finns goda förutsättningar att fortsätta genomföra de planer som är beslutade.
Föreningen har idag ca 230 betalande medlemmar, varav många är familjemedlemmar.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen godkände de nya medlemmarna Ylva Andersson och Mats Christensson och hälsar de båda välkomna till föreningen.

§11 Övriga ärenden

Lars K har begärt tillstånd hos Polisen för att sätta upp julgranar. Det behöver gjutas en form för ett bra stativ till granen vid hamnplanen.
Lars K tar fram ett förslag till datum då badplatserna kan besiktigas.

§12 Nästa möte

2014-06-28 kl. 09.00-12.00 i Varmbadhuset. Magnus Johansson och Lars-Erik Roos tar fikat. OBS! Lördag.

§13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Lars Kjellgren
Mötesordförande: Lars-Erik Roos