Styrelseprotokoll 14 jan 2021

Styrelsemöte 14 januari, 2021, Kl. 18:00-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Planering av extra medlems- och informationsmöte – möte via Zoom, vårmöte?

Vintermötet ersätts av ett informationsutskick. Respektive styrelsemedlem skriver några korta rader som ska med i utskicket och skickar till ordföranden.

§3 Planering av viktiga datum för 2021

  • 24 april Vårstädning
  • 30 april Valborgseld
  • 25 juni Midsommarfirande på Hasslers Äng
  • 10 juli Nösundsdagen
  • 15 augusti Föreningen Nösunds årsmöte
  • 2 oktober Höststädning
  • 27 november Julmarknad i Sjöstugan
  • 11 december Fackeltåg

§4 Sektioner – aktuella frågor – byggnationen av förråd vid Norra Hamnen – budget/kalkyl/åtgärder

Förråd Norra Hamnen/lilla förrådet Magasinet

Byggloven för förråden är beviljade. Budget är på cirka 600 000 totalt för båda byggnaderna.

Magasinet

Flera möten har genomförts och en mellan-invigning diskuteras. Eventuellt ska någon aktivitet genomföras på Nösundsdagen. Vi skjuter något på utskick av brev och bifogar artikeln från tidningen.

I år ska Tärnan hyras ut som tidigare.

Kallbadhusen

En badstege vid Norra Hamnen har tjänat ut. Offert på en ersättning finns, kostnad ca 15 000 inkl. moms.

Beslut

En säkrare badstege ska köpas in, mindre brant och med handräcken. Sektionen får i uppdrag att köpa in stegen.

Bortre ”solplayan” vid grunda badhuset får prioriteras bort så länge då pengarna behövs till förråden.

Taket på grunda badhuset bör åtgärdas.

Djupa badet är i gott skick.

Varmbadhuset

Den läckande skorstenen fortsätter att vara ett mysterium. Ett temporärt eldningsförbud ska införas, skorstenen ska täckas över tills dess att mysteriet är löst.

Sjöstugan

Diskmaskinen är vintersäkrad. Luckorna till köket är stängda för viss varmhållning.

P.g.a. osäkerhet för hur situationen kommer att se ut utifrån ett Corona-perspektiv ska ett utskick göras för att informera om att man med kortare varsel (2 veckor) kan boka om till 2022/2023 för de som bokat 2021.

Nuvarande regler för betalning kvarstår.

Margareta och Sven skissar på ett utkast och Johan S skickar ut mejlet.

§5 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi och redogjorde för budget 2021.

§6 Nya medlemmar

Martin Volmerstedt, Anna Törnlöf Larsson och Anders Larsson hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§8 Nästa möte

Den 25 mars klockan 18:00 via Zoom.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson