Styrelseprotokoll 4 jun 2023

Styrelsemöte 4 juni 2023, Kl. 16:00-18:00, Varmbadhuset

Närvarande

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael
Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Johan
Sandegren, Johan Eriksson

Frånvarande

n/a

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare, sekreterare samt avstämning att-göra-listan

Anna valdes till justerare, Johan valdes till sekreterare. Att-göra-listan
stämdes av.

  • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
  • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
  • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
  • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]
  • Principer för uthyrning [Johan S, Margareta, Sven]

§2 Sommarfesten – förslag

Olika lösningar för sommarfestens genomförande diskuterades, där en
lösning var knytkalas med bar till självkostnadspris den 8 juli i Sjöstugan.
Temat föreslogs vara “Surfing Nösund”.

§3 Årsmötet och Verksamhetsberättelsen

9 juli kl. 17:00 i Sjöstugan. Magnus startar upp Verksamhetsberättelsen,
styrelsen uppmanas att fylla på den med information om det gångna året.

§4 Styrelsens sammansättning och möten inför kommande period

På nästa styrelsemöte bestämdes att arbeta fram en ny struktur för
styrelsemöten för att kunna sätta rätt fokus samt att se över hur styrelsen
och sektionerna arbetar tillsammans.

§5 Ekonomisk rapport

Ekonomin är fortsatt god.

§6 Sektioner – aktuella frågor – Magasinets nyttjande

Sjöstugan

En första HLR-kurs kommer att ges i Sjöstugan den 19 juni för 10 personer.

Magasinet

Märit och Anna arbetar vidare med utkastet för hur Magasinet ska hanteras.

Stigar och leder – inköp av verktyg

Beslut: Vaktmästeriet får i uppdrag att inhandla lämpliga verktyg.

§7 Nya medlemmar

Kristin Ekholm, Josefin Bergkvist och Noah Areblad hälsas varmt välkomna
till föreningen.

§8 Övriga frågor

Tegelhögen

Hanteras i samband med Havskantsprojektet.

Kajakställ

En medlem har anmält intresse av att ha ett kajakställ bakom bodarna. Vi
ber om ett förslag som ska stämmas av med grannar och Nordbryggan.

Hjärtstartare och ansvar

När hjärtstartare använts ska man ta kontakt med Margareta eller Sven.
Inköp av ytterligare hjärtstartare diskuterades. En utvärdering görs om cirka ett år.

Högen på Hästängen och skräpet vid pumphuset

Skräpet vid pumphuset måste köras till Månsemyr. Thomas tar på sig att
forsla bort detta.

Eldhögen på Hästängen får ligga kvar tills den kan eldas upp i höst. Frågan om vi fortsätta med eldhögen får diskuteras vid ett senare tillfälle, de två senaste åren har vi inte kunnat elda den på våren.

Elen i Kolboden samt Sjöstugan

Beslut: Låt Vaktmästeriet komma med förslag för att lösa frågan med de
yttre eluttagen.

Kamera på nya boden

Beslut: Det är ok att Nordbryggan sätter upp en kamera riktad mot hamnen förutsatt att de hanterar övriga tillstånd.

Avsändare för informationsmejl

Ändra från-namn till Föreningen Nösund.

Vägföreningen och båtplats

Beslut: Föreningen Nösund tar över fulla ansvaret för sopcontainern.
Beslut: Vägföreningen får ta över ansvaret för båtplatsen vid Magasinet.

§9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till 3 juli kl. 18:00 i Varmbadhuset.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

  • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
  • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
  • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
  • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]

För Föreningen Nösund:
Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson