Kategoriarkiv: Föreningen Nösund

Styrelseprotokoll 21 okt 2017

Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Nösund den 21 oktober i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Hans Johansson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Bodil Novik Nilsson, Eva Ossiansson, Sven Saghamre

Gäst: Lars Kjellgren (§10, §13)

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. (EO)

Föregående protokoll gicks igenom. Pia Gitse bjuds in till nästa styrelsemöte 20 januari 2018 för att diskutera hur upplägget kring uthyrning av Sjöstugan skall se ut i framtiden.

Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare och till justerare Mikael Hassler.

§2 Norra Hamnen – uppsägning, anläggning, avtal och stadgar (EO, JE, MJ)

Uppsägningar har skickats ut till de som haft en båtplats i Norra Hamnen. Föreningen Nösund behöver skriva ett nytt avtal och reglera anläggningen med Nösunds Samfällighetsförening.
Olika förslag till hur detta kan ske diskuterades.

Stadgarna behöver ändras i samband med att Norra Hamnen avvecklas.

§3 Djupa badet (EO, SS)

Beslut är taget och virket har transporterats under Sven Saghamres ledning. Arbetet har inte påbörjats ännu.

Beslut: Sven Saghamre utsågs till Föreningen Nösunds styrelses kontaktperson för arbetena vid det Djupa badet.

§4 Ekonomisk rapport och framtida ekonomi (AB)

En del medlemsavgifter kvarstår att få omfattande cirka 22 stycken medlemmar.  Kassören ska skicka ut påminnelser. Endast en båtplatsavgift är inte betald.

Badhusdäcken och Magasinet är större framtida utgifter samt kostnader för Sjöstugan.

§5 Uthyrning av våra lokaler (EO)

Uthyrning av våra lokaler såsom Varmbadhuset till externa parter såsom t.ex. Nösunds Havshotell diskuterades liksom prissättningen.

§6 Framtida projekt/investeringar – Sjöstugan, Magasinet m.m. (EO, AB)

Går över som punkt till visionsmötet.

§7 Planering av 2018 års viktiga händelser för FN (EO)

Visionsmöte 10 november 18:30-22:00.
Julmarknad Sjöstugan 2 december
Styrelsemöte 20 januari 09:30-11:30.
Styrelsens förslag till medlemsmöte 26 januari 2018. Eva har tagit upp frågan om lokal till Nösunds Havshotell.
Styrelsemöte 17 mars 09:30-11:30
Städdag 28 april 2018, ev. kortare styrelsemöte
Styrelsemöte 5 maj 09:30-11:30
Styrelsemöte 16 juni 09:30-11:30
Midsommarfirande Hasslers äng
FN Årsmöte 1 juli 15:00-16:30
Nösundsdagen, eventuellt Nösundsspelen och sommarfest 7 juli
Julmarknad Sjöstugan 1 december 2018

§8 Planering av styrelsens sammansättning inför 2018 (EO)

Alla i styrelsen sitter på ytterligare 1 år utom Magnus Johansson, Bodil Novik Nilsson och Märit Lagheim som är valda till 2019. Ordföranden Eva Ossiansson är vald för 1 år i taget. Kassör behöver ersättas liksom ordförande beroende på styrelsens sammansättning för 2019.

§9 Planering av projekten som berör Sjöstugan och Magasinet (EO, HJ)

Tas upp på det planerade visionsmötet i den 10 november.

§10 Införskaffande av julgran (EO)

Beslut: Styrelsen beslutade att införskaffa en gran att sättas upp på sedvanlig plats och ger Lars Kjellgren i uppdrag att göra detta liksom tidigare år.

§11 Planering av visionsdagen den 10/11 (EO)

Syftet med visionsmötet är att fokusera på strategiska frågor för att långsiktigt skapa de bästa förutsättningarna för FN. Styrelsens arbetsuppgifter kommer avhandlas. Styrelsen ombesörjer själva med att ordna förtäring till visionsmötet genom Hans Johansson, Magnus Johansson och Märit Lagheim.

§12 Nya medlemmar (EO)

Klas-Göran och Helen Stenblock hälsas välkomna till föreningen.

§13 Övriga frågor (EO, HJ)

Lars Kjellgren rapporterade om Fiberföreningen. Eltel har upphandlats som ny markentreprenad.

Magnus Johansson tar fram en checklista för återkommande uppgifter att hantera inom samhället, det s.k. vaktmästeriet, för Föreningen Nösund.

§14 Nästa möte (EO)

Visionsmöte 10 november kl. 18.30 i Varmbadhuset.

§15 Mötets avslutande (EO)

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 2 sept 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 2 september i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Eva Ossiansson, Magnus Johansson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Hans Johansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson
Frånvarande: Bodil Novik Nilsson, Sven Saghamre
Gäst §2: Pia Gitse

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. (EO)

Föregående protokoll gicks igenom. Johan valdes till sekreterare och Magnus till justerare.

§2 Sjöstugan – uthyrningsregler, behov av avtal (EO, MH, PG)

En av sommarens hyresgäster överlämnade inte Sjöstugan i städat skick söndag kl. 14 enligt överenskommelse och ska därför faktureras en städavgift.

Sjöstugesektionen kommer att:

 • diskutera följande förslag:
  • upprätta en checklista som hyresgästen ska kryssa i, skriva under och sätta in i en pärm.
  • dela upp uthyrning av Sjöstugan per dygn istället. Ett dygn för x kronor. Eller använda differentierad prissättning, t.ex. dyrare lördag till söndag eller billigare före och efter säsong
  • Sätta upp regnskydd på verandan, t.ex. en markis eller liknande
  • Inköp av porslin etc.
  • Inköp av diskmaskin
 • se över informationen på hemsidan

§3 Norra Hamnen – uppsägning (MJ)

Ett förslag på uppsägning finns framtaget och ska stämmas av med ordföranden för Nösunds Samfällighetsförening för att sedan distribueras till Norra Hamnens båtplatsinnehavare.

§4 Ekonomisk rapport och framtida ekonomi – (AB)

En del medlemsavgifter kvarstår att få in, kassören ska skicka ut påminnelser. Ett fåtal båtplatsavgifter kvarstår, Mikael och Johan hjälper till med påminnelser för dessa.

Badhusdäcken och Magasinet är större framtida utgifter samt kostnader för Sjöstugan.

§5 Avlastning av kassörrollen – hur gör vi? (AB)

Medlemsmatrikeln läggs in i Google Drive och ska kunna underhållas av hela styrelsen.

Fakturorna hanteras av Mikael, Johan och även Sven ska tillfrågas.

§6 Uppdatering av medlemsuppgifter (EO, JE)

Avhandlades i föregående punkt.

§7 Planering av höstens städdag (EO)

Fika från kl. 12.00 – Eva kollar med Havshotellet (kolla pubaftnarna samtidigt).

Mail ska ut till sektionsledare och kallelse ska skickas ut (Eva).

§8 Utvärdering av sopkärl vid Magasinet – beslut om fortsättning (MH, ML)

Sopcontainern har fungerat bra, vi permanentar lösningen efter avstämning med Vägföreningen.

Text och symbol ska sättas på sopcontainerns inbyggnad.

§9 Nästa års toastädning – förslag till förändring (EO, MH)

Mikael stämmer av idéer med Vägföreningen. Eva kollar idéer med Nösunds Havshotell.

§10 Planering av styrelsemöten sep 2017 – juli 2018 (JE)

Klockan 09.30-11.30 21/10, 20/1, 17/3, 6/5 samt 16/6.

Mikael bokar Varmbadhuset.

§11 Planering av styrelsens medlemmar – hur länge sitter respektive medlem kvar? (EO)

Tas vid nästa möte.

§12 Planering av projekten som berör Sjöstugan och Magasinet (EO, HJ)

Tas vid nästa möte.

§13 Kulturhistoriska sällskapet och Magasinet (EO)

NKS är positiva till ett förslag om att komma in i Magasinet. Detta kommer att hanteras i styrelsens visionsarbete.

§14 Tillstånd för julgran (EO)

Frågan är hänskjuten till Vägföreningen.

§15 Planering för visionsdag (EO)

Visionsdagen planerades till den 10 november 2017 kl. 18.30

§16 Övriga frågor (EO)

 • Pärm med foton från styrelsearbetet och dess resultat – Märit fixar en snygg pärm som vi kan lägga i Kolboden
 • Mikael bokar dam- och herrkvällarna i rekreationsrummet

§17 Mötets avslutande (EO)

Ordföranden förklarade mötet avslutet.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Konstituerande möte 2 juli 2017

Konstituerande möte den 2 juli, 2017, Kl. 16:00-16:30

Protokoll fört vid konstituerande möte i Föreningen Nösund den 2 juli 2016 i Sjöstugan kl. 16:00-16:30

Närvarande: Eva Ossiansson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Hans Johansson, Anders Bengtsson, Märit Lagheim, Magnus Johansson, Sven Saghamre och Bodil Novik Nilsson

§1 Mötets öppnande + val av just. + sekr. för mötet

Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare. Mikael Hassler valdes till justerare för mötet.

§2 Presentation av my medlem i styrelsen Sven Saghamre

Sven Saghamre bor på Gamla Vägen 10 i Nösund med sambo Kerstin. Sven valdes in i styrelsen som suppleant.

§3 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§4 Val av kassör

Anders Bengtsson valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§5 Val av sekreterare

Bodil Novik Nilsson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§6 Övriga ledamöter

Märkt Lagheim valdes på det konstituerande mötet till ny ordinarie ledamot.

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Johan Eriksson och Hans Johansson

Suppleanter är: Mikael Hassler och ny suppleant Sven Saghamre.

§7 Firmatecknare

Anders Bengtsson och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Anders Bengtsson att teckna föreningens plusgiro, bankgiro och banktillgodohavanden.

§8 Nya medlemmar

Veronica och Andreas Johansson hälsas välkomna som nya medlemmar.

§9 Nästa möte med fika 

Nästa styrelsemöte 2 september kl 09.30-11.30 i Varmbadhuset. Var och en skickar förslag med styrelsepunkter att ta upp till Eva O före mötet.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Mikael Hassler
Ordförande: Eva Ossiansson

Årsmötesprotokoll 2 juli 2017

Årsmöte den 2 juli, 2017, Kl. 15:00-16:30, Sjöstugan

Närvarande: Enligt separat närvarolista ca 85 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Lars-Erik Roos  öppnade mötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Lars-Erik Roos. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Mats Christensson och Bettan Eriksson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Magnus J höll i presentationen av verksamhetsberättelsen. Anders B presenterade årsresultatet och den ekonomiska sammanfattningen.

Sammanfattningsvis har Sjöstugeprojektet krävt mer ekonomiska medel än budgeterat ungefär det dubbla under första halvåret 2017. Årsavgifterna kommer in löpande.

Sektionsledare Mikael Hassler för Varmbadhuset redovisade vad som skett under året.

Sektionsledare Maj-Brith Olsbo redovisade vad som skett med Kallbadhusen.

Styrelsens samordnare för Sjöstugeprojektet Hans Johansson berättade om vad som gjorts och återstår. Sektionsledare Pia Gitse berättade om uthyrningarna. Det är redan åtta uthyrningar bokade för 2018 vilket är positivt.

För magasinet är tomträttsamtalet klart med viss kommunal administration återstår. Jan Schmidtbauer-Crona berättade om visionen med Magasinet som ett all-aktivitetshus.

Norra Hamnen kommer att från och med nästa år gå över till annan förvaltning. Nya avtal kommer att tecknas för befintliga båtplatsinnehavare med Nösunds Samfällighetsförening (markägarna).

Övriga sektioner berättade i korthet vad som skett under verksamhetsåret.

Ny sopstation har installerats vid toaletterna bakom Magasinet. Sophämtning sker veckovis. Föreningen Nösund och Vägföreningen delar på avgiften för sophämtningen. Sophämtningen är på prov under 2017 och kommer därefter att utvärderas.

§7 Revisorernas berättelse

Då revisorerna var frånvarande på mötet läste ordföranden upp revisionsberättelsen. Revisorerna har meddelat skriftligen att de tillstyrker ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

§9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-01-01 till 2016-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Eva Ossiansson valdes som ny ordförande för 1 år.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande vilket antogs på årsmötet:

Kvarstår i 1 år:

Johan Eriksson
Anders Bengtsson
Hans Johansson

Omval på 2 år:

Bodil Novik Nilsson
Magnus Johansson
Märit Lagheim(nyval som ordinarie)

Suppleanter:

Mikael Hassler 1 år (omval)
Sven Saghamre 1 år (nyval)

Styrelsen konstituerar sig själva.

Avgående styrelseleordförande: Lars-Erik Roos avtackades med en present för ett utmärkt utfört arbete inom styrelsen.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Eva Olsson (omval) och Jan Gustavsson (omval).

Suppleanter: Per von Hofsten (omval) och Kjell-Åke Eriksson (omval)

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift.

Nettoöverskott 50-60 tkr som bortfaller i samband med att Norra Hamnen inte kommer att hanteras av Föreningen Nösund under 2018 kan delvis kompenseras med höjning av medlemsavgiften. Föreslogs att enskilt medlemskap skall höjas från 400kr till 450kr och familjemedlemskap från 600kr till 650kr år 2018 vilket tills vidare kompenserar bortfallet med 12,000 kr.

Höjning av årsavgiften och budgeten för nästkommande år godkändes.

§15 Prövning av förslag väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Lars-Erik R presterade de nya medlemmarna som tillkommit under året i föreningen.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Ordföranden berättade om arbetet med Sjöstugan och vilka som gjort extraordinära insatser för att få projektet i hamn. Hans J, Egon G, Göran A och Bengt T har ingått i projektgruppen.

Egon Gustavsson och Mikael Hassler avtackades med en gåva för sina extraordinära insatser för Sjöstugan respektive Varmbadhuset av ordföranden.

Magnus J avtackade å styrelsens vägnar Lars-Erik Roos som avgår som ordförande i styrelsen.

Märkt L höll i utdelning av tack-gåva för bidrag som kommit från medlemmar till Sjöstugeprojektet. Tre motiv med foton tagna av målningar i Sjöstugan som gjorts av Bo och Lisbeth Sandegren 1952 delades ut.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos
Justerare: Mats Christensson, Bettan Eriksson

Styrelseprotokoll 17 jun 2017

Styrelsemöte den 17 juni, 2017, Kl. 09:30-11:30, Varmbadhuset

Närvarande:, Magnus Johansson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Hans Johansson, Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson, Pia Gitse (Punkt 2, 3)

Frånvarande: Lars-Erik Roos, Anders Bengtsson

 §1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Eva Ossiansson som vice ordförande förklarade mötet öppnat.

Magnus Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Planering av invigning av Sjöstugan före Årsmötet

Pia Gitse redogjorde för planeringen inför invigningen.

 §3 Ljudanläggning till Taube-afton i Sjöstugan

Planeringen inför Taube-aftonen är klar och Pia G kommer ordna med mat och dryck. Mikrofoner kommer att lånas. Johan E följer upp så att den anläggning som finns i Sjöstugan går att använda.

§4 Planering av utlämning av tack-gåva på Årsmötet

Märit L redogjorde för hur arbetet går med tack-gåvan. Det mesta är klart.

§5 Förberedelse Årsmötet

Lars-Erik R förbereder informationen och verksamhetsberättelse. Magnus J gör presentationen och Anders förbereder den ekonomiska redovisningen, resultat- och balansräkning.

§6 Festkommittén – status

Det har inte gått att få ihop en festkommitté. Om det inte blir fest finns det eventuellt intresserade hyresgäster.

Beslut: Styrelsen skickar vidare frågan till Pia G att se över om det går att hyra ut den aktuella helgen. Eva O kontaktar Pia G.

§7 Sjöstugeprojektet fas 3 -status

Hans J redogjorde för status i projektet. Byggprojektet är i princip färdigt.

§8 Sopcontainern vid Magasinet

Mikael H berättade om hur det gått med konstruktionen. Containern går att använda, men arbetet är inte helt klart.

§9 Tomträttsavtalet Magasinet

Formellt är tomträttsamtalet är klart, men det återstår en del administrativt arbete från Orust kommuns sida.

§10 FN:s nya hyreskontrakt – status

Lars-Erik R tillser att de återstående avtalen blir påskrivna.

§11 Nya medlemmar

De nya medlemmarna Ingemar och Birgitta Samuelsson samt Pär och Nadja Lindhe hälsas välkomna till föreningen.

§12 Övriga frågor

Brandskyddsinspektion behöver göras av alla byggnader Föreningen Nösund förvaltar. Styrelsen avser att behandla denna fråga så snart Sjöstugan är slutbesiktigad.

Mikael H redogjorde för nattbevakningen av båtplatserna. Det är obligatoriskt för båtplatsinnehavare att vakta. Mikael H för logg över vilka som har gått vakt och skall påminna de som inte fullgjort sina åtaganden.

Mikael H rapporterade också att Zitius bredbandsleverantörer för Nösund-Tvet fiberförening har tecknat avtal med en entreprenör varför arbetet med fiber går vidare.

Då arrendet för Norra Hamnen är uppsagt så måste det förtydligas vad som gäller för nuvarande båtplatsinnehavare. Magnus J och Lars-Erik R tar upp frågan med Anna-Karin Holst hur det skall skötas praktiskt. Föreningen Nösund och Samfällighetsföreningen måste gå ut med ett direktiv.

Johan E redogör för svårigheten att tillsätta båtplatser då besked saknas från de som står i båtplatskön. Avgiftsreducering diskuteras för att kunna hyra ut platser då vi kommit en bit in på säsongen.

Handlingsplan för hur styrelsen kan förnyas löpande diskuterades. Frågan tas upp på nytt under hösten.

§16 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte är årsmötet i Sjöstugan söndagen den 2 juli kl. 15:00-17:00.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutet.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Information från Föreningen Nösund Nr 3, 2017

Information från Föreningen Nösund nr 3, 2017
Hejsan Alla Medlemmar,

Nu är vi redan en bra bit in i juni och sommaren är väl egentligen här sedan flera veckor, i alla fall enligt kalendern. När jag skriver detta så är det grått och småregnigt, 15 grader i luften och ungefär lika varmt i havet. Lite varmare skulle vi nog vilja ha och lite soligare får det gärna bli också. Men än finns hoppet kvar. Sommaren är långt ifrån över. Den står ju faktiskt bara för dörren, om man kan säga så.  Den grå-beige vintern har i alla fall åter förbytts till en helt otroligt grönskande och prunkande prakt med så många nyanser av grönt att man bara häpnar. Detta år igen. Nu ser vi fram emot alla ljusa, varma dagar med sol, bad och grill.

Arbets- och Städdagen den 29 april
Först vill jag tacka alla flitiga medlemmar som kunde komma på vårens Arbets- och Städdag den 29 april. Arbetet flöt på snabbt och galant som vanligt och vi fick en härlig dag med sol och ett Nösund som visade upp sig från en av sina bästa sidor. Och tack också till Nösund Havshotell, som efter vårt fullgjorda arbete som vanligt bjöd oss alla på smörgås och fika.

Midsommar på Nösund
På Midsommarafton så ses vi som vanligt på Hasslers äng kl. 14:00 för att dansa runt vår vackra midsommarstång, hoppa små grodor och gå runt enrissnår. Ta gärna med picknickorg och vila ut i gräset mellan danserna. Kom redan kl. 13 om du vill hjälpa Hilde och Mikael med att klä stången. Det uppskattar dom förstås.
Och på kvällen så har vi i år åter bokat Sjöstugan för oss medlemmar. Alla är välkomna att avsluta Midsommarfirandet tillsammans i Sjöstugan med start kl. 19:00. Ta med vänner och bekanta, gammal som ung. Ta med egen mat, dryck och dukning. Och gärna ett instrument och en sångröst om du har. Har du frågor så kan du ringa Hilde på tel. nummer = 070-772 5661.

Invigning av nya Sjöstugan den 2 juli kl. 14:30
Kanske sommarens största begivenhet och den får ni inte missa. Söndagen den 2 juli kl. 14:30, alldeles innan vårt Årsmöte, så inviger vi vår nyrenoverade Sjöstuga med pompa och ståt och bubbel och tårta. Ni är alla hjärtligt välkomna till denna minnesvärda stund. Och för att kunna veta hur många tårtor vi skall baka så vore det väldigt bra om ni kan skicka ett mail till Pia Gitse (piagitse@hotmail.com) och meddela att ni kommer till invigningen.

Föreningen Nösunds Årsmöte den 2 juli kl. 15:00 + utdelning av Tack gåvan
Och så direkt efter den pampiga invigningen av Sjöstugan så har vi föreningens Årsmöte. Efter invigningen så tar vi med oss vårt bubbel och vår tårta och går in i den nya Sjöstugan och till Årsmötet. Kan det bli trevligare än så? Och väl där i slutet av Årsmötet så kommer vi att presentera och påbörja utdelningen av den omtalade och utlovade tack- och minnesgåvan till alla som har bidragit till den frivilliga fonden för Sjöstugeprojektet. Så kom på Årsmötet och hämta din tack-gåva. En separat kallelse till Årsmötet har skickats ut.


Nösundsdagen i år åter på ordinarie tid den andra lördagen i juli (8 juli)
Sommarens absoluta höjdpunkt, Nösundsdagen ligger i år åter på sin ordinarie tid, den andra lördagen i juli och alltså den 8 juli. Då firar vi vårt sommarvackra Nösund med en liten marknad inne på Nösundsgårdens utegård där allehanda oumbärliga varor utbjudes till försäljning och där man kan förfriska sig på Nösundsgårdens café. Det blir segeltävlingar nere vid Ångbåtsbryggan och det blir konstutställning på Galleri Lundh samt på Galleri Tärnan. Den härliga Sommarfesten i Sjöstugan, som brukar avsluta och avrunda Nösundsdagen måste vi i år tyvärr ställa in. I år fick vi inte ihop någon festkommitté. Men som lite tröst så betyder det att vi kan erbjuda några som så gärna vill hyra vår Sjöstuga just då för en egen fest och vi får in en extra hyra. Men redan till nästa år så ser det betydligt bättre ut. Då har vi redan en festkommitté på gång. Då ses vi åter på Sommarfesten i vår nya Sjöstuga, eller hur?

Författar-frukostar i Varmbadhuset
Och så får ni absolut inte missa Författarfrukostarna i Varmbadhuset i juli. Den 8, 13, 20, 22 och den 27 juli så arrangerar Varmbadhussektionen frukostar i Varmbadhuset med fem olika och mycket intressanta författare, som kommer att berätta om sina böcker och om sitt författarskap. Se bifogat separat program. Frukosten börjar kl. 08:15 och berättandet börjar kl. 09:00. Vi tar ut en liten avgift på 60 kr för mat och program. Anmälan görs till Mikael Hassler email = mikael.hassler@gmail.com eller tel. 073-8391328. Hjärtligt välkomna.

Galleri Tärnan
 Galleri Tärnan i Magasinet vid Ångbåtsbryggan har en rad intressanta utställningar under sommaren. Se hela programmet på Föreningens Nösunds hemsida www.Nösund.se .

Våffelcaféet
En av våra övriga höjdpunkter under sommaren är givetvis Våffelcaféet i Sjöstugan. Fr.o.m. söndagen den 25 juni och t.o.m. söndagen den 13 augusti kommer Estrella och Maria Olsson med besättning att bjuda oss på dessa underbara våfflor med sitt nybryggda kaffe varje söndag och onsdag kväll från kl. 18:00. Många vackra och goda kvällar på Sjöstugans altan kan utlovas. OBS! Söndagen den 2 juli och onsdagen den 19 juli är det dock stängt.

Yoga i Sjöstugan
Och så blir det yoga i Sjöstugan i sommar igen. Pia Areblad och Helena Ulinder kommer att erbjuda båda yoga och NIA. Helena börjar den 4 juli och Pia den 5 juli. Se vidare info på Facebook.

På Kryss med Taube tisdagen den 8 augusti i Sjöstugan
Exklusivt och unikt för i år så får vi tisdagen den 8 augusti besök av Martin Bagge, visartist och musikforskare, samt David Anthin, litteraturvetare, som är på en musikalisk-litterär seglats utmed Bohuskusten i Evert Taubes kölvatten och som gör åtta strandhugg, bl.a. i Skärhamn, Skagen, Marstrand, på Hållö, Flatön samt på Nösund. David och Martin utlovar en underhållande kväll med sång och musik och anekdoter om och kring Evert Taube. Kl. 19:00 börjar vi i Sjöstugan den 8 augusti. Detta får ni för allt i världen inte missa. Vi tar en liten entré avgift på 120 kr så glöm inte kontanter.


Nattvandring i våra båthamnar
Nattvandringen i våra båthamnar har redan varit i full gång sedan ett tag. Fr.o.m. i år så är ju båtvakteriet obligatoriskt för oss alla som har båtplats i Nösund och hittills så fungerar det alldeles utmärkt. Så har du en båtplats på Nösund och ännu inte lyckats planera in din nattvandring så kan du höra av dig till Mikael Hassler (mikael.hassler@gmail.com), som vänligen har tagit på sig att hålla i vaktlistorna.
Och till slut så vill jag bara informera er om att detta är mitt sista Informationsbrev för Föreningen Nösund. Efter sex år i styrelsen, varav fem år som ordförande, så avgår jag till årsmötet den 2 juli. Det har varit sex mycket roliga och lärorika år i styrelsen och härliga fem år som ordförande. Jag har haft förmånen av att som ordförande ha haft en styrelse med en mycket bred kompetens och med en vilja att få utveckla både Nösund och Föreningen Nösund. Och det har vi lyckats med tycker jag. Jag rekommenderar alla att någon gång ta ett par år som styrelsemedlem. Föreningen behöver alla medlemmars stöd och support även som medlemmar i styrelsen. Jag vill här och nu passa på att tacka er alla för att ha hjälpt och stöttat oss i styrelsen under dessa år med att kunna genomföra alla våra projekt.

Och så vill jag och hela styrelsen förstås önska er alla en otroligt härlig sommar i Nösund. Och skulle ni av någon outgrundlig anledning befinna er någon annanstans vissa delar av sommaren så önskar vi er även där en härlig sommar.
Nösund i juni 2017
Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund

Styrelseprotokoll 20 maj 2017

Protokoll Styrelsemöte föreningen Nösund 2017 05 20

Varmbadhuset

Deltagare: Lars-Erik Roos, Mikael Hassler, Johan Eriksson, Anders Bengtsson, Märit Lagheim, Magnus Johansson, Egon Gustavsson (punkt 2)

Frånvarande: Bodil Novik Nilsson, Hans Johansson

 1. LER ordförande öppnade mötet. Magnus Johansson utsågs att skriva anteckningar och Eva Ossiansson att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet. Inga kommentarer på föregående protokoll.
 1. Sjöstugeprojektet. Egon Gustavsson rapporterade status och fick alla att känna tillförsikt inför första helgen i juni då vi har vårt första bröllop. Visst finishjobb kommer att återstå, men vi räknar med full funktionalitet. Plåslageriarbete tillkommer senare. Det bestämdes att bjuda in frivilliga för städning inklusive borttransport av byggskräp under Kristi Himmerfärdshelgen. Egon meddelar Lars-Erik Roos om det behövs kallas in frivilliga.
 1. Sopcontainern vid Magasinet. Märit Lagheim presenterade förslag, diskuterade ett skydd runt 660 liters plastkärl, med 95 mm tryckt panel runt om, inkusive dörrar. Tanken är att skyddet skall vara så lågt som möjligt för att smälta in i omgivningen. Mikael Hassler fick i uppdrag att samla några som kan bygga skyddet. Märit beställer kärl och hämtabonnemang.
 1. Ljudanläggning behövs till Taubekvällen. Vid städningen av Sjöstugan skall befintlig anläggning kontrolleras. Magnus Johansson skall undersöka med Stig Dahlgren på Nösundsgården. Lars-Erik Roos skall höra med Pelle Lundh om möjlig anläggning eller var det kan gå att hyra en anläggning.
 1. NKS om bygglov. Status är att vi avvaktar och utser Jan Schmidtbauer Crona att tänka på det för framtiden i samband med arbetet med Magasinet och dess framtida ändamål.
 1. Tomträttsavtal för Magasinet. Avtalet verkar vara klart rent formellt och nu återstår bara ett avslutande arbete av kommunens tjänstemän för att skriva under avtalet.
 1. Festkommitten. Denna fråga skjuts till vårt kommande möte då Bodil Novik Nilsson ej är närvarande.
 1. Skyltar med ”Föreningen Nösund” till föreningens byggnader. Styrelsen beslutar att Märit Lagheim tar fram ett förslag.
 1. Delar av styrelsen (Lars-Erik Roos och Magnus Johansson) mötte NSF tisdagen den 16/5 rörande eventuellt fortsatt arrende av Norra Hamnen. NSF representerades av Anna-Karin Holst och Erik Ysander från kommunen. FN förklarade sig intresserade av att fortsätta att arrendera och hur vi i så fall skulle hantera renovering och eventuell uppgradering. NSF uttryckte tveksamhet om äganderätt (eftersom vi diskuterar kontantinsats) och ansvar för miljö och annat, men saken har inte diskuterats färdigt inom NSF. Ärendet ligger nu hos NSF. Ingen vidare åtgärd från FN.

  Formellt är FN uppsagda från och med årsskiftet och det diskuterades vid styrelsemötet hur vi skall hantera uppsägning av nuvarande båtplatsinnehavare. NSF avsikt är att nuvarande innehavare även fortsättningsvis skall få nyttja platserna.

 1. Ekonomisk rapport. Årets fakturor avseende medlemsavgiften har inte skickats till medlemmarna. Styrelsen beslutade att det istället för att skicka separata fakturor som tar mycket tid i anspråk skall skickas ett mail där medlemmarna uppmanas att betala sin årsavgift antingen via Swish eller som kontoinbetalning. Båtplatser och sjöbodsutrymmen kommer hanteras separat.
 1. Inga nya medlemmar.
 1. Inga övriga frågor.
 1. Nästa möte 17 Juni kl 9.30. Magnus Johansson tar med sig fika. Eva Ossiansson ansvarar för mötet då Lars-Erik Roos ej kan närvara.
 1. Mötets avslutande.

Magnus Johansson

Sekreterare

Justeras;

Lars-Erik Roos                                                           Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 29 apr 2017

Styrelsemöte den 29 april, 2017, Kl. 12:00-14:00

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 29 april i Varmbadhuset kl. 12:00-14:00.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Hans Johansson, Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson

Frånvarande: Anders Bengtsson
Gäster delar av tiden: Michael Gibbons, Pia Gitse

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Hans Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

 §2 Valnämndens ordförande inför Årsmötet 2017

Michael Gibbons, Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad är med i valnämnden. Valnämnden kommer att ta fram ett förslag till ny ordförande.

 §3 Ang fråga från Pia G om grind till altanen på Sjöstugan

Pia G. redogjorde för önskemålen från en hyresgäst som skall hyra Sjöstugan för ett bröllop.

Beslut: Föreningen Nösunds styrelse hyr ut Sjöstugan i befintligt skick och tillåter inga fysiska ombyggnader av inredning eller av altan eller altanräcken. Servering av välkomstdrink görs lämpligen på stranden framför entrén varefter gästerna slussas in till festlokalen och ut på altanen om så önskas. Sjöstugans altan rymmer max 120-130 personer för mingel och drink och därmed byggs ingen grind. Detta föranleder också att beställa en ny brandinspektion för att få en rekommendation för antalet personer.

§4 Ny festkommitté till Sommarfesten

Beslut: Bodil NN och Sofia Holst försöker ordna en festkommitté till Sommarfesten.

 §5 Sjöstugeprojektet fas 3 – status

Hans J redogjorde om status. Nya dörrar har satts upp. Köksskåpen är hopsatta och monteras så snart mattan är inlagd. Golvet i köket skall oljas. Toaletten och städutrymmet står på tur för att byggas.

Arbeten kommer att fortsätta under sommaren så att det inte stör uthyrningsverksamheten.

§6 Sopcontainern vid Magasinet

Märit L. rapporterade om sopcontainer vid Magasinet. Ett antal förslag diskuterades. Förslag på att bygga soprum där det tidigare varit toalett och soprum mot Magasinet.

Beslut: Styrelsen tog beslut att testa en sommarprenumeration av sopcontainer för 660 liter från och med vecka 19.

§7 Bygglovsförfrågan från NKS

En bygglovsansökan rörande flytt av Nösunds Kulturhus har inkommit. FN skall inkomma med ett svar. Styrelsen diskuterade bygglovsansökan.

Åsikterna var blandade och styrelsen kom fram till att den vill ha mer diskussion med NKS då det kan finnas fler lösningar. I vår vision för Magasinet finns bl.a. tankar på att kunna öppna upp det fönster på norra gaveln som nu är igensatt. Om Kulturhuset ställs enligt förslaget så kommer detta fönster helt att blockeras.

Beslut: Lars-Erik R. diskuterar vidare med NKS före ett beslut tas inom styrelsen.

§8 Båtvakteriet i Nösund utvärdering inför sommar 2017

Utvärderingen är genomförd. Det fungerar bra och två tredjedelar är tecknat i schemat inför våren 2017. Varje båtplatsinnehavare förväntas vakta en gång per år.

§9 FN´s försäkringar

Lars-Erik R har skickat över försäkringspappren för översyn till Lennart Sundelius i föreningen. Rekommendationen är att göra en ordentlig genomgång. Ansvarsförsäkringar behöver gås igenom.

Beslut: Lars-Erik och Lennart S föreslås ta ett möte med en försäkringsman. 

§10 Tomträttsavtalet Magasinet

Erik Hysander har gjort en inspektion av Magasinet rörande tomrättsavtalet. Nu väntar vi på ett slutbesked från Orust kommun.

§11 Nya avtal för FN´s uthyresobjekt – status

Ordföranden har skickat ut de nya avtalen till hyrestagarna för sjöbodarna och båtplatsen vid Magasinet. Rune Olssons båtplats ingår i hans fastighet via servitut.

§12 Helena Ulinder NIA i Sjöstugan

Beslut: Styrelsen bifaller NIA tisdagar i juli 2017.

§13 Ekonomisk rapport

Ingen rapport.

§14 Nya medlemmar

Jonas Enevoldsen hälsas välkommen som ny medlem i Föreningen Nösund.

§15 Övriga frågor

Beslut: Badflotten tillåts användas av båthamnen vid installationsarbeten i nya hamnen.

§16 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte är visionsmöte 20 maj kl. 17.00. Anders och Johan har fikat.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutet.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Hans Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos

Information från Föreningen Nösund nr 2, 2017

Hejsan Alla Medlemmar,
Blåsippor, tussilago och nu även vitsipporna har kommit till Nösund. Och solen. Och värmen! Det är sant. Hittar du bara lä i någon hörna och låter solen skina direkt på dig så är det riktigt varmt. Detta måste betyda att våren är här på riktigt och det betyder att sommaren inte är långt borta den heller. Det magiska med att vintermörkret trängs undan av solens ljus och värme och naturen åter klär upp sig i sin färgglada sommardräkt, det håller på att hända ännu en gång, det ser ut att fungera även i år. Underbart. Och snart är det påsk.
Arbets- och Städdag den 29 april
Med våren kommer årets första Arbets- och Städdag. Lördagen den 29 april är ni alla välkomna till Nösund. Vi samlas nere vid Magasinet vid Ångbåtsbryggan som vanligt kl. 09:00. Så städar, arbetar och pratar vi fram till kl. 11:30 då vi samlas på Nösund Havshotell där man återigen bjuder oss på en mycket välförtjänt fika. Listor med förslag på arbetsuppgifter kommer att sitta uppe i Informationsboden nere vid Magasinet vid Ångbåtsbryggan. Välkomna!
Sjöstuge-projektet
Föreningens stora projekt med ombyggnad av Sjöstugan fortskrider. Väggen i köket är flyttad, golvet nylagt och innerväggar och tak färdigskivade. Nu skall det tapetseras och målas och till det kan vi behöva hjälp från er medlemmar. Hör av dig till Egon Gustafsson (egon.gustafsson@flaktgroup.com) om du kan hjälpa till. Och nu startar även arbetet med den yttre tillbyggnaden och den nya entrén. Vi har också börjat planera för den stora invigningen, som kommer att hållas i samband med Årsmötet söndagen den 2 juli. Det får ni bara inte missa. Då måste alla vara där.
Dam (Tjej) – och Herrkvällar i Varmbadhuset
Dam- och Herrkvällarna för våra medlemmar på vårt härliga nya Varmbadhus en gång i månaden fortsätter som vanligt. Dam(Tjej)-kvällarna infaller den första fredagen i varje månad medan Herr-kvällarna är den tredje fredagen i varje månad. Nästa Herr-kväll är fredagen den 21 april och nästa Dam-kväll kommer fredagen den 5 maj. Då bastar de som vill från kl. 18:00 och sedan samlas vi i samlingsrummet vid 19-tiden, äter och dricker medhavda godsaker, som vi också generöst delar med oss av runt bordet, allt enligt vår svenska knytis-tradition. Det är en varm och god stämning på våra träffar och jag rekommenderar dom, kanske speciellt för er som är nya medlemmar. Det ger er en chans att få träffa andra medlemmar på ett lite mer ”avskalat” och otvunget sätt.
PUB-afton på Nösund Havshotell
Vårens sista PUB afton infaller fredagen den 21 april. Missa inte den. Den råkar sammanfalla med Herr-kvällen i Varmbadhuset, men det löser vi enkelt genom att herrarna badar bastu från kl. 18 och glider sedan rena och törstiga direkt över till Havshotellet för en god PUB afton.
Guidade historiska kulturvandringar i och runt Nösund i sommar
Nösunds Kulturhistoriska Sällskap (NKS) arrangerar i vår två stycken kulturvandringar i och runt Nösund.  Den 28 maj planerar dom en vandring Gravedal – Stora Rös – Törtipp – Ångbåtsbryggan. Samling vid Magasinet kl. 10.00 och Eva Schollin och Bengt Thompson är sammanhållande. Den 17 juli planerar dom en Nösundsvandring med information om det gamla Nösund med start kl. 15 (OBS!) vid Magasinet längs Nya och Gamla vägen till Nösundsskylten vid Myren. Pia Gitse är sammanhållande. Ingen avgift tillkommer och ingen föranmälan erfordras. Välkomna hälsar Nösunds Kulturhistoriska Sällskap. Anslag kommer att sättas upp vig Ångbåtsbryggan.
Nösunds Tennisklubbs tennistävlingar
NTK planerar en klubbtävling i lottade dubbelpar och en juniorklass i V29. Spelstart blir torsdagen den 20 juli med final söndagen den 23 juli. Direkt efter finalen på söndagen så blir det en härlig prisutdelning med fika i Varmbadhuset.
Nösunds och Boxvike SS’ seglarskola 
I sommar kommer BoSS seglarskola tillbaka. Under veckorna 27, 28, 29 och 30 kommer BoSS att arrangera sina populära seglarskola för optimistjollar. Dom arrangerar även seglarskola i Laser veckorna 27, 28 och 29. Från måndagen den 3:e april öppnar dom upp för anmälningar till seglarskolan. Läs mer om detta på BOSS’ hemsida www.boxvikess.se
Och så önskar jag er alla en riktigt GLAD PÅSK med ett överflöd av allt som hör påsken till, påsk-ägg och påsk-godis, påsk-must och påsk-öl, påsk-sill och påsk-snaps, påsk-ris samt påsk-harar och påsk-kärringar. Har jag glömt nå’t?
Nösund i april 2017
Lars-Erik Roos
ordf. Föreningen Nösund

Styrelseprotokoll 25 mar 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 25 mars 2017 i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Mikael Hassler,

Ej närvarande: Bodil Novik Nilsson, Hans Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.  Magnus Johansson valdes till justerare. Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Norman Jensens utredning om Jollebrygga

Norman redovisade förslagen ang. jollebrygga.

Hästängen – Mikael Hassler tar på sig att fråga kommunen.

Norra Hamnen-sektionen tar med sig förslagen som rör det området.

Norman är hjärtligt välkommen som medlem i Norra Hamnen-sektionen.

§3 Norra Hamnen – investeringsförslag

Beslut: Lars-Erik, Magnus och Anders startar förhandlingen med Samfällighetsföreningen.

§4 Sjöstugeprojektet fas 3– status

Väggstommar och bjälklag i bef är i stort på plats, elektrikern är på gång samt arbetslaget kommer nu igång utomhus så de sedan kan alternera med inom- och utomhusaktiviteter.

Kökshurtsar är beställda.

Beslut: Be Pia samla sjöstugesektionen för avstämningsmöte.

Seglet i taket bör tas ned och tvättas. Lars-Erik ber Kent att ta ned det.

§5 Barbordet VB – beslut

Beslut: Vi går vidare med investeringen i barbordet.

§6 Minnesgåva till bidragsgivare. Planera överlämning.

Beslut: Minnesgåvan kommer att överlämnas vid årsmötet. I samband med årsmötet invigs Sjöstugan officiellt.

§7 Sopcontainern vid Magasinet

Märit bedriver utredning om hur sopcontainern ska placeras och vilka regler som gäller för hämtning. Första året ska en 660-liters container testas.

Förslag är att den placeras bakom toaletten. Märit driver frågan vidare, tas upp på nästa möte.

§8 FN:s båtplatser vid Magasinet, avtalsförslag

Avtalet gicks igenom och godkändes.

§9 Tomträttsavtalet Magasinet

Arbetet med tomträttsavtalet fortskrider.

§10 Taubeafton i Sjöstugan – ett erbjudande

Styrelsen tycker att det är en bra idé och sponsrar genom att erbjuda Sjöstugan utan hyra för en kväll. Föreningen Nösund garanterar gaget. Sjöstugesektionen kontaktas för vidare diskussion.

§11 Ekonomisk rapport

Läget är under kontroll.

§12 Nya medlemmar

Gunnar Johansson hälsas välkommen som medlem.

§13 Övriga frågor

Styrelsen borde ha en tydligare plan för hur länge man ska sitta som styrelsemedlem. Frågan tas upp på ett kommande möte.

§14 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte är i samband med städdagen den 29/4.

Anders och Johan tar hand om ”fikat” på visionsmötet den 20 maj.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos