Kategoriarkiv: Föreningar

Styrelsemöte 30 mars 2008

2008-03-31

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 30 mars 2008 kl 16.00-19.00.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare Barbro Roos utsågs till justerare.

§3  Hamnen

Informerade Bengt Thompson om den skrivelse, som inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götalands län med rubriceringen ”Anmälan om förstärkningsarbeten och underhållsmuddring i Norra Hamnen vid Nösund i Orust kommun”. Skrivelsen innehöll regler för hur rensningsarbetet skall gå till, och att det måste vara avslutat senast den 30 april. Rune Olsson hade haft kontakt med Göran Andersson och Jan Johansson, vilka var och en på sitt sätt skulle delta i arbetet. Ev skulle från botten upptaget material kunna transporteras till ställe, där Göran Andersson ev skulle kunna placera det. För att bli av med materialet från hamnens nordvästra hörn måste Jan Johansson med största sannolikhet lägga det före bortforsling på ett område mellan p-platsen och landgångens västligaste del. Förhoppningsvis kommer rensningsarbetena att inledas v 14.Utöver medverkan i rensningsarbetet kommer Göran Andersson också att dels utföra arbeten, som syftar till att göra det möjligt att förbättra den östra hamnbryggan, dels laga vågbrytaren vid hamnens sydvästra del.

§4  RBK-gruppen

Jan Gustafsson hade meddelat, att rubricerade grupp haft möte med Pål Prøitz den 27 mars för att diskutera ev ekonomiskt stöd till föreningen. Resultatet av samtalet hade blivit, att de belopp, som tidigare aviserats, inte längre gäller, eftersom byggnation ej kommer att kunna påbörjas den 1 april. Gruppen framförde ett förslag om att varje ny fastighet skulle erlägga en summa om 30000:-, men Prøitz menade, att 10000:- vore ett mera realistiskt belopp. Inga pengar kommer dock att kunna betalas ut, förrän byggnationen på Törtipp kommit igång. Det verkade mindre sannolikt, att det överhuvud taget skulle bli något bygge kring Oräddegärdet. Önskemål framfördes från RBK:s sida om att få ta del av de investeringskostnader, som föreningen kommer att ha i fråga om varmbadhuset och Sjöstugan.

§5  Bastun

Styrelsen hade nåtts av ett antal mejl från en medlem under de gångna månaderna, vilka innehållit långtgående förslag på reparation av varmbadhuset och bastun. En halvannan timme lång diskussion fördes i ärendet utifrån de förslag, som framförts den 23 mars.Styrelsen beslöt därefter att punktvis besvara samtliga framförda synpunkter med bl a hänvisning till tidigare av styrelsen fattade beslut. Svaret skall tillställas förslagsställaren av Barbro Roos.   

Förslagets innehåll redovisas i det följande liksom styrelsens beslut. Varmbadhuset – översiktsplan – förslag från medlem1.     

Rekreationsrum/möteslokal1.

1  Sätta in dubbelfönster. 2 stycken1.

2  Slamma skorstenen och öppna upp i taket för rökutgång1.

3  Installera vedkamin1.

4  Köpa in stolar, bord, hyllor, lampor1.

5  Värmefläkt eller oljeelement2

Pentry2. 1 Dubbelfönster

2.2 Bänk och hyllor

2.3 Köpa in kokplatta och kaffebryggare

Styrelsen beslöt att insända förslag inte kan godkännas, därför att punkterna 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 strider mot resultatet av besiktningen, som utfördes hösten 2007 vad gäller konstruktion och hållbarhet. Rekreationsrum och pentry kan f ö inte göras, förrän det blir klart, hur varmbadhusets ev ombyggnad skall finansieras. Enligt tidigare beslut i föreningen är det varmbadhusgruppen, som utreder underlaget för kortsiktigt och framtida arbete, varefter dessa förslag lämnas till styrelsen för beslut.

Städdagen den 3 maj :Planeringsmöte Tillsammans sätta ihop en handlings/tids/ekonomisk plan

Styrelsens beslut: Ett planeringsmöte med varmbadhusgrupp och styrelse skall hållas söndagen den 13 april, dit också alla de, som erbjudit sig att erlägga 5000:- till varmbadhuset skall inbjudas. Dessa kommer också att få en skrivelse. Innehållet beskriver de intentioner, som föreningen har uttalat beträffande varmbadhuset, och styrelsen bedömer det vara av stor vikt, att finansiärerna är fullt medvetna om vad det innebär att satsa anfört belopp.

Barbro Roos inbjuder till mötet, som kommer att ledas av Bengt Thompson. Lokal kommer att anges i inbjudan, som utsänds inom kort.

Arbetslista – från förslagsställaren Städning

1        Städa upp utanför och under varmbadhuset

2        Skura lavar och väggar i bastun. Omklädningshallen: skura väggar, ta bort

3        Pallar, sopa under på golvet

4        Rekreationsrummet: skura golv  (idag kallat mysrummet – styr. anmärkning)

5        Vattenhydroforen – Övervåning: ta bort allt skräp, montera ned6        Vattencisternen på vinden

Styrelsens beslut: Styrelsen säger ja till punkterna 1-5 ovan, nej till punkt

6 Reparation – från förslagsställaren1        Eternitplattor framsidan

2        Brygga södra kortsidan

3        Täppa igen hålen efter slangen vid bastutrappan

4        Eventuellt måla omklädningsrummet

5        Sätta in fönster i bastun Styrelsens beslut:

Styrelsen godkänner p. 3 och 4 men avslår övriga punkter med hänvisning till ”Översiktsplan” ovan

Inköp – från förslagställaren

1.      Fönster

2.      Klädkrokar

Styrelsens beslut: Styrelsen godkänner p 2 men avslår p 1.

§6  Projektansökan till Leader Terra et Mare

Meddelade Barbro Roos, att det första ansökningstillfället utgår den 3 juni, men att det krävs, att det finns ett i alla delar så väl utarbetat projekt, att det uppfyller de kriterier, som finns uppställda. Om så ej är fallet, får man vänta tills nästa tillfälle, som blir under augusti. På www.carpemare.nu under Terra Mare 2007-2013 finns utvecklingsplan, ansökningsblanketter och anvisningar till dessa.

§7  Bänkar

En segsliten fråga fick sin avslutning i ett beslut att dels uppdra åt Barbro Roos att beställa ekplankor hos Sven Segerstedt, Bokenäs, att användas till bänkarna i Stenli och vid Björbärshalsen, dels uppdra åt Lars Kjellgren att undersöka priser för två bänkar till ångbåtsbryggan.

§8  Allsång i juli

Från Lennart Torstensson, Kungälv, förelåg en fråga, om föreningen var intresserad av att han jämte någon gästartist ledde fyra allsångskvällar under fyra torsdagar i juli. Undertecknad fick i uppdrag att fråga honom, om han ensam kunde leda kvällarna med tanke på kostnaderna. Inträdet föreslogs vara 20 kr.

§9  Arbetsdagen den 3 maj

Eftersom stränderna är bemängda med skräp, ansågs det, att man bör koncentrera sig på att göra dessa rena. Dessutom skall vassen vid Hästhagen tas ned (ej den vid bäcken) och badbryggor och badtrappor sättas på plats. Uppdrogs åt Rune Olsson och Bengt Thompson att undersöka möjligheterna att anordna ett annat förtöjningssystem i norra hamnen än det hittills använda.

§10  Belysningen på Vadräckena

Beslöts att låta ta ned den elstolpe, som idag står vid tegelstensmuren och ersätta den med två lägre stolpar på ömse sidor om de blivande sjöbodarna. Samtidigt skulle luftledningen från Sjöstugan ersättas med markkabel, för vilket tillstånd erfordras från Nösunds Vägförening. Rune Olsson håller i ärendet.

§11  Sommarfesten

Meddelade undertecknad, att Kalaskockarna var kontrakterade för maten. Barbro Roos hade haft kontakt med den musiker, som skött underhållningen förra året, och han hade informerat om att han antagligen kunde komma, men om så ej var fallet, hade han förslag på andra, som kunde kontaktas. Lyrösundssimningen och barnsimmet runt Köttfatet består liksom poängpromenaden och kaffeserveringen i vandrarhemmet. Däremot förslogs att lägga ned bokförsäljningen. Ett förslag framkom att var och en, som ville  bli av med möbel/möbler, skulle kunna sätta dem utanför sitt hus, och sedan fick intresserade gratis hämta det, som man ev ville ha. Fråga skall ställas till BoSS, om man kan arrangera segeltävlingar med tillhörande utspisning vid ångbåtsbryggan.       

§12  Historiska kartan

Sofia Holst hade översänt en kartbild i manuskriptform, där samtliga namn fanns angivna, men de hade inte satts ut i kartbilden. Undertecknad hade kontrollerat namnen och konstaterat, att de var riktiga. Sofia Holst skulle meddela tryckeriet, som i och med det kan påbörja namn/kartarbetet.

§13  Badplatsmöte

Lars Kjellgren och Rune Olsson hade den 17 mars deltagit i ett s k badplatsmöte på Henån med representanter från ett stort antal samhällsföreningar samt representanter från kommunen. Diskussioner hade förts om framför allt hur man löser det uppkomna problemet med toaletter, sedan latrintömningen upphört, och ansvarsfrågan vid badplatserna. Vad gäller toaletterna hade presenterats en ritning på hur man tänker sig en lösning i form av en tank, som skall placeras under befintlig toalettbyggnad. Det hade också meddelats från kommunens sida, att varje förening får 25000 kr att lösa  problemet, men att ytterligare medel ej kan ställas till förfogande under detta år. För Nösunds del kommer det sannolikt bli svårt att transportera tanken till badhusparken till följd av att tanken väger 1700 kg. Styrelsen ansåg det sydvästra hörnet av p-platsen vara en mera praktisk plats att placera toalettbyggnaden på.

§14 Familjeavgift

Beslöts att vid nästa sammanträde behandla ett medlemsförslag om differentierade medlemsavgifter att föreläggas årsmötet.

§15 Hemsidan

Hemsidan dras med vissa tekniska problem, men när dessa undanröjts, kommer såväl medlemsenkäten som Framtidsvision Nösund att läggas ut. Det kan dock fortfarande dröja något.

§16  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas tisdagen den 29 april kl 18.30 hos undertecnad.

§17  Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.  

För Föreningen Nösund                                                                Justeras:  

Sten Hallberg                                                                                Barbro Roos

Styrelsemöte 29 april 2008

2008-04-30

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund tisdagen den 29 april 2008 kl 18.30-21.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Sofia Holst, Lars Kjellgren, Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare Bengt Thompson utsågs till justerare.

§3  Hamnen Rensningen i hamnen är i det närmaste helt slutförd enligt det tillstånd, som erhållits. Endast en mindre justering kommer att ske under valborgsmässoaftonen. Rune Olsson har lagt ned ett omfattande arbete i samband härmed. Det fortsatta arbetet kommer att bestå i att Göran Andersson lägger ut de nya järnbalkarna, och den ovanpåliggande bryggan kommer att snickras ihop på plats av föreningsmedlemmar på en nivå av 90 cm över medelvattenståndet.

Förtöjningssystemet kommer i fortsättningen att bestå av antingen boje-kätting-bojsten eller sten-kätting-sjunklina.Iläggning av båtar kan påbörjas sedan allt arbete är klart, och förhoppningsvis kan det ske i mitten av maj. Anslag om när det kan ske kommer att sättas upp vid hamnen och på föreningens anslagstavla.

§4  Varmbadhusmötet den 13 april Bengt Thompson informerade om rubricerade möte, som hade utfallit mycket bra. Ett tjugotal personer hade deltagit (från styrelsen Jan Gustafsson, Lisbeth Maxén och Barbro Roos), och diskussionerna hade varit konstruktiva. Man hade enats om vissa punkter för den närmaste framtiden:

a) en opartisk besiktningsman skulle tillkallas för att ge sin syn på husets tillstånd; Henrik Olsson och Bengt Thompson hade fått i uppdrag att söka efter en sådan person;

b) bastun skulle göras i ordning enligt föregående styrelseprotokoll;

c) kortsiktigt bör en uppfräschning av byggnaden göras;

d) en långsiktig lösning i form av rivning och pånyttuppförande bygger på det ekonomiska underlag, som kan tänkas finnas, och då ett ev EU-bidrag från Terra et Mare finns med i bilden.Hur den framtida ägarbilden skall lösas är också en väsentlig fråga. Skall den vara som nu med Föreningen Nösund som ägare, eller skall man lösa den genom stiftandet av en gemensamhetsanläggning?

§5  Projektansökan Till Terra et Mare går den första projektansökningstiden ut den 3 juni. Det är en mängd kontakter, som måste tas, innan en färdig ansökan kan sändas in som t ex med kommunen, med företagare, med enskilda intressenter etc. Arbetet med sammanställningen av en sådan ansökan är tidskrävande, och Barbro Roos, som är bekant med en del av de nya statuterna, skall tillfrågas, om hon är villig att utarbeta denna projektansökan, och om hur hon tror, att tidsaspekten är i fråga om att hinna med allt till nämnda datum. Kan man sända in en ansökan och komma i efterhand med kompletteringar är också en fråga, som måste ställas.

§6  Arbetsdagen den 3 maj Beslöts att följande arbeten skulle utföras på arbetsdagen:

Total strandstädning mellan badhusen med tonvikten lagd på området mellan ångbåtsbryggan och hamnen

Städning av Sjöstugan – fönstertvättning, dammsugning och tvättning av golven, avtorkning av bord och bänkarI samband med städning på Hästhagen och i laserviken och vid hamnen: uppeldning av all vass och material av liknande slag; räddningstjänsten i Svanesund skall meddelas om eldningen.

Badbryggan, som ligger i Hästhagen, skall transporteras till norra kallbadhuset och läggas på plats därNorra hamnen: östra bryggan påbörjas

Städning och uppfräschning av bastun enligt tidigare beslutRäfsning och uppsnyggning  mellan de båda landgångarna väster och öster om Sjöstugan

§7  Toaletten vid hamnen Kommunen har givit ett bidrag på 25000:- för att ersätta den gamla toaletten i badhusparken med en ny. Rune Olsson har undersökt möjligheterna till ersättning och enligt hans förslag beslöts att hyra en byggtoalett från Varekil under två månader i sommar till en total kostnad av cirka 5000:- inkl transporter och tömning. Tanken till toaletten rymmer 500 liter, och den kommer att ställas upp invid sopskjulet på p-platsen vid norra hamnen.

§8  Medlemsavgifter På förslag av en föreningsmedlem beslöts att föreslå årsmötet, att en ny medlemsavgift införs, nämligen för ungdom mellan 18 och 25 år, som skall betala 100:- per år.Likaså beslöts föreslå årsmötet en stadgeändring, som skulle innebära, att medlemskap i föreningen kan beviljas främst fastighetsägare eller andra boende på Nösund först efter styrelsens medgivande.

§9  Sommarfesten Det ansågs, att om sommarfesten skall vara en alla föreningarnas på Nösund gemensamma tillställning, måste också kostnaderna för densamma fördelas mellan resp förening utom Nösunds Vägförening, vars bestämmelser inte tillåter sådan verksamhet. Ärendet skall tas upp på nästa ordförandekonferens.Dagsprogrammet och ansvariga för olika detaljer tas upp på nästa styrelsemöte.

§10 Historiska kartan Meddelade Sofia Holst, att ett manus kommer inom kort för kontroll, och att kartan därefter kommer att framställas – i lodrät skick med måtten 1 m x 70 cm. Eftersom det är tre föreningar, som bekostat kartan, beslöts att texten ”Framtagen av Föreningen Nösund, Nösunds Båthamnsförening och Nösunds Tennisklubb” skall tryckas i nedre kanten av kartan.

§11 Allsång Beslöts föreslå den person, som visat intresse för att leda allsång i Sjöstugan under sommaren, att han skulle göra det den 3, 10 och 24 juli.   

§12 Belysningen öster om Sjöstugan Rune Olsson, som dels ensam, dels tillsammans med Bertil Holst, nedlagt ett synnerligen omfattande arbete för att få nya elledningar på plats på sträckan nya landgången öster om Sjöstugan – de nya sjöbodarna väster om Sjöstugan och ny vattenledningslang från nya landgången till Sjöstugan, redogjorde för det utförda arbetet, som också kompletterats med flera dräneringsledningar från bergskanten under gångstigen.I fråga om elledningarna hade även tre (ett fjärde kommer inom kort) nya fundament för belysningsstolpar kommit på plats, och elverket kommer att resa dessa stolpar med armaturer. Kostnaderna för de utförda arbetena skall på olika sätt delas mellan Föreningen Nösund, Nösunds Båthamnsförening, Nösunds Sjöbodsförening och syskonen Holst.Grävningsarbetena har utförts av inhyrd arbetskraft.

§13 BänkarLars Kjellgren hade skickat ut en förfrågan till fem firmor om bänkar men fått svar endast från en. Priset ansågs ganska högt. Sofia Holst presenterade ett annat förslag på soffor, som Rune Olsson lovade undersöka, om det vore möjligt att få sådana tillverkade på en firma i Ljungskile.Barbro Roos hade till undertecknad meddelat, att ekplankorna till ”natursofforna” var under framtagning.

§14 Magasinet Sofia Holst väckte frågan, om magasinet skulle användas som ungdomslokal även i sommar. Styrelsen ansåg det vara lämpligt, och Sofia Holst åtog sig att arbeta härmed.

§15 Förberedelse av årsmötet Diskuterades förberedelserna för årsmötet. Styrelsen bör presentera

a)      årets insatser 2007-2008 samt tilllfällig toalettlösning och norra hamnen

b)      enkätens utfall och styrelsens prioriteringc)      varmbadhusetd)     arbeten 2008-2009 såsom toaletter i Sjöstugan och vid norra hamnen, grundförstärkning av Sjöstugan samt vinterbonande/upprustning av caféet

Beslöts att detta ärende skall tas upp som först punkt vid nästa styrelsemöte.

§16 Nästa möte Beslöts att nästa möte skulle hållas hos undertecknad måndagen den 26 maj kl.18.30.

§17 Mötet avslutas Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                          Justeras:  

Sten Hallberg                                                          Bengt Thompson

Styrelseprotokoll 26 maj 2008

2008-05-27

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund måndagen den 26 maj 2008 kl. 18.30-21.40.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson, Barbro Roos och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnasOrdf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  JusterareBarbro Roos utsågs till justerare.

§3  Årsmötesförberedelser Utifrån ett av Bengt Thompson utarbetat förslag fördes en drygt timslång diskussion om på vilket sätt en presentation skulle göras på årsmötet av de arbeten, som genomförts under året och inte minst vilka prioriteringar, som styrelsen har under det kommande   verksamhetsåret och även något om de därpå följande.

Beslöts att såväl vad beträffar utförda som kommande arbeten de skulle redovisas under den punkt på årsmötet, där budgetförslag och förslag till medlemsavgift behandlas.

Utförda arbeten av större omfattning är rensning av norra hamnen, dels reparation dels nybyggnation av bryggor i norra hamnen, nedläggning av ny vattenslang och elledningar mellan Sjöstugan och den nya landgången på Vadräckena, anskaffande av fyra nya belysningsstolpar på samma sträcka, förhyrning av byggtoalett att placeras på p-platsen vid norra hamnen.

Planerade arbeten är toaletter och upprustning av cafélokalen i Sjöstugan, toalett i kolboden, som repareras eller byggs ny, brygga öster om varmbadhuset och VA-ledningar från Boxviksvägen till varmbadhusplanen i anslutning till värdshusets anläggande av en byggnad för heta, salta bad, upprustning av bastun, varmbadhusets om/nybyggnad beroende på ekonomiska medel, fortsatt utredning om vinterbonad lokal. Dessutom fortsätts diskussionerna om gemensamhetsanläggningar och styrelsens ansvar.Beträffande redovisningen av varmbadhuset skulle den kompletteras med hjälp av fotografier. Åt Magnus Johansson och Bengt Thompson uppdrogs att utföra presentationen.

Beslöts vidare att de personer, som både tagit fram och behandlat enkäten under hösten 2007 skulle tillfrågas, om de kunde redovisa innehållet på sätt som skedde vid det extra medlemsmötet i januari 2008.

Beslöts även att de i juli 2007 uttagna arbetsgrupperna, vilka behandlat olika för föreningen betydelsefulla verksamhetsområden, skulle ombedjas att redovisa sina resultat.Undertecknad skulle snarast meddela alla inblandade om styrelsens beslut enligt ovan.

Beslöts att meddelande om tid för inlämning av motioner skall sättas upp på anslagstavlan liksom om ordalydelsen i det stadgeändringsförslag, som föreslås. §4   

Sommarfesten Diskuterades programmet för sommarfesten den 19 juli, och beslöts enligt följande:

Anmälningslistor till segling, simning och middag kommer att finnas i den f d postkuren.

Segeltävlingar och match-race kommer att anordnas av Boss.

Vid magasinet kommer BoSS att anordna matstånd, där varm korv, hamburgare m m kommer att serveras.

Lyrösundssimningen med start från Röd på Lyr och mål vid yttre pontonen i nya båthamnen startar kl. 11.00.

Barnsimningen runt Köttfatet startar omedelbart efter det att Lyrösundssimningen avslutats, och funktionärerna hunnit tillbaka till ångbåtsbryggan.

Sofia Holst åtog sig att söka skaffa ansvarig för arrangemangen kring simningarna såväl vad beträffar den egentliga simningen som följebåtar.

Poängpromenad med tolv frågor arrangeras med start mellan 12.00 och 13.00 från ångbåtsbryggan, där Sofia Holst är starter.

Under promenaden har Nösundsgården öppet café, där man kan ta en paus, om man så önskar.

Vandringens sträckning: Nya vägen-vandrarhemmet-Lunnelyckevägen-Nya vägen till f d banklokalen, där man sneddar över gårdsplanen-Gamla vägen-Nya vägen-Arekullevägen-stigen från Bergenströms garage till Boxviksvägen, som följs österut-p-platsen norra hamnen-Badhusvägen-mål vid bryggan. Startavgift för vuxen 20 kr., barn gratis. Både vuxen- och barnfrågor kommer att finnas. Frågorna sammanställs av undertecknad.

Finaler i Nösund open pågår under dagen på tennisplanen.

Middagen börjar 18.30 i Sjöstugan. Styrelsen diskuterade menyn och beslöt om en trerättersmiddag, som Kalaskockarna ombesörjer. Senare behandlas frågan om vilka drycker, som skall inköpas. Barbro Roos fick i uppdrag att beställa dansmusik, vars kostnad skall delas mellan fem av Nösunds föreningar.

§5 Projektansökan till Terra et Mare Även i detta ärende krävdes en mer än timslång diskussion, eftersom frågan är ytterst svårbehandlad. Barbro Roos redogjorde för utgångsläget och konstaterade, att en ansökan måste vara inskickad senast den 18 juni inför det LAG-möte, som hålls den 3 september, då man tar ställning till alla inkomna ansökningar.Hon framförde som sin uppfattning, att det är omöjligt, att en person håller i ansökningsförfarandet, utan det måste till hjälpinsatser från olika håll. Samverkan är t ex nödvändig mellan bl a alla intressenter i varmbadhusfrågan, företagare, ideella föreningar och kommunen. Barbro Roos bedömde, att möjligheterna att erhålla bidrag inte var orealistiska, eftersom ärendet väl platsar under formuleringen ”Livskvalitet – levande landsbygd”. Ett längre samtal fördes om innehållet i en ansökan, och det konstaterades, att den bl a måste innehålla skrivningar om att varmbadhuset planeras som åretruntlokal, hur det skall användas och av vem/vilka, att enkäten klart givit utslag för att ortens invånare önskar en vinterbonad samlingslokal.Resultatet  av den synnerligen intensiva diskussionen blev, att Barbro Roos åtog sig att göra en tänkt ansökan med förslag till budget och en finansplan. Den skulle mejlas till alla intressenter i varmbadhusärendet och till styrelsen, och svar skulle inkrävas snarast efter mottagandet. Formuläret är uppbyggt med tomma rutor, i vilka svar kan föras in.

§6  Toaletten vid hamnen Meddelades att Rune Olsson beställt en byggtoalett från Varekil att placeras på p-platsen vid norra hamnen fr o m den 13 juni t o m den 1 september. Medel för täckande av kostnaderna har erhållits från Orust kommun.       

§7  Värdshuset anläggning för heta, salta bad Meddelade undertecknad, att avtal slutits den 23 maj mellan Nösunds värdshus och Nösunds Samfällighetsförening i fråga om värdshusets arrende av mark i berget norr om varmbadhuset för uppförande av en rubricerad anläggning. Sedan protokollet vunnit laga kraft en månad efter justering kan om så önskas projektering för uppförande av byggnaden inledas.Om och när byggnaden uppförs, måste Föreningen Nösund sluta avtal med värdshuset om VA-ledningarna från Boxviksvägen till varmbadhusplanen och om den nya bryggan öster om varmbadhuset. Likaså krävs av lantmäterimyndigheten, att servitut upprättas i samband med ledningsdragningen.

§8  Varmbadhusmöte i april Ett välbesökt möte i och om varmbadhuset hade hållits den 13 april, då de närvarande hade dryftat byggnadens framtid och dess ekonomi. Mötet bedömdes ha varit bra.

§9  Kostnadsfördelning av vårens arbeten öster om Sjöstugan  Nästan alla föreningar samt syskonen Holst har varit inblandade i de arbeten, som gjorts öster om Sjöstugan under våren, och ordförandegruppen har utsett Bertil Holst och Rune Olsson att göra en kostnadsfördelning på de olika intressenterna.

§10  Tegelstensmuren Markägarna har uttryckt önskemål om att tegelstensmuren på lämpligt sätt måste förstärkas, om den skall stå kvar. Den besiktningsman, som skall besiktiga varmbadhuset under sommaren, skall av Bengt Thompson kontaktas och meddelas, att han även måste göra en besiktning av muren, varefter ev nödvändiga åtgärder tas upp till diskussion.I anslutning härtill har markägarna önskat, att en brädvägg sätts upp mellan den f d toaletten och muren. Då muren besiktigats, och man vet, vad man skall göra med den, kommer också denna åtgärd att utföras.

§11  BåtfrågorNösunds Samfällighetsförening har en arbetsgrupp, som utreder olika möjligheter att utöka antalet båtplatser.Man har diskuterat Y-bommar längs den nya landgången på Vadräckena och därvid få tio platser i stället för fem, och man har också funderat på sex båtplatser för små båtar utanför Sjöstugans altan.Mot det senare alternativet har Föreningen Nösund stora invändningar, då föreningen inte önskar några båtar där, eftersom det kan tänkas bli den enda ”gluggen”, som inte är fylld av båtar.Den ovannämnda arbetsgruppen hade även tankar om att akterförtöjningarna i norra hamnen skulle arrangeras med hjälp av en i luften hängande lina, fastsatt i två stolpar vid vardera hamngaveln.I alla ovanstående frågor kommer samfällighetsföreningen, vars arbetsgrupp vid årsmötet den 23 maj fick i uppdrag att fortsätta sitt utredningsarbete, att ta kontakt med Föreningen Nösund, innan några arbeten påbörjas.

Syskonen Holst, som ev planerar en ny båthamn längs landgången, kommer att meddela alla båtplatsinnehavare där, att de kommer att få erbjudande om platser i en ny hamn, om det blir en sådan. Under 2008 och 2009 äger inga förändringar rum.    

§12  Arbetsdagen den 3 majDet konstaterades, att arbetsdagen förflutit synnerligen väl, att stränderna blivit mycket fina, och att antalet deltagare varit rekordstort, 65 st. Lisbeth Maxén kommer att på hemsidan lägga in en hel del fotografier, som hon tagit under dagen.

§13  Utsiktsskylt Kvarnberget Lisbeth Maxén meddelade, att hon ännu inte haft turen att få den sikt, som erfordras för goda fotografier, men att hon gör nya försök.

§14  Historiska kartan Undertecknad hade av Sofia Holst fått ett exemplar för korrekturläsning, och hon erhöll nu kartan i retur, sedan några tillägg och rättelser gjorts, för insändning till tryckeriet, som utlovat en leveranstid på mellan en och två veckor. Samtidigt beställs kopior på utsiktsskyltarna och på kartan över vandringslederna.

§15  Magasinet Sofia Holst meddelade, att det ännu varit för tidigt att kontakta ansvariga för ungdomslokalens öppethållande i sommar, men att hon återkommer i ärendet.

§16  Magasinstomten Meddelade undertecknad, att svar inkommit från Orust kommun i frågan om köp av magasinstomten. Kommunen säljer ingen mark vid stränderna, men ett arrende skulle antagligen kunna komma i fråga – förhoppningsvis till den lägsta kostnaden 500 kr/år. Man skulle återkomma i saken.

§17  Bänkar Tre bänkar har beställts av en firma i Uddevalla, och Rune Olsson och undertecknad kommer inom kort att hämta dessa. Två av dem skruvas fast i ångbåtsbryggan, och den tredje placeras ev i Hästhagen. Barbro Roos och Hans Bergkvist hade diskuterat en bänk av ekplankor, lagda på ett par järnbalkar, att placeras på den nya landgången på Vadräckena.

§18  Cykelparkering Fråga hade kommit från Nösunds Samfällighetsförening, om Föreningen Nösund kunde åta sig att göra en cykelparkering på den plats invid ingången till familjen Lundhs fastighet, där en del slam lagts från rensningen av hamnen. Svar kan inte ges, förrän man har sett, hur området beter sig efter viss mängd nederbörd.

§19  Meddelande från kassören Meddelade Jan Gustavsson om årets hittillsvarande inbetalningar från medlemmarna, om kassasituationen och om inkomna räkningar.

§20  Nästa möte Beslöts att nästa möte skall hållas söndagen den 22 juni kl 15.00 hos undertecknad.

§21  Mötet avslutas Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                                                Justeras

Sten Hallberg                                                                                Barbro Roos

Styrelseprotokoll 22 juni 2008

2008-06-23

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 22 juni 2008.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Sofia Holst, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén, Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1 Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2 JusterareLars Kjellgren utsågs till justerare.

§3 ÅrsmötesförberedelserBengt Thompson redogjorde för vissa förändringar i det förslag, som han hade utarbetat till förra styrelsesammanträdet, och som gällde redovisningen av utförda arbeten under det gångna året samt planerade insatser för de kommande åren. Materialet skulle presenteras bildmässigt i samband med att det kommenterades. Styrelsen diskuterade under en timma ”blad för blad” det framlagda materialet, varvid en del tillägg och strykningar gjordes.

Vad arbetsgruppernas resultat beträffar ansågs det tillräckligt, att kortfattade kommentarer gavs till enkätresultatet, eftersom detta så detaljerat behandlats på det extra medlemsmötet i vintras.

Samma förhållande gäller den s k ”vaktmästargruppen”, där det beslöts, att en bild skulle ligga framme under samlingen till årsmötet, och som skulle visa vilka önskemål om hjälp till vissa sakområden, som föreningen behövde. Det gällde framför allt skötsel av en del föreningen tillhöriga lokaler.

Representanter för de övriga grupperna skulle tillfrågas, om de hade möjlighet att göra en kortare redovisning om vad man kommit fram till.

Vid förra mötet hade beslutats, att Magnus Johansson och Bengt Thompson skulle utföra presentationen.

§4 Årsmötesförberedelser – praktiska detaljer Beslöts att så många som möjligt av styrelsen skulle samlas 45 minuter före årsmötets start för att iordningställa lokalen och för att lägga ”sista handen vid” årsmötets genomförande.

§5 Inkomna motionerInga motioner hade inkommit till styrelsen inom fastställd tid.

§6 Förslag till stadgeändringBeslöts föreslå årsmötet, att stadgans

§8 får ett tillägg av följande lydelse:

Valberedningen skall senast en månad före årsmötet till styrelsen rapportera vilka ev förändringar, som man planerat i styrelsens sammansättning.

§7 Förslag till verksamhetsberättelse Undertecknad hade utarbetat ett förslag till verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Med ett par smärre justeringar godkände styrelsen den och beslöt, att den skulle läggas fram för årsmötet.

§8 Föreningen ekonomi Kassören redogjorde för föreningens ekonomi, som f n är tillfredsställande. Ett trettiotal medlemmar har ännu inte betalat sina avgifter, och en del av dessa är båtplatsinnehavare. Åt kassören uppdrogs att låta kopiera bokslut och balansräkning i tillräckligt antal exemplar inför årsmötet.

§9 Tackord Till Rune Olsson framfördes ett speciellt tack för hans stora insatser för föreningen under våren 2008.

§10 Nösundsdagen En noggrann genomgång av samtliga programpunkter under Nösundsdagen gjordes. En del justeringar i den uppgjorda planen måste ske. Den, som skulle organisera simningen, är inte på Nösund, varför Jan Gustavsson åtog sig att försöka skaffa ny starter.Frågan om följebåtar var fortfarande öppen men bedömdes kunna lösas utan större problem.Sofia Holst åtog sig att stanna till kl 15 vid bryggan för att ta emot ifyllda blanketter från poängpromenaden med utgångspunkt från dels promenaden i sig, dels möjligheten till kaffestund på vandrarhemmet, dels möjligheten att närmare titta på utställningen i Galleri Lundh.Kostnaden för musiken kommer att delas av tre föreningar i stället för av tidigare nämnda fem.

§11 Allsång Åtog sig Lars Kjellgren och Rune Olsson att tillsammans med undertecknad iordningställa Sjöstugan för allsång den 10 och 24 juli. För den 3 juli kommer undertecknad att söka hjälp snarast.

§12 Projektansökan till Terra et Mare Eftersom Barbro Roos ej var närvarande, kunde information i frågan ej erhållas.

§13 Fotografier Kvarnberget Lisbeth Maxén meddelade, att hon tagit ett antal fotografier från Kvarnberget för den s k utsiktsskylten, men att bilderna ännu inte behandlats av henne.

§14 Historiska kartan Meddelade Sofia Holst, att hon till tryckeriet sänt in det sista manuskriptet, och att man utlovat ett färdigt arbete inom kort. Så snart som kartan föreligger klar, kommer den att sättas upp på särskild anslagstavla bredvid föreningarnas stora tavla vid p-platsen vid bryggan.

§15 Ungdomslokalen på magasinet Sofia Holst meddelade, att hon haft kontakt med ett flertal familjer, som lovat engagera sig som ansvariga för olika veckor vad beträffar öppethållandet på magasinet under sommaren. Ett schema kommer att utarbetas inom kort och anslås. Föreslogs att ett ”dokument” skulle följa med från den ”avgående vakten” till den ”tillträdande”, där ev speciellt inträffade händelser skulle kunna noteras.

§16 Diverse inköp Meddelades att Rune Olsson och undertecknad i Herrestad inköpt tre bänkar och ett kylskåp. Det senare hade installerats i Sjöstugan, eftersom den gamla kylanläggningen gått sönder. Två bänkar hade skruvats fast på ångbåtsbryggan, och den tredje skall placeras på yttre bryggan vid norra hamnen.

§17 ”Naturbänkar” Material i form av stora tillsågade ekplankor har erhållits genom Barbro Roos försorg och förvaras i magasinet. Hon har vissa synpunkter på hur dessa skall behandlas före uppsättandet på Björbärshalsen och i Stenli. På den i §3 nämnda frågebilden skall också finnas en anmaning till personer, som besitter snickarkunnighet, att anmäla sitt intresse för att iordningställa dessa båda bänkar.

§18 Bastun Meddelades att det verkade som om bastun hade utnyttjats vid flera tillfällen under våren utan att bongar satts upp. Beslöts att sätta upp en skylt på bastudörren med uppmaning till alla bastubadare att följa de regler, som finns för anläggningen.

§19 Skolnedläggningar Barn- och utbildningsnämnden i Orust kommun har beslutat att lägga ned Ellös högstadium och flytta det till Henån, då den nya skolan blir klar där om några år. Frågan om hur man kommer att ställa sig till om Tvets skola skall var kvar eller ej är inte avgjord. Undertecknad hade gjort ett förslag till skrivelse till kommunen, där föreningen tar upp skolsituationen på västra Orust, och där protester framförs om en ev nedläggning av Tvets skola. Beslöts att insända den föreslagna skrivelsen till Orust kommun.

§20 Nästa möte Beslöts att nästa möte skall hållas onsdagen den 16 juli kl 18.00 i Sjöstugan.

§21 Mötet avslutas Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund Justeras:

Sten Hallberg Lars Kjellgren

Styrelsemöte 16 juli 2008

2008-07-17

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund onsdagen den 16 juli 2008.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Charlotta Enerbäck, Jan Gustavsson, Magnus Johansson,  Lisbeth Maxén och  Rune Olsson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare Magnus Johansson utsågs till justerare.

§3 Välkomstord Charlotta Enerbäck, som nyvalts som ersättare i styrelsen, hälsades välkommen.

§4 Uppföljning av årsmötet Det konstaterades, att årsmötet förlöpt enligt de förhoppningar, som styrelsen haft. Bengt Thompsons genomgång av utförda och planerade insatser ansågs ha klarlagt på ett fullständigt sätt vad som föreningen uträttat under de senaste åren, och vilka uppgifter som är de viktigaste under den närmaste tiden.

§5 Sänkt medlemsavgift för pensionärer Förslag hade uppkommit under årsmötet i rubricerade fråga, och det beslöts att behandla denna i januari i samband med diskussionerna om avgifterna för 2009.

§6  Lista med frivilliga åtaganden Konstaterades att det vid några tillfällen på allmänna möten uppkommit fråga om att anslå en förteckning över frivilliga uppgifter, och att intresserade skulle kunna anteckna sig på denna lista. Gjorde man inte så, skulle en förhöjd medlemsavgift debiteras. Diskuterades förslaget, men styrelsen beslöt att inte följa förslaget med motivering att en ideell förening inte kan kräva något av medlemmarna utan endast vädja om hjälp. Därför ansågs det lämpligt att i kommande marsskrivelse lista vissa områden, där det behövs hjälp av olika slag, och där man kunde meddela vilket/vilka områden man var intresserad av att hjälpa till med.

§7  Besiktningen av varmbadhuset Besiktning av varmbadhuset hade verkställts den 10 juli av Firma Bokenäs Rit & Byggtjänst AB. Besiktningen hade utförts synnerligen noggrant, och ett protokoll hade upprättats över vilka åtgärder, som i första hand behövde vidtagas.

I sin helhet var huset i gott skick och på intet sätt farligt att vistas i, eftersom virket var av god beskaffenhet. Bärande väggar i undervåningen får inte avlägsnas, och på vinden bör vissa förstärkningsarbeten utföras liksom vad beträffar den sydvästra delen av grunden. Ev borde en stöttande pelare sättas upp från taket framför skorstenen i det s k mysrummet. Önskar man komma från översvämning på golvet, bör man lägga nya reglar på befintligt golv och på dessa anbringa nya bräder. I övrigt kan man fräscha upp interiören på lämpligt sätt.

Styrelsen ansåg informationen vara synnerligen värdefull och beslöt att uppmana varmbadhusgruppen att sammanträda snarast under Barbro Roos ledning för att diskutera besiktningsprotokollet och till styrelsen föreslå inom givna ekonomiska ramar lämpliga åtgärder utifrån vad besiktningen visat.

§8  Tegelstensmuren Den i föregående § nämnde besiktningsmannen hade samma dag även kontrollerat tegelstensmuren för att ge råd om vad som skulle göras för att bevara den.

Han bedömde vidmakthållandet som enkelt och föreslog, att det närmaste området framför murfoten först skulle städas, och att det därpå skulle gjutas en cementsockel upp till den linje, där de gula tegelstenarna slutar. Man skulle utnyttja de järntenar, som redan finns, samt sätta dit ytterligare några på den högra sidan.

Styrelsen beslöt att tillskriva syskonen Holst i frågan och anhålla att få utföra ovannämnda åtgärder och på så sätt bevara tegelstensmuren.

§9  Brandpost Informerade undertecknad om att Nösunds Sjöbodsförening beslutat inköpa tjugo meter vattenslang att anbringas på en av sjöbodarna utanför Sjöstugan. Slangen skulle anslutas till Nösunds Båthamnsförenings vattenuttag, och användas vid ev eldsvåda.

§10  Toaletterna vid bryggan Förslag hade inkommit om att till de båda toaletterna vid bryggan inköpa stora toalettpappershållare. Rune Olsson åtog sig att undersöka, var sådana kunde inköpas.

§11 Städning av toaletterna Vid årsmötet hade en förteckning visats på vilka uppgifter som det behövdes frivilliga krafter som hjälp. En person hade anmält sig vara villig att städa bryggtoaletterna en vecka under sommaren. Beslöts anslå en lista för återstoden av sommaren, där man kunde teckna sig för lämplig städvecka.

§12  Nösundsdagen Informerade undertecknad om det slutgiltiga programmet för Nösundsdagen. Endast 47 personer har anmält sig till middagen, och på Lisbeth Maxéns förslag beslöts att placeringen skulle ske ej vid långbord utan vid bord med max sju personer vid varje. Till följd av det låga deltagarantalet måste den kontrakterade musiken avbeställas. Magnus Johansson åtog sig att skaffa musik på annat sätt. Vad beträffar tennisen spelas finaler i den s k ”blåbärsklassen”, generationsdubbel och dubbel.

§13 Historiska kartan Meddelade undertecknad, att Sofia Holst tidigare under dagen överlämnat den historiska kartan. Den hade blivit synnerligen tillfredsställande. Rune Olsson kommer att tillverka en anslagstavla, på vilken kartan skall sättas upp bredvid den befintliga föreningstavlan vid bryggan.

§14  Natursofforna Barbro Roos hade haft kontakt med Henrik Olsson angående hopsättningen till soffor av de ekplankor, som erhållits. Han hade lovat att göra detta. Plankorna kommer att antingen göras i ordning vid magasinet och sedan transporteras till Björbärshalsen och Stenli eller föras till de båda ställena och där sammanfogas till soffor. Under v 30 fattas beslut i frågan.  

§15  Skylt Kvarnberget Lisbeth Maxén meddelade, att hon ville ta ytterligare några foton, innan hon sammanfogade de tagna bilderna till utsiktsvyn.

§16  Altanen vid norra hamnen Nösunds Sjöbodsförening och Nösunds Samfällighetsförening har gått med på Föreningen Nösunds förslag om att dela kostnaderna för en altan mellan den sydligaste sjöboden vid norra hamnen och den brygga, som löper utmed hamnens östra sida. På förfrågan om den sistnämnda bryggan behöver åtgärdas på något sätt meddelade Rune Olsson, att några av stöden till bryggan måste ersättas med nya. Detta arbete måste göras, innan altanbygget kommer igång. Han åtog sig att diskutera med Dan Andersson om arbetets utförande, som borde vara klart den 1 juni 2009.

§17  Olika cementarbeten Beställda arbeten, som ännu inte utförts, är dels lagningen av piren på södra sidan av norra hamnen och dels plattformarna i norra kallbadhsuet.

§18 ”Cykelparkeringen” Meddelades att Lennart Sundelius undersöker hos Orust kommun om det är möjligt att göra den plats, som skapats av muddermassor från hamnen, på västra sidan av p-platsen vid norra hamnen till en cykelparkering.

§19  Inköp av skylt Beslöts att inköpa skylt med texten ”P endast för båtplatsinnehavare och badande”, och att sedan sätta upp denna vid infarten till p-platsen vid norra hamnen.

§20  Toaletter Bengt Thompson hade meddelat, att han ämnade sammankalla Rune Olsson och Gösta Sandegren för att med dem diskutera nya toaletter i varmbadhusområdet och i Sjöstugan.

§21  Nästa möteBeslöts att nästa sammanträde skulle hållas söndagen den 24 augusti kl. 17.00 hos undertecknad.

§22  Mötet avslutas Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.  

För Föreningen Nösund                                                                                        Justeras:  

Sten Hallberg                                                                                Magnus Johansson

Styrelseprotokoll 24 augusti 2008

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund söndagen den 24 augusti 2008.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Charlotta Enerbäck, Jan Gustavsson, Lars Kjellgren, Magnus Johansson,  Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat. §

2  Justerare Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3 Välkomstord Cecilia Bengtsson, som nyvalts som ersättare i styrelsen, hälsades välkommen.

§4 Nya skyltar Önskemål hade uttryckts från en medlem om att en skylt ”Arekullevägen” skulle uppsättas i korsningen av densamma och Kalvhagevägen samt en skylt med texten ”Arekullen” vid Bergenströms garage. Det uppdrogs åt Rune Olsson och undertecknad att lösa frågan. Skylten ”Arekullen” föreslogs utföras i trä.

§5 Tegelstensmuren Skrivelse hade utgått till syskonen Holst med anhållan om att få gjuta ett fundament vid tegelstensmuren på ett sätt, som rekommenderats av den besiktningsman, som den 10 juli gjort en inspektion på platsen. Tillstånd hade erhållits av markägarna.Beslöts att borra några hål framför murens östra framsida, och däri skulle sättas järntenar, som stöd för en kommande gjutform. Rune Olsson och Bengt Thompson åtog sig att göra detta under september. Under arbetsdagen den 4 oktober skulle ett arbetsmoment vara att transportera gjutbetong från bryggan till tegelstensmuren och där gjuta det fundament, som skall sträcka sig upp till den övre kanten av de gula tegelstenarna.

§6 Utnyttjande av föreningens hemsida Fråga hade inkommit från Nösunds Vägförening, om det vore möjligt för den att få utnyttja FN:s hemsida för information.Beslöts ge tillstånd till ovannämnda fråga, och ansvarig inom NV skulle översända önskat material till Magnus Johansson och Lisbeth Maxén.Det konstaterades även, att om någon/några andra av Nösunds föreningar önskade  inkomma med material att publiceras på FN:s hemsida, skulle styrelsen ställa sig positiv härtill.

§7 Arbetsdagen den 4 oktober Efter diskussion beslöts att följande arbeten skulle utföras: transport av gjutbetong från bryggan till tegelstensmuren och gjutning av fundament där, klippning av allt ogräs mellan landgången och sjöbodarna, påbörjande av uppfräschning av bastu med tillhörande utrymmen, upptagning av badtrappor och badbrygga, städning på loftet i Sjöstugan.Ytterligare arbetsuppgifter skulle kunna vara påbörjande av trappa i badhusberget vid Rörholmen och uppsättande av ledstolpar med rep ovanför trappan mellan norra kallbadhuset och trampolinen.

§8 Inköp av toalettpappershållare Beslöts inköpa två större låsbara toalettpappershållare i aluminium att uppsättas i toaletterna på p-platsen vid bryggan. Rune Olsson åtog sig att beställa hållarna.

§9 Städning av toaletterna Beslöts  att inför nästa säsong på prov sätta upp ett anslag, där man kunde teckna sig för en städvecka – eller flera – av toaletterna under månaderna juni, juli och augusti.

§10 Nösundsdagen Diskuterades förläggning i tid av Nösundsdagen. Det konstaterades, att dagen måste ligga i anslutning till tennisveckans och seglingskursernas avslutning, och att det innebär i princip den tredje lördagen i juli.Årets nösundsdag ansågs ha förflutit mycket bra, men vad beträffar Lyrösundssimningen, som inte kunde genomföras på grund av organisatoriska svårigheter, har Kenth Gustavsson lovat att ordna med alla praktiska detaljer av denna inför nästa säsong. Han har framfört som förslag att starten skulle flyttas till Kolvik och målet till bryggan. Vid dagens möte förelåg ett förslag om start vid Nöddja och mål vid bryggan.

§11 Julbordet Beslöts att i samarbete med övriga föreningar på orten anordna ett julbord på Nösunds värdshus lördagen den 6 december kl. 19.00.

§12 Historiska kartan Den historiska kartan kom från tryckeriet i juli och uppsattes av Rune Olsson vid föreningarnas anslagstavla vid p-platsen vid bryggan. Den har fått ett positivt mottagande.

§13 Allsång Undertecknad informerade om de tre allsångskvällarna i juli, vilka leddes av Lennart Torstensson, Kungälv. De samlade 26, 32 resp 68 deltagare, och många uttryckte en förhoppning om att allsången skulle återkomma nästa år.  

§14 Natursofforna Barbro Roos hade utarbetat en mall för hur materialet till natursofforna skulle behandlas. Åt Lars Kjellgren uppdrogs att tillsammans med Barbro Roos utföra arbetet.  

§15 Skylt Kvarnberget Lisbeth Maxén meddelade, att materialet – bild och text – hade insänts till tryckeriet.  

§16 Altan vid norra hamnen Nösunds Sjöbodsförening har låtit utföra en ritning över den altan, som skall uppföras mellan den yttre sjöboden vid norra hamnen och FN:s brygga i den del, som vetter mot Nordbryggan. Man har begärt in offert från två firmor till den 15 oktober. Kostnaderna skall fördelas mellan FN, NSjF och NSF.Rune Olsson åtog sig att till nästa möte informera om vad som erfordras av reparationer på föreningens brygga inför anslutningen till altanen.

§17 ”Cykelparkeringen” Informerade undertecknad om att såväl Orust kommun som familjen Per Lundh givit tillstånd till att anlägga en cykelparkering mellan p-platsen vid norra hamnen och den lundhska tomten. NSF har beslutande styrelsemöte i frågan den 23 september.  

§18 Brandbesiktning Räddningstjänsten i Orust kommun har meddelat, att man önskar besiktiga Sjöstugan och magasinet den 2 oktober med start kl. 09.00. Rune Olsson och undertecknad kommer att närvara.

§19 Översiktsplanen Föreningen har fått förslag på översiktsplan för Orust kommun på remiss. Beslöts att inte delta i arbetet.

§20 Bastu-varmbadhuset Rubricerade grupp hade haft möte i ärendet och arbetat efter två spår: a) för ombyggnad b) för uppfräschning. I fråga om a) krävdes ett omgående styrelsebeslut. Därför beslötsatt Föreningen Nösund står bakom en ansökan till Terra et Mare med anhållan om medel för en nybyggnation av varmbadhuset. Likaså beslöts att föreningen ställer sig bakom ev andra ansökningar angående medel ur fonder, vilka Barbro Roos, som arbetar med Terra et Mare-ansökan, kan finna. Frivilliga gåvor mottas givetvis gärna.Beträffande uppfräschningen av bastu med tillhörande utrymme förelåg förslag från gruppen, att omklädningsrum och uppehållsrum skulle målas, ny armatur anskaffas, golvet slipas och ev målas eller förses med rullmattor, vilka Cecilia Bengtsson åtog sig att efterforska, ev installation av luftvärmepump, stabilisering av de delar av muren, som krävs under byggnaden.Styrelsen beslöt enligt förslaget.

§21 Toaletter Sjöstugan Rune Olsson, Gösta Sandegren och Bengt Thompson hade sammanträtt på plats vid Sjöstugan för att diskutera hur placeringen av ev toaletter i byggnaden skulle ske. Man kom fram till följande förslag att arbeta vidare efter. Halva entrén rivs och ersätts av en ny byggnad, i vilken inryms två toaletter, en med ingång inifrån och en utifrån. Pumpstation anläggs utanför entrén. Vatten- och avloppsledningar läggs på havsbotten mellan Sjöstugan och ångbåtsbryggan och ansluts där till befintliga kommunala ledningar. Utredning om praktiska ting kring detta samt kostnader skall nu göras, varefter gruppen återkommer till styrelsen.

§22 Firmateckning Beslöts utfärda fullmakt åt kassören att göra vederbörliga insättningar och uttag på bank och plusgiro.

§23 Nästa möte Beslöts att nästa möte skulle hållas lördagen den 4 oktober kl. 13.00 på plats om senare meddelas.

§24 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund                                          Justeras  

Sten Hallberg                                                          Lisbeth Maxén

Styrelseprotokoll 6 dec. 2008

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 6 december 2008 kl. 10.00-12.00

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson,  Lisbeth Maxén och  Rune Olsson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3 Ekonomin Utifrån de budgeterade inkomsterna och utgifterna för året på ca 220 000:- resp 160 000:- redogjorde kassören för årets utfall med hänvisning till  de olika poster, som den ekonomiska sammanställningen uppvisar.

§4 Brandskydd Den 2 oktober hade Räddningstjänsten vid Orust kommun inspektion av Sjöstugan och Magasinet, varvid protokoll upprättades av förrättningsmannen Hans Blohm. Förhållandena bedömdes i stort sett vara tillfredsställande. Dock erfordras brandvarnare i båda byggnaderna samt en slang för snabbkoppling av vatten i köket i Sjöstugan.
Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall det finnas ett formellt underlag att använda för kontroll av att bestämmelserna följs. Ett sådant underlag bifogades ovannämnda protokoll med påpekande att ett lokalt underlag skall tas fram för Sjöstugan och Magasinet.
Undertecknad hade utarbetat ett förslag utifrån det generella underlaget, och styrelsen beslöt att ta förslaget som sitt.
Dessutom beslöts att även varmbadhuset skall ingå i ”skyddsområdet”, och utifrån det beslutet skulle nödutgångsskylt och brandvarnare anskaffas till varmbadhuset.
I avdelningen ”Information” skall tillägg göras om att grillning inte är tillåten i eller i direkt anslutning till byggnaderna.
Checklistan i ärendet skall vid ett styrelsesammanträde till våren gås igenom på plats.
Till brandskyddsansvarig utsågs undertecknad och till brandskyddsledare Rune Olsson.
Samtliga styrelseledamöter skall underteckna det lokala underlaget, som bifogas.

§5 Kontroll av vissa av föreningen tillhöriga anläggningar För att uppfylla alla säkerhetsbestämmelser krävs det en årlig genomgång av förhållandena vid badhusen, badtrappor, trampoliner och annat, som föreningen upplåter till allmänheten.Styrelsen beslöt att under våren 2009 företa en genomgripande översyn av de rubricerade anläggningarna och därefter upprätta protokoll över inspektionen.

§6 Planering av medlemsmötet den 30 januari 2009 Tidigare har beslutats att hålla ett medlemsmöte i vinter på Nösunds värdshus för att informera om ”vad som är på gång” inom de olika föreningarna.
Diskuterades uppläggningen av mötet bl a utifrån ett förslag, som Bengt Thompson upprättat. Det konstaterades, att det inte finns en stor väsentlig fråga att behandla motsvarande förra årets enkät, varför beslutet blev, att information skall ges om aktuella ting under 2009.
Meddelande om och inbjudan till mötet skall dels publiceras på hemsidan, dels anslås på föreningens anslagstavla vid bryggan. Svar om deltagande måste lämnas till undertecknad senast den 24 januari, eftersom det efter mötet är PUB-afton, och då måste man veta i värdshusets kök, hur många som ämnar delta.

§7 Möte med RBK RBK:s styrelse hade inbjudit ordförandena i föreningarna på Nösund samt konsulten Håkan Falk och stadsarkitekt Daniel Holdenmark, båda representerande Orust kommun, till ett diskussionsmöte på Nösunds värdshus den 15 november. Anledningen var att dryfta frågor i anslutning till den planerade byggnationen i Trappbergens sydligaste del ovanför Törtipp.
Diskussionen kom att röra sig om att tillfartsvägen till området uppvisar många brister, men eftersom det inte finns några alternativ enligt kommunen, kommer man att på olika sätt förbättra Källarliden, Törtipps- och Flöjbergsvägen på de 80%, där man disponerar utrymmen vid sidan av vägarna.
Diskussioner fördes också om påverkan på samhället genom den ökade trafiken och tillgången på bad-, båt- och parkeringsplatser.Pål Prøitz avslutade med att konstatera, att det varit en öppen och givande diskussion, och att det säkerligen fanns anledning att återkomma för att föra konstruktiva diskussioner om de ting, som behandlats. Jan Gustavsson meddelade, att Pål hade vid ett par samtal tidigare uttalat samma förmodan i den kontaktgrupp, som finns mellan föreningarna och RBK.

§8  Varmbadhuset Bastudelen och samlingsrummet har genomgått en mycket stor uppfräschning under hösten med rengöring, målning, golvunderhåll m m.
Stolar skall nu inköpas, där ortens föreningar delar på kostnaderna för dessa.
Likaså har ordförandegruppen diskuterat möjligheterna att inköpa ett skåp till vardera föreningen att ställas upp i ett av de rum, som senare kommer att göras i ordning.
Beslöts  att  inköpa sexton par tofflor i Göksäter liksom att vid nästa sammanträde ta upp frågan om hur dels grunden, dels innertaket till byggnaden skall förstärkas.
Vägen fram till varmbadhusbacken var också föremål för diskussion, men där har Nösunds Vägförening uttalat tankar om att ta över, om vägen kommer att helt iståndsättas efter värdshusgrävningarna.

§9  Avtal om VA-ledningar Undertecknad hade utarbetat ett förslag till avtal mellan FN och Nösunds värdshus angående nedläggningen av VA-ledningar i det dike, som värdshuset kommer att låta gräva i samband med den nya anläggningen för heta-salta-bad. FN erbjuds att kostnadsfritt lägga ned ledningarna i detta dike, men föreningen skall själv betala rören.
Beslöts enligt det framlagda förslaget.

§10  Altanen vid sjöbodarna vid norra hamnen I nuvarande ekonomiska läge såväl för NSjF som för FN har frågan inte stor prioritet.

§11  Avtal magasinstomten Undertecknad meddelade, att avtalet är underskrivet, men att det ännu inte återkommit från Orust kommun.

§12  Arbetsdag sommaren 2009  Ordförandekonferensen har uttryckt önskemål om en arbetsdag under sommaren 2009.
Nösunds Vägförening skulle i så fall stå för vissa kostnader för grillning till ungdomar, som deltar i arbetet. Beslöts att fastslå datum och innehåll på nästa sammanträde, då kalendariet för 2009 kommer att fastställas.

§13  Vägkant utmed tomtgräns Ansvarsfrågan i rubricerade ämne tas upp vid nästa möte, och då gäller det sådant underhåll, som inte gäller snöskottning.

§14  Nationaldagen 2009 Meddelade undertecknad, att Orust kommun beslutat förlägga kommunens nationaldagsfirande till Nösund även 2009.

§15  Hemsida Meddelade Lisbeth Maxén, att ”Framtidsvision Nösund” nu lagts in på hemsidan. Domännamnet är nosund.nu.  Ev skulle byte av leverantör ske.

§16  Nästa möte Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 31 januari 2009 kl. 10.30 hos undertecknad.

§17  Mötet avslutas Förklarade ordf. sammanträdet avslutat.  

För Föreningen Nösund                                                              

Justeras:  Sten Hallberg                                                                               Lisbeth Maxén

Styrelsemöte 4 okt 2008

2008-10-05

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 4 oktober 2008 kl. 13.00-14.45.
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Charlotta Enerbäck, Lars Kjellgren, Magnus Johansson,  Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lars Kjellgren utsågs till justerare.

§3  Arbetsdagen
Gjordes en genomgång av förmiddagens insatser under arbetsdagen, och det konstaterades, att det, som skulle utföras, i princip också blev gjort.
I varmbadhuset hade väggarna i samlings- och omklädningsrummen målats. Trallarna hade tagits ut i väntan på att golvet skulle göras i ordning. Resterande uppgifter kommer att utföras av personer, som antecknat sig för dessa enligt särskilda listor. Gjutningen av kanten på stigen från sjöbodarna till den nya landgången på Vadräckena hade utförts. Runt tegelstensmuren hade allt löst material, jord, träd, murgröna och buskar avlägsnats inför gjutningen av det blivande murstödet. En tjock askstam återstår att såga ned. Naturbänkarna hade placerats på nya landgången, vid utsiktsplatsen på Björbärshalsen och i Stenli. Allt buskage vid ingången till södra kallbadhuset samt på gaveln öster om byggnaden hade tagits bort. Städning hade skett från trampolinen väster om norra kallbadhuset till södra kallbadhuset samt i städskrubben i Sjöstugan.

§4  Ekonomi
Kassören hade erhållit en räkning på diverse utgifter utförda under året öster om Sjöstugan och vid norra hamnen. Rune Olsson skulle diskutera med räkningsutställaren om det aktuella beloppet.

§5  Skyltar
Rune Olsson och undertecknad hade enligt tidigare styrelsebeslut undersökt om nya skyltar behövde sättas upp på ett par platser längs Arekullevägen. Det ansågs lämpligt att göra detta, och skyltarna kommer därför att omg. beställas.

§6  Gjutning vid tegelstensmuren
Rubricerade arbete är av den omfattningen, att det inte kan utföras ideellt, varför Göran Andersson kommer att beställas för utförandet.

§7  VA-frågan varmbadhus/kolbod
En mycket lång diskussion fördes i ämnet. Resultatet av diskussionen blev
a) att överenskommelsen med Dan Lind angående utnyttjandet av hans ”VA-dike” från Boxviksvägen till varmbadhusplanen gäller
b) att det är önskvärt, att vatten och avlopp på den sträckan kommer i gemensam ledning
c) att Göran Andersson ombeds gräva separat ledning för föreningen från pumpstationen i varmbadhusplanen till dels varmbadhuset, dels kolboden och dels en grenledning in till kolboden från huvudledningen från Boxviksvägen
d) att rör läggs ned i ”föreningsdikena”, och att pump placeras på därför avsedd plats i varmbadhusbacken
e) att anslutning till det kommunala nätet ej sker nu – se nedan § 14
f) att avtal sluts med Dan Lind i frågan
g) att servitutsfrågan utreds

§8  Brygga öster om varmbadhuset
Tidigare har överenskommits med Dan Lind om att den brygga, som han låter bygga från sin nya badanläggning ut i havet öster om varmbadhuset skall till hälften betalas av föreningen, då dess ekonomi så tillåter. Bryggan skall ha ett avstånd på tre meter från varmbadhusets östra gavel. En förbindelse mellan varmbadhuset och den nya bryggan skall tillskapas.
Ett avtal mellan föreningen och Dan Lind måste komma till stånd, innan bygget börjar, och kostnaderna måste också noga utredas.

§9  Altan söder om varmbadhuset
Önskemål hade framförts om att i samband med i §8 nämnt bryggbygge det också skulle anläggas en brygga/altan utanför varmbadhusets södra vägg. Styrelsen beslöt att det f n inte skall byggas någon dylik. Ej heller får någon sprängsten tippas i detta område.

§10 Kolboden
Tidigare har diskuterats rivning av kolboden och uppförande av en ny byggnad inrymmande toalett och ev dusch. Eftersom frågan f n ligger hos Nösunds Samfällighetsförening, är det inte aktuellt att just nu gå vidare i ärendet.

§11  Värmepump
Föreningen har fått ett erbjudande av Pål Prøitz om en luft-luft värmepump att installeras i varmbadhuset. Styrelsen beslöt  att tacksamt ta emot gåvan. Installationen skall handhas av styrelsen, och föreskrifter om användandet skall  sammanställas. Styrelsen gav i uppdrag åt varmbadhusgruppen att meddela givaren detta.

§12   Föreningsrum
Önskemål hade framförts om att ett av de tidigare sjöbodsutrymmena i varmbadhuset skulle inrättas till ett föreningsrum, där föreningarna skulle ha var sitt låsbart skåp att förvara arkivalier och andra föreningen tillhöriga saker i. Frågan bordlades.

§13  Varmbadhuset
Beslöts att gå vidare med den uppfräschning av byggnaden, som tidigare beslutats, och att en renoveringsfas kunde ta vid, när fas 1 är avklarad, och då ekonomin tillåter.

§14  VA vid Sjöstugan
En första utredning hade gjorts av den tillsatta gruppen Rune Olsson, Gösta Sandegren och Bengt Thompson – se §21 i protokoll av den 24 aug. Förslag till ritningar hade utarbetats. Gruppen skulle arbeta vidare och återkomma med ytterligare förslag beträffande ombyggnad, kostnader m m.
Styrelsen konstaterade, att, eftersom ca 80% av medlemmarna i enkäten förra vintern önskade prioritera Sjöstugan vad investeringar beträffar, det även är styrelsens uppfattning, att VA-frågan vid Sjöstugan bör lösas före den vid varmbadhuset.
När kostnadsramen är klar, skall förhandlingar upptas med Nösunds Båthamnsförening och Nösunds Sjöbosförening om intresse att delta i projektet och om hur kostnaderna skall fördelas.. Orust kommun skall också uppvaktas om möjligheterna till sänkt anslutningsavgift.

§15  Magasinet – arrende av tomt
Förelåg ett avtal från Orust kommun om arrende av marken under magasinet. Hyran är f n 1150:-/år och är föremål för indexuppräkning. Avtalet löper i första hand på fem år och förnyas årligen, om ingen av parterna sex månader i förväg säger upp det. Styrelsen beslöt anta avtalet och uppdrog åt ordf. att underteckna det och återsända det till Orust kommun.

§16  Altanen vid sjöbodarna i norra hamnen
Nösunds Sjöbodsförening har utsänt offert att besvaras den 15 oktober angående byggnation av en altan mellan de nya sjöbodarna och föreningens östra hamnbrygga i norra hamnen. Synpunkter på hur altanen skulle byggas framfördes, men det beslöts att avvakta med ett ställningstagande, tills man visste vem som skulle utföra arbetet.

§17  Instiftande av fond
Förslag framfördes av undertecknad att instifta en fond på 2000:- om året under fem år att 2012 användas för inköp av minnesgåva till Nösunds kapell i anslutning till dess 100-årsjubileum det året. Styrelsen hade inget att invända mot förslag och belopp men ansåg, att frågan borde föras till årsmötet för beslut, eftersom föreningen är politiskt och religiöst obunden. Styrelsens beslut blev också detta.

§18  Julbordet
Frågan hade varit uppe på ordförandemötet, och det hade där konstaterats, att alla föreningar ej kunde deltaga av ekonomiska skäl. Styrelsen beslöt därför att inte heller delta i något samordnat julbord i år, men att ärendet kan tas upp nästkommande år.

§19  Medlemsmöte vintertid
Det konstaterades, att det f n inte finns någon övergripande fråga att behandla inför ett stort sammankallat medlemsmöte under vintern, men det ansågs ändå lämpligt att ge viss information om pågående ärenden. Det beslöts därför att arrangera en informationsträff fredagen den 30 januari 2009 kl. 18.00-19.00 på värdshuset, och den skulle följas av sedvanlig PUB-afton. På ordförandekonferensen den 1 november skulle frågan tas upp om det fanns intresse hos någon annan förening att då också informera om sin verksamhet.

§20  Natursofforna
Som framgått av §3 ovan placerades tre natursoffor ut under arbetsdagen idag.

§21  Cykelparkeringen
Såväl Orust kommun som familjen Per Lundh och Nösunds Samfällighetsförening har givit sitt tillstånd att anordna en cykelparkering väster om p-platsen vid norra hamnen. Åt Rune Olsson uppdrogs att be Göran Andersson utforma denna cykelparkering på lämpligt sätt och att därefter sätta upp ett staket, så att inga bilar kan köra in där.

§22  Brandbesiktning
Rune Olsson och undertecknad hade deltagit i en brandbesiktning, som utförts den 2 oktober i magasinet och Sjöstugan av Räddningstjänsten i Orust kommun. Resultatet av den blev
a) att brandvarnare skulle installeras i cafélokalen i Sjöstugan och i trappan i magasinet
b) att en vattenslang skulle inmonteras i köket i Sjöstugan för användande vid ev fara
c) att ett formulär skulle upprättas och undertecknas av alla styrelsemedlemmar i vilket ansvarsfrågan behandlades

§23  Badplatser
Rune Olsson och undertecknad hade deltagit i ett av Föreningen Mollösund den 30 augusti utlyst möte om ansvarsfrågor för badplatser. Underlaget hade varit ett formulär från Tjörns kommun, men för Föreningen Nösund var det inte helt lämpligt, eftersom det byggde på att kommunen ägde den mark, på vilken badplatserna fanns, och så är ju förhållandet inte här. Det skulle komma ytterligare möten i frågan.
Styrelsen konstaterade, att det var viktigt, att våra badplatser var i fullgott skick inför varje säsong, och därför borde syn göras dels i april, dels under badsäsongen, då även protokoll skulle upprättas, så att man kan bevisa, att kontroller gjorts.
Ärendet tas åter upp efter årsskiftet.

§24  Utsiktsskylt
Meddelade Lisbeth Maxén, att utsiktsskylten Kvarnberget skall komma från tryckeriet om ett par veckor.

§25  Sopavgift
Förelåg från en medlem förslag om att Sjöstugans hyresgäster skulle påföras ett extra belopp för sophämtning, och i och med det skulle en container anskaffas och placeras under sommaren vid p-platsen vid hamnen. Den skulle även vara öppen för allmänheten. Styrelsen beslöt att ej följa förslaget, eftersom nackdelarna klart överväger fördelarna. Nedskräpningen runt tidigare sophus och containrar inbjuder inte till en fortsättning.

§26  Skyltar
Diskuterades frågan om vissa förbudsskyltar i samband med eld.
Beslöts att införskaffa tre st skyltar med texten ”Förbud inom hela området mot öppen eld, rökning och grillning”, och att dessa skulle placeras vid de två kallbadhusen samt vid varmbadhuset, och en skylt med texten ”Rökning förbjuden” att sättas i Sjöstugan.

§27  Hemsidan
Beslöts att det på hemsidan skulle ges plats åt en ”anslagstavla”, på vilken medlemmar skulle kunna annonsera.

§28  Nästa möte
Beslöts att nästa möte skulle hållas lördagen den 6 december kl. 10.00 hos undertecknad.

§29  Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund   Justeras:

Sten Hallberg    Lars Kjellgren

Styrelseprotokoll 31 januari 2009

2009-02-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 31 januari 2009 kl. 10.30-12.30
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Investeringar de närmaste åren
Utifrån ett material, som Bengt Thompson framställt inför medlemsmötet den 31 januari, diskuterade styrelsen fram en tågordning för de investeringar, som är närmast förestående, och som till största delen sannolikt bör kunna täckas inom budget.
Följande beslut fattades:
Norra kallbadhuset – varmbadhusområdet
2009: Cementplanen öster om norra kallbadhuset repareras liksom de delar av övriga cementkonstruktioner, som är i behov av upprustning. Större delen av kostnaderna härför är redan betalda.
Piren på norra hamnens södra sida repareras.
VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden läggs ned i samband med att motsvarande arbete görs för värdshusets heta-salta-badanläggning. Kostnaden för rörledningarna är erlagd, medan den för pumpanordningen ännu inte kunnat beräknas beroende på att frågan om var anslutningen till det kommunala VA-nätet inte är avgjord. Förhoppningen är, att det skall kunna bli självfall, vilket kräver en anslutningspunkt, där Badhusvägen gör sin 90-graderssväng. Om så är möjligt blir pumpkostnaden förhållandevis låg. Ärendet är föremål för utredning.  I nuläget är det endast nedläggning av rörledningar, som är aktuell. Inkoppling på det kommunala VA-nätet blir en senare fråga.
Föreningen har anhållit hos Orust kommunstyrelse om att slippa anslutningsavgift eller i varje fall att endast erlägga en symbolisk avgift. Svar på denna anhållan har inte inkommit ännu.
Varmbadhuset upprustas enligt tidigare beslut i fråga om bastu och uppehållsrum. Nya stolar inköps, och NTK, NSF och NV har anslagit 1200:- per förening som bidrag till detta inköp. I fråga om fullbordandet av dessa båda utrymmen svarar Mikael Hassler och Barbro Roos. Sedan detta arbete är klart, tas frågan upp om hur man skall gå vidare med de f d sjöbodsutrymmena i byggnaden.
Toalettfrågan kommande sommar löses på samma sätt som under det gångna året – med hyrd arbetsplatstoalett på parkeringsplatsen.
En cykelparkering iordningställs på  därför avsedd plats.
2010: Förstärkningsarbeten på vinden och grunden utförs.
Eftersom frågan om hur man skall förfara med kolboden – rivning och nybygge  eller reparation – tidigast kan vara klar nämnda år, är anläggandet av en toalett där inte aktuell förrän ett beslut om husets framtid är fattat.
Sjöstugan – tegelstensmuren
2009: Förstärkningsarbeten under hela Sjöstugan utförs och bör vara klara senast under maj månad.
Projekteringen av toaletter i byggnaden fortsätter, ritningar tas fram, kostnader undersöks. Arbetet utförs av den för ändamålet tillsatta gruppen Rune Olsson, Gösta Sandegren och Bengt Thompson.
Stödfundament för tegelstensmuren byggs i samband med arbetena på Sjöstugans grund.
2010: Två toaletter byggs i Sjöstugan med en ingång inifrån och en utifrån. Pump anläggs väster om entrén, och VA-ledningar dras från ångbåtsbryggan. Kostnaderna delas med NBF och ev med NSjF.
Om tiden medger, påbörjas diskussioner om hur man skall göra cafélokalen till en åretruntlokal. Om ej skjuts frågan till 2011.
Rune Olsson och Bengt Thompson kommer omgående att göra en skriftlig beställning av 2009 års arbeten och tillställa Göran Andersson denna med önskemål om att allt skall vara färdigt under maj månad.

§4  2009 års avgifter
Beslöts att följande avgifter skall gälla för 2009
Sjöbodsutrymme i kolboden   400:-
Sjöbod vid landgången och i magasinet                     2000:-
Utrymme i magasinet, disponerat av BoSS  500:-
Utrymme i magasinet, disponerat av Henny Sundelius              1500:-
Sjöstugans cafélokal, hel dag, max 20 pers  500:-
Sjöstugan, måndag-torsdag, pr dag  (onsd 8-17)                        1000:-
Sjöstugan, våffelcafé    900:-
Sjöstugan fred 12.00 – söndag 14.00  (ej medlem)                    3500:-
-”-    (medlem)                         1500:-
Båtplats, norra hamnen (inkl markhyra o avg vägfören)            1600:-
Båtplats, landgången-gräns fam Holst/samfälligheten)              1100:-
Båtplats, Vadräckena på samfälligh mark                     1300:-
Bastu, icke medlem        120:-  sedan  60 pr tim
Bastu, medlem      60:-       ”     30    ”

§5 E-postregister
Beslöts att lägga upp ett e-postregister över medlemmarna, och att detta skulle ske i samband med att inbetalningskort sänds ut i mars. Resp medlem kan enklast göra det genom att mejla den på styrelsen@nosund.nu
§6  Tid för årsmötet
Beslöts att årsmötet skall hållas söndagen den 12 juli kl. 15.00.

§7  Tidpunkt för arbetsdagarna
Beslöts att arbetsdagarna under året skall hållas
lördagen den 2 maj med start kl 09.00
fredagen den 17 juli kl. 13.00-16.00
lördagen den 26 september med start kl 09.00
Sommararbetsdagen är initierad av Nösunds Vägförening och syftar till att få med barn och ungdom i arbetet. Den kommer att avslutas med korvgrillning i Hästhagen.

§8  Altanen vid sjöbodarna i norra hamnen
Rune Olsson, FN, och Thomas Fogelberg, NSjF, har haft diskussioner om anläggandet av rubricerad altan, som skall gå mellan den yttre sjöboden och FN:s båtbrygga. Ett cementfundament måste gjutas, och kontakt har därför tagits med Göran Andersson inför detta arbete, som måste föregå träarbetena, vilka skall utlämnas för offert.

§9  Hemsidan
Diskuterades hemsidan och nödvändigheten av att den ständigt är aktuell. Vad beträffar dess konstruktion skulle kontakt tas med en expert, som Lisbeth Maxén skall kontakta i ärendet. Föreslogs att tillfråga Dag Selander, om denne vore villig att lägga in årstidsbilder på hemsidan.

§10 Landgången
Det hade framställts önskemål om synpunkter på huruvida det vore lämpligt att sätta upp räcke på landgången eller att förse den med längsgående ”upphöjt kantstöd”. Likaså hade fråga ställts, om det inte vore önskvärt, att det fanns några trappor utmed landgången att ta sig upp på, om olyckan skulle vara framme, och man hamnade i vattnet. Styrelsen ansåg inte, att de båda första förslagen skulle genomföras men förordade några trappor på lämpliga ställen.

§11 Bidrag från Terra et Mare
Barbro Roos och undertecknad hade varit på ett infomöte om medel från Terra et Mare, och det hade då meddelats, att inga pengar utgår till investeringar, vilket innebär, att varmbadhuset ej kan påräkna något bidrag därifrån. Däremot är det möjligt att via Länsstyrelsens landsbygdsbidrag erhålla medel, om dessa gagnar såväl besöksnäring som ortens näringsliv. Föreningen bör därför sammanställa en skrivelse med utgångspunkt från dess byggnader och strandpromenad och vad dessa tillsammans med näringslivet kan bidraga till ortens utveckling. Det finns personer på länsstyrelsen, som kan hjälpa till med hur man på lämpligt sätt skall formulera ansökningar.

§12 Utmärkning av vandringsleder
Föreslogs att några personer regelbundet skulle kontrollera de utprickade vandringslederna, så att de alltid hade fullt synliga ”riktmärken” .

§13 Bastudörr
Uppdrogs åt Rune Olsson att kontrollera på vilket sätt bastudörrens lås mot havet skulle åtgärdas.

§14 Bidrag från Orust kommun
Beslöts att söka upprustningsbidrag från Orust kommun för tre lass sand att läggas på botten vid norra kallbadhuset. Innan ansökan insänds, kommer Rune Olsson att undersöka kostnaden för sanden inkl transport och utläggning.
Likaså beslöts att på förfrågan från den kommitté, som förbereder den stora båtutställningen i sommar i Galler Lundh, söka ett mindre kulturbidrag för förberedelsearbetet.

§15 Valberedningen
Det finns ett vilande stadgeändringsförslag inför årsmötet, att föreningens valberedning skall lämna sitt förslag senast en månad före årsmötet, Eftersom förslaget ännu inte trätt i kraft, kan årets valberedning inte åläggas att göra detta. Styrelsen anser det dock värdefullt, om det vore möjligt att få ett förslag till nämnda datum, dvs i årets fall den 12 juni. Av den anledningen har undertecknad varit i kontakt med valberedningen, som menade, att det inte skulle stöta på några svårigheter att lämna ett förslag senast denna dag.

§16 Vägkanter
Nösunds vägförening har meddelat, att man gärna ser, att markägare med slänter mot vägföreningens vägsystem håller dessa i gott skick, och att det alltid finns ett riktigt dike mellan tomt och väg, där så erfordras.

§17 Nationaldagen
Programmet för Nationaldagen håller på att sättas samman men är ännu inte helt klart. Festligheterna startar kl. 13.15 utanför Nösundsgården, varifrån tåget går mot värdshuset.

§18 Marsskrivelsen
Undertecknad hade sammanställt ett förslag till den s k ”marsskrivelsen”, som utgår tillsammans med årets inbetalningskort. Den godkändes med några tillägg och ändringar.

§19 Båtar i Sjöstugan
Beslöts att inte längre ge tillstånd att förvara båtar i Sjöstugan vintertid.

§20 Båtar på p-platsen vid norra hamnen
Fråga hade inkommit från medlem om det skulle vara möjligt att upphöra med båtförvaring vintertid på p-platsen vid norra hamnen.
Styrelsen konstaterade, att det var viktigt för båtägare att ha möjlighet att lägga sin båt där under vinterhalvåret, varför beslutet blev, att båtuppläggning kan fortsätta.

§21 Nästa möte
Beslöts om de två kommande mötena
att nästa möte skulle hållas snarast efter det att den i §3 nämnda skrivelsen hade överlämnats till Göran Andersson och denne givit svar på den; det är viktigt, att minst fyra av styrelsens ledamöter är närvarande.
att nästa ordinarie möte skulle hållas lördagen den 14 mars kl. 10.30 hos undertecknad.

§22 Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén

Styrelsemöte 14 mars 2009

2009-03-14

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 14 mars 2009 kl. 10.30-13.00
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.
I §§ 1-3 deltog även Sofia Holst och Lars-Erik Roos.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Valberedningen har ordet
Valberedningens båda representanter redogjorde utförligt för det arbete, som de under de hittills genomförda sammanträdena utfört, vilka kontakter de tagit, och hur de planerat det fortsatta arbetet. Frågor ställdes till styrelsens närvarande medlemmar, och diskussion fördes utifrån uppkomna frågeställningar. Valberedningen meddelade, att den kommer att lämna sitt slutgiltiga förslag i början av juni.

§4 Avtal med Göran Andersson
Bengt Thompson hade utarbetat ett förslag till avtal med Göran Andersson i fråga om kommande arbeten för föreningens räkning. Rune Olsson och undertecknad hade gjort några smärre ändringar, varpå Rune Olsson överlämnat avtalet till Göran Andersson, som ännu inte återställt det, men som lovat, att de beställda arbetena på Sjöstugan – grundförstärkningar – skulle vara klara senast den 1 maj.
Övriga delar av avtalet handlar om
a) kostnadsberäkning av fundament vid tegelstensmuren
b) nedläggning av VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden
c) reparation av cementanläggningarna vid norra kallbadhuset
d) kostnadsberäkning av reparation av piren på norra hamnens sydsida

§5  Kommunala avtal
A) Föreningen har anhållit hos kommunstyrelsen i Orust kommun om att få ansluta VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden kostnadsfritt eller för en symbolisk summa. Ärendet hade överlämnats till Tekniska nämnden, som svarat, att man inte kan bevilja i enlighet med ansökan, men att man överlämnat ärendet till Barn- och utbildningsförvaltningen, som kommer att besluta, om bidrag kan beviljas.
Beslöts att ta kontakt med BUN för diskussion i ärendet.
B) Föreningen har ansökt hos Orust kommun om ett bidrag på 20000:- för tre lass sand inkl färjetransport. Sanden skall läggas ut på botten vid norra kallbadhuset för att göra platsen mera badvänlig.

§6 Bastun
Bastuaggregatet har utsatts för sådan åverkan – saltvatten har använts – att det förstörts. Genom visst utredningsarbete har den skyldige påträffats och lovat att ersätta skadan med 3000:- Genom Mikael Hasslers försorg har ett nytt aggregat införskaffats till en kostnad något understigande ovannämnda belopp. Installationen har gjorts kostnadsfritt av Oskarssons elfirma i Hälleviksstrand.
Diskuterades bastufrågan ingående och konstaterades, att det är i det närmaste ogörligt att skydda sig mot all åverkan. Förslag hade framförts om att man skulle byta lås, eftersom det fanns så många nycklar utspridda, men f n menade styrelsen, att det inte var aktuellt. Nycklar för utlåning finns på Damaxa, hos Lisbeth Maxén, Jan Gustavsson, Rune Olsson och undertecknad.
Det är mycket viktigt, att det finns ordentliga anslag om att endast sötvatten får användas.
Två nya bänkar har tillverkats och placerats i omklädningsrummet.
Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt finns nu på plats som en del i den nya brandförordningsplanen för föreningen.
Lisbeth Maxén och Mikael Hassler har haft överläggningar i fråga om vilka stolar, som skall inköpas. Slutgiltigt beslut har av dem ännu ej fattats.
Beslöts föreslå Barbro Roos att kalla bastugruppen till ett sammanträde så snart som möjligt.

§7  Hemsidan
Efter en kort diskussion beslöts att hemsidan skall vara öppen för alla aktiviteter som är öppna för alla på Nösund.
Den fortsatta diskussionen i ärendet kom att beröra hemsidans konstruktion, som bedömdes vara alltför krånglig, och det beslöts att låta Martin Carlsson, Pixelstore, göra en helt ny hemsida till en kostnad av högst 10000:- Hemsidan skall vara enkel att underhålla, filerna skall vara lätta att nå och bilder skall lätt kunna läggas in. Överlämnades till undertecknad att ta upp frågan på nästa ordförandekonferens, om vilka föreningar, som var intresserade av att vara med i kostnaden för framtagandet av ny hemsida och därigenom få en direktlänk till den.
Årskostnaden beräknas bli ca 1500:- för den nya hemsidan.
Magnus Johansson och Lisbeth Maxén skulle sammanträffa för att ta fram allt det material, som de bedömde erfordrades för att Magnus Carlsson skulle kunna fullgöra sitt arbete på ett för föreningen så bra sätt som möjligt.

§8  Brandskyddsorganisationen
Utöver vad som ovan sagts i fråga om bastun kommer i Sjöstugan att monteras  två brandvarnare och en vattenslang i köket inom kort liksom en brandvarnare i magasinet.

§9  Inspektion av föreningen anläggningar
Efter förd diskussion med Räddningstjänsten på Orust i höstas kommer styrelsen in pleno att företa en kontroll av samtliga föreningens anläggningar, så att dessa är i fullgott skick inför den kommande säsongen.
Beslöts att denna kontroll skall företas torsdagen den 21 maj, och noggrant protokoll skall skrivas och undertecknas av samtliga deltagare.
Ytterligare en kontroll skall företas i juli och då med tre personer ur styrelsen.

§10 Dörrar i Sjöstugan
De båda dörrarna på Sjöstugans östra gavel är i behov av utbyte. Rune Olsson har varit i kontakt med en snickerifirma i Rom, som skall lämna besked inom kort om kostnader. Dörrarna skall utformas med spårad skiva.

§11  Allsång
Förfrågan har inkommit från den person, som ledde de tre allsångskvällarna förra sommaren, om intresse fanns att upprepa underhållningen i år.
Beslöts att allsång kan arrangeras ett antal torsdagskvällar under juli månad under förutsättning att de inte belastar föreningens ekonomi.

§12  Trappbyggargrupp
För att förbättra framkomstmöjligheterna på strandpromenaden behöver en trappa byggas i Rörholmsberget i ekskogen väster om utsiktsplatsen ovanför trampolinen.
Beslöts uppdra åt Rune Olsson och Bengt Thompson att färdigställa en sådan trappa före midsommar. De kan till sig kalla ytterligare personer som hjälp om så erfordras.

§13  Arbetsdagen den 2 maj
Program för arbetsdagen den 2 maj kommer att anslås i god tid före detta datum på anslagstavlan vid bryggan.
Bland arbeten, som skall utföras, är röjning av allt sly från landgångsfästet till södra kallbadhuset (eldning sker på stranden längst in i viken vid bortre änden av den nya landgågen), borttagning av all vass vid Hästhagen och laserbacken, städning av stränderna mellan de båda kallbadhusen. isättning av badbryggor och badtrappor, städning av Sjöstugan m m

§14  Magasinsansvarig
Beslöts tillfråga Charlotta Enerbäck, om hon är villig att åta sig arbetet efter Sofia Holst som ansvarig för att tillräckligt antal personer ställer upp för att hålla magasinet öppet under sommaren.

§15  Bli mä-dagarna
Informerade undertecknad kortfattat om Bli-mä-dagarna i sommar. De kommer att hållas under tiden 4-12 juli, och på många platser i kommunen anordnas aktiviteter av olika slag. Exempel på sådana är kulturvandringar i en del samhällen, pilgrimsvandring i Tegneby till S:t Olofs källa, karolinerframträdanden i autentiska uniformer och med ett tjugotal kavallerister med sexpundig kanon i Myckleby, promenad på Mollön m m. En arbetsgrupp finns för att ta fram ett utförligt program, som kommer att publiceras i lokalpressen och finnas tillgängligt på olika ställen i kommunen.
För Nösunds del kommer undertecknad att ha en kulturpromenad genom Nösund med start vid Nösundsgården kl. 17.00 måndagen den 6 juli. Promenaden avslutas vid Sjöstugan, där det kl. 19.00 blir visning av fotografier från 1800-talet och framåt av personer och bebyggelse på Nösund. Bildvisningen omhänderhas av Anders Bertrandsson.

§16   Nationaldagen
Informerade undertecknad om några nya punkter i nationaldagsprogrammet. Nationaldagen kommer att skjutas in med hjälp av en nybyggd 1600-talskanon, som kommer att vara placerad i Hästhagen. I processionen deltar Anders Bertrandsson, som byggt kanonen, i mundering från Karl XI:s tid och med ett kungligt standar från den tiden. Det är också han, som ansvarar för saluten.
Högtidstalare blir f d kyrkoministern Bertil Hansson, och korum förrättas av kyrkoherde Ingemar Ekström, Morlanda.
Ett fullständigt program kommer att publiceras och tillhandahållas.

§17  Pilgrimsvandringar
Informerade undertecknad om det projekt, som är under uppbyggnad inom Orust kommun, och som sedermera kommer att beröra Nösund. Huvudansvarig är kultursekreteraren Folke Almegius.
Projektets titel är ”Pilgrim i hembygd” och är uppbyggt i två delar, en förstudie, som sträcker sig ram till den 31 augusti 2010, och en därpå följande genomförandedel.
Planen är att skapa två stora ringleder på Orust, en nordlig och en sydlig, och den gemensamma länken är den befintliga vandringsleden Kuststigen Orust Tvärs. Den sydliga grenen är tänkt att passera Nösund.
Vandrings/pilgrimslederna är tänkta att vara öppna för alla, unga, äldre, orustbor och turister från Sverige och utlandet.
Vissa förebilder finns i delar av Västra Götalands län, Östergötland och Hälsingland.
Förstudien skall söka ta reda på vilka resurser i form av lokaler och företag, som kan knytas till projektet, och utifrån detta görs en bedömning hur de nya vandringslederna kan främja näringslivet och den ekonomiska tillväxten. Nya vandringsleder i upplevelserika miljöer kan främja samhällets utveckling, och det finns efterfrågan från näringslivet om bättre tillgång till sevärda natur- och kulturområden.
Syftet med förstudien är att bedöma vad som är genomförbart, och vilka effekter för den lokala utvecklingen och tillväxten, som kan uppstå, t  ex att fler besökare stannar en längre tid eller att fler arbetstillfällen uppstår i näringsliv, kommun och kyrka, kort sagt en positiv landsbygdsutveckling.
Förstudien genomförs med Orust kommun som huvudman i samarbete med alla kyrkorna i Orusts pastorat, med sex av kommunens ideella föreningar, däribland Föreningen Nösund, och med näringslivet, både företagare och markägare.
En projektledare kommer att anställas på heltid.
Projektets mål är
a) att formulera en handlingsplan och tidsplan för projektets genomförande
b) att utreda vilka möjliga sträckningar av pilgrimslederna som markägarna medger
c) att etablera nätverk med både nationell och internationell pilgrimsverksamhet
d) att inventera medverkande partners inom näringsliv och föreningsliv
De föreningar, som är engagerade, är hembygdsföreningarna i Morlanda, Myckleby och Tegneby (100 tim vardera), hembygdsföreningen Flatö-Malö (50 tim), Föreningen Nösund (80 tim) och Svanesunds GIF (100 tim). Dessa timmar är ideellt arbete i form av deltagande i styrelsemöten, provvandringar, forskning och sondering av möjliga stigar och sevärdheter.
Ett förslag från undertecknad är att ortens näringsidkare och andra intresserade personer vid lämpligt tillfälle träffas för att diskutera projektet, och vilken betydelse det kan ha för Nösund.

§18  Nästa möte
Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 9 maj kl. 10.30 hos undertecknad.

§19  Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén