Kategoriarkiv: Föreningar

Styrelseprotokoll 9 maj 2009

2009-05-09

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 9 maj 2009 kl. 10.30-12.40
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget, som var betryggande. Endast ett 25-tal  
personer återstod att betala årets avgifter. Medlemsantalet är f n 232. En medlemsför-
teckning skall senare översändas till ordf. Knappt 50 mejladresser hade influtit.

§4  Arbetsdagen
Ett 60-tal personer hade medverkat på arbetsdagen den 2 maj. Det var det hittills största
antalet. Utförda uppgifter: slyröjning längs bergskanten från landgången till sjöbodarna,
städning av Sjöstugan, vassbekämpning på Hästhagen och angränsande områden, städ-
ning på laserbacken och i norra kallbadhuset samt bastun, röjningsarbeten i varmbadhu-
set, uthuggning av gångstig på två av de gamla tillfarterna till Nösund i höjd med Sten-
bäcken, badbryggan lades på plats, upplockning av skräp längs stranden mellan kallbad-
husen.
Kaffe serverades på värdshuset kl. 11.00, vilket var en timme för tidigt, eftersom arbetena
inte var klara. Inför nästa år måste kaffetiden vara som tidigare 12.00.
Arbetet utfördes under en trivsam stämning.

§5  Nösundsdagen
Fastställdes programmet för Nösundsdagen den 18 juli.
Optimistseglingar och match-racemöten inleder dagen.
11.00 görs en paus i dessa för att dels simningen Kolvik-ångbåtsbryggan , dels barnsimmet runt Köttfatet skall kunna äga rum.
Poängpromenadens starttid är mellan 11.30 och 12.30, och Sofia Holst skall tillfrå-
gas, om hon är villig att fungera som starter. Under promenaden ges tillfälle att dricka
kaffe på Nösundsgården. Promenadens mål förläggs detta år till Galleri Villa Lundh, ef-
tersom den stora båtutställningen har vernissage där 13.00.
Middagen startar 18.30 i Sjöstugan, och Kalaskockarna serverar en trerättersmiddag. Jan Gustavsson har kontakt med musiker, som kommer att under instundande vecka lämna besked om de är lediga.
Kontakt skall tas med övriga föreningar om hur mycket pengar de kan tänka sig att delta med för musiken.
Kostnaden för middagen blir 395:-

§6  Ny skyltning
Önskemål hade framförts om att den nya gångstigen i §2 ovan skulle skyltas upp, och att
den i fortsättningen skulle röjas två gånger om året. Beslöts enligt förslaget. Beslut togs
även om att bygga en bro över diket till gångvägen. Beslöts att Rune Olsson och Bengt
Thompson skulle ombesörja brobygge samt framtagande av stolpe och skylt, och att un-
dertecknad skulle skriva en text om Nösunds forna tillfartsvägar att anbringas på skylten.

§7  Skyltning till gammal dansbana
Förslag hade framförts att röja en mindre stig till platsen för den gamla dansbanan uppe
på kullen i närheten av 70-skyltarna. Efter diskussion beslöt styrelsen att inte göra detta.

§8  Arbetsdagen den 17  juli
Jan Gustavsson redogjorde för vägföreningens förslag om nämnda arbetsdag. Genom att
initiativtagaren fått förhinder att leda arbetet, förändras inriktningen på arbetet till att om-
fatta varmbadhuset och området runt omkring. Dagen avslutas med korvgrillning.
Mikael Hassler har åtagit sig att delvis leda verksamheten under dagen.
Styrelsen konstaterade, att det är synnerligen viktigt, att varmbadhusgruppen snarast sam-
manträder för att diskutera vilka insatser, som skall göras under den aktuella dagen. Innan
alltför omfattande arbeten sätts igång i rummen på första våningen, måste takstolar och
väggen mot ”vita berget” ordentligt ses över, repareras eller ersättas.
Barbro Roos skulle omg kontaktas för ett sammankallande av varmbadhusgruppen.

§9  Varmbadhuset
Tidigare under våren hade genom Södra Bohusläns turism utgått ett meddelande från
OTW Television i Stockholm, om det fanns intresse inom det aktuella turistområdet att
föreslå reparation av någon byggnad under ledning av Ernst Kirschsteiger.
Utifrån denna förfrågan hade Lisbeth Maxén på ett mycket personligt och layoutmässigt
förnämligt sätt sammanställt en femsidig beskrivning av varmbadhuset, i vilken också ett
stort antal färgfotografier fanns med, och förslaget hade inskickats med en förhoppning
om att ansvariga skulle göra ett besök på Nösund.

§10 Cykelparkeringen  
Rune Olsson meddelade, att Göran Andersson planerade att iordningställa cykelparke-
ringen före sommaren.

§11 Sjöstugan
Meddelade  Rune Olsson, att en förstärkning av de undre gångjärnen måste göras på
reservdörrarna, om det inte är möjligt att få dem reparerade, innan uthyrningssäsongen
börjar.
En brandslang är beställd enligt krav från räddningstjänsten och kommer att finnas
upphängd i städskrubben.

§12 Inspektion
Beslöts att inspektion av föreningens samtliga anläggningar skall hållas fredagen den 22
maj med start kl 10.00, då styrelsen samlas vid södra kallbadhuset. Protokoll skall föras.

§13 Hemsidan
Magnus Johansson meddelade, att han inte haft möjlighet att påbörja arbetet med den
förändring av hemsidan, som diskuterats utifrån att den skulle vara mera lättunderhållen,
mera öppen och trevlig.
I den efterföljande diskussionen beslöts att Lars Kjellgren tillsammans med Lisbeth
Maxén skulle ta hand om utformningen av hemsidan,
men att Magnus Johansson skulle stå för den tekniska supporten. En extern konsult   
skulle  också  enligt tidigare beslut kopplas in, så att det så snart som möjligt skulle gå att   
få hemsidan moderniserad.

§14 Båtplatser landgången-Vadräckena
På båtplats nr 32 har det inte funnits någon brygga på två år. Markägaren kräver inte, att
brygga byggs, men båtplatsavgift skall betalas till föreningen. Med tanke på vad som står
i villkoren för båtplats, beslöts att tillskriva båtplatsinnehavaren med fråga om platsen
skall utnyttjas eller ej.
I fråga om den första östra båtplatsen på syskonen Holsts mark beslöts uppdra åt Cecilia
Bengtsson att undersöka om när brygga kan byggas, och till vem avgift skall betalas.

§15 Allsång
Meddelade undertecknad, att allsång under ledning av Lennart Torstensson, Kungälv, äger
rum i Sjöstugan torsdagarna den 2, 9 och 16 juli med start kl. 19.00.

§16 Årsmötet
Beslöts att i samband med uppsättandet av kallelse till årsmötet också anslå de vilande
stadgeförslagen  om medlemsavgift och valberedning samt styrelsens förslag om inrättande
av en fond på fem år för gåva till Nösunds kapell i samband med dess 100-årsjubileum
2012.

§17 Renhållning i hamnar
Det finns en regeringsproposition angående förbud mot utsläpp från fritidsbåtar.
Förslaget är, att det skall ges ekonomiskt stöd för mottagning av båtavfall i fritidshamnar,
och att möjligheter till motsvarande beträffande toaletter i land i anslutning till hamnar    
skall involveras. Transportstyrelsen är huvudansvarig i utredningsarbetet, som skall ske i  
samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket. Ett lagförslag kan ev ligga färdigt 2010.
Nösunds Båthamnsförening kommer att bevaka ärendet, eftersom det i gynnsamma fall kan  
vara tillämpligt för Sjöstugan.

§18 Skötsel av badhus
Maj-Britt Olsbo hade meddelat, att hon kunde tänka sig att ha tillsyn över kallbadhusen i
sommar. Styrelsen accepterade med stor tacksamhet förslaget och önskar fler liknande   
initiativ.

§19 Kommunala anslag
Meddelade undertecknad, att Orust kommun beviljat föreningen 10000:- för utläggande av
snd i norra kallbadhuset, 5000:- i ordinarie anslag men att inga pengar hade givits för an-
slutning till kommunens VA-system i samband med nedläggandet av ledningar från kolbo-’    
den och varmbadhuset.

§20 Hyra av toalett
Uppdrogs åt Rune Olsson att hyra en toalett att placeras på p-platsen vid norra hamnen un-
der tiden 15/6 – 15/8 2009.

§21 Gökotta
Anslag om gökotta med samling kl. 07.00 den 21 maj vid garaget är uppsatt. Föreslogs i
samband därmed, att Torbjörn Jansson skulle tillfrågas, om han kunde tänka sig att följa
med som fågelexpert.

§22 Pilgrimsvandring
Ett möte hade hållits den 9 april på värdshuset under ledning av Anders Bertrandsson och
med deltagare från näringslivet på orten, då en mycket intressant diskussion förts i ärendet
(se §17 i prot av den 14 mars 2009), och då många olika förslag framförts på hur Nösund
aktivt skulle kunna vara med i detta projekt. Om LAG-gruppen beviljar Orust kommun me-
del för genomförandet av projektet, kommer gruppen, som kan utökas, att ha regelbundna
möten för utarbetandet av aktiviteter på Nösund.

§23 Nationaldagen
Program för kommunens nationaldagsfirande på Nösund hade utsänts till styrelsen av
undertecknad.

§24 Hyreskontrakt
Det hyreskontrakt, som varje hyresgäst av Sjöstugan, måste skriva under, hade utsänts
av undertecknad för synpunkter. Sedan ett par tillägg gjorts, beslöts det att användas
under den kommande säsongen.

§25 Badtrappor
Rune Olsson meddelade, att ett antal steg till badtrappor måste inköpas. Beslöts enligt
förslaget.

§26 Nästa möte
Beslöts att nästa möte skall hållas tisdagen den 30 juni kl. 18.30 hos undertecknad.

§27 Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund   Justeras:

Sten Hallberg           Lisbeth Maxén

Styrelseprotokoll 30 juni 2009

2009-07-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund tisdagen den 30 juni 2009 kl. 18.30-21.30 Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3 Genomgång av årsmötet

En genomgång av de olika punkter, som kommer upp på årsmötet den 12 juli gjordes. Därvid konstaterades

1) att kallelse varit anslagen sedan i mitten av juni

2) att det förslag till verksamhetsberättelse, som undertecknad sammanställt, innehöll vad som erfordrades, och att Bengt Thompson skulle kopiera den i fyrtio ex

3) att Jan Gustavsson kopierat den ekonomiska redovisningen i fyrtio ex, och att han erhållit revisionsberättelse

4) att valberedningens sammankallande, Sofia Holst, meddelat, att hon skulle redogöra för på vilket sätt man arbetat under året med sitt förslag till styrelse

5) att styrelsens förslag till belopp i den tänkta jubileumsfonden inför Nösund kapells 100-årsjubileum 2012 skulle ändras från 2000 kr per år i fem år till 2500 kr per år i fyra år

6) att enligt de nya stadgarna (om de antas) medlemsavgiften skulle vara 300:- som grundavgift för ett hushåll, men att 100:- därutöver skulle erläggas av maka/make/sambo, samt att en ny avgift skulle införas på 100:- för ungdom mellan 18 och 25 år

7) att Bengt Thompson skulle redogöra för föreningens planerade verksamhet för 2009-2010

8) att listor skulle anslås där föreningen söker medlemshjälp med vissa uppgifter

9) att inga motioner inkommit

§4 Nösundsdagen

Det konstaterades, att förmiddagens program med segling, simningar och poängpromenad går enligt tidigare uppläggning.

Vad beträffar middagen på kvällen finns anmälningslista i f d postkuren sedan före midsommar, och den dras in den 12 juli. När det gäller de praktiska arrangemangen, sker dukning på fredag förmiddag, och underhandskontakter tas beträffande medhjälp för denna. När alla anmälningar inkommit, tas ett beslut om hur man skall arrangera skötseln av baren efter måltidens slut. Håkan Mannelqvists band har engagerats av Jan Gustavsson och kommer att spela under kvällen.  Bordsplacering ombesörjs av undertecknad liksom bordsvisor, vilka kopieras av Magnus Johansson och /eller Cecilia Bengtsson. Städningen på söndag förmiddag utförs av senare vidtalade personer.

§5 Uttag av medlemsavgift vid ev stadgeändring

Beslöts att denna fråga behandlas på ett styrelsemöte efter årsmötet.

§6 VA-ansökan

Beslöts att de blanketter, som skall inskickas till Orust kommun, och som är ett resultat av beslutet på föregående styrelsemöte om att föreningen önskar ansluta sig till kommunalt VA-nät till varmbadhuset och kolboden, ifylls av undertecknad.

§7 Hemsidan

Presenterade Lisbeth Maxén ett av henne och Lars Kjellgren första utkast till ny hemsida. Den 1 juli skulle hon och Magnus Johansson sammanträffa med Martin Carlsson, som engagerats för att enligt tidigare beslut utföra den tekniska framtagningen av den nya hemsidan. Lars Kjellgren hade fått en flygbild över Nösund, vilken var framtagen av Lars Lundborg i anslutning till Orusts sparbanks 120-årsjubileum. Beslöts inköpa detta foto att användas till hemsidan.

§8 Film

Meddelade Lars Kjellgren, att det även finns en film om ”Gamla Nösund”, vilken också togs fram i anslutning till sparbankens jubileum (§7), och att man kan få köpa den. Beslöts fråga Lars Lundborg, om det gick att få låna filmen för att se, om det vore av intresse för föreningen att inköpa ett exemplar.

§9 Arbetsdagen den 17 juli

Initiativet till denna arbetsdag har kommit från Nösunds vägförening, varför huvudansvaret för dess genomförande ej vilar på Föreningen Nösund. Förslag har kommit från en medlem om att en viktig uppgift för dagen är arbete med grunden på varmbadhuset.

Efter diskussion beslöts att några omfattande arbeten med byggnaden  ej kan göras på grund av säkerhetsmässiga skäl – och även beroende på arbetena på den intilliggande heta-salta-badanläggningen -. Endast städningsarbeten i byggnaden kan komma i fråga vid detta tillfälle. Förslagsställaren skulle meddelas om detta. Vad som i övrigt skall ske under de aktuella timmarna har styrelsen inga synpunkter på.

§10 Magasinets öppethållande

Sofia Holst hade meddelat, att hon efter samtal med ett antal familjer inte funnit någon efterfrågan på att magasinet regelbundet skall hållas öppet. Hon menade, att frågan kan  tas upp på nytt, om det visas intresse från något håll för ett öppethållande. Styrelsen beslöt enligt förslaget.

§11 Cykelparkeringen

Cykelparkeringen vid hamnen har grusats men kan tas i bruk först efter det att vissa avspärrningsarbeten har utförts senare under sommaren.

§12 Promenadvägen i Rörholmsberget

Rune Olsson har genom vissa markarbeten iordningställt en annan sträckning av viss del    av promenadvägen i Rörholmsberget väster om utsiktsplatsen, varför någon trappa ej behöver byggas.

§13 Mailadresser

Jan Gustavsson och Magnus Johansson skulle översända hittills inkomna mailadresser till undertecknad.

§14 Bidrag till båtutställning

Beslöts att skänka 750:- till utställningen ”Båtliv på Nösund” som öppnas i samband med Nösundsdagen den 18 juli.

§15 Brobygge

Föreslog Rune Olsson, att den befintliga bron i nära anslutning till ”70-skyltarna” skulle användas som bro över diket, och att man sedan röjde och underhöll en stig över backen upp på den gamla vägen, som nu blivit iordningställd som gångväg. Orsaken var att en ny bro skulle kunna komma i konflikt med Vägverket vid snöröjning, slyröjning eller dikesarbeten. Beslöts undersöka möjligheterna att genomföra det framförda förslaget.

§16 Aktuella händelser

Informerade undertecknad om några närliggande aktuella händelser:

1 juli     Våffelstart
2 juli     Allsång i Sjöstugan3 juli  Grillkväll på Nösundsgården (privat arrangör)
5 juli     Våfflor
6 juli     Kulturpromenad genom Nösund. Start kl. 17.00 vid Nösundsgården
6 juli     Gamla fotografier i Sjöstugan kl. 19.00. Anders Bertrandsson visar.
8 juli     Våfflor
9 juli     Allsång i Sjöstugan
11 juli   Räkfest (privat arrangör)
12 juli   Årsmöte 13.30 i Nösunds Vägförening. Sjöstugan
12 juli   Årsmöte 15.00 med Föreningen Nösund. Sjöstugan

 

§17 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

 

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén