Kategoriarkiv: Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 3 dec 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 3 december i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Eva Ossiansson, Magnus Johansson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Sven Saghamre, Bodil Novik Nilsson

Frånvarande: Hans Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom.  En kort korrigering under paragraf 2. Bodil N N valdes till sekreterare. Till justerare valdes Märit L.

§2 Norra Hamnen – uppsägning, anläggning, avtal och stadgar

Norra Hamnen, uppsägningen och arrendet diskuterades.

Beslut: Mikael H tar fram ett förslag till gåvobrev. Eva O förmedlar FNs beslut till Anna-Karin H från NSF för en överlåtelse av Norra Hamnen. Eva O, Magnus J och Mikael H kontaktar Orust kommun som är majoritetsägare i Nösunds samfällighetsförening för att presentera FNs vision.

Stadgarna för Föreningen Nösund behöver skrivas om. Ärendet ajournerades.

§3 Avtal genomgång mht nya förutsättningar

Ingår i mötet med Orust kommun som majoritetsägare i Nösunds samfällighetsförening för att säkra Föreningen Nösunds vision (se beslut §2).

§4 Djupa badet

Sven S rapporterade om arbetena, kommunens arbetslag med Kent och nästa steg som planerats för Djupa badet t ex nya soldäck utifrån Maj-Britt Olsbos ritning.

§5 Ekonomisk rapport och framtida ekonomi

Anders rapporterade det ekonomiska läget.

 §6 Planering av vintermötet

Eva O har bokat Havshotellet för vintermötet 26 januari samtidigt som pub-kväll hålls. Slutgiltig bekräftelse inväntas.

Visionen tas upp och vad som händer med Magasinet och övriga byggnader. Sektionerna rapporterar i vanlig ordning om vad som skett sedan sist.

Magnus J tar fram ett förslag till presentation.

§7 Nya medlemmar

De nya medlemmarna Lena och Hans Holmberg hälsas välkomna till föreningen.

§8 Övriga frågor

Henrik Holst har lämnat förslag på sommarfestupplägg. Varje förening i Nösund (Tennisföreningen, etc.) ansvarar löpande för sommarfesten. Ett rullande schema tas fram. FN tar upp förslaget som en punkt på vintermötet.

Uthyrning av Sjöstugan diskuterades liksom de förstärkningar som gjorts. Ett separat möte som fokuserar på Sjöstugan och uthyrning planeras in nästa år.

§9 Nästa möte

Nästa möte är planerat till 20 januari 2018 kl. 09:30-11:30. Fikat tar Johan E.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare:  Bodil Novik Nilsson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 21 okt 2017

Protokoll för styrelsemöte i Föreningen Nösund den 21 oktober i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Hans Johansson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Bodil Novik Nilsson, Eva Ossiansson, Sven Saghamre

Gäst: Lars Kjellgren (§10, §13)

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. (EO)

Föregående protokoll gicks igenom. Pia Gitse bjuds in till nästa styrelsemöte 20 januari 2018 för att diskutera hur upplägget kring uthyrning av Sjöstugan skall se ut i framtiden.

Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare och till justerare Mikael Hassler.

§2 Norra Hamnen – uppsägning, anläggning, avtal och stadgar (EO, JE, MJ)

Uppsägningar har skickats ut till de som haft en båtplats i Norra Hamnen. Föreningen Nösund behöver skriva ett nytt avtal och reglera anläggningen med Nösunds Samfällighetsförening.
Olika förslag till hur detta kan ske diskuterades.

Stadgarna behöver ändras i samband med att Norra Hamnen avvecklas.

§3 Djupa badet (EO, SS)

Beslut är taget och virket har transporterats under Sven Saghamres ledning. Arbetet har inte påbörjats ännu.

Beslut: Sven Saghamre utsågs till Föreningen Nösunds styrelses kontaktperson för arbetena vid det Djupa badet.

§4 Ekonomisk rapport och framtida ekonomi (AB)

En del medlemsavgifter kvarstår att få omfattande cirka 22 stycken medlemmar.  Kassören ska skicka ut påminnelser. Endast en båtplatsavgift är inte betald.

Badhusdäcken och Magasinet är större framtida utgifter samt kostnader för Sjöstugan.

§5 Uthyrning av våra lokaler (EO)

Uthyrning av våra lokaler såsom Varmbadhuset till externa parter såsom t.ex. Nösunds Havshotell diskuterades liksom prissättningen.

§6 Framtida projekt/investeringar – Sjöstugan, Magasinet m.m. (EO, AB)

Går över som punkt till visionsmötet.

§7 Planering av 2018 års viktiga händelser för FN (EO)

Visionsmöte 10 november 18:30-22:00.
Julmarknad Sjöstugan 2 december
Styrelsemöte 20 januari 09:30-11:30.
Styrelsens förslag till medlemsmöte 26 januari 2018. Eva har tagit upp frågan om lokal till Nösunds Havshotell.
Styrelsemöte 17 mars 09:30-11:30
Städdag 28 april 2018, ev. kortare styrelsemöte
Styrelsemöte 5 maj 09:30-11:30
Styrelsemöte 16 juni 09:30-11:30
Midsommarfirande Hasslers äng
FN Årsmöte 1 juli 15:00-16:30
Nösundsdagen, eventuellt Nösundsspelen och sommarfest 7 juli
Julmarknad Sjöstugan 1 december 2018

§8 Planering av styrelsens sammansättning inför 2018 (EO)

Alla i styrelsen sitter på ytterligare 1 år utom Magnus Johansson, Bodil Novik Nilsson och Märit Lagheim som är valda till 2019. Ordföranden Eva Ossiansson är vald för 1 år i taget. Kassör behöver ersättas liksom ordförande beroende på styrelsens sammansättning för 2019.

§9 Planering av projekten som berör Sjöstugan och Magasinet (EO, HJ)

Tas upp på det planerade visionsmötet i den 10 november.

§10 Införskaffande av julgran (EO)

Beslut: Styrelsen beslutade att införskaffa en gran att sättas upp på sedvanlig plats och ger Lars Kjellgren i uppdrag att göra detta liksom tidigare år.

§11 Planering av visionsdagen den 10/11 (EO)

Syftet med visionsmötet är att fokusera på strategiska frågor för att långsiktigt skapa de bästa förutsättningarna för FN. Styrelsens arbetsuppgifter kommer avhandlas. Styrelsen ombesörjer själva med att ordna förtäring till visionsmötet genom Hans Johansson, Magnus Johansson och Märit Lagheim.

§12 Nya medlemmar (EO)

Klas-Göran och Helen Stenblock hälsas välkomna till föreningen.

§13 Övriga frågor (EO, HJ)

Lars Kjellgren rapporterade om Fiberföreningen. Eltel har upphandlats som ny markentreprenad.

Magnus Johansson tar fram en checklista för återkommande uppgifter att hantera inom samhället, det s.k. vaktmästeriet, för Föreningen Nösund.

§14 Nästa möte (EO)

Visionsmöte 10 november kl. 18.30 i Varmbadhuset.

§15 Mötets avslutande (EO)

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 2 sept 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 2 september i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Eva Ossiansson, Magnus Johansson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Hans Johansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson
Frånvarande: Bodil Novik Nilsson, Sven Saghamre
Gäst §2: Pia Gitse

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. (EO)

Föregående protokoll gicks igenom. Johan valdes till sekreterare och Magnus till justerare.

§2 Sjöstugan – uthyrningsregler, behov av avtal (EO, MH, PG)

En av sommarens hyresgäster överlämnade inte Sjöstugan i städat skick söndag kl. 14 enligt överenskommelse och ska därför faktureras en städavgift.

Sjöstugesektionen kommer att:

 • diskutera följande förslag:
  • upprätta en checklista som hyresgästen ska kryssa i, skriva under och sätta in i en pärm.
  • dela upp uthyrning av Sjöstugan per dygn istället. Ett dygn för x kronor. Eller använda differentierad prissättning, t.ex. dyrare lördag till söndag eller billigare före och efter säsong
  • Sätta upp regnskydd på verandan, t.ex. en markis eller liknande
  • Inköp av porslin etc.
  • Inköp av diskmaskin
 • se över informationen på hemsidan

§3 Norra Hamnen – uppsägning (MJ)

Ett förslag på uppsägning finns framtaget och ska stämmas av med ordföranden för Nösunds Samfällighetsförening för att sedan distribueras till Norra Hamnens båtplatsinnehavare.

§4 Ekonomisk rapport och framtida ekonomi – (AB)

En del medlemsavgifter kvarstår att få in, kassören ska skicka ut påminnelser. Ett fåtal båtplatsavgifter kvarstår, Mikael och Johan hjälper till med påminnelser för dessa.

Badhusdäcken och Magasinet är större framtida utgifter samt kostnader för Sjöstugan.

§5 Avlastning av kassörrollen – hur gör vi? (AB)

Medlemsmatrikeln läggs in i Google Drive och ska kunna underhållas av hela styrelsen.

Fakturorna hanteras av Mikael, Johan och även Sven ska tillfrågas.

§6 Uppdatering av medlemsuppgifter (EO, JE)

Avhandlades i föregående punkt.

§7 Planering av höstens städdag (EO)

Fika från kl. 12.00 – Eva kollar med Havshotellet (kolla pubaftnarna samtidigt).

Mail ska ut till sektionsledare och kallelse ska skickas ut (Eva).

§8 Utvärdering av sopkärl vid Magasinet – beslut om fortsättning (MH, ML)

Sopcontainern har fungerat bra, vi permanentar lösningen efter avstämning med Vägföreningen.

Text och symbol ska sättas på sopcontainerns inbyggnad.

§9 Nästa års toastädning – förslag till förändring (EO, MH)

Mikael stämmer av idéer med Vägföreningen. Eva kollar idéer med Nösunds Havshotell.

§10 Planering av styrelsemöten sep 2017 – juli 2018 (JE)

Klockan 09.30-11.30 21/10, 20/1, 17/3, 6/5 samt 16/6.

Mikael bokar Varmbadhuset.

§11 Planering av styrelsens medlemmar – hur länge sitter respektive medlem kvar? (EO)

Tas vid nästa möte.

§12 Planering av projekten som berör Sjöstugan och Magasinet (EO, HJ)

Tas vid nästa möte.

§13 Kulturhistoriska sällskapet och Magasinet (EO)

NKS är positiva till ett förslag om att komma in i Magasinet. Detta kommer att hanteras i styrelsens visionsarbete.

§14 Tillstånd för julgran (EO)

Frågan är hänskjuten till Vägföreningen.

§15 Planering för visionsdag (EO)

Visionsdagen planerades till den 10 november 2017 kl. 18.30

§16 Övriga frågor (EO)

 • Pärm med foton från styrelsearbetet och dess resultat – Märit fixar en snygg pärm som vi kan lägga i Kolboden
 • Mikael bokar dam- och herrkvällarna i rekreationsrummet

§17 Mötets avslutande (EO)

Ordföranden förklarade mötet avslutet.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Konstituerande möte 2 juli 2017

Konstituerande möte den 2 juli, 2017, Kl. 16:00-16:30

Protokoll fört vid konstituerande möte i Föreningen Nösund den 2 juli 2016 i Sjöstugan kl. 16:00-16:30

Närvarande: Eva Ossiansson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Hans Johansson, Anders Bengtsson, Märit Lagheim, Magnus Johansson, Sven Saghamre och Bodil Novik Nilsson

§1 Mötets öppnande + val av just. + sekr. för mötet

Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare. Mikael Hassler valdes till justerare för mötet.

§2 Presentation av my medlem i styrelsen Sven Saghamre

Sven Saghamre bor på Gamla Vägen 10 i Nösund med sambo Kerstin. Sven valdes in i styrelsen som suppleant.

§3 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§4 Val av kassör

Anders Bengtsson valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§5 Val av sekreterare

Bodil Novik Nilsson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§6 Övriga ledamöter

Märkt Lagheim valdes på det konstituerande mötet till ny ordinarie ledamot.

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Johan Eriksson och Hans Johansson

Suppleanter är: Mikael Hassler och ny suppleant Sven Saghamre.

§7 Firmatecknare

Anders Bengtsson och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Anders Bengtsson att teckna föreningens plusgiro, bankgiro och banktillgodohavanden.

§8 Nya medlemmar

Veronica och Andreas Johansson hälsas välkomna som nya medlemmar.

§9 Nästa möte med fika 

Nästa styrelsemöte 2 september kl 09.30-11.30 i Varmbadhuset. Var och en skickar förslag med styrelsepunkter att ta upp till Eva O före mötet.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Mikael Hassler
Ordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 17 jun 2017

Styrelsemöte den 17 juni, 2017, Kl. 09:30-11:30, Varmbadhuset

Närvarande:, Magnus Johansson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Hans Johansson, Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson, Pia Gitse (Punkt 2, 3)

Frånvarande: Lars-Erik Roos, Anders Bengtsson

 §1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Eva Ossiansson som vice ordförande förklarade mötet öppnat.

Magnus Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Planering av invigning av Sjöstugan före Årsmötet

Pia Gitse redogjorde för planeringen inför invigningen.

 §3 Ljudanläggning till Taube-afton i Sjöstugan

Planeringen inför Taube-aftonen är klar och Pia G kommer ordna med mat och dryck. Mikrofoner kommer att lånas. Johan E följer upp så att den anläggning som finns i Sjöstugan går att använda.

§4 Planering av utlämning av tack-gåva på Årsmötet

Märit L redogjorde för hur arbetet går med tack-gåvan. Det mesta är klart.

§5 Förberedelse Årsmötet

Lars-Erik R förbereder informationen och verksamhetsberättelse. Magnus J gör presentationen och Anders förbereder den ekonomiska redovisningen, resultat- och balansräkning.

§6 Festkommittén – status

Det har inte gått att få ihop en festkommitté. Om det inte blir fest finns det eventuellt intresserade hyresgäster.

Beslut: Styrelsen skickar vidare frågan till Pia G att se över om det går att hyra ut den aktuella helgen. Eva O kontaktar Pia G.

§7 Sjöstugeprojektet fas 3 -status

Hans J redogjorde för status i projektet. Byggprojektet är i princip färdigt.

§8 Sopcontainern vid Magasinet

Mikael H berättade om hur det gått med konstruktionen. Containern går att använda, men arbetet är inte helt klart.

§9 Tomträttsavtalet Magasinet

Formellt är tomträttsamtalet är klart, men det återstår en del administrativt arbete från Orust kommuns sida.

§10 FN:s nya hyreskontrakt – status

Lars-Erik R tillser att de återstående avtalen blir påskrivna.

§11 Nya medlemmar

De nya medlemmarna Ingemar och Birgitta Samuelsson samt Pär och Nadja Lindhe hälsas välkomna till föreningen.

§12 Övriga frågor

Brandskyddsinspektion behöver göras av alla byggnader Föreningen Nösund förvaltar. Styrelsen avser att behandla denna fråga så snart Sjöstugan är slutbesiktigad.

Mikael H redogjorde för nattbevakningen av båtplatserna. Det är obligatoriskt för båtplatsinnehavare att vakta. Mikael H för logg över vilka som har gått vakt och skall påminna de som inte fullgjort sina åtaganden.

Mikael H rapporterade också att Zitius bredbandsleverantörer för Nösund-Tvet fiberförening har tecknat avtal med en entreprenör varför arbetet med fiber går vidare.

Då arrendet för Norra Hamnen är uppsagt så måste det förtydligas vad som gäller för nuvarande båtplatsinnehavare. Magnus J och Lars-Erik R tar upp frågan med Anna-Karin Holst hur det skall skötas praktiskt. Föreningen Nösund och Samfällighetsföreningen måste gå ut med ett direktiv.

Johan E redogör för svårigheten att tillsätta båtplatser då besked saknas från de som står i båtplatskön. Avgiftsreducering diskuteras för att kunna hyra ut platser då vi kommit en bit in på säsongen.

Handlingsplan för hur styrelsen kan förnyas löpande diskuterades. Frågan tas upp på nytt under hösten.

§16 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte är årsmötet i Sjöstugan söndagen den 2 juli kl. 15:00-17:00.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutet.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 20 maj 2017

Protokoll Styrelsemöte föreningen Nösund 2017 05 20

Varmbadhuset

Deltagare: Lars-Erik Roos, Mikael Hassler, Johan Eriksson, Anders Bengtsson, Märit Lagheim, Magnus Johansson, Egon Gustavsson (punkt 2)

Frånvarande: Bodil Novik Nilsson, Hans Johansson

 1. LER ordförande öppnade mötet. Magnus Johansson utsågs att skriva anteckningar och Eva Ossiansson att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet. Inga kommentarer på föregående protokoll.
 1. Sjöstugeprojektet. Egon Gustavsson rapporterade status och fick alla att känna tillförsikt inför första helgen i juni då vi har vårt första bröllop. Visst finishjobb kommer att återstå, men vi räknar med full funktionalitet. Plåslageriarbete tillkommer senare. Det bestämdes att bjuda in frivilliga för städning inklusive borttransport av byggskräp under Kristi Himmerfärdshelgen. Egon meddelar Lars-Erik Roos om det behövs kallas in frivilliga.
 1. Sopcontainern vid Magasinet. Märit Lagheim presenterade förslag, diskuterade ett skydd runt 660 liters plastkärl, med 95 mm tryckt panel runt om, inkusive dörrar. Tanken är att skyddet skall vara så lågt som möjligt för att smälta in i omgivningen. Mikael Hassler fick i uppdrag att samla några som kan bygga skyddet. Märit beställer kärl och hämtabonnemang.
 1. Ljudanläggning behövs till Taubekvällen. Vid städningen av Sjöstugan skall befintlig anläggning kontrolleras. Magnus Johansson skall undersöka med Stig Dahlgren på Nösundsgården. Lars-Erik Roos skall höra med Pelle Lundh om möjlig anläggning eller var det kan gå att hyra en anläggning.
 1. NKS om bygglov. Status är att vi avvaktar och utser Jan Schmidtbauer Crona att tänka på det för framtiden i samband med arbetet med Magasinet och dess framtida ändamål.
 1. Tomträttsavtal för Magasinet. Avtalet verkar vara klart rent formellt och nu återstår bara ett avslutande arbete av kommunens tjänstemän för att skriva under avtalet.
 1. Festkommitten. Denna fråga skjuts till vårt kommande möte då Bodil Novik Nilsson ej är närvarande.
 1. Skyltar med ”Föreningen Nösund” till föreningens byggnader. Styrelsen beslutar att Märit Lagheim tar fram ett förslag.
 1. Delar av styrelsen (Lars-Erik Roos och Magnus Johansson) mötte NSF tisdagen den 16/5 rörande eventuellt fortsatt arrende av Norra Hamnen. NSF representerades av Anna-Karin Holst och Erik Ysander från kommunen. FN förklarade sig intresserade av att fortsätta att arrendera och hur vi i så fall skulle hantera renovering och eventuell uppgradering. NSF uttryckte tveksamhet om äganderätt (eftersom vi diskuterar kontantinsats) och ansvar för miljö och annat, men saken har inte diskuterats färdigt inom NSF. Ärendet ligger nu hos NSF. Ingen vidare åtgärd från FN.

  Formellt är FN uppsagda från och med årsskiftet och det diskuterades vid styrelsemötet hur vi skall hantera uppsägning av nuvarande båtplatsinnehavare. NSF avsikt är att nuvarande innehavare även fortsättningsvis skall få nyttja platserna.

 1. Ekonomisk rapport. Årets fakturor avseende medlemsavgiften har inte skickats till medlemmarna. Styrelsen beslutade att det istället för att skicka separata fakturor som tar mycket tid i anspråk skall skickas ett mail där medlemmarna uppmanas att betala sin årsavgift antingen via Swish eller som kontoinbetalning. Båtplatser och sjöbodsutrymmen kommer hanteras separat.
 1. Inga nya medlemmar.
 1. Inga övriga frågor.
 1. Nästa möte 17 Juni kl 9.30. Magnus Johansson tar med sig fika. Eva Ossiansson ansvarar för mötet då Lars-Erik Roos ej kan närvara.
 1. Mötets avslutande.

Magnus Johansson

Sekreterare

Justeras;

Lars-Erik Roos                                                           Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 29 apr 2017

Styrelsemöte den 29 april, 2017, Kl. 12:00-14:00

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 29 april i Varmbadhuset kl. 12:00-14:00.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Magnus Johansson, Johan Eriksson, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Hans Johansson, Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson

Frånvarande: Anders Bengtsson
Gäster delar av tiden: Michael Gibbons, Pia Gitse

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Hans Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

 §2 Valnämndens ordförande inför Årsmötet 2017

Michael Gibbons, Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad är med i valnämnden. Valnämnden kommer att ta fram ett förslag till ny ordförande.

 §3 Ang fråga från Pia G om grind till altanen på Sjöstugan

Pia G. redogjorde för önskemålen från en hyresgäst som skall hyra Sjöstugan för ett bröllop.

Beslut: Föreningen Nösunds styrelse hyr ut Sjöstugan i befintligt skick och tillåter inga fysiska ombyggnader av inredning eller av altan eller altanräcken. Servering av välkomstdrink görs lämpligen på stranden framför entrén varefter gästerna slussas in till festlokalen och ut på altanen om så önskas. Sjöstugans altan rymmer max 120-130 personer för mingel och drink och därmed byggs ingen grind. Detta föranleder också att beställa en ny brandinspektion för att få en rekommendation för antalet personer.

§4 Ny festkommitté till Sommarfesten

Beslut: Bodil NN och Sofia Holst försöker ordna en festkommitté till Sommarfesten.

 §5 Sjöstugeprojektet fas 3 – status

Hans J redogjorde om status. Nya dörrar har satts upp. Köksskåpen är hopsatta och monteras så snart mattan är inlagd. Golvet i köket skall oljas. Toaletten och städutrymmet står på tur för att byggas.

Arbeten kommer att fortsätta under sommaren så att det inte stör uthyrningsverksamheten.

§6 Sopcontainern vid Magasinet

Märit L. rapporterade om sopcontainer vid Magasinet. Ett antal förslag diskuterades. Förslag på att bygga soprum där det tidigare varit toalett och soprum mot Magasinet.

Beslut: Styrelsen tog beslut att testa en sommarprenumeration av sopcontainer för 660 liter från och med vecka 19.

§7 Bygglovsförfrågan från NKS

En bygglovsansökan rörande flytt av Nösunds Kulturhus har inkommit. FN skall inkomma med ett svar. Styrelsen diskuterade bygglovsansökan.

Åsikterna var blandade och styrelsen kom fram till att den vill ha mer diskussion med NKS då det kan finnas fler lösningar. I vår vision för Magasinet finns bl.a. tankar på att kunna öppna upp det fönster på norra gaveln som nu är igensatt. Om Kulturhuset ställs enligt förslaget så kommer detta fönster helt att blockeras.

Beslut: Lars-Erik R. diskuterar vidare med NKS före ett beslut tas inom styrelsen.

§8 Båtvakteriet i Nösund utvärdering inför sommar 2017

Utvärderingen är genomförd. Det fungerar bra och två tredjedelar är tecknat i schemat inför våren 2017. Varje båtplatsinnehavare förväntas vakta en gång per år.

§9 FN´s försäkringar

Lars-Erik R har skickat över försäkringspappren för översyn till Lennart Sundelius i föreningen. Rekommendationen är att göra en ordentlig genomgång. Ansvarsförsäkringar behöver gås igenom.

Beslut: Lars-Erik och Lennart S föreslås ta ett möte med en försäkringsman. 

§10 Tomträttsavtalet Magasinet

Erik Hysander har gjort en inspektion av Magasinet rörande tomrättsavtalet. Nu väntar vi på ett slutbesked från Orust kommun.

§11 Nya avtal för FN´s uthyresobjekt – status

Ordföranden har skickat ut de nya avtalen till hyrestagarna för sjöbodarna och båtplatsen vid Magasinet. Rune Olssons båtplats ingår i hans fastighet via servitut.

§12 Helena Ulinder NIA i Sjöstugan

Beslut: Styrelsen bifaller NIA tisdagar i juli 2017.

§13 Ekonomisk rapport

Ingen rapport.

§14 Nya medlemmar

Jonas Enevoldsen hälsas välkommen som ny medlem i Föreningen Nösund.

§15 Övriga frågor

Beslut: Badflotten tillåts användas av båthamnen vid installationsarbeten i nya hamnen.

§16 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte är visionsmöte 20 maj kl. 17.00. Anders och Johan har fikat.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutet.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Hans Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos

Styrelseprotokoll 25 mar 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 25 mars 2017 i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson, Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Mikael Hassler,

Ej närvarande: Bodil Novik Nilsson, Hans Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.  Magnus Johansson valdes till justerare. Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Norman Jensens utredning om Jollebrygga

Norman redovisade förslagen ang. jollebrygga.

Hästängen – Mikael Hassler tar på sig att fråga kommunen.

Norra Hamnen-sektionen tar med sig förslagen som rör det området.

Norman är hjärtligt välkommen som medlem i Norra Hamnen-sektionen.

§3 Norra Hamnen – investeringsförslag

Beslut: Lars-Erik, Magnus och Anders startar förhandlingen med Samfällighetsföreningen.

§4 Sjöstugeprojektet fas 3– status

Väggstommar och bjälklag i bef är i stort på plats, elektrikern är på gång samt arbetslaget kommer nu igång utomhus så de sedan kan alternera med inom- och utomhusaktiviteter.

Kökshurtsar är beställda.

Beslut: Be Pia samla sjöstugesektionen för avstämningsmöte.

Seglet i taket bör tas ned och tvättas. Lars-Erik ber Kent att ta ned det.

§5 Barbordet VB – beslut

Beslut: Vi går vidare med investeringen i barbordet.

§6 Minnesgåva till bidragsgivare. Planera överlämning.

Beslut: Minnesgåvan kommer att överlämnas vid årsmötet. I samband med årsmötet invigs Sjöstugan officiellt.

§7 Sopcontainern vid Magasinet

Märit bedriver utredning om hur sopcontainern ska placeras och vilka regler som gäller för hämtning. Första året ska en 660-liters container testas.

Förslag är att den placeras bakom toaletten. Märit driver frågan vidare, tas upp på nästa möte.

§8 FN:s båtplatser vid Magasinet, avtalsförslag

Avtalet gicks igenom och godkändes.

§9 Tomträttsavtalet Magasinet

Arbetet med tomträttsavtalet fortskrider.

§10 Taubeafton i Sjöstugan – ett erbjudande

Styrelsen tycker att det är en bra idé och sponsrar genom att erbjuda Sjöstugan utan hyra för en kväll. Föreningen Nösund garanterar gaget. Sjöstugesektionen kontaktas för vidare diskussion.

§11 Ekonomisk rapport

Läget är under kontroll.

§12 Nya medlemmar

Gunnar Johansson hälsas välkommen som medlem.

§13 Övriga frågor

Styrelsen borde ha en tydligare plan för hur länge man ska sitta som styrelsemedlem. Frågan tas upp på ett kommande möte.

§14 Nästa möte inkl. fika

Nästa möte är i samband med städdagen den 29/4.

Anders och Johan tar hand om ”fikat” på visionsmötet den 20 maj.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos

Styrelseprotokoll 25 feb 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 25 februari 2017 i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson, Anders Bengtsson, Johan Er-iksson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson
Ej närvarande: Hans Johansson

§1 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Märit Lagheim valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

Invigning av den renoverade Sjöstugan är under planering genom Sjöstugesektionen.

§2 Norman Jensens utredning om Jollebrygga

Henrik Turesson representant för BOSS deltog och diskuterade Jollebryg-gan och skrivelsen som inkommit från Norman Jensen. BOSS är positiva till förslaget, men hur det skall drivas och i vilken regi måste diskuteras vidare.

Beslut: BOSS via Henrik Turesson tar upp frågan på nästa styrel-semöte inom BOSS föreningen.

Styrelsen för Föreningen Nösund stödjer tanken med en ny Jolle-brygga men den kommer inte att drivas i FNs regi för tillfället. Sty-relsen ställer sig positiv till att Hästängen kan användas. FN noterar att det är mycket glas på botten vid Hästängen, vilket bör beaktas.

§3 Sjöstugeprojektet fas 3 – status

Hans J deltog inte på mötet men har lämnat en redogörelse för status.

Bygget flyter på bra, man har precis riktat upp köksgolvet så det blir så plant som möjligt och plintskaften till utbyggnaden gjuts i dagarna. Så det kommer nog ganska snart att synas en stomme på gaveln. Egon håller på med ett förslag på köksinredning, som vi får återkomma till.
Kent och kommunens arbetslag jobbar vidare enligt plan.

§4 Bildandet av GA för Vatten och Avlopp vid Sjöstugan – status

Avtalet är underskrivet och skall skickas till Lantmäteriet för registrering.

§5 Tomträttsavtalet Magasinet

Erik Ysander har tagit över ärendet i kommunen och kommer tillsammans med representant i Vägföreningen att göra en besiktning av Magasinet i närtid. Kommunen har påpekat att användningen av Magasinet skall ha en inriktning i verksamheten som gäller hav och hamn för att tomträttsamtalet skall bli verklighet.

§6 Norra Hamnen – en kostnadsuppskattning på underhåll

Ordföranden informerade om status. Aslak Jensen och entreprenör har gjort en uppskattning av kostnader för aktuellt underhåll. Bryggan på Norra sidan behöver byggas om tillika behöver pirerna förstärkas. En kostnadsuppskattning på ca 200 000-300 000 kronor krävs för att åter-ställa till ett acceptabelt skick.

Föreningen Nösund har fonderade medel för underhåll.

Beslut: Styrelsen vill behålla Norra Hamnen. Styrelsen vill att Norra Hamnen är en del i FNs vision då den används för många syften som bad, umgänge och sjösättningar och möten. Från badhus till badhus i visionen kan uppfyllas.

§7 FNs båtplatser vid Magasinet, avtalsförslag

Mallen från Norra Hamnen används med smärre ändringar. Andrahands-uthyrning har styrts upp hur den skall hanteras av avtalsägaren. Rätten att hyra ut i andra hand ges av FN.

Beslut: Johan E. fortsätter och ser över standardavtalet så att dessa båtplatser inkluderas.

§8 Ekonomisk rapport

Inget nytt att rapportera.

Medlemsavgifterna kommer att debiteras inom kort.

§9 Nya medlemmar(Marcus och Heidi Bader)

Marcus och Heidi hälsas välkomna som nya medlemmar i Föreningen Nösund.

§10 Övriga frågor

Lampor och reflexer till badflotten har tagits upp av kallbadhussektionen som är ansvariga för badhusen.

Beslut: Styrelsen godkänner att reflexer och lampor köpes in av sektionen för ca 1000 kr till badflotten.

Förslag togs upp av Mikael H att det gamla badkaret nyttjas för att skapa en bar i Varmbadhuset. Ämnet tas upp på nästa styrelsemöte.

Kolboden förbereds för intresserade föreningars arkiv.

Märit L tog upp frågan om sopcontainer hur den skall ställas upp och se ut. Punkten tas upp på nästa styrelsemöte.

Presenter till talare på frukostar som Varmbadhussektionen annordar diskuterades.

§11 Nästa möte inkl. fika

Styrelsemöte på Varmbadhuset 25 mars kl. 09:30-11:30. Fikat tas av Eva O och Mikael H.

Styrelsemöten under våren 2017:
29 april i samband med städdagen kl. 12:00-14:00
Styrelsemöte och visionsmöte 20 maj kl. 17:00-21:00
17 juni kl. 09:30-11:30

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Lars-Erik Roos

Styrelseprotokoll 21 jan 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Nösund den 21 januari 2017 i Varmbadhuset kl. 09:30-11:30.

Närvarande: Lars-Erik Roos, Eva Ossiansson,  Anders Bengtsson, Johan Eriksson, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Hans Johansson, Bodil Novik Nilsson
Ej närvarande: Mikael Hassler

§1 Samling vid Magasinet för en okulär snabbesiktning

Alla samlades vid Magasinet och gjorde gemensamt en besiktning av nuvarande skick.

§2 Mötets öppnande + föregående protokoll och val av justerare och sekreterare

Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat. Magnus Johansson valdes till justerare. Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§3 Förberedelser inför Infomötet den 3 februari

Förberedelser inför medlemsmötet den 3 februari och presentationen diskuterades. En första version skickas ut på remiss till styrelsen av Magnus J.

§4 Tomträttsavtalet Magasinet

Förslaget från Orust kommun som ligger enligt bilaga 1 godkändes av styrelsen och kommer att skickas in.

Beslut: Punkten stängs och avtalet godkändes i sin nuvarande form av styrelsen.

§5 Sjöstugeprojetket fas 3 – status

Fundamenten är gjutna på utsidan och under sjöstugan. Inspektion är gjord tillsammans med Kent. Nästa moment är att riva bjälklagret i köket och förstärka med ett nytt.

Ny inredning i köket planeras så att det skall fungera fint med den typ av aktiviteter som försegår och inom ramen för rådande budget.

Som status är just nu ser renoveringsarbetet ut att bli klart enligt nuvarande tidsplan med slutpunkt sista maj.

§6 Tack-gåva och tackbrev – status

Märit L. rapporterade status. Gåvan kommer att delas ut samband med invigningen av den renoverade Sjöstugan.

Beslut: Förslaget är att gåvan delas ut i samband med invigningen någon gång vid tiden för årsmötet. Anders B. tar upp det på januarimötet i samband med den ekonomiska rapporteringen.

§7 Bildandet av GA för Vatten och Avlopp vid Sjöstugan – status

Lantmäteriet har kommenterat till ordföranden Lars-Erik R. att de har svårt med ordalydelse kring de överenskomna villkoren för GA:t för avlopp mellan Föreningen Nösund och Brita Norberg. Lisa Bertilsson Lantmäteriet i Vänersborg, Brita Norberg och Lars-Erik Roos har haft ett möte kring avtalet. Juridisk mall med korrigeringar kopplat till det överenskomna har tydliggjorts. Unikt avtal kommer att tecknas. Alla parter är nu överens.

§8 Förslag om hantering av avloppsbrunnen vid Ångbåtsbryggan

Brunnen läcker in vatten, vilket inte fungerar bra. Någon form av dränering krävs. Det mest akuta är gjort. Styrelsen antar förslaget från Bertil Holst och Bengt Thompson att de löpande sköter detta åt FN och Nösunds Båthamn.

Beslut: Styrelsen för Föreningen Nösund tycker att Bertil Holst och Bengt Thompsons förslag och erbjudande till att sköta underhållet på vår gemensamma Mätarbrunn för färskvatten (FN, NBH) är ett alldeles utmärkt förslag som vi enhälligt godkänner och stödjer.

§9 Förslag från NSF(A-K H) att FN bygger hytt vid Djupa badet

Förslag finns att utrymmet kan användas för barnvagnar eller annan förstärkning för Djupa badet. Styrelsen funderar vidare hur den skall användas. Inget arbete kommer dock att påbörjas innan Sjöstugan är klar.

Beslut: Styrelsen är positiva till att ta ansvar för byggnaden och antar förslaget.

§10 Pia Areblads kontrakt i Sjöstugan 2017

Beslut: Avtalet förnyas ett år i taget med, om möjligt, den nya avtalsmallen som är framtagen av styrelsen. Samma kostnad som föregående år.

§11 FN´s båtplatser vid Magasinet

FN har två båtplatser vid Magasinet. Dessa skall betraktas på samma sätt och ha samma villkor som båtplatserna i Norra Hamnen. Akterförtöjningar ansvarar inte FN för. Kostnaden för båtplatserna vid Magasinet är samma som för de i Norra Hamnen.

Beslut: Johan E. ser över standardavtalet så att dessa båtplatser inkluderas.

§12 Norman Jensens utredning om Jollebryggan

Styrelsen har tagit del av den skrivelse som inkommit från Norman Jensen rörande Jollebrygga, se bilaga 2. Styrelsen behöver få en del förtydliganden och kommer därför att föreslå att Norman Jensen bjuds in till nästa styrelsemöte i februari.

Beslut: Norman Jensen bjuds in till nästa styrelsemöte för att presentera förslaget.

§13 Ekonomisk rapport

Summeringen av året 2016 ser bra ut. Kassören förbereder redogörelsen den 3 februari på medlemsmötet.

Det är hög tid att söka nya bidrag för 2017 och styrelsen förbereder detta.

§14 Nya medlemmar(Mats Andersson)

Mats Andersson hälsas välkommen till föreningen som ny medlem.

§15 Övriga frågor

Märit L. tog upp frågan om sopcontainer till parkeringen vid Magasinet till sommaren. Hon ville se hur de kan tänkas se ut. Michael Gibbon och Vägföreningen har ett förslag på sopkärl istället för container, ett kärl som töms regelbundet på vår order och som inte är så stort, skulle kunna räcka enligt deras utredning. Frågan tas upp på nytt nästa styrelsemöte efter diskussioner med Vägföreningen.

§16 Nästa möte inkl. fika

Medlemsmöte på Nösunds Värdshus 3 februari kl. 18:30.

Styrelsemöte 25 februari kl. 09:30-11:30, Magnus tar fikat.

Styrelsemöten under våren 2017:

25 mars kl. 09:30-11:30
29 april i samband med städdagen kl. 12:00-14:00
20 maj kl. 09:30-11:30
17 juni kl. 09:30-11:30

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Lars-Erik Roos