Stadgar för Föreningen Nösund

Antagna den 10 augusti 2003. Reviderade den 6 juli 2008 och den 12 juli 2009

§1 Ändamål

 • Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för nösundsbornas trevnad och gemensamma intressen.

§2 Medlemskap

 • Medlemskap i föreningen beviljas främst fastighetsägare eller andra boende på Nösund. Frågor om medlemskap avgörs av styrelsen.
 • Ett ”Familjemedlemskap” omfattar ett gift par eller ett par i samboförhållande samt deras barn upp t.o.m. 25 år. Ett Familjemedlemskap innefattar max två (2) röster. Familjemedlemsavgiften fastställs av årsmötet.
 • Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för den, som hyr båtplats och av föreningen ägda sjöbodar. Obligatoriskt medlemskap gäller också för den, som önskar stå i föreningens båtplatskö, eller som vill vinterförvara jolle i Sjöstugan.
 • Årsavgift skall betalas på tid, som styrelsen bestämmer.

§3 Båtplatser

 • Den, som äger eller stadigvarande nyttjar fastighet med registerbeteckningen Nösund (hemmanet), har företrädesrätt till ledig båtplats. Övriga kan erhålla båtplats i mån av tillgång. Tilldelning av båtplats sker enligt kölista, som upprättas av föreningen.
 • Båtplats, som inte sköts enligt gällande ordningsföreskrifter, får sägas upp. Samma gäller om innehavare av båtplats inte betalar fastställd båtplatsavgift eller årsavgift till föreningen. Underlåtenhet att betala avgift för köplats medför förlust av denna.
 • Vid överlåtelse av en fastighet till familjemedlem får den nye ägaren överta båtplatsen. Vid annan överlåtelse har den nye ägaren företrädesrätt till båtplats framför dem, som inte har fastighet med registerbeteckning Nösund (hemmanet).

§4 Styrelsen

 • Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Minst fyra av de ordinarie skall om möjligt vara folkbokförda på Nösund.
 • Styrelsen väljs av årsmötet.
 • Ordförande i styrelsen väljs direkt av årsmötet för en mandattid på ett år.
 • Styrelsens ordinarie ledamöter, vars mandattid är två år med undantag av ordföranden, utses på så sätt, att tre av dem väljs det ena året och de övriga tre påföljande år.
 • Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
 • Styrelsen är beslutsför, när minst fyra ledamöter och ersättare, varav minst tre ordinarie ledamöter, är närvarande och ense om beslutet.
 • Styrelsen får knyta till sig person/er för att utföra särskilda uppgifter. Sådan person har ej rösträtt i styrelsen.

§5 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Utöver uppgiften att företräda föreningen och främja dess intressen enligt stadgarna åligger det styrelsen:

 • Att föra protokoll över dess sammanträden
 • Att förbereda alla ärenden till förenings/årsmötet
 • Att verkställa dessa mötens beslut
 • Att framlägga förslag till budget
 • Att förvalta föreningens tillgångar och låta föra räkenskaper över dess inkomster och utgifter
 • Att utfärda ordningsföreskrifter för innehav av båtplats samt föreskrifter angående utnyttjandet av föreningens byggnader och bryggor och annan av föreningen administrerad eller ägd tillgång
 • Att framlägga förslag till års/föreningsmöten i frågor som är av större betydelse för föreningen
 • Att fastställa avgifter utöver årsavgift

§6 Räkenskaper

 • Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Senast den 30 april skall räkenskaperna och styrelsens berättelse överlämnas till revisorerna för granskning.

§7 Revisorer

 • För granskning av styrelsens förvaltning skall vid årsmötet utses två revisorer och två ersättare.

§8 Valberedning

 • Inom föreningen skall finnas en valberedning bestående av tre medlemmar, av vilka årsmötet utser en att vara sammankallande. Valberedningen skall senast en månad före årsmötet till styrelsen rapportera vilka ev förändringar, som man planerat i styrelsens sammansättning.

§9 Firmateckning

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§10 Årsmöte/extra föreningsmöte

 • Föreningen skall hålla ett ordinarie årsmöte under juli månad. Extra föreningsmöte får hållas efter kallelse, som anslagits och utsänts minst 14 dagar före dagen för mötet. Vid extra föreningsmöte får endast sådana ärenden behandlas, som framgår av kallelsen.

§11 Kallelse till årsmöte/föreningsmöte

 • Kallelse till årsmöte/föreningsmöte jämte dagordning skall ske genom anslag på föreningens anslagstavlor senast tre veckor före mötet. Dessutom bör kallelse läggas ut på föreningens hemsida. Utöver sedvanliga årsmötesärenden skall i förekommande fall också anges ev köp, försäljning eller upplåtelse av någon av föreningens byggnader. Handlingar, som utgör underlag för frågor, som skall behandlas på årsmöte/föreningsmöte, skall hållas tillgängliga på lämplig plats, som styrelsen bestämmer.

§12 Motioner

 • Medlem, som önskar framlägga ärende vid årsmöte/föreningsmöte, kan senast två veckor före mötet till styrelsen insända skriftligt förslag härom. Styrelsen skall tillsammans med eget yttrande framlägga ärendet vid årsmötet.

§13 Årsmötesärenden

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Godkännande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av den ekonomiska redovisningen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av styrelseordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av revisorer och revisorsersättare
 12. Val av ledamöter i en valberedning
 13. Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift
 14. Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid
 15. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

§14 Röstning

Varje medlem har en röst. Endast den, som har betalat årsavgift enligt §2 och är över 18 år, har rätt att rösta. Varje medlem får inneha högst en fullmakt för annan medlem.
Val och omröstningar sker öppet, om inte någon begär, att det skall ske med slutna sedlar.
Beslut fattas och val sker med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal sker förnyad omröstning. Kan beslut då inte heller fattas, skall lottning ske.
Beslut om ändring av stadgarna och om föreningens upplösning samt beslut i frågor om försäljning eller inköp av byggnad eller fastighet är giltigt endast om det godkänts vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, samt om det vid det sist hållna mötet biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande.

§15 Föreningens upplösning

 • Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar disponeras på sätt, som årsmötet bestämmer.