Årsmöte 3 juli 2011

Protokoll fört vid Årsmöte i Föreningen Nösund, 3 juli 2011 kl.15.00

 

 1. Mötet förklarades öppnat
 2. Till ordförande valdes Sten Hallberg, till sekreterare valdes Lars Karlén
 3. Till att jämte ordförande justera mötesprotokollet valdes
  1. Dagmar Ågren
  2. Lennart Sundelius
 4. Frågan om mötets behöriga öppnande besvarades med Ja
 5. Förslaget till dagordning godkändes
 6. Verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna. Med följande notering.
  1. Sten anmälde fråga från Bohusläns museum: Om föreningarna kan prenumerera på boken Bohuslän, som ett stöd för ideellt arbete. Ingen hade invändning mot detta.
  2. Fråga varför ej byggnaderna ingår i balansräkningen, mötet rekommenderar styrelsen att ta med de fasta tillgångarna i redovisningen i fortsättningen.
 7. Revisionsberättelsen lästes upp.
 8. Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-01-01 till 2010-12-31..
 10. Sten Hallberg valdes till ordförande på ett år (omval)
 11. Till styrelsen valdes:
  1. Jan Gustavsson, Kassör, omval för 2 år
  2. Ledamot: Magnus Johansson, omval för 2 år
  3. Lars Roos som adjungerad medlem

                                                    i.     Som information nämndes att Lars anmält intresse för att överta ordförandeposten, efter Sten, nästa år. Avsikten är därför att Lars deltager i styrelsearbetet under året för att det skall bli en mjuk övergång om han väljs nästa år.

 1.  
  1. Suppleanter: Cecilia Holst, Lars Karlén, omval 1 år.
 2. Till revisorer valdes Ingrid Nilsson(omval), Gunnar Nilsson(nyval). Suppleanter: Pia Gitse och Ingrid Olsson, (omval)
 3. Till valberedningen valdes : Bertil Holst(sammankallande), Torbjörn Jansson, Dag Selander.
 4. Förslag till budget godkändes: oförändrad medlemsavgift, se också punkt 16 avseende åtgärder på föreningens anläggningar.
 5. Motioner: Gösta Sandegren hade inlämnat motion om båthamn ,som lästes upp (bifogas som bil. ). Styrelsen står bakom pkt 2 (utbyggnad av sjöstugan 3,5 m). Övriga punkter ingår i de fortsatta studierna av hur området skall utvecklas.
  1. Synpunkter som framfördes var bl.a

                                                    i.     Styrelsen vill fortsätta utredandet tills man har en helhetsbild innan man förelägger några konkreta förslag för medlemmarna

                                                  ii.     Om det löser finansiering av ombyggnader kan det vara ett alternativ att ha båthamn framför Sjöstugan

                                                iii.     Viktigt att det sker en kommunikation mellan Samfälligheten och FN.

 1.  
  1. Beslut: Mötet bordlade frågan o gav styrelsen mandat att fortsätta utredandet och påskynda en förfrågan till medlemmarna om deras syn på en Båthamn.
 2. Föreningens anläggningar o lokaler : Genomfört arbete och framtida planer redovisades enl. bilaga 2.
  1. Synpunkter som framfördes var bl.a.

                                                    i.     Angående Varmbadhuset, framhöll styrelsen att Dan Lind och Värdshuset hade haft kostnader på 120 000:- för VVS-arbeten för SPA:t och Varmbadhuset, som ej skickats vidare till FN.  Härigenom har Dan på ett gentilt sätt sponsrat FN med ca 60 000:-, vilket föreningen är mycket tacksamma för.

                                                  ii.     Angående Sjöstugan: toalett som ska kunna nås utifrån, bör också kunna nås inifrån

 1. Övriga ärenden
  1. Skylt i Norra Hamnen, behöver sättas upp, för att klarlägga att det är parkeringsförbud för husvagn/husbil.
  2. Föreningen Nösund bekostar belysningen på landgången, kan detta föras över till Vägföreningen. Kontakt tas med Vägföreningen för diskussion.
 2. Ordförande tackade för intresset och förklarade mötet avslutat

 

 

Lars  Karlén

Sekreterare

 

 

Justeras

 

 

 

……………………….                                                  ……………………………….

Dagmar Ågren                                                               Lennart Sundelius

 

 

 

………………………

Sten Hallberg ordf.