Årsmötesprotokoll 6 juli 2014

Protokoll fört vid Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan söndagen den 6 juli 2014 kl. 15.00–17.00 Närvarande: 50 medlemmar

§1 Mötet öppnas

Ordförande Lars-Erik Roos förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Lars-Erik Roos valdes till ordförande för mötet.
Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare för mötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordförande justera mötesprotokollet valdes Gösta Sandegren och Susanne Gustafsson för mötet.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt besvarades med Ja.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Verksamhetsberättelsen delades ut. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Magnus Johansson presenterade vad som skett inom föreningen under det senaste verksamhetsåret.
Utöver vad som bifogas i den ekonomiska redovisningen informerades om följande:
Varmbadhuset: Är färdigställd och används flitigt av föreningens medlemmar. Etapp två med inredning och färdigställande av övre våningen kommer att ske under nästa verksamhetsår.
Bongsystemet kommer att avvecklas 31 december 2015 därefter betalas hyra endast in på föreningens bankgiro.
Kolboden: Är färdigställd med toalett som är handikappanpassad. Arkivet kommer att kunna nyttjas av alla föreningar i Nösund.
Forts. § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Kallbadhusen: Husen fick en rejäl uppfräschning förra året och är i gott skick. Inspektion av säkerheten är gjord och vattenkvalitén kontrolleras med jämna mellanrum.

Vad gäller Sjöstugan informerades om det nya alternativet för dragning av VA från pumphuset vid Magasinet under Landgången till Sjöstugan. Medlemmarna på mötet tyckte förslaget är bra.
Gösta Sandegren tog upp frågan angående legionellabakterier. Frågan finns med i styrelsens utvärdering av den nya lösningen. Dessutom nämndes att eftersom nuvarande vattenlösning använts i 10 år och problemet inte finns i dagsläget bör det inte heller vara ett problem med kommande lösning i framtiden.
Det kan finnas bidrag att söka från Boverket för renovering av Sjöstugan enligt Gösta Sandegren. Det beslutades att Mikael Hassler och Gösta Sandegren går vidare och undersöker bidragsmöjligheter.

När det gäller Magasinet har inget speciellt gjorts under året. Målning står på listan över arbeten som ska utföras. Johan Sandegren vill avgå som sektionsordföranden på grund av tidsbrist. Jan Schmidtbauer Crona valdes till ny ordförande för sektionen på mötet. Önskemål togs upp att en dynamisk mätning av hållfasten behöver göras.

Beträffande Norra hamnen går nuvarande avtal ut 2017. Möten är inplanerade mellan föreningen och intressenter. När parterna är överens och avtal förnyats kan beslut tas om att starta underhållsarbeten och förbättringar av hamn och pir. Rune Olsson har lämnat över ansvaret för kölistan för uthyrning av båtplatser till Johan Eriksson.

Vaktmästeriet är en nytillkommen sektion som leds av Bengt Thompson. Syftet är att ta hand om allt praktiskt inom föreningen.
Sommarfesten och Nösundsdagen går av stapeln den 12 juli samt Ungdomsdiscot i Magasinet blir den 17 juli.

Jan Gustafsson redovisade resultatrapport och balansräkning för 2013. Ekonomin i föreningen är god och är förberedd inför investeringarna i Sjöstugan. En nyhet under året är att föreningen omfattas av momspliktighet. Eventuell vinst kommer att beskattas.

Positivt är att medlemsantalet har ökat i föreningen. För övrigt är intäkterna för båtplatser lägre då båtplatserna vid Vadräckena ej längre hanteras av föreningen utan endast Norra Hamnens båtplatser.
Orust kommun har nya regler för att söka bidrag. För året har inte några bidrag erhållits men nya ansökningar skall skickas in av föreningens styrelse. Däremot har kommunen ställt upp med ett arbetslag för ombyggnation av Varmbadhuset och kommande arbeten i Sjöstugan, vilket i sig är ett stort och viktigt bidrag när det gäller arbetskostnader.
Föreningen har erhållit ett bidrag om 100 000 kr från Länsstyrelsen Västra Götaland för ombyggnation av Varmbadhuset, vilket är glädjande.

I balansräkningen kommer byggnaderna att tas upp som en tillgång till ett värde av 150 000 kr. Detta kommer att medföra att investeringar kan aktiveras för byggnader framgent.

§7 Revisorernas berättelse

Hans Johansson och Johan Elfner har varit föreningens revisorer under verksamhetsåret. Hans Johansson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet fastställde den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Lars-Erik Roos valdes till ny ordförande på 1 år.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen lade fram sitt förslag till styrelse enligt följande vilket antogs av årsmötet:
Nyval:
Pia Gitse 1 år (nyval)
Johan Eriksson 1 år (nyval)
Anders Bengtsson 1 år (nyval)

Kvarstår:
Magnus Johansson 1 år (omval)
Jan Gustafsson 1 år (omval)
Bodil Novik Nilsson 1 år (omval)

Suppleanter:
Mikael Hassler 1 år (nyval)
Eva Ossiansson 1 år (nyval)

Styrelsen konstituerar sig själva.
Avgående styrelseledamöter: Bengt Thompson och Lars Kjellgren avtackades med en present för ett mycket gott utfört arbete i styrelsen.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Eva Olsson (nyval) och Per von Hofsten (nyval).
Suppleanter: Hans Johansson (omval) och Kjell-Åke Eriksson (nyval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen omvaldes: Michael Gibbons (sammankallande), Anna Bengtsson och Ove Leander. Maj-Britt Olsbo önskade avgå och till ersättare valdes Lars Kjellgren.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Årsavgiften är oförändrad och budgeten för nästkommande års godkändes.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Inga motioner hade inkommit.

§16 Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts

Inga övriga frågor.

Rune Olsson avtackades för mycket långt, uppskattat och troget arbete inom Föreningen Nösund med en gåva och ett presentkort.

§17 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Bodil Novik Nilsson

Justerare: Pia Gitse

Mötesordförande: Lars-Erik Roos