Medlemsmöte 24 jan 2020

Medlemsmöte 24 januari, 2020, kl. 18:30, Nösunds Havshotell

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade
föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.
Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Henrik Turesson och Stefan Berglin.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Ekonomisk rapport

Kassör Johan Sandegren presenterade den ekonomiska sammanfattningen för 2019.
Förutsättningar finns att förvärva marken under Varmbadhuset och
Sjöstugan. Diskussion pågår inom styrelsen om att Föreningen Nösund ska köpa upp den. Kontakt har tagits med Orusts Sparbank.
Det finns en idé om att bilda en stiftelse, för att göra säkerställa ägandet över tid.
Förslag om att ändra så att dam- och herrbastun är gratis bifölls.

§7 Sektionerna – aktuella frågor

Magasinet

Märit presenterade arbetet som sker i Magasinsgruppen. Målet är att bevara kulturarvet och fortsatt göra Magasinet tillgängligt för alla inom föreningen samtidigt som ungdomarnas intressen tillvaratas. ”En sjöbod för alla”.

Magasinet ska rustas upp, säkras och målas. För att göra Magasinet mer socialt och tillgängligt ska lagerytorna flyttas.
Finansiering sker genom bidrag och fonder.

Bengt berättade om finansieringen via kulturpengar och stöd till
landsbygden. Länsstyrelsen har givit ett bidrag på 200 000 kr. Via
kulturhistoriska har vi fått 9000 kr av kommunen. Länsstyrelsen garanterar 25% av det vi stoppar in.

Planer för förrådsbyggnaderna presenterades.

Sjöstugan

Pia berättade att Sjöstugan är fullbokad. Högt bokningstryck.
I år blir sommarfesten första helgen i juli.
Röstning genomfördes om huruvida sommarfesten ska vara första eller andra helgen i juli. Resultatet blev andra helgen i juli.
Pia skickade runt lista för att anmäla sig till att vara värdpar för de som hyr Sjöstugan.

Varmbadhuset

Mikael presenterade arbetet och planerna för Varmbadhuset. Läckan i skorstenen är fortfarande inte löst. Diverse småsaker ska justeras. 3 berättarfrukostar planeras. Tornet är renoverat med nytt golv och paneler, men saknar fönster. Lyresunds trä sponsrar två fönster. Sektionen fungerar bra, men behöver nya medlemmar.

Kallbadhusen

Badflotten ska skrotas då den är i dåligt skick. Ska avlägsnas under nästa städdag.

Stigar och leder

Ann hälsar att arbetet fortgår.

Vaktmästeri

Bengt & Co håller reda på det som hamnar mellan sektionerna.
Kulturhistoriska Vintermöte imorgon kl 14-16 25/1 på Nösundsgården. Eva berättade om en kommande utflykt till Strömstad.

Tennisklubben

Kör igång på vårens städdag.

§8 Vad händer 2020? Några viktiga datum

 • 25 april Vårens städdag, kl. 9-11.30
 • 30 april Valborgsbrasa Hästängen, kl. 17.00
 • 19 juni Midsommarfirande på Hasslers äng, kl. 14.00 + Knytkalas
  Sjöstugan, kl. 19.00
 • 4 juli Nösundsdagen med Sommarfest i Sjöstugan
 • 12 juli Föreningen Nösunds Årsmöte i Sjöstugan, kl. 17.00
 • 3 oktober Höstens Städ- och Arbetsdag, kl. 9-11.30
 • 28 november Julmarknad i Sjöstugan, kl. 11-15

§9 Övriga frågor

 • Stefan Berglin föreslog att vi tillsammans röja upp området där man kommer in i Nösund. Två lördagar 08:30-15:30 – helst i
  februari-mars innan det blir för surt i markerna. De som är
  intresserade anmäler sig till Stefan. Mail kommer skickas ut.
 • En uppmaning till hundägare att ta rätt på det som ibland produceras längs vägar och stigar. Inga lösa hundar.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade medlemsmötet avslutat.
För Föreningen Nösund
Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Henrik Turesson, Stefan Berglin