Årsmötesprotokoll 3 oktober 2020

Årsmöte 3 oktober, 2020, Kl. 15:00-17:00, Sjöstugan

Närvarande: Enligt separat närvarolista 29 medlemmar

§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Ossiansson förklarade mötet öppnat och hälsade föreningens medlemmar välkomna till årsmötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Eva Ossiansson valdes till ordförande för årsmötet.

Johan Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Anna-Karin Holst och Jan Gustavsson.

§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet bifaller att utlysningen skett stadgeenligt.

§5 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Eva Ossiansson redogjorde för verksamhetsberättelsen med stöd av styrelsemedlemmar och sektionsledare.

Kassör Johan Sandegren presenterade den ekonomiska redovisningen för året.

§7 Revisorernas berättelse

Jan Gustavsson har gjort revisionen tillsammans med Eva Olsson. Jan Gustavsson redogör för revisionsberättelsen och tillstyrker räkenskaperna.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av den ekonomiska redovisningen

Mötet godkände den ekonomiska redovisningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

§10 Val av styrelseordförande

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ordförande enligt följande:

Nyval i 1 år: Eva Ossiansson (ordförande)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på ny styrelse enligt följande:

Kvarstår i 1 år: Magnus Johansson, Märit Lagheim och Mikael Hassler

Omval på 2 år: Sven Saghamre, Johan Sandegren och Johan Eriksson

Suppleanter: Margareta Gibbons 1 år (omval), Thomas Hjern 1 år (omval)

Mötet beviljade valberedningens förslag.

§12 Val av revisorer och revisorsersättare

Valberedningens ordförande Michael Gibbons redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet på revisorer och revisorsersättare. Till revisorer valdes Kjell-Åke Eriksson (nyval) och Jan Gustavsson (omval). Till revisorsersättare valdes Per von Hofsten (omval) och Bertil Holst (nyval).

§13 Val av ledamöter i en valberedning

Valberedningen: Michael Gibbons kvarstår som valberednings sammankallande. Pia Gitse, Ove Leander och Pia Areblad omvaldes som ledamöter.

§14 Förslag till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av årsavgift

Mötet antog förslaget till budget för nästkommande räkenskapsår samt fastställande av en oförändrad årsavgift.

§15 Prövning av förslag som väckts av styrelsen eller som skriftligen inlämnats till styrelsen inom fastställd tid

Inga förslag har lämnats in.

§16. Övriga ärenden. Under denna punkt får ej fattas beslut i för föreningen betydelsefulla frågor, om inte ärendet har förberetts.

Detaljplaneändring

Detaljplaneändringen samt hur en detaljplaneprocess formellt går till diskuterades ur ett antal olika perspektiv. Dels på vilket sätt eventuella förändringar skulle kunna påverka Föreningen Nösunds vision om ett Nösund öppet för alla – från badhus till badhus samt övriga föreningars intressen. Utskottet för Samhällsutveckling vid Orust kommun kommer nu i oktober ta upp som diskussionspunkt en eventuell förändring av detaljplanen för Nösund och då främst de fastigheter som ägs av Dan Lind. Det är dock, först när denna fråga tas upp som en formell punkt på dagordningen som ett beslut om att påbörja en detaljplaneförändring kan tas. Det är också då som Föreningen Nösund liksom övriga föreningar kan vara delaktiga och inkomma med förslag.

Mötet enades om att Föreningen Nösund skall avvakta huruvida det blir aktuellt med en detaljplaneförändring eller ej, men att föreningens vision liksom övriga föreningars intressen isf skall beaktas.

Magasinet

Information om Magasinet borde läggas ut på hemsidan. Styrelsen tar med sig frågan.

Övriga föreningar

Nösunds Kulturhistoriska Sällskap redogjorde för sin verksamhet.

Tennisklubben, Sjöbodsföreningen, BoSS och Nordbryggan informerade kort om sina verksamheter.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden Eva Ossiansson förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Mötesordförande: Eva Ossiansson
Justerare: Anna-Karin Holst, Jan Gustavsson