Styrelseprotokoll 12 mars 2011

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 12 mars 2011 kl 10.30-13.30.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Cecilia Holst, Magnus Johansson, Lars Karlén, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

Dessutom deltog i §§1-3  Gunnar Nilsson.

 §1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.                                                           

 §2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

 §3  Rapport från ekonomigruppen

Sammankallande i den vid årsmötet 2010 tillsatta s k ekonomigruppen, Gunnar Nilsson, redogjorde för de förslag, som gruppen kommit fram till – se bilaga. Under en timslång diskussion behandlades dessa synpunkter, varvid stor vikt kom att läggas vid de tankegångar, som Pål Prøitz framfört dels vid ett möte i ekonomigruppen den 28 februari, dels vid ett möte den 3 mars med representanter för olika föreningar på Nösund. Det aktuella ämnet var ny byggnad intill Sjöstugan samt nya hamnanläggningar.

I samband med frågan om kostnaden för uthyrning av Sjöstugan ställdes en fråga om vad priset är på uthyrningslokaler i grannskapet. Uppdrogs åt Lisbeth Maxén att undersöka detta.

 §4  Diskussion med RBK

Vid mötet den 3 mars hade NSF uttryckt ett önskemål, att RBK och Föreningen Nösund skulle ha ett möte inom kort för att diskutera alla de förslag, som framförts av RBK, och för att jämföras med de lösningar, som FN arbetat fram under det senaste året. Det gällde tillbyggnad av Sjöstugan, isolering av befintligt kök och caféutrymme, installerandet av toaletter och dragning av VA-ledningar.

I detta sammanhang är det också mycket viktigt att klargöra vikten av att bibehålla den anläggning för tilläggning av transportfärja, som gjorts för att större leveranser av exempelvis bygg- och reparationsmaterial kan landsättas, då landgången inte fungerar i dessa sammanhang.

Från RBK:s sida handlade det om en ny byggnad, anknuten med Sjöstugan och sträckande sig ungefär till flaggstången med plats för ca 30 personer och innehållande kök, fem toaletter och ett sammanträdesrum, allt vinterbonat, samt en hamnanläggning utanför Sjöstugan. Diskussionen, som blev mycket omfattande, utmynnade i att FN skulle presentera ett antal förslag till diskussionsdagar, och att man då förhpppningsvis kan komma fram till gemensamma lösningar i ärendet.

Undertecknad fick i uppdrag att föreslå Pål Prøitz någon av följande dagar för diskussion    i ärendet: 21,22, 24, 28, 29 eller 30 mars med start kl. 18.00.

 §5  Avgifter 2012

Beslöts att ta upp frågan om avgifter för uthyrning av Sjöstugan, båtplatser m m vid nästa sammanträde.

Beträffande medlemsavgiften beslöts att föreslå årsmötet oförändrad avgift för 2012.

 §6  Betalning för altan vid sjöbodar vid norra hamnen

Påpekande hade inkommit från SjBF, att FN borde betala sin del av kostnaden för den altan, som under 2010 uppförts utanför sjöbodarna vid norra hamnen. Det finns en tidigare överenskommelse, att FN skall betala, då dess kassa så tillåter, men till följd av det inkomna önskemålet om omedelbar betalning beslöts, att FN skall med början i år avbetala 5000:-/år i fem år, varefter skulden är betald.

 §7  Dag och tid för årsmötet

Beslöts att årsmötet skall äga rum söndagen den 3 juli kl. 15.00 i Sjöstugan.

 §8  Arbetsdagen den 30 april

Beslöts att undertecknad skall lista ett antal punkter, som skall utföras under arbetsdagen, och att dessa kan kompletteras vid nästa styrelsemöte.

 §9  Enkät om båthamn

Vid medlemsmötet den 28 januari hade framkommit önskemål om att göra en ny enkät om båthamn. Konstaterades att det är en grannlaga uppgift, som kräver noggrant förarbete. Ansågs, eftersom det förflutit ganska lång tid sedan förra enkäten, att det nog kunde vara av godo att få in dagsfärska synpunkter i mångahanda frågor.

Frågan kommer att tas upp på nästa möte.

 §10  Kolboden

Maj-Britt Olsbo hade gjort en ritning för en ny kolbod. Vissa detaljer borde dock omarbetas, varför Rune Olsson och Bengt Thompson fick i uppdrag att tala med Maj-Britt Olsbo för att få en kompletterande ritning, vilken undertecknad sedan skulle insända till kommunkontoret i Henån. Viktigt är, att slutresultatet till det yttre liknar den ursprungliga så mycket som möjligt.

 §11  Varmbadhuset

Lars Kjellgren meddelade, att skorstenen rivits, plaströr satts på rälsen utanför södra sidan av byggnaden och att gjutning i dem skulle ske under dagen. Vad beträffar de nya fönstren hade de avbeställts vid årsskiftet, men en nybeställning hade gjorts vid ett senare tillfälle.

Ett avloppsrör från spaanläggningen hade kopplats på den ledning under varmbadhuset, som för vattnet därifrån till kommunens mottagningsplats. Överläggningar med Dan Lind skall föras i ärendet.

Mikael Hassler hade meddelat, att en jurist skulle se på det nya  ”bastupaket” som är under utarbetande, för att få det korrekt, varefter det skall diskuteras med varmbadhusgruppen och FN, innan man framlägger det för finansiärerna.

 §12  Norra kallbadhuset

Rune Olsson har haft omfattande diskussioner med entreprenören om reparationerna vid norra kallbadhuset, innefattande ny badbrygga samt iordningställande av cementplanerna. Kostnadsförslag hade lämnats, och undertecknad har hos Orust kommun sökt en större summa för att göra det möjligt att presentera badhuset i användbart skick inför sommarsäsongen. Påpekande i skrivelsen hade också gjorts om att kommunen använder badhuset i sin reklam för badplatser på ön.

 §13  Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall hållas söndagen den 10 april kl. 10.00 hos undertecknad.

 §14 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

 För Föreningen Nösund                                                               Justeras:

 Sten Hallberg                                                                               Lisbeth Maxén