Kategoriarkiv: Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 29 nov 2022

Styrelsemöte 29 november 2022, Kl. 18:15-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Margareta Gibbons,

Frånvarande

Johan Eriksson, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. samt av-
stämning att-göra-listan

Att-göra-listan gicks igenom, till justerare valdes Magnus Johansson, till sekreterare valdes Margareta Gibbons.

§2 Viktiga datum för 2023 – visionsmöte och övriga händelser

 • 21/1 Styrelsemöte och Visionsmöte. Plats: Varmbadhuset, kl 16:00
 • 29/4 Städdag, informations-/medlemsmöte, invigning Magasinet?
 • 30/4 Valborgsbrasa på Hästängen
 • 23/6 Midsommarfirande på Hasslers äng
 • 8/7 Nösundsdagen, sommarfest
 • 9/7 Årsmöte kl 17:00
 • 5/8 Boss 40-års jubileum, Regatta och bal
 • 7/10 Städdag, höstbrasa på Hästängen
 • 25/11 Julmarknad
 • 9/12 Fackeltåg och julkonsert i kapellet

§3 Avtalen för bodar – NIF, BoSS, Kulturhistoriska, Vägföreningen,
Sjöbodsföreningen – uppföljning

Avtalet för NIF klart, Magnus ordnar resterande kontrakt, Vägföreningen önskar ingen bod.

§4 El/bredband Norra Hamnen/Varmbadhuset

El/bredband diskuterades, NIF har nu en separat elcentral med separat jordfelsbrytare där alla NIFs installationer kopplas, isbrytare, kamera osv. Varmbadhuset skaffar sitt eget bredband för lås och framtida fjärrstyrning. Delning av NIFs bredband är därför inte längre aktuellt.

§5 Vägföreningen och webbplats

Styrelsen ser positivt på att Vägföreningen utökar och lägger till några fasta uppgifter på FN hemsida och återkopplar detta till Vägföreningen.

§6 Havskantsprojektet – uppdatering

FN:s ansökan har tagits emot väl av Leader-kontoret i Stenungsund som beviljat medel för en förstudie. I förstudien ska vi se till att vara väl samlade, för att kunna genomföra projektet enligt de fem punkterna vi framfört i ansökan.

Arbetsgruppen skriver ett utkast till en sammanfattning som mejlas till styrelsen för feedback och som sedan kan distribueras till övriga intressenter, föreningar, näringsliv och markägare.

§7 Ekonomisk rapport

Kassören informerade om ekonomin som fortsatt är god. Kassören gör ett förslag till nästa styrelsemöte om avsättning för Havskantsprojektet.

§8 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Sektionen återkommer med förslag om huruvida däcket utanför Varmbadhuset ska vara exklusivt för de som hyrt bastun och/eller samlingslokalen.

Sjöstugan

Fönstren är beställda för montering.

Kallbadhusen

Besiktning av grunda badet har genomförts. FN avvaktar att åtgärda bristerna för att samordna dessa med Havskantprojektet.

§9 Nya medlemmar

Krister och Lotta Sahlberg, Björn och Camilla Bjärkvik, Jenny Sundell, Lars och Karin Gimbringer, Per-Olof Claesson och Lena Ranft hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§10 Övriga frågor

 • Magnus informerade om att Vaktmästerirollen och dess uppgifter måste förtydligas med ansvariga personer. Involverade personer i vaktmästeriet återkommer med förslag på en checklista.
 • Sven ställde frågan om eventuellt införskaffande av en  Hjärtstartare. Det finns i dagsläget två stycken på Nösund. Sven frågar Lippan och Stig om möjlig placering på Nösundsgården.  Magnus undersöker om kommunen eventuellt skulle kunna skänka en hjärtstartare till FN. Eva bifogar information till Magnus om hjärtstartare, vilket annonserats i STO. Behovet av HLR-utbildning för att kunna hantera hjärtstartare diskuterades också.

§11 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 21/1 2023 kl 16:00 i Varmbadhuset.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet – Magnus
 • Tomträttsavtal för bodarna – Mikael H
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Struktur för ny hemsida – Märit
 • Plattformar för ny hemsida – Anna och Johan
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling – Thomas
 • Lösning för däcket Varmbadhuset – Magnus
 • Avtal bodarna – Magnus
 • Vaktmästeriet – Magnus
 • Hjärtstartare – Sven och Magnus

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Margareta Gibbons
Justerare: Magnus Johanssson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 27 aug 2022

Styrelsemöte 27 augusti 2022, Kl. 09:30-11:30, Varmbadhuset

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Del av mötet: Bengt Thompson, Henrik Holst

Frånvarande

Sven Saghamre, Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Att-göra-listan gicks igenom, till justerare valdes Märit Lagheim, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Avtal och hyra för bodar

Bengt redogjorde för elinstallationen till nya bodarna.

Henrik berättade att Nordbryggan ska återkomma med huruvida de vill hyra en bod eller ej. Det finns också möjlighet att hyra halva utrymmet till halva priset.

Föreningen Nösund ska söka tomträttsavtal för bodarna. Mikael tar kontakt med kommunen.

Havskantsprojektet

Ångbåtsbryggan, avspärrningen ut mot bryggan, färdigställande Magasinet, pirarna vid Nordbryggan, anlägga badplattformar och tillgängliggöra området ända bort till Rörholmen.

Viktigt att involvera många parter inklusive företagarna.

En grupp ska bildas för att göra en förstudie. Bengt T och Magnus J startar med att söka stöd för förstudien.

§3 Styrelsens arbetsordning, årsmöte och planering 22/23

Årsmötet

Årsmötet är ett forum för medlemmarna där stämman styr över innehållet. Närvarande styrelsemedlemmar anser att årsmötet genomfördes korrekt enligt stadgarna.

Föreningen Nösund vill fortsatt ha en god relation och uppmuntrar till dialog med ägarna av Havshotellet då vi har många gemensamma beröringspunkter.

Planering 22/23

Ett visionsmöte ska genomföras den 12 november i Sjöstugans kök klockan 16:00.

E-signering

Beslut om att protokoll i fortsättningen signeras elektroniskt.

§4 Information för hemsida och utskick

Föreningen upplåter en sida på webbplatsen för kapellet.

En ny struktur och eventuell ny plattform för föreningens webbplats ska tas fram. Anna kommer ta över ansvaret för föreningens hemsida.

E-postutskicken betraktas som styrelsens ledarsida med fokus på våra medlemsaktiviteter och information om aktuella händelser på Nösund.

§5 Planförändringar, detaljplaner och översiktsplan

Thomas presenterade ett förslag på skrivelse angående för Föreningen Nösund relevanta synpunkter gällande Havshotellets ansökan om planbesked. Skrivelsen skickas ut för återkoppling från övriga styrelsemedlemmar. Styrelsen ser positivt på skrivelsen som ska skickas senast måndag 29 augusti.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören har inför mötet informerat om ekonomin.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Varmbadhuset

Däcket utanför Varmbadhuset ska vara exklusivt för de som hyrt bastu och/eller samlingslokalen. Sektionen ombeds återkomma med ett förslag hur detta ska genomföras.

Sjöstugan

Styrelsen vill att sektionen tar in fler offerter på fönstren i köksdelen samt tar hänsyn till det estetiska utförandet.

Kallbadhusen

Under vår och sommar har en del insatser gjorts, golvet på grunda badet (damernas) har lagats, lilla badstegen är reparerad. På djupa har en stolpe till trappan ner mot den högra badstegen bytts ut (den var avbruten).

I övrigt känns det som den badande är nöjda med våra bad.

§8 Nya medlemmar

Elisabeth Ankarcrona och Hanna Elfner hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 24 september 9:30 hos Magnus.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Uppföljning elskåpet monterat utanpå Sjöstugan (Bengt T skulle titta på det)
 • Förstudiestöd i havskantsprojektet – Magnus
 • Tomträttsavtal för bodarna – Mikael H
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Vintermöte ska planeras på nästa styrelsemöte
 • Struktur för ny hemsida – Märit
 • Plattformar för ny hemsida – Anna och Johan
 • Utskick av skrivelse planbesked för återkoppling – Thomas
 • Lösning för däcket Varmbadhuset – Magnus
 • Fler offerter på fönster Sjöstugan – Margareta

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Konstituerande möte 10 jul 2022

Konstituerande möte 10 juli, 2022, Kl. 19:00-19:15, Sjöstugan

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Sandegren, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons och Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Anna Holst, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons, Thomas Hjern och Anna Holst.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det uppdrogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Nästa möte

Lördagen den 27/8 kl. 09:30 i Varmbadhuset. Magnus tar fikat.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 19 jun 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Margareta Gibbons, Johan Eriksson

Frånvarande

Thomas Hjern, Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Anna Holst, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Högen som ska eldas tar vi hand om utan container. Mikael leder utrensning av högen tisdag 21/6.

Att-göra-listan kommer i framtida möten ersätta punkten genomgång av föregående protokoll.

§2 Planering av årsmöte, årsavgift och verksamhetsberättelsen

Kallelse inklusive verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport har skickats ut och anslagits.

Föreningen bjuder på bubbel på årsmötet i vanlig ordning.

Johan E gör funktionskontroll av projektorn.

Invigning av Magasinet planeras till höstens städdag.

Margareta köper tilltugg till årsmötet.

Årsavgiften kommer att föreslås oförändrad.

Eva kontaktar sektionsledarna och hör om och vad de vill presentera.

§3 Ekonomisk rapport

Kassören presenterade en god ekonomi.

Sju medlemmar har inte betalt medlemsavgiften och kommer att strykas ur rullorna.

§4 Sektioner – aktuella frågor

Sjöstugan

Att få ordning på elen i Sjöstugan är brådskande, Magnus påminner Bengt om att ligga på.

Uppföranderegler kring toalettbestyr och ytterligare förtydliganden om städning ska föras in i avtalet och checklistan.

Magasinet

Möte har nyligen genomförts med uppsamling av vad som är kvar att göra.

Mikael tar hjälp av Bengt för att ta fram ett kostnadsförslag för serviceboden. Fler behövs i magasinsgruppen.

Varmbadhuset

Bastun är äntligen fixad, det blev ett väldigt lyckat resultat. Elen kvarstår då leverantörerna har ont om tid. En diskussion ska tas med ordföranden i Nordbryggan. Hyresavtalen har granskats med en kommentar kring omförhandling, vad händer om man inte kommer överens. Förslaget är att ändra den 30 mars till den 25 mars.

§5 Nya medlemmar

Hanna Romstad med familj, Maria och Björn Eklund, Caroline Eriksson och Kent-Ove Gullborg, Hans och Ulrika Aderum samt Matilda Boberg Ragnerstam hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§6 Övriga frågor

Tackkort

Märit har fått en offert på 200 kort. Märit tar kontakt med Birgitta för att ta fram texter. Johan S tar ut lista på de som bidragit.

Berättarfrukost den 28 juli. Vi tackar Orusts Sparbank som återigen har sponsrat.

§7 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är konstituerande den 10 juli 2022, direkt efter årsmötet.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Utrensning av eld-högen – Mikael
 • Inköp av tilltugg till årsmötet – Margareta
 • Funktionskontroll av projektor – Johan E
 • Hör efter vad respektive sektionsledare vill presentera på årsmötet – Eva
 • Justera datum i avtalen – Magnus
 • Påminna Bengt om att elen i Sjöstugan brådskar – Magnus
 • Kostnadsförslag för serviceboden – Mikael
 • Kontakta Birgitta angående text på tackkort – Märit
 • Lista på vilka som bidragit till Magasinet att ha på årsmötet – Johan S

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Anna Holst
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 7 jun 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Att-göra-lista – uppföljning av beslut

Förslag att göra en att-göra-lista för att undvika att uppgifter tappas bort.

§3 Varmbadhuset, fönster och slutförande m.h.t. bygglovet

Vissa arbeten måste prioriteras innan fönster kan monteras och det finns andra skäl att avvakta.

§4 Planändringar och utveckling som påverkar Föreningen Nösund

Thomas redogjorde för kontakter med kommunen. Ett förslag är att Föreningen Nösund genom Thomas initierar ett möte med intressenter för dialog.

§5 Planering av årsmöte, verksamhetsberättelse och styrelsens sammansättning

Magnus påbörjar verksamhetsberättelsen. Årsmötet är söndag 10 juli klockan 17:00. Kallelse ska skickas ut senast 19 juni. Medlemmarna bjuds på bubbel.

§6 Ekonomisk rapport

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Sjöstugan

Frågan hänskjuts till nästa möte.

Kallbadhusen

En stege är monterad, den andra lagd på is så länge.

Grunda badets hytter är reparerade.

Varmbadhuset

Olika prismodeller diskuterades.

Magasinet och bodarna

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§8 Nya medlemmar

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§9 Övriga frågor

Högen

Eftersom det inte blev någon Valborgseld och vi inte vill ha högen liggande hela sommaren så hyr vi en container och forslar bort den. Thomas tar på sig att beställa och samordna med någon/några av styrelsemedlemmarna.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 19:e juni klockan 09:30 i Varmbadhuset.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 9 apr 2022

Styrelsemöte 9 april 2022, Kl. 9:30-11:30 i Varmbadhuset 

Närvarande 

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Märit Lagheim, Anna Holst, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson 

Frånvarande 

Sven Saghamre 

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr. 

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare. 

§2 Ekonomisk rapport 

Kassören redogjorde för den i nuläget goda ekonomin.  

§3 Hyresavtal/hyresnivåer 

Den nya boden, Norra Boden, ska i förlängningen hyras ut till självkostnadspris. I år, som är inflyttningsåret, debiteras inga hyror. 

 Hyran uppskattas till cirka 2 000:- per år. 

 En årlig avsättning för underhåll av Norra Boden ska redan nu initieras, 5 000:- per år. 

§4 Planering av städdagen/vårmöte och Valborg 

Inför städdagen är det viktigt att informera om att man inte kan slänga vad som helst i sopsäckarna som ska hämtas av kommunen. 

Vi fikar på Nösundsgården efter städningen. 

Valborg 

Vi samlas klockan 17:00 för att tända Valborgsbrasan och promenerar sedan till Nösundsgården cirka klockan 18. Johan Sandegren tog på sig att vara eldvakt. 

Vårmöte och invigning 

Vi planerar att samlas i Magasinet den 21/5 klockan 16:00 för att fira våren och inviga Magasinet. 

§5 Sektioner – aktuella frågor 

Sjöstugan 

Ansvar för in- och utcheckning i Sjöstugan för hela säsongen är schemalagt. 

Propparna går ofta på inkommande elskåp vilket skapar extra arbete. Sektionen har kommit fram till att vi behöver köpa in nya bord. Sektionen vill utöka gruppen till fyra personer som tar hand om jour under uthyrning och att både medlemmar och icke-medlemmar ska få boka upp till tre år i förväg. Avbokar man fram till ett år i förväg kan man få tillbaka halva handpenningen. 

Beslut: Ta in elektriker för felsökning. 

Nya bord ska köpas in. 

Ny avgift är 12.000:- för icke-medlemmar och 4 500:- för medlemmar. Från och med nästa år 2023 är avgiften 15.000:- för icke-medlemmar. 

Kallbadhusen 

Grunda badets hytter måste ses över, både golv och tak är i behov av upprustning. Uppskattad kostnad 30-40.000:- Två nya stegar måste anskaffas, uppskattad kostnad 20 000:- 

Beslut: Arbetet på grunda badet ska göras och stegar ska köpas in. 

Varmbadhuset 

Vissa elarbeten har genomförts, bastugolvet ska spacklas och klinker läggas. Ny fläkt ska installeras i duschrummet. Golvet i omklädningsrummet ska torkas och behandlas på lämpligt sätt. 

Beslut: Nordbryggan och Föreningen Nösund hjälps åt med el och WiFi. 

Undersök möjligheterna att anlita städfirma en gång per vecka. 

Kassören återkommer med ett förslag till styrelsen gällande prismodell och den s.k. partybokningen. 

Magasinet och bodarna 

Lås ska sättas in i varje bod med nyckelskåp. 

Provlampa har satts upp, bänkar ska sättas in, fönster ska sättas in i gluggarna. Mekanism för övre fönstren ska installeras och på städdagen ska ”allt” tömmas. 

Medlemmarna ska involveras i hur Magasinet ska organiseras framåt. 

§6 Nya medlemmar 

Axel Gyllfors, John Olsson, Marie och Mikael Jansson, Mathias Arvidsson och Karin Fredriksson hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen. 

§7 Övriga frågor 

Båda toaletterna vid pumphuset bör vara växelvis i drift under säsongen. 

En extratömning av sopcontainern ska beställas till efter påsk, ett lås köpas in och installeras. En skylt som informerar om inga hushållssopor får slängas i containern ska sättas upp. 

§8 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 7:e juni klockan 18:15 via Zoom. 

§9 Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

För Föreningen Nösund 

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare:  Mikael Hassler 
Mötesordförande:  Eva Ossiansson  

Styrelseprotokoll 24 feb 2022

Närvarande

Eva Ossiansson, Margareta Gibbons, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Anna Holst, Märit Lagheim

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Föregående protokoll gicks igenom, till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Ekonomisk rapport

Kassören redogjorde för ekonomin, balansräkning och resultaträkning.

Beslut: Styrelsen beslutade om en extra avsättning till Magasinet på 30 000:-

§3 Hyresavtal/hyresnivåer

Sjöstugesektionen ombedes ta fram ett förslag för hyresnivåer som vi går igenom på nästa styrelsemöte.

§4 Toalettbidrag

Sven tog på sig att återigen hantera toalettbidraget med kommunen.

§5 Viktiga datum för 2022

 • Städdag – 23 april
 • Valborgsbrasa – 30 april
 • Extra medlemsmöte inklusive invigning av Magasinet och Norra Boden – 21 maj
 • Midsommar på Hasslers äng – 24 juni
  • Eventuell inomhusfest är i Magasinet
 • Nösundsdagen inklusive Woodstockfestival i Sjöstugan – 9 juli
 • Årsmöte – 10 juli klockan 17:00
 • Städdag – 1 oktober
 • Julmarknad – 26 november
 • Fackeltåg – eventuellt den 14 december

§6 Planering av städdagen/vårmöte och Valborg

Frågan hänskjuts till nästa möte.

§7 Bastukvällar – damer/herrar

Bastukvällar är på gång igen, ordföranden mejlar ut information till medlemmar.

§8 Båtvakt – nyttjande av Varmbadhuset

Mikael tog på sig att diskutera frågan med hamnvaktsgruppen.

§9 Sektioner – aktuella frågor

Magasinet

Tas på nästa möte.

Varmbadhuset

 • En elsanering ska genomföras
 • Det finns utvecklingspotential för fjärrstyrning, elektroniska dörrlås och så vidare – sektionen har diskussioner och återkommer
 • Golvbehandling diskuteras vidare inom sektionen

Sjöstugan

 • Huvudsäkringsboxen måste bytas – Mikael pratar med elektrikern
 • Vi bör utöka beredskapsgruppen – sektionen tar detta

Kallbadhusen

Tas på nästa möte.

§10 Nya medlemmar

Peter Gögelein och Katarina, Thomas och Martina Asker, Elja och Bo Björklund hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i föreningen.

§11 Övriga frågor

 • Styrelsen beslutade att avsätta medel för julgran 2022
 • Monica, en medlem, har planer på att dra i gång en kör.

§12 Nästa möte

Nästa möte är den 9 april klockan 09:30-11:30 i Varmbadhuset. Margareta och Sven tar med sig lite fika. Johan S bokar Varmbadhuset.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Konstituerande styrelseprotokoll 15 aug 2021

Konstituerande möte 15 augusti, 2021, Kl. 18:30-18:45, Sjöstugan

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Anna Holst, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons, Thomas Hjern och Anna Holst.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Nästa möte

17/9 kl. 18:00 hos Margareta – knytis. Mötet är tänkt som ett visions- samt planeringsmöte för det kommande året för FN.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 6 jun 2021

Styrelsemöte 6 juni, 2021, Kl. 09:30-10:30, Varmbadhusets däck, smart-telefon

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Valberedning – styrelsen

Michael Gibbons redogjorde för valberedningens status via Margareta.

§3 Hyresavtal

En av de två småbodarna kommer framåt att användas av föreningen. Magnus tar på sig att skicka ut avtal för övriga relevanta hyresobjekt.

§4 Insamling till Magasinet

Mikael skickar ut brevet till styrelsen för granskning. Efter genomförd granskning skickar Eva ut brevet till medlemmarna.

§5 Årsmöte och verksamhetsberättelse

Årsmötet planeras preliminärt till den 15 augusti. Anslås via epost och i Telegramboden senast den 25 juli. Målet är att ha klar verksamhetsberättelsen samt ekonomisk rapport. Magnus ställer samman verksamhetsberättelsen och skickar ut den till övriga i styrelsen.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om fortsatt god ekonomi för att vara i pandemitider.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Stigar och leder

Mats Christensson hälsas välkommen som sektionsledare.

Magasinet

Altaner och gången har tjärats in. Alla fönster är målade. Platta ska sättas för bodarna innan midsommar. El ska dras från Kolboden.

Bygglovet för den lilla boden har godkänts av kommunen.

Varmbadhuset

Tvätt och målning har genomförts med bravur av sektionen. En elsaneringskontroll är beställd för att få kontroll på elsäkerheten.

Golven i bastudelen bör fixas till. Sektionen återkommer med alternativ.

En avloppskontroll ska genomföras för att dokumentera hur allt hänger ihop.

En reservvärmeslinga till aggregatet bör köpas in.

Sjöstugan

Golven har tvättats och behandlats för att åtgärda problemen med mögel. Ventilationshål kommer att tas upp vid dörrarna.

Sektionen bör skicka ut information om pandemiläget till de som bokat denna säsong. Margareta skriver ihop ett förslag och bifogar Länsstyrelsens beslut.

Vaktmästeriet

Thomas erbjöd sig att putsa Hästängen med sin betesputs med jämna mellanrum, vilket styrelsen tyckte att det var en utmärkt idé.

§8 Nya medlemmar

Sten Karlsson och Eva-Britt Brännsten, Mia Söderberg och Jan Folcker, Marie och Magnus Frändegård, Christoffer Jensen, Mikael Hagberg och Anette Zetterqvist, Andreas och Veronica Johansson samt Margit Mahlapuu och Niklas Falkner samt hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§9 Övriga frågor

Berättarfrukost

Mikael berättade att Bengt Liljegren, författare och artist kommer hit och berättar om sin nya bok om John F Kennedy den 29 juli.

Nösunds kapellstiftelse

Stiftelsen undrar om Föreningen Nösund kan skicka ut information om stiftelsen. Ett förslag till brev för utskick kommer att skickas till FN.

§10 Nästa möte

Styrelsen försöker sköta uppgifterna via epost, behövs ett möte så får vi boka upp det. Nästa möte blir således konstituerande möte efter årsmötet.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 25 mar 2021

Styrelsemöte 25 mars, 2021, Kl. 18:00-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Planering av städdagen/vårmöte och valborgsbrasa

I medlemsutskicket inför städdagen bifogas en ekonomisk redovisning samt eventuell information från sektionerna. Sektionerna ombeds också kort informera vid samlingen. Eva Ossiansson kontaktar Orust kommun angående soppåsar och hämtning av påsarna efter vårstädningen. Sven Saghamre tar på sig ansvaret för valborgsbrasan såsom anmälan om eldning samt eldningen.

§3 Hyresavtal

Styrelsen delegerar till Magnus Johansson att kika igenom och skicka ut hyresavtalen.

§4 Toalettbidrag

Sven Saghamre tar kontakt med kommunen för att undersöka om det finns möjlighet att söka bidrag för toaletter även detta år. Sven underrättar Märit så fort som möjligt.

§5 Sektioner – aktuella frågor – (till exempel badstege Norra Hamnen, nybyggnation förråd, ventilation Sjöstugan)

Stigar och leder

Ann vill lämna över ansvaret till någon annan i sektionen.

Magasinet

Schaktning för förrådet Norra Hamnen kan inte göras innan en konstruktionsritning gjorts, uppdraget är delegerat. Vi ligger efter tidplan. Det lades fram ett förslag på att Magasins-gruppen bygger vidare på lilla boden medan vi väntar på startbesked för boden.

Lite småpyssel kvar på Magasinet, uppgiftslista finns. Arbetslaget från kommunen kan tyvärr inte anlitas för närvarande p.g.a. regler kring pandemin. Förslag på nästa Magasins-möte är den 10 april.

Märit efterlyste fler medlemmar till Magasins-sektionen men vill avvakta mötet den 10/4 innan vi går ut till medlemmarna.

Kallbadhusen

Badstege vid Norra Hamnen är inköpt och monterad. Ser väldigt bra och rejäl ut.

Varmbadhuset

Inga direkta nyheter.

Sjöstugan

En rejäl rengöring av golvet måste genomföras. Margareta tar på sig att kolla upp vad det innebär att hyra en maskin. Diskussioner om en mer permanent lösning pågår.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi.

§7 Nya medlemmar

Anna Holst, Anna och Ulf Burman med familj, Pia och Jakob Dahlberg med familj, Nadja Joxelius och Stefan Lövsund med familj hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§8 Övriga frågor

Hemsidan

Märit testar lite nya grepp på hemsidan, det uppskattas mycket. Alla, inklusive sektionerna, uppmanas att skicka bilder.

(Avboknings)-regler bastu

Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.

§9 Nästa möte

Den 15 maj klockan 09:30, Varmbadhusets altan alternativt ute någonstans beroende på väder.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson