Styrelseprotokoll 21 feb 2023

Styrelsemöte 21 februari 2023, Kl. 18:30-20:00, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Anna Holst, Mikael Hassler, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons, Magnus Johansson, Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare, sekreterare
samt avstämning att-göra-listan

Thomas Hjern valdes till justerare, Johan Eriksson valdes till sekreterare. Att-göra-listan stämdes av.

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
  • Förstudien har fått anstånd med nytt slutdatum 2023-08-31.
 • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
 • Avtal bodarna [Magnus]
 • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]
 • Hjärtstartare [Margareta och Sven]

§2 Vårvintermötet

Teaser är utskickad av ordföranden. Tanken är ett informationsmöte utan formalia.

Agenda:

 • Sektionerna
 • Ekonomin
 • Havskantsprojektet
 • Presentation av projektet i norra området
 • Presentation av Havshotellets verksamhet

Mikael bjuder in Ottestala och Eva bjuder in Pål och frågar om de vill
presentera projektet i norra området. Eva kontaktar Maria och Niklas.

Korv med bröd och dryck kommer att serveras. Mikael tar på sig att köpa in öl, vin och korv. Margareta ombedes köpa bröd och tillbehör.

Eva skickar ut inbjudan.

Sven kollar upp värmare.

§3 Nösunds trafikgrupp yttrande

Arbetsgruppen arbetar vidare med yttranden på svar från de olika
myndigheterna.

§4 Boden vid Djupa badet

Boden ska renoveras och återställs i stort sett i befintligt format men med en enkel platta. Sven ombeds ta kontakt med Benholm.

§5 Ekonomisk rapport

 • Renovering och installation av fönster Sjöstugan är klart och betalt, landade på 69 000:-
 • Betalningspåminnelser utskickade till de som inte har betalt
  medlemsavgiften, återstår 40 st.
 • Fakturor utskickade till de som skall hyra sjöstugan fram till sista juni.
  Banksaldot är 720 000:-
 • 80 000:- i kundfakturor som vi väntar in varav 23 500:- är förfallna medlemsfakturor.
  21 000:- i leverantörsskulder som ej är betalda.

Likviditeten är god.

§6 Sektioner – aktuella frågor

Kallbadhusen/Kolboden

Sven ombeds ta fram en vägvisningsskylt för toaletten i Kolboden för att undvika oönskade besök bakom bodarna.

Sjöstugan

Fönstren är monterade och färdiga.

Magasinet

Det finns en plan att sätta upp kajakställ vid Norra Bodarna.

§7 Nya medlemmar

Ellen Gabrielsson och Niklas Wass hälsas varmt välkomna till föreningen.

§8 Övriga frågor

 •  Föreningen betalar julgran även i år.
 • Muren som ligger vid sjöbodarna är önskvärd att få bort. Anna
  stämmer av med markägarna.
 • Sven ombeds ombesörja ansökan för toabidraget.

§9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till 18/4 kl. 18:30 via Zoom.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Att göra

 • Förstudiestöd i havskantsprojektet [Magnus]
  • Förstudien har fått anstånd men nytt slutdatum 2023-08-31.
 • Struktur och plattformar för ny hemsida [Märit, Anna, Johan]
 • Lösning för däcket Varmbadhuset [Magnus]
 • Avtal bodarna [Magnus]
 • Vaktmästeriet och arbetsordning [Magnus]
 • Hjärtstartare [Margareta och Sven]

För Föreningen Nösund:

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Thomas Hjern
Mötesordförande: Eva Ossiansson