Kategoriarkiv: Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 31 januari 2009

2009-02-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 31 januari 2009 kl. 10.30-12.30
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Investeringar de närmaste åren
Utifrån ett material, som Bengt Thompson framställt inför medlemsmötet den 31 januari, diskuterade styrelsen fram en tågordning för de investeringar, som är närmast förestående, och som till största delen sannolikt bör kunna täckas inom budget.
Följande beslut fattades:
Norra kallbadhuset – varmbadhusområdet
2009: Cementplanen öster om norra kallbadhuset repareras liksom de delar av övriga cementkonstruktioner, som är i behov av upprustning. Större delen av kostnaderna härför är redan betalda.
Piren på norra hamnens södra sida repareras.
VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden läggs ned i samband med att motsvarande arbete görs för värdshusets heta-salta-badanläggning. Kostnaden för rörledningarna är erlagd, medan den för pumpanordningen ännu inte kunnat beräknas beroende på att frågan om var anslutningen till det kommunala VA-nätet inte är avgjord. Förhoppningen är, att det skall kunna bli självfall, vilket kräver en anslutningspunkt, där Badhusvägen gör sin 90-graderssväng. Om så är möjligt blir pumpkostnaden förhållandevis låg. Ärendet är föremål för utredning.  I nuläget är det endast nedläggning av rörledningar, som är aktuell. Inkoppling på det kommunala VA-nätet blir en senare fråga.
Föreningen har anhållit hos Orust kommunstyrelse om att slippa anslutningsavgift eller i varje fall att endast erlägga en symbolisk avgift. Svar på denna anhållan har inte inkommit ännu.
Varmbadhuset upprustas enligt tidigare beslut i fråga om bastu och uppehållsrum. Nya stolar inköps, och NTK, NSF och NV har anslagit 1200:- per förening som bidrag till detta inköp. I fråga om fullbordandet av dessa båda utrymmen svarar Mikael Hassler och Barbro Roos. Sedan detta arbete är klart, tas frågan upp om hur man skall gå vidare med de f d sjöbodsutrymmena i byggnaden.
Toalettfrågan kommande sommar löses på samma sätt som under det gångna året – med hyrd arbetsplatstoalett på parkeringsplatsen.
En cykelparkering iordningställs på  därför avsedd plats.
2010: Förstärkningsarbeten på vinden och grunden utförs.
Eftersom frågan om hur man skall förfara med kolboden – rivning och nybygge  eller reparation – tidigast kan vara klar nämnda år, är anläggandet av en toalett där inte aktuell förrän ett beslut om husets framtid är fattat.
Sjöstugan – tegelstensmuren
2009: Förstärkningsarbeten under hela Sjöstugan utförs och bör vara klara senast under maj månad.
Projekteringen av toaletter i byggnaden fortsätter, ritningar tas fram, kostnader undersöks. Arbetet utförs av den för ändamålet tillsatta gruppen Rune Olsson, Gösta Sandegren och Bengt Thompson.
Stödfundament för tegelstensmuren byggs i samband med arbetena på Sjöstugans grund.
2010: Två toaletter byggs i Sjöstugan med en ingång inifrån och en utifrån. Pump anläggs väster om entrén, och VA-ledningar dras från ångbåtsbryggan. Kostnaderna delas med NBF och ev med NSjF.
Om tiden medger, påbörjas diskussioner om hur man skall göra cafélokalen till en åretruntlokal. Om ej skjuts frågan till 2011.
Rune Olsson och Bengt Thompson kommer omgående att göra en skriftlig beställning av 2009 års arbeten och tillställa Göran Andersson denna med önskemål om att allt skall vara färdigt under maj månad.

§4  2009 års avgifter
Beslöts att följande avgifter skall gälla för 2009
Sjöbodsutrymme i kolboden   400:-
Sjöbod vid landgången och i magasinet                     2000:-
Utrymme i magasinet, disponerat av BoSS  500:-
Utrymme i magasinet, disponerat av Henny Sundelius              1500:-
Sjöstugans cafélokal, hel dag, max 20 pers  500:-
Sjöstugan, måndag-torsdag, pr dag  (onsd 8-17)                        1000:-
Sjöstugan, våffelcafé    900:-
Sjöstugan fred 12.00 – söndag 14.00  (ej medlem)                    3500:-
-”-    (medlem)                         1500:-
Båtplats, norra hamnen (inkl markhyra o avg vägfören)            1600:-
Båtplats, landgången-gräns fam Holst/samfälligheten)              1100:-
Båtplats, Vadräckena på samfälligh mark                     1300:-
Bastu, icke medlem        120:-  sedan  60 pr tim
Bastu, medlem      60:-       ”     30    ”

§5 E-postregister
Beslöts att lägga upp ett e-postregister över medlemmarna, och att detta skulle ske i samband med att inbetalningskort sänds ut i mars. Resp medlem kan enklast göra det genom att mejla den på styrelsen@nosund.nu
§6  Tid för årsmötet
Beslöts att årsmötet skall hållas söndagen den 12 juli kl. 15.00.

§7  Tidpunkt för arbetsdagarna
Beslöts att arbetsdagarna under året skall hållas
lördagen den 2 maj med start kl 09.00
fredagen den 17 juli kl. 13.00-16.00
lördagen den 26 september med start kl 09.00
Sommararbetsdagen är initierad av Nösunds Vägförening och syftar till att få med barn och ungdom i arbetet. Den kommer att avslutas med korvgrillning i Hästhagen.

§8  Altanen vid sjöbodarna i norra hamnen
Rune Olsson, FN, och Thomas Fogelberg, NSjF, har haft diskussioner om anläggandet av rubricerad altan, som skall gå mellan den yttre sjöboden och FN:s båtbrygga. Ett cementfundament måste gjutas, och kontakt har därför tagits med Göran Andersson inför detta arbete, som måste föregå träarbetena, vilka skall utlämnas för offert.

§9  Hemsidan
Diskuterades hemsidan och nödvändigheten av att den ständigt är aktuell. Vad beträffar dess konstruktion skulle kontakt tas med en expert, som Lisbeth Maxén skall kontakta i ärendet. Föreslogs att tillfråga Dag Selander, om denne vore villig att lägga in årstidsbilder på hemsidan.

§10 Landgången
Det hade framställts önskemål om synpunkter på huruvida det vore lämpligt att sätta upp räcke på landgången eller att förse den med längsgående ”upphöjt kantstöd”. Likaså hade fråga ställts, om det inte vore önskvärt, att det fanns några trappor utmed landgången att ta sig upp på, om olyckan skulle vara framme, och man hamnade i vattnet. Styrelsen ansåg inte, att de båda första förslagen skulle genomföras men förordade några trappor på lämpliga ställen.

§11 Bidrag från Terra et Mare
Barbro Roos och undertecknad hade varit på ett infomöte om medel från Terra et Mare, och det hade då meddelats, att inga pengar utgår till investeringar, vilket innebär, att varmbadhuset ej kan påräkna något bidrag därifrån. Däremot är det möjligt att via Länsstyrelsens landsbygdsbidrag erhålla medel, om dessa gagnar såväl besöksnäring som ortens näringsliv. Föreningen bör därför sammanställa en skrivelse med utgångspunkt från dess byggnader och strandpromenad och vad dessa tillsammans med näringslivet kan bidraga till ortens utveckling. Det finns personer på länsstyrelsen, som kan hjälpa till med hur man på lämpligt sätt skall formulera ansökningar.

§12 Utmärkning av vandringsleder
Föreslogs att några personer regelbundet skulle kontrollera de utprickade vandringslederna, så att de alltid hade fullt synliga ”riktmärken” .

§13 Bastudörr
Uppdrogs åt Rune Olsson att kontrollera på vilket sätt bastudörrens lås mot havet skulle åtgärdas.

§14 Bidrag från Orust kommun
Beslöts att söka upprustningsbidrag från Orust kommun för tre lass sand att läggas på botten vid norra kallbadhuset. Innan ansökan insänds, kommer Rune Olsson att undersöka kostnaden för sanden inkl transport och utläggning.
Likaså beslöts att på förfrågan från den kommitté, som förbereder den stora båtutställningen i sommar i Galler Lundh, söka ett mindre kulturbidrag för förberedelsearbetet.

§15 Valberedningen
Det finns ett vilande stadgeändringsförslag inför årsmötet, att föreningens valberedning skall lämna sitt förslag senast en månad före årsmötet, Eftersom förslaget ännu inte trätt i kraft, kan årets valberedning inte åläggas att göra detta. Styrelsen anser det dock värdefullt, om det vore möjligt att få ett förslag till nämnda datum, dvs i årets fall den 12 juni. Av den anledningen har undertecknad varit i kontakt med valberedningen, som menade, att det inte skulle stöta på några svårigheter att lämna ett förslag senast denna dag.

§16 Vägkanter
Nösunds vägförening har meddelat, att man gärna ser, att markägare med slänter mot vägföreningens vägsystem håller dessa i gott skick, och att det alltid finns ett riktigt dike mellan tomt och väg, där så erfordras.

§17 Nationaldagen
Programmet för Nationaldagen håller på att sättas samman men är ännu inte helt klart. Festligheterna startar kl. 13.15 utanför Nösundsgården, varifrån tåget går mot värdshuset.

§18 Marsskrivelsen
Undertecknad hade sammanställt ett förslag till den s k ”marsskrivelsen”, som utgår tillsammans med årets inbetalningskort. Den godkändes med några tillägg och ändringar.

§19 Båtar i Sjöstugan
Beslöts att inte längre ge tillstånd att förvara båtar i Sjöstugan vintertid.

§20 Båtar på p-platsen vid norra hamnen
Fråga hade inkommit från medlem om det skulle vara möjligt att upphöra med båtförvaring vintertid på p-platsen vid norra hamnen.
Styrelsen konstaterade, att det var viktigt för båtägare att ha möjlighet att lägga sin båt där under vinterhalvåret, varför beslutet blev, att båtuppläggning kan fortsätta.

§21 Nästa möte
Beslöts om de två kommande mötena
att nästa möte skulle hållas snarast efter det att den i §3 nämnda skrivelsen hade överlämnats till Göran Andersson och denne givit svar på den; det är viktigt, att minst fyra av styrelsens ledamöter är närvarande.
att nästa ordinarie möte skulle hållas lördagen den 14 mars kl. 10.30 hos undertecknad.

§22 Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén

Styrelsemöte 14 mars 2009

2009-03-14

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 14 mars 2009 kl. 10.30-13.00
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.
I §§ 1-3 deltog även Sofia Holst och Lars-Erik Roos.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Valberedningen har ordet
Valberedningens båda representanter redogjorde utförligt för det arbete, som de under de hittills genomförda sammanträdena utfört, vilka kontakter de tagit, och hur de planerat det fortsatta arbetet. Frågor ställdes till styrelsens närvarande medlemmar, och diskussion fördes utifrån uppkomna frågeställningar. Valberedningen meddelade, att den kommer att lämna sitt slutgiltiga förslag i början av juni.

§4 Avtal med Göran Andersson
Bengt Thompson hade utarbetat ett förslag till avtal med Göran Andersson i fråga om kommande arbeten för föreningens räkning. Rune Olsson och undertecknad hade gjort några smärre ändringar, varpå Rune Olsson överlämnat avtalet till Göran Andersson, som ännu inte återställt det, men som lovat, att de beställda arbetena på Sjöstugan – grundförstärkningar – skulle vara klara senast den 1 maj.
Övriga delar av avtalet handlar om
a) kostnadsberäkning av fundament vid tegelstensmuren
b) nedläggning av VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden
c) reparation av cementanläggningarna vid norra kallbadhuset
d) kostnadsberäkning av reparation av piren på norra hamnens sydsida

§5  Kommunala avtal
A) Föreningen har anhållit hos kommunstyrelsen i Orust kommun om att få ansluta VA-ledningar till varmbadhuset och kolboden kostnadsfritt eller för en symbolisk summa. Ärendet hade överlämnats till Tekniska nämnden, som svarat, att man inte kan bevilja i enlighet med ansökan, men att man överlämnat ärendet till Barn- och utbildningsförvaltningen, som kommer att besluta, om bidrag kan beviljas.
Beslöts att ta kontakt med BUN för diskussion i ärendet.
B) Föreningen har ansökt hos Orust kommun om ett bidrag på 20000:- för tre lass sand inkl färjetransport. Sanden skall läggas ut på botten vid norra kallbadhuset för att göra platsen mera badvänlig.

§6 Bastun
Bastuaggregatet har utsatts för sådan åverkan – saltvatten har använts – att det förstörts. Genom visst utredningsarbete har den skyldige påträffats och lovat att ersätta skadan med 3000:- Genom Mikael Hasslers försorg har ett nytt aggregat införskaffats till en kostnad något understigande ovannämnda belopp. Installationen har gjorts kostnadsfritt av Oskarssons elfirma i Hälleviksstrand.
Diskuterades bastufrågan ingående och konstaterades, att det är i det närmaste ogörligt att skydda sig mot all åverkan. Förslag hade framförts om att man skulle byta lås, eftersom det fanns så många nycklar utspridda, men f n menade styrelsen, att det inte var aktuellt. Nycklar för utlåning finns på Damaxa, hos Lisbeth Maxén, Jan Gustavsson, Rune Olsson och undertecknad.
Det är mycket viktigt, att det finns ordentliga anslag om att endast sötvatten får användas.
Två nya bänkar har tillverkats och placerats i omklädningsrummet.
Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt finns nu på plats som en del i den nya brandförordningsplanen för föreningen.
Lisbeth Maxén och Mikael Hassler har haft överläggningar i fråga om vilka stolar, som skall inköpas. Slutgiltigt beslut har av dem ännu ej fattats.
Beslöts föreslå Barbro Roos att kalla bastugruppen till ett sammanträde så snart som möjligt.

§7  Hemsidan
Efter en kort diskussion beslöts att hemsidan skall vara öppen för alla aktiviteter som är öppna för alla på Nösund.
Den fortsatta diskussionen i ärendet kom att beröra hemsidans konstruktion, som bedömdes vara alltför krånglig, och det beslöts att låta Martin Carlsson, Pixelstore, göra en helt ny hemsida till en kostnad av högst 10000:- Hemsidan skall vara enkel att underhålla, filerna skall vara lätta att nå och bilder skall lätt kunna läggas in. Överlämnades till undertecknad att ta upp frågan på nästa ordförandekonferens, om vilka föreningar, som var intresserade av att vara med i kostnaden för framtagandet av ny hemsida och därigenom få en direktlänk till den.
Årskostnaden beräknas bli ca 1500:- för den nya hemsidan.
Magnus Johansson och Lisbeth Maxén skulle sammanträffa för att ta fram allt det material, som de bedömde erfordrades för att Magnus Carlsson skulle kunna fullgöra sitt arbete på ett för föreningen så bra sätt som möjligt.

§8  Brandskyddsorganisationen
Utöver vad som ovan sagts i fråga om bastun kommer i Sjöstugan att monteras  två brandvarnare och en vattenslang i köket inom kort liksom en brandvarnare i magasinet.

§9  Inspektion av föreningen anläggningar
Efter förd diskussion med Räddningstjänsten på Orust i höstas kommer styrelsen in pleno att företa en kontroll av samtliga föreningens anläggningar, så att dessa är i fullgott skick inför den kommande säsongen.
Beslöts att denna kontroll skall företas torsdagen den 21 maj, och noggrant protokoll skall skrivas och undertecknas av samtliga deltagare.
Ytterligare en kontroll skall företas i juli och då med tre personer ur styrelsen.

§10 Dörrar i Sjöstugan
De båda dörrarna på Sjöstugans östra gavel är i behov av utbyte. Rune Olsson har varit i kontakt med en snickerifirma i Rom, som skall lämna besked inom kort om kostnader. Dörrarna skall utformas med spårad skiva.

§11  Allsång
Förfrågan har inkommit från den person, som ledde de tre allsångskvällarna förra sommaren, om intresse fanns att upprepa underhållningen i år.
Beslöts att allsång kan arrangeras ett antal torsdagskvällar under juli månad under förutsättning att de inte belastar föreningens ekonomi.

§12  Trappbyggargrupp
För att förbättra framkomstmöjligheterna på strandpromenaden behöver en trappa byggas i Rörholmsberget i ekskogen väster om utsiktsplatsen ovanför trampolinen.
Beslöts uppdra åt Rune Olsson och Bengt Thompson att färdigställa en sådan trappa före midsommar. De kan till sig kalla ytterligare personer som hjälp om så erfordras.

§13  Arbetsdagen den 2 maj
Program för arbetsdagen den 2 maj kommer att anslås i god tid före detta datum på anslagstavlan vid bryggan.
Bland arbeten, som skall utföras, är röjning av allt sly från landgångsfästet till södra kallbadhuset (eldning sker på stranden längst in i viken vid bortre änden av den nya landgågen), borttagning av all vass vid Hästhagen och laserbacken, städning av stränderna mellan de båda kallbadhusen. isättning av badbryggor och badtrappor, städning av Sjöstugan m m

§14  Magasinsansvarig
Beslöts tillfråga Charlotta Enerbäck, om hon är villig att åta sig arbetet efter Sofia Holst som ansvarig för att tillräckligt antal personer ställer upp för att hålla magasinet öppet under sommaren.

§15  Bli mä-dagarna
Informerade undertecknad kortfattat om Bli-mä-dagarna i sommar. De kommer att hållas under tiden 4-12 juli, och på många platser i kommunen anordnas aktiviteter av olika slag. Exempel på sådana är kulturvandringar i en del samhällen, pilgrimsvandring i Tegneby till S:t Olofs källa, karolinerframträdanden i autentiska uniformer och med ett tjugotal kavallerister med sexpundig kanon i Myckleby, promenad på Mollön m m. En arbetsgrupp finns för att ta fram ett utförligt program, som kommer att publiceras i lokalpressen och finnas tillgängligt på olika ställen i kommunen.
För Nösunds del kommer undertecknad att ha en kulturpromenad genom Nösund med start vid Nösundsgården kl. 17.00 måndagen den 6 juli. Promenaden avslutas vid Sjöstugan, där det kl. 19.00 blir visning av fotografier från 1800-talet och framåt av personer och bebyggelse på Nösund. Bildvisningen omhänderhas av Anders Bertrandsson.

§16   Nationaldagen
Informerade undertecknad om några nya punkter i nationaldagsprogrammet. Nationaldagen kommer att skjutas in med hjälp av en nybyggd 1600-talskanon, som kommer att vara placerad i Hästhagen. I processionen deltar Anders Bertrandsson, som byggt kanonen, i mundering från Karl XI:s tid och med ett kungligt standar från den tiden. Det är också han, som ansvarar för saluten.
Högtidstalare blir f d kyrkoministern Bertil Hansson, och korum förrättas av kyrkoherde Ingemar Ekström, Morlanda.
Ett fullständigt program kommer att publiceras och tillhandahållas.

§17  Pilgrimsvandringar
Informerade undertecknad om det projekt, som är under uppbyggnad inom Orust kommun, och som sedermera kommer att beröra Nösund. Huvudansvarig är kultursekreteraren Folke Almegius.
Projektets titel är ”Pilgrim i hembygd” och är uppbyggt i två delar, en förstudie, som sträcker sig ram till den 31 augusti 2010, och en därpå följande genomförandedel.
Planen är att skapa två stora ringleder på Orust, en nordlig och en sydlig, och den gemensamma länken är den befintliga vandringsleden Kuststigen Orust Tvärs. Den sydliga grenen är tänkt att passera Nösund.
Vandrings/pilgrimslederna är tänkta att vara öppna för alla, unga, äldre, orustbor och turister från Sverige och utlandet.
Vissa förebilder finns i delar av Västra Götalands län, Östergötland och Hälsingland.
Förstudien skall söka ta reda på vilka resurser i form av lokaler och företag, som kan knytas till projektet, och utifrån detta görs en bedömning hur de nya vandringslederna kan främja näringslivet och den ekonomiska tillväxten. Nya vandringsleder i upplevelserika miljöer kan främja samhällets utveckling, och det finns efterfrågan från näringslivet om bättre tillgång till sevärda natur- och kulturområden.
Syftet med förstudien är att bedöma vad som är genomförbart, och vilka effekter för den lokala utvecklingen och tillväxten, som kan uppstå, t  ex att fler besökare stannar en längre tid eller att fler arbetstillfällen uppstår i näringsliv, kommun och kyrka, kort sagt en positiv landsbygdsutveckling.
Förstudien genomförs med Orust kommun som huvudman i samarbete med alla kyrkorna i Orusts pastorat, med sex av kommunens ideella föreningar, däribland Föreningen Nösund, och med näringslivet, både företagare och markägare.
En projektledare kommer att anställas på heltid.
Projektets mål är
a) att formulera en handlingsplan och tidsplan för projektets genomförande
b) att utreda vilka möjliga sträckningar av pilgrimslederna som markägarna medger
c) att etablera nätverk med både nationell och internationell pilgrimsverksamhet
d) att inventera medverkande partners inom näringsliv och föreningsliv
De föreningar, som är engagerade, är hembygdsföreningarna i Morlanda, Myckleby och Tegneby (100 tim vardera), hembygdsföreningen Flatö-Malö (50 tim), Föreningen Nösund (80 tim) och Svanesunds GIF (100 tim). Dessa timmar är ideellt arbete i form av deltagande i styrelsemöten, provvandringar, forskning och sondering av möjliga stigar och sevärdheter.
Ett förslag från undertecknad är att ortens näringsidkare och andra intresserade personer vid lämpligt tillfälle träffas för att diskutera projektet, och vilken betydelse det kan ha för Nösund.

§18  Nästa möte
Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 9 maj kl. 10.30 hos undertecknad.

§19  Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén

Styrelseprotokoll 9 maj 2009

2009-05-09

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 9 maj 2009 kl. 10.30-12.40
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3  Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget, som var betryggande. Endast ett 25-tal  
personer återstod att betala årets avgifter. Medlemsantalet är f n 232. En medlemsför-
teckning skall senare översändas till ordf. Knappt 50 mejladresser hade influtit.

§4  Arbetsdagen
Ett 60-tal personer hade medverkat på arbetsdagen den 2 maj. Det var det hittills största
antalet. Utförda uppgifter: slyröjning längs bergskanten från landgången till sjöbodarna,
städning av Sjöstugan, vassbekämpning på Hästhagen och angränsande områden, städ-
ning på laserbacken och i norra kallbadhuset samt bastun, röjningsarbeten i varmbadhu-
set, uthuggning av gångstig på två av de gamla tillfarterna till Nösund i höjd med Sten-
bäcken, badbryggan lades på plats, upplockning av skräp längs stranden mellan kallbad-
husen.
Kaffe serverades på värdshuset kl. 11.00, vilket var en timme för tidigt, eftersom arbetena
inte var klara. Inför nästa år måste kaffetiden vara som tidigare 12.00.
Arbetet utfördes under en trivsam stämning.

§5  Nösundsdagen
Fastställdes programmet för Nösundsdagen den 18 juli.
Optimistseglingar och match-racemöten inleder dagen.
11.00 görs en paus i dessa för att dels simningen Kolvik-ångbåtsbryggan , dels barnsimmet runt Köttfatet skall kunna äga rum.
Poängpromenadens starttid är mellan 11.30 och 12.30, och Sofia Holst skall tillfrå-
gas, om hon är villig att fungera som starter. Under promenaden ges tillfälle att dricka
kaffe på Nösundsgården. Promenadens mål förläggs detta år till Galleri Villa Lundh, ef-
tersom den stora båtutställningen har vernissage där 13.00.
Middagen startar 18.30 i Sjöstugan, och Kalaskockarna serverar en trerättersmiddag. Jan Gustavsson har kontakt med musiker, som kommer att under instundande vecka lämna besked om de är lediga.
Kontakt skall tas med övriga föreningar om hur mycket pengar de kan tänka sig att delta med för musiken.
Kostnaden för middagen blir 395:-

§6  Ny skyltning
Önskemål hade framförts om att den nya gångstigen i §2 ovan skulle skyltas upp, och att
den i fortsättningen skulle röjas två gånger om året. Beslöts enligt förslaget. Beslut togs
även om att bygga en bro över diket till gångvägen. Beslöts att Rune Olsson och Bengt
Thompson skulle ombesörja brobygge samt framtagande av stolpe och skylt, och att un-
dertecknad skulle skriva en text om Nösunds forna tillfartsvägar att anbringas på skylten.

§7  Skyltning till gammal dansbana
Förslag hade framförts att röja en mindre stig till platsen för den gamla dansbanan uppe
på kullen i närheten av 70-skyltarna. Efter diskussion beslöt styrelsen att inte göra detta.

§8  Arbetsdagen den 17  juli
Jan Gustavsson redogjorde för vägföreningens förslag om nämnda arbetsdag. Genom att
initiativtagaren fått förhinder att leda arbetet, förändras inriktningen på arbetet till att om-
fatta varmbadhuset och området runt omkring. Dagen avslutas med korvgrillning.
Mikael Hassler har åtagit sig att delvis leda verksamheten under dagen.
Styrelsen konstaterade, att det är synnerligen viktigt, att varmbadhusgruppen snarast sam-
manträder för att diskutera vilka insatser, som skall göras under den aktuella dagen. Innan
alltför omfattande arbeten sätts igång i rummen på första våningen, måste takstolar och
väggen mot ”vita berget” ordentligt ses över, repareras eller ersättas.
Barbro Roos skulle omg kontaktas för ett sammankallande av varmbadhusgruppen.

§9  Varmbadhuset
Tidigare under våren hade genom Södra Bohusläns turism utgått ett meddelande från
OTW Television i Stockholm, om det fanns intresse inom det aktuella turistområdet att
föreslå reparation av någon byggnad under ledning av Ernst Kirschsteiger.
Utifrån denna förfrågan hade Lisbeth Maxén på ett mycket personligt och layoutmässigt
förnämligt sätt sammanställt en femsidig beskrivning av varmbadhuset, i vilken också ett
stort antal färgfotografier fanns med, och förslaget hade inskickats med en förhoppning
om att ansvariga skulle göra ett besök på Nösund.

§10 Cykelparkeringen  
Rune Olsson meddelade, att Göran Andersson planerade att iordningställa cykelparke-
ringen före sommaren.

§11 Sjöstugan
Meddelade  Rune Olsson, att en förstärkning av de undre gångjärnen måste göras på
reservdörrarna, om det inte är möjligt att få dem reparerade, innan uthyrningssäsongen
börjar.
En brandslang är beställd enligt krav från räddningstjänsten och kommer att finnas
upphängd i städskrubben.

§12 Inspektion
Beslöts att inspektion av föreningens samtliga anläggningar skall hållas fredagen den 22
maj med start kl 10.00, då styrelsen samlas vid södra kallbadhuset. Protokoll skall föras.

§13 Hemsidan
Magnus Johansson meddelade, att han inte haft möjlighet att påbörja arbetet med den
förändring av hemsidan, som diskuterats utifrån att den skulle vara mera lättunderhållen,
mera öppen och trevlig.
I den efterföljande diskussionen beslöts att Lars Kjellgren tillsammans med Lisbeth
Maxén skulle ta hand om utformningen av hemsidan,
men att Magnus Johansson skulle stå för den tekniska supporten. En extern konsult   
skulle  också  enligt tidigare beslut kopplas in, så att det så snart som möjligt skulle gå att   
få hemsidan moderniserad.

§14 Båtplatser landgången-Vadräckena
På båtplats nr 32 har det inte funnits någon brygga på två år. Markägaren kräver inte, att
brygga byggs, men båtplatsavgift skall betalas till föreningen. Med tanke på vad som står
i villkoren för båtplats, beslöts att tillskriva båtplatsinnehavaren med fråga om platsen
skall utnyttjas eller ej.
I fråga om den första östra båtplatsen på syskonen Holsts mark beslöts uppdra åt Cecilia
Bengtsson att undersöka om när brygga kan byggas, och till vem avgift skall betalas.

§15 Allsång
Meddelade undertecknad, att allsång under ledning av Lennart Torstensson, Kungälv, äger
rum i Sjöstugan torsdagarna den 2, 9 och 16 juli med start kl. 19.00.

§16 Årsmötet
Beslöts att i samband med uppsättandet av kallelse till årsmötet också anslå de vilande
stadgeförslagen  om medlemsavgift och valberedning samt styrelsens förslag om inrättande
av en fond på fem år för gåva till Nösunds kapell i samband med dess 100-årsjubileum
2012.

§17 Renhållning i hamnar
Det finns en regeringsproposition angående förbud mot utsläpp från fritidsbåtar.
Förslaget är, att det skall ges ekonomiskt stöd för mottagning av båtavfall i fritidshamnar,
och att möjligheter till motsvarande beträffande toaletter i land i anslutning till hamnar    
skall involveras. Transportstyrelsen är huvudansvarig i utredningsarbetet, som skall ske i  
samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket. Ett lagförslag kan ev ligga färdigt 2010.
Nösunds Båthamnsförening kommer att bevaka ärendet, eftersom det i gynnsamma fall kan  
vara tillämpligt för Sjöstugan.

§18 Skötsel av badhus
Maj-Britt Olsbo hade meddelat, att hon kunde tänka sig att ha tillsyn över kallbadhusen i
sommar. Styrelsen accepterade med stor tacksamhet förslaget och önskar fler liknande   
initiativ.

§19 Kommunala anslag
Meddelade undertecknad, att Orust kommun beviljat föreningen 10000:- för utläggande av
snd i norra kallbadhuset, 5000:- i ordinarie anslag men att inga pengar hade givits för an-
slutning till kommunens VA-system i samband med nedläggandet av ledningar från kolbo-’    
den och varmbadhuset.

§20 Hyra av toalett
Uppdrogs åt Rune Olsson att hyra en toalett att placeras på p-platsen vid norra hamnen un-
der tiden 15/6 – 15/8 2009.

§21 Gökotta
Anslag om gökotta med samling kl. 07.00 den 21 maj vid garaget är uppsatt. Föreslogs i
samband därmed, att Torbjörn Jansson skulle tillfrågas, om han kunde tänka sig att följa
med som fågelexpert.

§22 Pilgrimsvandring
Ett möte hade hållits den 9 april på värdshuset under ledning av Anders Bertrandsson och
med deltagare från näringslivet på orten, då en mycket intressant diskussion förts i ärendet
(se §17 i prot av den 14 mars 2009), och då många olika förslag framförts på hur Nösund
aktivt skulle kunna vara med i detta projekt. Om LAG-gruppen beviljar Orust kommun me-
del för genomförandet av projektet, kommer gruppen, som kan utökas, att ha regelbundna
möten för utarbetandet av aktiviteter på Nösund.

§23 Nationaldagen
Program för kommunens nationaldagsfirande på Nösund hade utsänts till styrelsen av
undertecknad.

§24 Hyreskontrakt
Det hyreskontrakt, som varje hyresgäst av Sjöstugan, måste skriva under, hade utsänts
av undertecknad för synpunkter. Sedan ett par tillägg gjorts, beslöts det att användas
under den kommande säsongen.

§25 Badtrappor
Rune Olsson meddelade, att ett antal steg till badtrappor måste inköpas. Beslöts enligt
förslaget.

§26 Nästa möte
Beslöts att nästa möte skall hållas tisdagen den 30 juni kl. 18.30 hos undertecknad.

§27 Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund   Justeras:

Sten Hallberg           Lisbeth Maxén

Styrelseprotokoll 30 juni 2009

2009-07-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund tisdagen den 30 juni 2009 kl. 18.30-21.30 Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson, Lars Kjellgren, Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas

Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare

Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3 Genomgång av årsmötet

En genomgång av de olika punkter, som kommer upp på årsmötet den 12 juli gjordes. Därvid konstaterades

1) att kallelse varit anslagen sedan i mitten av juni

2) att det förslag till verksamhetsberättelse, som undertecknad sammanställt, innehöll vad som erfordrades, och att Bengt Thompson skulle kopiera den i fyrtio ex

3) att Jan Gustavsson kopierat den ekonomiska redovisningen i fyrtio ex, och att han erhållit revisionsberättelse

4) att valberedningens sammankallande, Sofia Holst, meddelat, att hon skulle redogöra för på vilket sätt man arbetat under året med sitt förslag till styrelse

5) att styrelsens förslag till belopp i den tänkta jubileumsfonden inför Nösund kapells 100-årsjubileum 2012 skulle ändras från 2000 kr per år i fem år till 2500 kr per år i fyra år

6) att enligt de nya stadgarna (om de antas) medlemsavgiften skulle vara 300:- som grundavgift för ett hushåll, men att 100:- därutöver skulle erläggas av maka/make/sambo, samt att en ny avgift skulle införas på 100:- för ungdom mellan 18 och 25 år

7) att Bengt Thompson skulle redogöra för föreningens planerade verksamhet för 2009-2010

8) att listor skulle anslås där föreningen söker medlemshjälp med vissa uppgifter

9) att inga motioner inkommit

§4 Nösundsdagen

Det konstaterades, att förmiddagens program med segling, simningar och poängpromenad går enligt tidigare uppläggning.

Vad beträffar middagen på kvällen finns anmälningslista i f d postkuren sedan före midsommar, och den dras in den 12 juli. När det gäller de praktiska arrangemangen, sker dukning på fredag förmiddag, och underhandskontakter tas beträffande medhjälp för denna. När alla anmälningar inkommit, tas ett beslut om hur man skall arrangera skötseln av baren efter måltidens slut. Håkan Mannelqvists band har engagerats av Jan Gustavsson och kommer att spela under kvällen.  Bordsplacering ombesörjs av undertecknad liksom bordsvisor, vilka kopieras av Magnus Johansson och /eller Cecilia Bengtsson. Städningen på söndag förmiddag utförs av senare vidtalade personer.

§5 Uttag av medlemsavgift vid ev stadgeändring

Beslöts att denna fråga behandlas på ett styrelsemöte efter årsmötet.

§6 VA-ansökan

Beslöts att de blanketter, som skall inskickas till Orust kommun, och som är ett resultat av beslutet på föregående styrelsemöte om att föreningen önskar ansluta sig till kommunalt VA-nät till varmbadhuset och kolboden, ifylls av undertecknad.

§7 Hemsidan

Presenterade Lisbeth Maxén ett av henne och Lars Kjellgren första utkast till ny hemsida. Den 1 juli skulle hon och Magnus Johansson sammanträffa med Martin Carlsson, som engagerats för att enligt tidigare beslut utföra den tekniska framtagningen av den nya hemsidan. Lars Kjellgren hade fått en flygbild över Nösund, vilken var framtagen av Lars Lundborg i anslutning till Orusts sparbanks 120-årsjubileum. Beslöts inköpa detta foto att användas till hemsidan.

§8 Film

Meddelade Lars Kjellgren, att det även finns en film om ”Gamla Nösund”, vilken också togs fram i anslutning till sparbankens jubileum (§7), och att man kan få köpa den. Beslöts fråga Lars Lundborg, om det gick att få låna filmen för att se, om det vore av intresse för föreningen att inköpa ett exemplar.

§9 Arbetsdagen den 17 juli

Initiativet till denna arbetsdag har kommit från Nösunds vägförening, varför huvudansvaret för dess genomförande ej vilar på Föreningen Nösund. Förslag har kommit från en medlem om att en viktig uppgift för dagen är arbete med grunden på varmbadhuset.

Efter diskussion beslöts att några omfattande arbeten med byggnaden  ej kan göras på grund av säkerhetsmässiga skäl – och även beroende på arbetena på den intilliggande heta-salta-badanläggningen -. Endast städningsarbeten i byggnaden kan komma i fråga vid detta tillfälle. Förslagsställaren skulle meddelas om detta. Vad som i övrigt skall ske under de aktuella timmarna har styrelsen inga synpunkter på.

§10 Magasinets öppethållande

Sofia Holst hade meddelat, att hon efter samtal med ett antal familjer inte funnit någon efterfrågan på att magasinet regelbundet skall hållas öppet. Hon menade, att frågan kan  tas upp på nytt, om det visas intresse från något håll för ett öppethållande. Styrelsen beslöt enligt förslaget.

§11 Cykelparkeringen

Cykelparkeringen vid hamnen har grusats men kan tas i bruk först efter det att vissa avspärrningsarbeten har utförts senare under sommaren.

§12 Promenadvägen i Rörholmsberget

Rune Olsson har genom vissa markarbeten iordningställt en annan sträckning av viss del    av promenadvägen i Rörholmsberget väster om utsiktsplatsen, varför någon trappa ej behöver byggas.

§13 Mailadresser

Jan Gustavsson och Magnus Johansson skulle översända hittills inkomna mailadresser till undertecknad.

§14 Bidrag till båtutställning

Beslöts att skänka 750:- till utställningen ”Båtliv på Nösund” som öppnas i samband med Nösundsdagen den 18 juli.

§15 Brobygge

Föreslog Rune Olsson, att den befintliga bron i nära anslutning till ”70-skyltarna” skulle användas som bro över diket, och att man sedan röjde och underhöll en stig över backen upp på den gamla vägen, som nu blivit iordningställd som gångväg. Orsaken var att en ny bro skulle kunna komma i konflikt med Vägverket vid snöröjning, slyröjning eller dikesarbeten. Beslöts undersöka möjligheterna att genomföra det framförda förslaget.

§16 Aktuella händelser

Informerade undertecknad om några närliggande aktuella händelser:

1 juli     Våffelstart
2 juli     Allsång i Sjöstugan3 juli  Grillkväll på Nösundsgården (privat arrangör)
5 juli     Våfflor
6 juli     Kulturpromenad genom Nösund. Start kl. 17.00 vid Nösundsgården
6 juli     Gamla fotografier i Sjöstugan kl. 19.00. Anders Bertrandsson visar.
8 juli     Våfflor
9 juli     Allsång i Sjöstugan
11 juli   Räkfest (privat arrangör)
12 juli   Årsmöte 13.30 i Nösunds Vägförening. Sjöstugan
12 juli   Årsmöte 15.00 med Föreningen Nösund. Sjöstugan

 

§17 Mötet avslutas

Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund  Justeras:

 

Sten Hallberg   Lisbeth Maxén