Styrelsemöte 4 okt 2008

2008-10-05

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 4 oktober 2008 kl. 13.00-14.45.
Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Charlotta Enerbäck, Lars Kjellgren, Magnus Johansson,  Lisbeth Maxén,  Rune Olsson och Bengt Thompson.

§1  Mötet öppnas
Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare
Lars Kjellgren utsågs till justerare.

§3  Arbetsdagen
Gjordes en genomgång av förmiddagens insatser under arbetsdagen, och det konstaterades, att det, som skulle utföras, i princip också blev gjort.
I varmbadhuset hade väggarna i samlings- och omklädningsrummen målats. Trallarna hade tagits ut i väntan på att golvet skulle göras i ordning. Resterande uppgifter kommer att utföras av personer, som antecknat sig för dessa enligt särskilda listor. Gjutningen av kanten på stigen från sjöbodarna till den nya landgången på Vadräckena hade utförts. Runt tegelstensmuren hade allt löst material, jord, träd, murgröna och buskar avlägsnats inför gjutningen av det blivande murstödet. En tjock askstam återstår att såga ned. Naturbänkarna hade placerats på nya landgången, vid utsiktsplatsen på Björbärshalsen och i Stenli. Allt buskage vid ingången till södra kallbadhuset samt på gaveln öster om byggnaden hade tagits bort. Städning hade skett från trampolinen väster om norra kallbadhuset till södra kallbadhuset samt i städskrubben i Sjöstugan.

§4  Ekonomi
Kassören hade erhållit en räkning på diverse utgifter utförda under året öster om Sjöstugan och vid norra hamnen. Rune Olsson skulle diskutera med räkningsutställaren om det aktuella beloppet.

§5  Skyltar
Rune Olsson och undertecknad hade enligt tidigare styrelsebeslut undersökt om nya skyltar behövde sättas upp på ett par platser längs Arekullevägen. Det ansågs lämpligt att göra detta, och skyltarna kommer därför att omg. beställas.

§6  Gjutning vid tegelstensmuren
Rubricerade arbete är av den omfattningen, att det inte kan utföras ideellt, varför Göran Andersson kommer att beställas för utförandet.

§7  VA-frågan varmbadhus/kolbod
En mycket lång diskussion fördes i ämnet. Resultatet av diskussionen blev
a) att överenskommelsen med Dan Lind angående utnyttjandet av hans ”VA-dike” från Boxviksvägen till varmbadhusplanen gäller
b) att det är önskvärt, att vatten och avlopp på den sträckan kommer i gemensam ledning
c) att Göran Andersson ombeds gräva separat ledning för föreningen från pumpstationen i varmbadhusplanen till dels varmbadhuset, dels kolboden och dels en grenledning in till kolboden från huvudledningen från Boxviksvägen
d) att rör läggs ned i ”föreningsdikena”, och att pump placeras på därför avsedd plats i varmbadhusbacken
e) att anslutning till det kommunala nätet ej sker nu – se nedan § 14
f) att avtal sluts med Dan Lind i frågan
g) att servitutsfrågan utreds

§8  Brygga öster om varmbadhuset
Tidigare har överenskommits med Dan Lind om att den brygga, som han låter bygga från sin nya badanläggning ut i havet öster om varmbadhuset skall till hälften betalas av föreningen, då dess ekonomi så tillåter. Bryggan skall ha ett avstånd på tre meter från varmbadhusets östra gavel. En förbindelse mellan varmbadhuset och den nya bryggan skall tillskapas.
Ett avtal mellan föreningen och Dan Lind måste komma till stånd, innan bygget börjar, och kostnaderna måste också noga utredas.

§9  Altan söder om varmbadhuset
Önskemål hade framförts om att i samband med i §8 nämnt bryggbygge det också skulle anläggas en brygga/altan utanför varmbadhusets södra vägg. Styrelsen beslöt att det f n inte skall byggas någon dylik. Ej heller får någon sprängsten tippas i detta område.

§10 Kolboden
Tidigare har diskuterats rivning av kolboden och uppförande av en ny byggnad inrymmande toalett och ev dusch. Eftersom frågan f n ligger hos Nösunds Samfällighetsförening, är det inte aktuellt att just nu gå vidare i ärendet.

§11  Värmepump
Föreningen har fått ett erbjudande av Pål Prøitz om en luft-luft värmepump att installeras i varmbadhuset. Styrelsen beslöt  att tacksamt ta emot gåvan. Installationen skall handhas av styrelsen, och föreskrifter om användandet skall  sammanställas. Styrelsen gav i uppdrag åt varmbadhusgruppen att meddela givaren detta.

§12   Föreningsrum
Önskemål hade framförts om att ett av de tidigare sjöbodsutrymmena i varmbadhuset skulle inrättas till ett föreningsrum, där föreningarna skulle ha var sitt låsbart skåp att förvara arkivalier och andra föreningen tillhöriga saker i. Frågan bordlades.

§13  Varmbadhuset
Beslöts att gå vidare med den uppfräschning av byggnaden, som tidigare beslutats, och att en renoveringsfas kunde ta vid, när fas 1 är avklarad, och då ekonomin tillåter.

§14  VA vid Sjöstugan
En första utredning hade gjorts av den tillsatta gruppen Rune Olsson, Gösta Sandegren och Bengt Thompson – se §21 i protokoll av den 24 aug. Förslag till ritningar hade utarbetats. Gruppen skulle arbeta vidare och återkomma med ytterligare förslag beträffande ombyggnad, kostnader m m.
Styrelsen konstaterade, att, eftersom ca 80% av medlemmarna i enkäten förra vintern önskade prioritera Sjöstugan vad investeringar beträffar, det även är styrelsens uppfattning, att VA-frågan vid Sjöstugan bör lösas före den vid varmbadhuset.
När kostnadsramen är klar, skall förhandlingar upptas med Nösunds Båthamnsförening och Nösunds Sjöbosförening om intresse att delta i projektet och om hur kostnaderna skall fördelas.. Orust kommun skall också uppvaktas om möjligheterna till sänkt anslutningsavgift.

§15  Magasinet – arrende av tomt
Förelåg ett avtal från Orust kommun om arrende av marken under magasinet. Hyran är f n 1150:-/år och är föremål för indexuppräkning. Avtalet löper i första hand på fem år och förnyas årligen, om ingen av parterna sex månader i förväg säger upp det. Styrelsen beslöt anta avtalet och uppdrog åt ordf. att underteckna det och återsända det till Orust kommun.

§16  Altanen vid sjöbodarna i norra hamnen
Nösunds Sjöbodsförening har utsänt offert att besvaras den 15 oktober angående byggnation av en altan mellan de nya sjöbodarna och föreningens östra hamnbrygga i norra hamnen. Synpunkter på hur altanen skulle byggas framfördes, men det beslöts att avvakta med ett ställningstagande, tills man visste vem som skulle utföra arbetet.

§17  Instiftande av fond
Förslag framfördes av undertecknad att instifta en fond på 2000:- om året under fem år att 2012 användas för inköp av minnesgåva till Nösunds kapell i anslutning till dess 100-årsjubileum det året. Styrelsen hade inget att invända mot förslag och belopp men ansåg, att frågan borde föras till årsmötet för beslut, eftersom föreningen är politiskt och religiöst obunden. Styrelsens beslut blev också detta.

§18  Julbordet
Frågan hade varit uppe på ordförandemötet, och det hade där konstaterats, att alla föreningar ej kunde deltaga av ekonomiska skäl. Styrelsen beslöt därför att inte heller delta i något samordnat julbord i år, men att ärendet kan tas upp nästkommande år.

§19  Medlemsmöte vintertid
Det konstaterades, att det f n inte finns någon övergripande fråga att behandla inför ett stort sammankallat medlemsmöte under vintern, men det ansågs ändå lämpligt att ge viss information om pågående ärenden. Det beslöts därför att arrangera en informationsträff fredagen den 30 januari 2009 kl. 18.00-19.00 på värdshuset, och den skulle följas av sedvanlig PUB-afton. På ordförandekonferensen den 1 november skulle frågan tas upp om det fanns intresse hos någon annan förening att då också informera om sin verksamhet.

§20  Natursofforna
Som framgått av §3 ovan placerades tre natursoffor ut under arbetsdagen idag.

§21  Cykelparkeringen
Såväl Orust kommun som familjen Per Lundh och Nösunds Samfällighetsförening har givit sitt tillstånd att anordna en cykelparkering väster om p-platsen vid norra hamnen. Åt Rune Olsson uppdrogs att be Göran Andersson utforma denna cykelparkering på lämpligt sätt och att därefter sätta upp ett staket, så att inga bilar kan köra in där.

§22  Brandbesiktning
Rune Olsson och undertecknad hade deltagit i en brandbesiktning, som utförts den 2 oktober i magasinet och Sjöstugan av Räddningstjänsten i Orust kommun. Resultatet av den blev
a) att brandvarnare skulle installeras i cafélokalen i Sjöstugan och i trappan i magasinet
b) att en vattenslang skulle inmonteras i köket i Sjöstugan för användande vid ev fara
c) att ett formulär skulle upprättas och undertecknas av alla styrelsemedlemmar i vilket ansvarsfrågan behandlades

§23  Badplatser
Rune Olsson och undertecknad hade deltagit i ett av Föreningen Mollösund den 30 augusti utlyst möte om ansvarsfrågor för badplatser. Underlaget hade varit ett formulär från Tjörns kommun, men för Föreningen Nösund var det inte helt lämpligt, eftersom det byggde på att kommunen ägde den mark, på vilken badplatserna fanns, och så är ju förhållandet inte här. Det skulle komma ytterligare möten i frågan.
Styrelsen konstaterade, att det var viktigt, att våra badplatser var i fullgott skick inför varje säsong, och därför borde syn göras dels i april, dels under badsäsongen, då även protokoll skulle upprättas, så att man kan bevisa, att kontroller gjorts.
Ärendet tas åter upp efter årsskiftet.

§24  Utsiktsskylt
Meddelade Lisbeth Maxén, att utsiktsskylten Kvarnberget skall komma från tryckeriet om ett par veckor.

§25  Sopavgift
Förelåg från en medlem förslag om att Sjöstugans hyresgäster skulle påföras ett extra belopp för sophämtning, och i och med det skulle en container anskaffas och placeras under sommaren vid p-platsen vid hamnen. Den skulle även vara öppen för allmänheten. Styrelsen beslöt att ej följa förslaget, eftersom nackdelarna klart överväger fördelarna. Nedskräpningen runt tidigare sophus och containrar inbjuder inte till en fortsättning.

§26  Skyltar
Diskuterades frågan om vissa förbudsskyltar i samband med eld.
Beslöts att införskaffa tre st skyltar med texten ”Förbud inom hela området mot öppen eld, rökning och grillning”, och att dessa skulle placeras vid de två kallbadhusen samt vid varmbadhuset, och en skylt med texten ”Rökning förbjuden” att sättas i Sjöstugan.

§27  Hemsidan
Beslöts att det på hemsidan skulle ges plats åt en ”anslagstavla”, på vilken medlemmar skulle kunna annonsera.

§28  Nästa möte
Beslöts att nästa möte skulle hållas lördagen den 6 december kl. 10.00 hos undertecknad.

§29  Mötet avslutas
Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

För Föreningen Nösund   Justeras:

Sten Hallberg    Lars Kjellgren