Styrelseprotokoll 6 dec. 2008

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund lördagen den 6 december 2008 kl. 10.00-12.00

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Cecilia Bengtsson, Jan Gustavsson, Magnus Johansson,  Lisbeth Maxén och  Rune Olsson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare Lisbeth Maxén utsågs till justerare.

§3 Ekonomin Utifrån de budgeterade inkomsterna och utgifterna för året på ca 220 000:- resp 160 000:- redogjorde kassören för årets utfall med hänvisning till  de olika poster, som den ekonomiska sammanställningen uppvisar.

§4 Brandskydd Den 2 oktober hade Räddningstjänsten vid Orust kommun inspektion av Sjöstugan och Magasinet, varvid protokoll upprättades av förrättningsmannen Hans Blohm. Förhållandena bedömdes i stort sett vara tillfredsställande. Dock erfordras brandvarnare i båda byggnaderna samt en slang för snabbkoppling av vatten i köket i Sjöstugan.
Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall det finnas ett formellt underlag att använda för kontroll av att bestämmelserna följs. Ett sådant underlag bifogades ovannämnda protokoll med påpekande att ett lokalt underlag skall tas fram för Sjöstugan och Magasinet.
Undertecknad hade utarbetat ett förslag utifrån det generella underlaget, och styrelsen beslöt att ta förslaget som sitt.
Dessutom beslöts att även varmbadhuset skall ingå i ”skyddsområdet”, och utifrån det beslutet skulle nödutgångsskylt och brandvarnare anskaffas till varmbadhuset.
I avdelningen ”Information” skall tillägg göras om att grillning inte är tillåten i eller i direkt anslutning till byggnaderna.
Checklistan i ärendet skall vid ett styrelsesammanträde till våren gås igenom på plats.
Till brandskyddsansvarig utsågs undertecknad och till brandskyddsledare Rune Olsson.
Samtliga styrelseledamöter skall underteckna det lokala underlaget, som bifogas.

§5 Kontroll av vissa av föreningen tillhöriga anläggningar För att uppfylla alla säkerhetsbestämmelser krävs det en årlig genomgång av förhållandena vid badhusen, badtrappor, trampoliner och annat, som föreningen upplåter till allmänheten.Styrelsen beslöt att under våren 2009 företa en genomgripande översyn av de rubricerade anläggningarna och därefter upprätta protokoll över inspektionen.

§6 Planering av medlemsmötet den 30 januari 2009 Tidigare har beslutats att hålla ett medlemsmöte i vinter på Nösunds värdshus för att informera om ”vad som är på gång” inom de olika föreningarna.
Diskuterades uppläggningen av mötet bl a utifrån ett förslag, som Bengt Thompson upprättat. Det konstaterades, att det inte finns en stor väsentlig fråga att behandla motsvarande förra årets enkät, varför beslutet blev, att information skall ges om aktuella ting under 2009.
Meddelande om och inbjudan till mötet skall dels publiceras på hemsidan, dels anslås på föreningens anslagstavla vid bryggan. Svar om deltagande måste lämnas till undertecknad senast den 24 januari, eftersom det efter mötet är PUB-afton, och då måste man veta i värdshusets kök, hur många som ämnar delta.

§7 Möte med RBK RBK:s styrelse hade inbjudit ordförandena i föreningarna på Nösund samt konsulten Håkan Falk och stadsarkitekt Daniel Holdenmark, båda representerande Orust kommun, till ett diskussionsmöte på Nösunds värdshus den 15 november. Anledningen var att dryfta frågor i anslutning till den planerade byggnationen i Trappbergens sydligaste del ovanför Törtipp.
Diskussionen kom att röra sig om att tillfartsvägen till området uppvisar många brister, men eftersom det inte finns några alternativ enligt kommunen, kommer man att på olika sätt förbättra Källarliden, Törtipps- och Flöjbergsvägen på de 80%, där man disponerar utrymmen vid sidan av vägarna.
Diskussioner fördes också om påverkan på samhället genom den ökade trafiken och tillgången på bad-, båt- och parkeringsplatser.Pål Prøitz avslutade med att konstatera, att det varit en öppen och givande diskussion, och att det säkerligen fanns anledning att återkomma för att föra konstruktiva diskussioner om de ting, som behandlats. Jan Gustavsson meddelade, att Pål hade vid ett par samtal tidigare uttalat samma förmodan i den kontaktgrupp, som finns mellan föreningarna och RBK.

§8  Varmbadhuset Bastudelen och samlingsrummet har genomgått en mycket stor uppfräschning under hösten med rengöring, målning, golvunderhåll m m.
Stolar skall nu inköpas, där ortens föreningar delar på kostnaderna för dessa.
Likaså har ordförandegruppen diskuterat möjligheterna att inköpa ett skåp till vardera föreningen att ställas upp i ett av de rum, som senare kommer att göras i ordning.
Beslöts  att  inköpa sexton par tofflor i Göksäter liksom att vid nästa sammanträde ta upp frågan om hur dels grunden, dels innertaket till byggnaden skall förstärkas.
Vägen fram till varmbadhusbacken var också föremål för diskussion, men där har Nösunds Vägförening uttalat tankar om att ta över, om vägen kommer att helt iståndsättas efter värdshusgrävningarna.

§9  Avtal om VA-ledningar Undertecknad hade utarbetat ett förslag till avtal mellan FN och Nösunds värdshus angående nedläggningen av VA-ledningar i det dike, som värdshuset kommer att låta gräva i samband med den nya anläggningen för heta-salta-bad. FN erbjuds att kostnadsfritt lägga ned ledningarna i detta dike, men föreningen skall själv betala rören.
Beslöts enligt det framlagda förslaget.

§10  Altanen vid sjöbodarna vid norra hamnen I nuvarande ekonomiska läge såväl för NSjF som för FN har frågan inte stor prioritet.

§11  Avtal magasinstomten Undertecknad meddelade, att avtalet är underskrivet, men att det ännu inte återkommit från Orust kommun.

§12  Arbetsdag sommaren 2009  Ordförandekonferensen har uttryckt önskemål om en arbetsdag under sommaren 2009.
Nösunds Vägförening skulle i så fall stå för vissa kostnader för grillning till ungdomar, som deltar i arbetet. Beslöts att fastslå datum och innehåll på nästa sammanträde, då kalendariet för 2009 kommer att fastställas.

§13  Vägkant utmed tomtgräns Ansvarsfrågan i rubricerade ämne tas upp vid nästa möte, och då gäller det sådant underhåll, som inte gäller snöskottning.

§14  Nationaldagen 2009 Meddelade undertecknad, att Orust kommun beslutat förlägga kommunens nationaldagsfirande till Nösund även 2009.

§15  Hemsida Meddelade Lisbeth Maxén, att ”Framtidsvision Nösund” nu lagts in på hemsidan. Domännamnet är nosund.nu.  Ev skulle byte av leverantör ske.

§16  Nästa möte Beslöts att nästa möte skall hållas lördagen den 31 januari 2009 kl. 10.30 hos undertecknad.

§17  Mötet avslutas Förklarade ordf. sammanträdet avslutat.  

För Föreningen Nösund                                                              

Justeras:  Sten Hallberg                                                                               Lisbeth Maxén