Styrelsemöte 16 juli 2008

2008-07-17

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Nösund onsdagen den 16 juli 2008.

Närvarande: Ordf., Sten Hallberg, Charlotta Enerbäck, Jan Gustavsson, Magnus Johansson,  Lisbeth Maxén och  Rune Olsson.

§1  Mötet öppnas Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§2  Justerare Magnus Johansson utsågs till justerare.

§3 Välkomstord Charlotta Enerbäck, som nyvalts som ersättare i styrelsen, hälsades välkommen.

§4 Uppföljning av årsmötet Det konstaterades, att årsmötet förlöpt enligt de förhoppningar, som styrelsen haft. Bengt Thompsons genomgång av utförda och planerade insatser ansågs ha klarlagt på ett fullständigt sätt vad som föreningen uträttat under de senaste åren, och vilka uppgifter som är de viktigaste under den närmaste tiden.

§5 Sänkt medlemsavgift för pensionärer Förslag hade uppkommit under årsmötet i rubricerade fråga, och det beslöts att behandla denna i januari i samband med diskussionerna om avgifterna för 2009.

§6  Lista med frivilliga åtaganden Konstaterades att det vid några tillfällen på allmänna möten uppkommit fråga om att anslå en förteckning över frivilliga uppgifter, och att intresserade skulle kunna anteckna sig på denna lista. Gjorde man inte så, skulle en förhöjd medlemsavgift debiteras. Diskuterades förslaget, men styrelsen beslöt att inte följa förslaget med motivering att en ideell förening inte kan kräva något av medlemmarna utan endast vädja om hjälp. Därför ansågs det lämpligt att i kommande marsskrivelse lista vissa områden, där det behövs hjälp av olika slag, och där man kunde meddela vilket/vilka områden man var intresserad av att hjälpa till med.

§7  Besiktningen av varmbadhuset Besiktning av varmbadhuset hade verkställts den 10 juli av Firma Bokenäs Rit & Byggtjänst AB. Besiktningen hade utförts synnerligen noggrant, och ett protokoll hade upprättats över vilka åtgärder, som i första hand behövde vidtagas.

I sin helhet var huset i gott skick och på intet sätt farligt att vistas i, eftersom virket var av god beskaffenhet. Bärande väggar i undervåningen får inte avlägsnas, och på vinden bör vissa förstärkningsarbeten utföras liksom vad beträffar den sydvästra delen av grunden. Ev borde en stöttande pelare sättas upp från taket framför skorstenen i det s k mysrummet. Önskar man komma från översvämning på golvet, bör man lägga nya reglar på befintligt golv och på dessa anbringa nya bräder. I övrigt kan man fräscha upp interiören på lämpligt sätt.

Styrelsen ansåg informationen vara synnerligen värdefull och beslöt att uppmana varmbadhusgruppen att sammanträda snarast under Barbro Roos ledning för att diskutera besiktningsprotokollet och till styrelsen föreslå inom givna ekonomiska ramar lämpliga åtgärder utifrån vad besiktningen visat.

§8  Tegelstensmuren Den i föregående § nämnde besiktningsmannen hade samma dag även kontrollerat tegelstensmuren för att ge råd om vad som skulle göras för att bevara den.

Han bedömde vidmakthållandet som enkelt och föreslog, att det närmaste området framför murfoten först skulle städas, och att det därpå skulle gjutas en cementsockel upp till den linje, där de gula tegelstenarna slutar. Man skulle utnyttja de järntenar, som redan finns, samt sätta dit ytterligare några på den högra sidan.

Styrelsen beslöt att tillskriva syskonen Holst i frågan och anhålla att få utföra ovannämnda åtgärder och på så sätt bevara tegelstensmuren.

§9  Brandpost Informerade undertecknad om att Nösunds Sjöbodsförening beslutat inköpa tjugo meter vattenslang att anbringas på en av sjöbodarna utanför Sjöstugan. Slangen skulle anslutas till Nösunds Båthamnsförenings vattenuttag, och användas vid ev eldsvåda.

§10  Toaletterna vid bryggan Förslag hade inkommit om att till de båda toaletterna vid bryggan inköpa stora toalettpappershållare. Rune Olsson åtog sig att undersöka, var sådana kunde inköpas.

§11 Städning av toaletterna Vid årsmötet hade en förteckning visats på vilka uppgifter som det behövdes frivilliga krafter som hjälp. En person hade anmält sig vara villig att städa bryggtoaletterna en vecka under sommaren. Beslöts anslå en lista för återstoden av sommaren, där man kunde teckna sig för lämplig städvecka.

§12  Nösundsdagen Informerade undertecknad om det slutgiltiga programmet för Nösundsdagen. Endast 47 personer har anmält sig till middagen, och på Lisbeth Maxéns förslag beslöts att placeringen skulle ske ej vid långbord utan vid bord med max sju personer vid varje. Till följd av det låga deltagarantalet måste den kontrakterade musiken avbeställas. Magnus Johansson åtog sig att skaffa musik på annat sätt. Vad beträffar tennisen spelas finaler i den s k ”blåbärsklassen”, generationsdubbel och dubbel.

§13 Historiska kartan Meddelade undertecknad, att Sofia Holst tidigare under dagen överlämnat den historiska kartan. Den hade blivit synnerligen tillfredsställande. Rune Olsson kommer att tillverka en anslagstavla, på vilken kartan skall sättas upp bredvid den befintliga föreningstavlan vid bryggan.

§14  Natursofforna Barbro Roos hade haft kontakt med Henrik Olsson angående hopsättningen till soffor av de ekplankor, som erhållits. Han hade lovat att göra detta. Plankorna kommer att antingen göras i ordning vid magasinet och sedan transporteras till Björbärshalsen och Stenli eller föras till de båda ställena och där sammanfogas till soffor. Under v 30 fattas beslut i frågan.  

§15  Skylt Kvarnberget Lisbeth Maxén meddelade, att hon ville ta ytterligare några foton, innan hon sammanfogade de tagna bilderna till utsiktsvyn.

§16  Altanen vid norra hamnen Nösunds Sjöbodsförening och Nösunds Samfällighetsförening har gått med på Föreningen Nösunds förslag om att dela kostnaderna för en altan mellan den sydligaste sjöboden vid norra hamnen och den brygga, som löper utmed hamnens östra sida. På förfrågan om den sistnämnda bryggan behöver åtgärdas på något sätt meddelade Rune Olsson, att några av stöden till bryggan måste ersättas med nya. Detta arbete måste göras, innan altanbygget kommer igång. Han åtog sig att diskutera med Dan Andersson om arbetets utförande, som borde vara klart den 1 juni 2009.

§17  Olika cementarbeten Beställda arbeten, som ännu inte utförts, är dels lagningen av piren på södra sidan av norra hamnen och dels plattformarna i norra kallbadhsuet.

§18 ”Cykelparkeringen” Meddelades att Lennart Sundelius undersöker hos Orust kommun om det är möjligt att göra den plats, som skapats av muddermassor från hamnen, på västra sidan av p-platsen vid norra hamnen till en cykelparkering.

§19  Inköp av skylt Beslöts att inköpa skylt med texten ”P endast för båtplatsinnehavare och badande”, och att sedan sätta upp denna vid infarten till p-platsen vid norra hamnen.

§20  Toaletter Bengt Thompson hade meddelat, att han ämnade sammankalla Rune Olsson och Gösta Sandegren för att med dem diskutera nya toaletter i varmbadhusområdet och i Sjöstugan.

§21  Nästa möteBeslöts att nästa sammanträde skulle hållas söndagen den 24 augusti kl. 17.00 hos undertecknad.

§22  Mötet avslutas Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.  

För Föreningen Nösund                                                                                        Justeras:  

Sten Hallberg                                                                                Magnus Johansson