Kategoriarkiv: Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 11 jan 2020

Styrelsemöte Nya Vägen 2b
11 januari, 2020, Kl. 9:30-11:30

Närvarande
Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren

Frånvarande
Johan Eriksson, Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Thomas Hjern valdes till sekreterare.
Föregående protokoll gicks igenom. Inga kommentarer.

§2 Ekonomisk rapport

Ekonomin är god och med ett preliminärt bruttoresultat för 2019 på ca 130 kkr före fonderingar och andra bokslutsjusteringar. Omsättningen ökade från 292 till 424 kkr.
Det är en tydlig omsättningsökning, men det ingår även vissa engångsintäkter.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Sjöstugan

Styrelsen ser gärna att Sjöstugan utnyttjas mer under veckorna, t.ex. med spontanaktiviteter.
Sektionen har diskuterat ev. våffelkvällar, men avstår tills vidare.
Verksamheten har i huvudsak fungerat mycket bra under 2019.
Sektionen önskar köpa ny diskmaskin för ca. 30 000 kkr inkl. installation.

Beslut: Styrelsen bifaller inköpet av diskmaskin inkl. installation.
Fullbokat på helgerna för 2020.

Magasinet

Planeringeringsarbetet för nya Magasinet pågår för fullt. Sektionen söker bland annat olika bidrag. Diskussioner pågår även med kommunen. Planerna kommer presenteras på medlemsmötet.

Kallbadhusen

Tveksamt att behålla den nuvarande badflotten. Tas upp på medlemsmötet.

Varmbadhuset

De tidigare beslutade fönstren i tornet kommer att monteras.

Vaktmästeriet

Vi behöver få fram ny lösning för gräsklippning. Tas upp på medlemsmötet.

§4 Vintermötet 24 januari

Kallelse har gått ut till medlemsmötet den 24 januari på Nösunds Havshotell. De punkter som kommer att tas upp är bl.a.:

 • Ekonomisk rapport.
 • Information från sektionerna.
 • Kalender för 2020.
 • Aktuella datum för kalendariet:
  • 25/4 – vårens städdag
  • 30/4 – Valborgsbrasa
  • 19/6 – Midsommarfirande på Hasslers äng och Sjöstugan
  • 4/7 – Nösundsdagen och sommarfest i Sjöstugan
  • 12/7 – Föreningen Nösunds Årsmöte kl 17.00 i Sjöstugan
  • 3/10 – Höstens städdag
  • 28/11 – Julmarknad i Sjöstugan
 • Info om planer kring nytt gemensamt bokningssystem.
 • Vårens pubkvällar tillkommer.

§5 Nya medlemmar

Jan och Sara Lövsund, Stefan Lövsund och Nadja Joxelius, Magnus Frändegård med familj, Frida Hultman och Peter Bäckgren.

§6 Nösunds Samfällighetsförening och markfrågan

Diskussion om att köpa marken vid Sjöstugan och Varmbadhuset från Nösunds Samfällighetsförening, för att säkra långsiktiga förutsättningar att bibehålla nuvarande
verksamhet. Uppskattad kostnad 200 – 250 kkr enligt kommunens
standardprissättning som bör jämföras med att vi investerat 2,5 MSEK på byggnaderna. Finansieringsfrågan diskuteras. Ett banklån och dess amortering ligger i paritet med dagens arrendeavgift som i framtiden dessutom kan komma att förändras. Frågan kommer att tas upp på medlemsmötet.

Beslut: Styrelsen beslutar att undersöka möjligheterna för att köpa marken vid Sjöstugan och Varmbadhuset. Eva kontaktar Nösunds Samfällighetsförening för att föra frågan vidare.

§7 Övriga frågor

Johan tittar på ett nytt bokningssystem, Bokning.se, där alla lokaler ligger i samma system, vilket verkar mycket bra.

Beslut: Styrelsen ger Johan i uppdrag att ta fram underlag för att fatta beslut om nytt bokningssystem till det kommande mötet.

Diskussion om hur föreningsfrågor skall hanteras i relation till Orust kommun.

Beslut: Thomas undersöker lämpliga kontaktvägar mot kommunen för föreningsfrågor.

Per Tegnander från kommunen har ställt frågor om VA för våra lokaler. Magnus har skickat in nödvändiga uppgifter till kommunen.
Kontaktuppgifterna till styrelsen bör uppdateras.

Beslut: Alla i styrelsen ombeds skicka aktuella kontaktuppgifter till Märit för uppdatering på hemsidan.

§8 Nästa möte/fika

Nästa möte är hos Thomas Hjern den 29 februari klockan 09:30. (Adress Rom 131)

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Thomas Hjern
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 16 nov 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

16 november, 2019, Kl. 9:30-11:30

Närvarande
Magnus Johansson, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Bengt Thompson, Henrik Turesson

Frånvarande
Johan Eriksson, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Märit Lagheim, Magnus Johansson valdes till sekreterare.
Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Ekonomin är god och föreningen har fått in mer i medlemsavgifter.
Medlemsutvecklingen är fortsatt positiv.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Fokus vid mötet lades på information från arbetsgruppen för Magasinet och den ansökan som gjorts vad gäller Magasinets renovering och hur eventuella medel skall hanteras.
Diskmaskinen för Sjöstugan och olika lösningar diskuterades, vilket kommer att tas upp inom den sektionen. Dimbar LED-belysning kommer byggas in i lämpligt trä i stängerna på prov i Sjöstugan.

§4 Nya medlemmar

Matti Benigh Kjörnsberg med familj, Patrick och Ann Eduards, hälsas alla välkomna som nya medlemmar i föreningen.

§5 Övriga frågor

Hjärtstartare diskuteras med anledning av en förfrågan från Nösunds Båthamn. Då en hjärtstartare kräver total access under hela året och att man åtar sig ett ansvar ser FN inte att de kan ta detta ansvar. Nösunds Havshotell har dessutom en hjärtstartare.

§6 Nästa möte/fika

Nästa möte är hos Johan Sandegren den 11/1 klockan 09:30.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 28 sep 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

28 september, 2019, Kl. 12:30-14:00

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson

§1 Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande mötet genomfördes 28 september kl. 12:00-12:30. Se separat protokoll.

§2 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§3 Ekonomisk rapport

Kassan har ökat, allt ser bra ut. Medlemsutvecklingen är positiv. Planerade investeringsfonder kan avsättas.

§4 Sektionerna – aktuella frågor

Varmbadhuset

Några småsaker att justera, eventuellt finns en lösning på läckan vid skorstenen. Enkla fönster ska sättas in våren 2020 enligt tidigare beslut.

Magasinet

Arbetsgruppen har gjort en plan för att restaurera och underhålla Magasinet. En öppen mötes- och aktivitetsplats för alla medlemmar. Två servicebyggnader planeras. Offerter ska begäras in för arbetet. Bidragsansökan håller på att förberedas.

Mikael tar kontakt med kommunen angående arrendeavtal.

Kallbadhusen

Djupa badhusets däck är i det närmaste färdigställt. Sven ber att få tillbaka nyckeln till Sjöstugan.

Grunda badet – det saknas en förankring på ett räcke. Sven leder arbetet med att fixa det.

Båda badhusen ska bättringsmålas till våren.

Sjöstugan

Nästa år är det redan bokat nästan alla helger. Många i kö.

Diskmaskinen har krånglat under säsongen, ska testköras. Sven tar fram en offert på ny diskmaskin att ha som diskussionsunderlag samt ser vad som kan göras med befintlig maskin.

3 nya dörrar har monterats.

Sven föreslog att bygga in stängerna i lämpligt trä och ha en dimbar LED-belysning för indirekt belysning.

§5 Informationskanaler – hemsida, broschyrer och sociala medier

Eva kontaktar Anna Persson i ämnet.

§6 Utvärdering toalettstädning

Fantastiskt! Stående ovationer.

För- och eftersäsong håller vi toaletterna vid Ångbåtsbryggan/Magasinet stängda.

§7 Skyltar

Det finns två skyltar för varje byggnad, de allra flesta är monterade.

Märit kikar på skylt för att markera när Varmbadhuset är bokat.

§8 Mark- och nyttjanderättsavtal – Orust kommun och NSF

Frågan diskuterades kort, men det har inte hänt något. Orust kommun avser inte att sälja utan bibehålla.

§9 Nya medlemmar

Camilla och Bosse Andersson, Solveig och Håkan Gustafsson, Eva Bagge, Berit och Göran Carlsson, Anders och Margareta Lindell, Nils Kjerstadius och Maria Agustina Vouk hälsas alla välkomna som nya medlemmar i föreningen.

§10 Övriga frågor

Badboden vid Djupa Badhuset – planera för att vårstädningen innehåller någon form av åtgärd som kommuniceras vid vintermötet. Märit gör en enkel skiss.

Sophanteringen vid Magasinet har fungerat bra under sommaren.

Mikael pratar med Vägföreningen angående resterna av muren vid Vadräckena.

Nästa möte/ansvarig fika

Nästa möte hos Sven den 16/11 klockan 09:30. Mikael och Johan E kan inte delta.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Konstituerande möte 28 sep 2019

Konstituerande möte Varmbadhuset 28 september, 2019, Kl. 12:00-12:30

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Presentation av nya medlemmar i styrelsen

Thomas Hjern presenterade sig.

§3 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§4 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§5 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§6 Övriga ledamöter

Mikael Hassler valdes på det konstituerande mötet till ny ordinarie ledamot.

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons och Thomas Hjern.

§7 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish och banktillgodohavanden.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Styrelseprotokoll 15 jun 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

15 juni, 2019, Kl. 9:30-12:00

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Johan Sandegren, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Bodil Novik Nilsson, Magnus Johansson

Frånvarande

Sven Saghamre, Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare, val av sekreterare

Till justerare valdes Margareta Gibbons, Magnus Johansson valdes till sekreterare.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Johan S redogjorde för ekonomin, 11 medlemmar har ännu inte betalat. Likviditeten är god och både Sjöstugan och Varmbadhuset bedöms ge ett hälsosamt överskott i år också. I samband med de senaste årens höjningar har skillnad mellan familj och singelmedlemskap minskat. Till årsmötet kommer styrelsen att föreslå att singelmedlemskapet blir 50% av familjemedlemskapet.

§3 Årsmötet

Kallelse sätts upp och skickas ut senast söndag 16/6, Eva skickar ut och Magnus sätter upp. Magnus uppdaterar verksamhetsberättelse och cirkulerar i styrelsen. Johan S har bokslutet klart och tillser att revisorerna är klara med sitt arbete till årsmötet.

Föreningen bjuder på någon uppfriskande dryck i samband med årsmötet, Mikael inhandlar lämplig dryck och Bodil köper alkoholfritt alternativ och eventuellt tilltugg.

§4 Sektionerna

Sjöstugan har börjat använda de nya avtalen och det verkar fungera med avgifter mm. Porslin mm har köpts in och vi tar ut en avgift om man vill hyra det. Tillsyn fredag/söndag har fördelats i gruppen och fungerar. Det blir yoga, måndag, onsdag och fredag med undantag för onsdag 24 Juli då vi har Lena Einhorn på besök. En fråga hade kommit från hyresgäster att kunna duka redan på torsdagen. Man kan mot en smärre avgift få tillgång redan på torsdag för att lasta in i köket och för att sätta upp takdekorationer till exempel, men man kan inte duka borden då lokalen används fram till 11 på fredag för yoga.

Varmbadhuset har utrustat samlingsrummet med ett extra lås eftersom detta använts i samband med bastubad också, skräp slängs och man hoppar över städningen utan att man vet vem som varit där osv. Man bad också att vi uppmanar de föreningar som använder lokalen att städa och diska efter sig och ta med skräpet.

Toaletterna städas från och med midsommar i BoSS regi. Märit är styrelsens kontaktperson mot BoSS

Magasinssektionen är ombildad, planering pågår, mycket fokus på bidragsansökningar samt diskussion om funktioner, målbild osv. En viktig funktion idag är förråd för föreningens material och utrustning, diskussion om detta kan lösas med separat byggnad.

Arbetet vid Djupa med att färdigställa soldäck har startat. Sven undersöker möjligheten att få sand till stränderna.

Skyltar vid utsiktsplatserna diskuterades och Magnus undersöker detta vidare med sektionen i samband med stigar och leders inspektion av skyltar mm.

§5 ”Badboden”

Noterade att vi bör göra något med ”Badboden” borta vid Djupa.

§6 Nya medlemmar

En ny medlem, Lisbeth Löfgren, anmäldes.

§7 Övriga frågor

Eva rapporterade från föreningens möte med Catharina Bråkenhielm, kommunalråd, som bjudits in till Varmbadhuset, för att bland annat diskutera föreningens vision. Eva kommer att följa upp diskussionen med Veronica Almroth på vintermötet om eventuella bidrag från kommun för tillhandahållande av offentliga toaletter.

Mässingsskyltar för våra byggnader diskuterades. Märit fick go ahead att köpa graverade skyltar. Märit uppdaterar också ”Heja Nösund” anslagen. Efterlyser fina bilder, om bilder skickas in så skriv år och månad det togs och vem som tagit bilden. Margareta kan ombesörja att anslagen folieras.

§8 Nästa möte/ansvarig fika

Nästa möte årsmöte, ingen fika

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 18 maj 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset

18 maj, 2019, Kl. 9:30-12:00

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Sven Saghamre, Magnus Johansson, Bodil Novik Nilsson

Michael Gibbons (§3)

Frånvarande

Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare, val av sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Johan S redogjorde för ekonomin. Nya Vägen 2C är ny faktureringsadress för FN. Medlemsavgifterna togs upp och endast 16 av totalt 211 medlemskap har inte betalt in årsavgiften för 2019. Påminnelse kommer skickas.

Ekonomin är i balans.

§3 Valberedningens arbete med FNs styrelse

Michael Gibbons inledde rörande valberedningen och förslag till nya styrelsemedlemmar för de som skall avgå.

§4 Årsmötet – medlemsavgifter och/eller stadgeförändringar samt verksamhetsberättelse

Familjemedlemskap kostar 700 kronor och förslag finns att sänka enskilt medlemskap till 350 kronor när en enskild medlem är 25 år eller äldre.

Beslut: Förslag tas upp på årsmötet att familjemedlemskap kostar 700 kronor och enskilt 350 kronor för medlemmar 25 år eller äldre.

Beslut: Magnus J sätter upp kallelse till årsmötet i Telegramboden.

Verksamhetsberättelse skall förberedas och Magnus J håller ihop aktiviteten.

§5 Kolboden

Beslut: Kostnaderna för uthyrning av utrymme för arkivering till övriga föreningar som önskar utrymme i Kolboden faktureras med 500 kronor enligt tidigare taget beslut.

Sjöbodsföreningen har meddelat att de vill dela på belysningskostnaderna med FN.

Beslut: Magnus J tar fram ett förslag till schablonvärde för belysning och underhåll för alla föreningar och företag som nyttjar detta.

§6 Sektionerna – aktuella frågor

Sjöstugan

Margareta redogjorde för arbetet som gjorts med uthyrningsdokumentation för Sjöstugan och presenterade materialet.

Beslut: Styrelsen tycker att materialet är utmärkt och ber sektionen använda detta framledes vid uthyrningar.

Vagnar har tillverkats för att förvara borden under scenen i lokalen.

Märit L samlar ihop bilder från styrelsen för att förnya materialet på hemsidan.

Beslut: Taubeafton med Gåke och Lotta kommer anordnas 13 juli med start kl. 19 i Sjöstugan. Pia G och Margareta G ordnar fika och biljetten kommer att kosta 100 kronor per person. Annonseras under positiva saker som händer på Orust.

Magasinet

Sektion har nybildats. Målsättning att det är ett allhusaktivitetshus som kan användas av alla medlemmar.

Ett förslag är att lyfta ut funktionen förvaring till ett nytt litet förråd vid sidan av Magasinet. Sektionen med Märit L har tagit fram en skiss på ett förråd. Styrelsen tittade på förslaget och tycker det verkar mycket bra.

Besiktning har genomförts under ledning av Mikael H. Inget är kritiskt, men ytterligare analys kommer att göras om något behöver åtgärdas.

Beslut: Styrelsen skickar in intresseanmälan till kommunen för att nyttja byggrätten och bygga förrådet.

Kallbadhuset

Sven S redogjorde för det fortsatta arbetet med soldäcken. Arbetet är återstartat av arbetslaget och fortlöper.

Leverantör har kontaktats för att transportera sand till stranden. Arbetet behöver planeras.

Beslut: Sektion 3 sänks mera utifrån ritningen och tidigare förslag.

Varmbadhuset

Inga berättarfrukostar kommer anordnas i år förutom Lena Einhorn på Sjöstugan den 24 juli.

§7 Nya medlemmar

Två nya medlemsfamiljer önskar bli medlemmar, Johan och Beatrice Hellman och Mats och Gerd Pålsson Berg. De hälsas hjärtligt välkomna.

§8 Övriga frågor

Vägföreningen undersöker möjligheten att ta över driften av parkeringen vid Norra Hamnen.

Vägföreningen har upplyst om att lampor håller på att bytas längs landgången.

Gräsklippningen vid Sjöstugan behöver tas över från Bengt Thompson som slutar med denna ideella aktivitet.

Beslut: Frågan går till de som visat intresse att göra arbetet med gräsklippningen.

Orust Golfklubb har hört av sig med ett förslag att genomföra föreningsmöte i deras klubblokal.

Beslut: FN ser inte behov av att boka föreningsmöte i Orust GK lokal, men tackar för det generösa förslaget.

Märit L presenterade förslag till skyltar till FNs olika hus och lokaler.

Mikael H och Eva O kommer att träffa det nya kommunalrådet Catharina Bråkenhjielm den 4 juni.

§9 Nästa möte/ansvarig fika

Lördagen 15 juni 2019, 09.30-11.30 Bodil tar fikat. Mikael bokar Varmbadhuset.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

r Föreningen Nösund

Sekreterare:Bodil Novik Nilsson
Justerare: Sven Saghamre
tesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 16 mar 2019

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Sven Saghamre, Magnus Johansson

Frånvarande

Bodil Novik Nilsson, Johan Eriksson

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare, val av sekreterare

Till justerare valdes Margareta Gibbons, Magnus Johansson valdes till sekreterare.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Johan S redogjorde för ekonomin, konstaterades att fakturering av medlemsavgifterna gått bra med det nya systemet, faktura har skickats till 230 medlemmar och de flesta har betalat, påminnelser till de som missat. Likviditeten är god och både Sjöstugan och Varmbadhuset bedöms ge ett hälsosamt överskott i år också. I samband med de senaste årens höjningar har skillnad mellan familj och singelmedlemskap minskat. Föreslogs att vi till nästa år föreslår att singelmedlemskapet blir 50% av familjemedlemskapet.

§3 Avtal Sjöstugan

Förslaget till avtal i samband med uthyrning av Sjöstugan diskuterades, Sjöstugegruppen tar det vidare och börjar använda det. Avtalet gällande yogan i sommar diskuterades, bland annat dagarna som det gäller, påmindes också om att Sjöstugan är bokad för kulturevenemang med Lena Einhorn morgonen onsdag den 24/7.

§4 Städning toaletter

BoSS ungdomar har erbjudit sig att mot viss ersättning ta hand om toalettstädningen från Midsommar till skolstart. Daglig tillsyn kombineras med två ordentliga städningar varje vecka. Föreningen Nösund skall tillse att anordningar för toapapper och torkpapper ensas så att det blir samma system på samtliga toaletter. Märit är styrelsens kontaktperson mot BoSS.

§5 Gångväg vid Norra Hamnen

Norra Hamnen avser att landgången vid parkering mellan Sjöbodar och hönstrappan till Grunda behöver bytas ut. Landgången ingick i den överföring som gjordes från Föreningen Nösund och är Norra Hamnens ansvar.

§6 Sektionerna – aktuella frågor

Sjöstugan

Sjöstugesektionen hade haft möte och formulerat en lista på aktiviteter, Sektionen fick OK på att arbeta i enlighet med de planerna, nya altandörrar, införskaffande av porslin, installation av diskmaskin osv, även en ny cykelkärra skall införskaffas. Hyran för Sjöstugan bestämdes till 8.000 kr från sommaren 2020. Sven kommer att undersöka möjligheten att anordna en Taubekväll. Intresse för att ordna våffelkafé hade inkommit från en familj, Sektionen fortsätter diskussionen med dem.

Magasinet

Sektion ombildad, planering pågår, mycket fokus på bidragsansökningar samt diskussion om funktioner, målbild osv. En viktig funktion idag är förråd för föreningens material och utrustning, diskussion om detta kunde lösas med separat byggnad.

Kallbadhusen

Arbetet vid Djupa med att färdigställa soldäck har startat. Sven undersöker möjligheten att få sand till stränderna.

Varmbadhuset

Eventuellt kommer det att tas en paus med berättarfrukostarna i sommar.

§7 Nya medlemmar

Två nya medlemsfamiljer anmäldes, Magnus, Maria, Wilma och Klara Fridell samt Ania Pauser och Hannu Hietamäki.

§8 Övriga frågor

Styrelseprotokollen skall fortsättningsvis förses med organisationsnummer.

Valberedningens arbete gällande ledamöter berördes och Margareta ombads undersöka hur långt valberedningen kommit i sitt arbete.

§9 Nästa möte/ansvarig fika

18/5, 09.30-11.30 Margareta tar fikat. Mikael bokar Varmbadhuset. Ytterligare ett möte bokades till den 15/6, 9.30-11.30.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 12 jan 2019

Styrelsemöte Varmbadhuset
12 januari, 2019, Kl. 15-19

Närvarande

Eva Ossiansson, Bodil Novik Nilsson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Mikael Hassler, Sven Saghamre, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson, Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare, val av sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Firmateckning är på gång.

Vatten

FN förbrukar cirka hälften av estimerat VA. Eva kollar med Johan S om att kontakta Orust kommun för att korrigera detta.

Landgången

Elförbrukningen för lamporna landgången ska fördelas samt ny belysning införskaffas. En av belysningsstolparna är rutten och en annan är trasig, men de lampor som har kunnat bytas är nu bytta till dess att en ny form av belysning monterats.

Toaletterna

Frågan hos Orust kommun angående toaletterna ligger kvar och inga besked har getts hur toalettstädning etc. kan skötas. Flera förslag har dryftats, förkortning av säsong, fördela städarbetet på annat sätt, kodlås, stänga en av toaletterna vid Magasinet. Ett annat förslag är att stänga båda toaletterna vid Magasinet till dess att kommunens utredning är klar.

Beslut: Mikael tar in offert på städ omfattande en gång i veckan.

Avtal för bodar och utrymmen

Nya avtal har skickats ut. Två avtal har returnerats till FN i nuläget.

§2 Ekonomisk rapport

Frågan hänskjuts till nästa möte.

Medlemsfakturor ska skickas ut innan utgången av februari. Johan Sandegren ombeds göra detta.

§3 Medlems- och informationsmötet 25 januari

Innehåll

Pågående projekt och aktiviteter:

 • Bodil förser Magnus med resultatet från föregående visionsmöte med medlemmarna.
 • Boden vid kallbadhusen – vi avvaktar med den till dess att vi har resurser för det.

Övrigt

 • Finns intresse av visionsdag bland medlemmarna? Frågan ställs under vintermötet.
 • Mailutskick – informera om problemen och förbered för att på nästa styrelsemöte besluta att sluta med mailutskick.
 • Dialog med Samfällighetsföreningen ang. mark pågår.
 • Toalettförslag
 • Uppmuntra på vintermötet att ta initiativ i Sjöstugan
  • Det är gratis, men det ska vara öppet för alla medlemmar och syftet ska inte vara att tjäna pengar
 • Sommarfesten – någon som vill arrangera?

Märit förbereder anmälningslistor till vintermötet.

Beslut:

Toalettsäsongen ska förkortas i möjligaste mån.

Kolboden: Öppet under perioden midsommar tom 16/8.

Magasinet och Sjöstugan: Ingen förändring under säsongen.

Johan Eriksson tar fram några presentationssidor som lägger fram förslaget.

Johan Eriksson tar upp frågan ang. toalettstädning Sjöstugan med Båthamnen samt informerar om att toaletten i Sjöstugan kan komma att förses med kodlås.

Viktiga datum

 • Vårens städdag – 27/4 09.00-11.30
 • Bränna Valborgseld – 30/4 kl. 17.00
 • Midsommarafton 21/6 14.00 på Hasslers äng
 • Knytkalas midsommar i Sjöstugan från 19.00
 • Årsmöte 7/7 17.00
 • Nösundsdagen och sommarfest – 13/7
 • Höstens städdag – 28/9 09.00-11.30
 • Julmarknad – 30/11 11.00-15.00

Övrigt

Styrelsen ska förbereda en stadgeändring där möten och protokoll istället anslås via hemsidan.

§4 Sektionerna – aktuella frågor

Magasinet

Ombildning av sektionen. Medlemmar ska värvas på vintermötet.

Sjöstugan

Bardiskmaskin finns och ska installeras. Vatten (finns förberett) och el (3-fas) ska dras fram. Rörfirma ska anlitas.

Beslut: Sven anlitar rörfirma och elinstallatör.

Porslin ska anskaffas.

Beslut: Margareta kontaktar Pia Gitse med avseende på arbetsgruppen som ska ta fram underlag för avtal, checklistor m.m. till hjälp för Sjöstugesektionen.

Kallbadhusen

Färdigställande av solplayan, soldäcken vid det Djupa badet, blir lite svårare då kommunens arbetslag får färre och färre medlemmar. Allmänt upprop på vintermötet om vilka i föreningen som kan tänka sig att hjälpa till i arbetslaget. Det mesta av materialet finns på plats, ev. får vi komplettera, men det är inga omfattande inköp som krävs.

Varmbadhuset

Berättarfrukostar håller på att planeras och arrangeras.

Stigar & leder

Egon har varit och röjt en ny stig efter Djupa badet samt även röjt en stig i skogen efter Palm Beach, för att möjliggöra promenader där det inte är alltför blött.

Vaktmästeri

Vattnet är avstängt och belysning fixad.

§5 Nya medlemmar

Anna Strand, Oskar Strand, Maria Samuelsson, Helle Lyrstrand Larsen och Tord Lyrstrand hälsas alla välkomna som medlemmar i föreningen.

§6 Övriga frågor

n/a

§7 Visionsmöte

Genomfördes varvid Magasinet diskuterades.

§8 Nästa möte/ansvarig fika

16/3 09.30-11.30 Bodil tar fikat. Mikael bokar Varmbadhuset.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare:  Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 24 nov 2018

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Mikael Hassler, Johan Sandegren, Magnus Johansson, Bodil Novik Nilsson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Till justerare valdes Märit Lagheim, Bodil Novik Nilsson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

Firmatecknare behöver skickas till Skatteverket för uppdatering. Protokollet från konstituerande mötet skickas in tillsammans med namnen på firmateckare.

Föreningen Nösund har fått faktura av Nösunds Båthamn och Bengt Thompson läser av vattenförbrukningen. Vi hör efter med Vägföreningen och Michael Gibbons om lämpligaste sätt att vidarefakturera det som är aktuellt.

Lampor har bytts i stolparna längs landgången.

Styrelsen diskuterade vidare hanteringen av toaletterna på Nösund.

§2 Ekonomisk rapport

Johan S rapporterade om den ekonomiska situationen. Läget är stabilt.

Några ytterligare årsavgifter har betalts in.

§3 Nya avtalsförslag

Nya avtalsförslaget diskuterades i styrelsen. En hyresgäst har valt att inte förlänga.

Beslut: Det nya avtalsförslaget skickas ut med nya avgifter för 2019.

§4 Skyltar

Punkten ajourneras tillsvidare.

§5 Samverkan med Nösunds Kulturhistoriska Sällskap

Orust Hembygdsråds nästkommande möte är planerat till januari 2019. Styrelsen är positiv till samverkan med Nösunds Kulturhistoriska Sällskap.

Beslut:

Magnus J beslutas representera Föreningen Nösund vid kommande möten i Orust Hembygdsråd.

Mikael H och Märit L är föreslagna att starta Magasinsektionen och att Bengt Thompson som även representerar Nösunds Kulturhistoriska Sällskap involveras, vilket är ett första steg i samverkan.

Förfrågan om nationaldagsfirande har inkommit Nösunds kulturhistoriska sällskap men Föreningen Nösund ser inga möjligheter till att vara med 2019 och står över denna gång.

§6 Nösunds Samfällighetsförening, avtal och framtid

Eva O och Magnus J har haft möte med Anna-Karin H i Nösunds Samfällighetsförening. Upplösning av Nösunds Samfällighetsföreningen är planerad någon gång under 2020.

Tre förslag finns

 1. Kommunen övertar marken och Föreningen Nösund arrenderar
 2. Nösunds Vägförening köper marken
 3. Bilda en stiftelse som äger marken gemensamt

Värdering av marken pågår. Lantmäteriet har veto.

Beslut: Styrelsen förordar att bilda en stiftelse och ber Michael Gibbons att ta fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut.

§7 Visionsmöte

Visionsmöte planeras 12 januari kl. 15:00-19:00.

Beslut:

Bodil N N förbereder material från workshops som gjordes med medlemmarna för 7 år sedan och var vi står idag i förhållande till det som togs fram.

Eva O skickar förslag till agenda årsmötet i januari 2019.

§8 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhuset

Inget nytt.

Sjöstugan

En industrimaskin utan kostnad finns nu som kan installeras. Sven S håller i detta vidare.

Förstärkning av Sjöstugegruppen behövs.

Beslut: Johan S, Sven S och Margareta G hjälper till med checklistor och hyreskontrakt, depositioner, handpenning etc. före januarimötet. Johan S är sammanhållande.

Varmbadhuset

Författarfrukostar skall utvecklas vidare. Mikael H redogjorde för detta.  Det finns kostnader förknippade med att ta in kända författare.

Beslut: Mikael H ombeds gå vidare med nya förslag att bjuda in kända författare.

Magasinet

Se ovan §5 Samverkan med Nösunds Kulturhistoriska Sällskap.

§9 Nya medlemmar

Nya medlemmar i FN är Lisbeth Löfgren och Maria Sekora. De nya medlemmarna hälsades välkomna till FN.

§10 Övriga frågor

Inget nytt.

§11 Nästa möte

12 januari 15:00-19:00, Visionsmöte och styrelsemöte, Varmbadhuset . Var och en tar med dryck och mat.

Vintermötet är bokat den 25 januari kl. 18:30

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Bodil Novik Nilsson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 30 sep 2018

Närvarande

Eva Ossiansson,  Bodil Novik Nilsson, Margareta Gibbons, Sven Saghamre,  Mikael Hassler, Johan Sandegren,  Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av just.+ sekr.

Till justerare valdes Bodil Novik Nilsson, Magnus Johansson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Ekonomisk rapport

Påminnelser om ej betalda medlemsavgifter har gått ut och en del har betalats, de återstående delades upp i styrelsen för att undersöka om de vill kvarstå som medlemmar.

Föreningen kommer att redovisa ett positivt resultat för 2018 och har för närvarande en god likviditet.

Eva och Johan kommer att uppdatera uppgifterna hos Skattemyndigheten om firmatecknare och liknande.

FN har fått faktura för vatten från Nösunds Båthamn. Eva undersöker vad som skall vidarefaktureras för övrigt vatten och avlopp.

Beslut: Process för vidarefakturering av elförbrukningen tas fram alternativt överflyttning av elabonemang från FN till Vägföreningen.

§3 Nya avtalsförslag, avgifter

Magnus hade tagit fram förslag till nya avtal, men det finns lagar om uthyrning att förhålla sig till vilket måste undersökas. Det gäller i bl.a. uppsägningstidens längd samt olika sätt att formulera avgifter. Avgifter enligt tidigare beslut i FN för 2018 skall gälla även för 2019.

Beslut: FN ber att Michael Gibbons kontrollerar avtalen ur ett juridiskt perspektiv och ger förslag på slutlig skrivning.

§4 Arbetsgrupp för Sjöstugan

Arbetsgrupp för stöd till Sjöstugesektionen ska bildas för att arbeta med prissättning, uthyrningsregler, checklista, rutiner etc. för att underlätta Pias uppdrag. Margareta Gibbons, Johan Sandegren och Eva Ossiansson startar arbetet tillsammans med Sjöstugesektionen, även Märit har visat intresse.

Beslut: Margareta, Johan S och Märit (skall tillfrågas) föreslås ingå i gruppen. Eva sammankallar och tillfrågar Märit samt övriga i gruppen för ett första möte.

§5 Belysningen Landgången

Nösunds Vägförening tar över drift och underhåll av belysningen längs landgången, dock kommer FN att tillse att de två trasiga lamporna repareras snarast. Eva har talat med Bengt Thompson om detta.

§6 Skyltar

Då Märit anmält förhinder kommer detta avhandlas vid nästa styrelsemöte.

§7 Orust kommun – toaletter, markavtal

Eva och Mikael kommer att träffa Lena Tegenfeldt (ansvarig för samhällsutveckling) på Orust kommun den 1/10, för att diskutera vilka möjligheter kommunen har att stötta skötseln av våra offentliga toaletter.

De avtal som nu föreligger med Samfällighetsföreningen diskuterades och en eventuell upplösnings konsekvenser av densamma för FN.

Beslut: Eva och Magnus bokar ett möte med ordförande i Samfällighetsföreningen, Anna-Karin Holst, som förberedelse för eventuell omorganisation av Samfälligheten.

§8 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Kent har för närvarande svårt med resurser när det gäller det fortsatta bygget av däcket vid Djupa Badet och är också beroende av lågvatten för att kunna gjuta fler plintar. Sannolikt kommer arbetet att behöva skjutas över till våren.

Sven Saghamre undersöker möjligheten att få sand till stränderna vid det grunda och djupa badet. Bengt Hermanssons får-färja kan vara ett alternativ.

Taket på det grunda kallbadhuset kan behöva renoveras. Sven undersöker tillsammans med Bengt Thompson vad som eventuellt kommer att krävas.

Sjöstugan

Pia har tagit upp vikten av att färdigställa arbetet med Sjöstugan med avseende på diskmaskin, inköp av porslin och annan utrustning mm. Arbetsgruppen för Sjöstugan kommer att utveckla förutsättningar för att detta skall kunna bli klart till nästa säsong.

Magasinet

En större städinsats genomfördes på Magasinet på höstens städdag 29/9 för att få bort skräp och trasiga möbler som förvarats där.

Mikael presenterade en lista med idéer när det gäller Magasinet för vidare diskussion vid mötet 27/10.

En treårsplan för byggnaden skall upprättas med justering av grunden, kontroll av bärlinor, utbyte av delar av fasad, målning osv. Sektionen behöver förstärkas, bland andra föreslogs BoSS ordförande Henrik Turesson.

Beslut: Eva kontaktar Jan Schmidtbauer Crona med avseende på den framtida sektionen för Magasinet.

§9 Nya medlemmar

Nya medlemmar i FN är Linn Lyonne och Anders Åhlberg, Ina Nyfelt, Johan Ahlberg Kjörling med familj samt Agnes Malm och Daniel Dahlgren. De nya medlemmarna hälsades välkomna till FN.

§10 Övriga frågor

Vi får fortsatt klagomål på våra mailutskick då de hamnar i spam-lådan, något som blivit än mer påtagligt m.h.t. GDPR. Vi kommer att uppmana de som har problem att hämta samma information på hemsidan.

§11 Nästa möte

27 oktober, kombinerat styrelse- och visionsmöte, 16:00 – 19:30, Mikael bokar Varmbadhuset

24 november 09:30-11:30, Mikael bokar Varmbadhuset

19 januari 09:30-11:30, Mikael bokar Varmbadhuset

Vintermötet är preliminärt den 25/1 kl. 18:30

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare: Magnus Johansson
Justerare: Bodil Novik Nilsson
Mötesordförande: Eva Ossiansson