Kategoriarkiv: Styrelseprotokoll

Konstituerande styrelseprotokoll 15 aug 2021

Konstituerande möte 15 augusti, 2021, Kl. 18:30-18:45, Sjöstugan

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Anna Holst, Thomas Hjern, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Johan Sandegren

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Magnus Johansson, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons, Thomas Hjern och Anna Holst.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Nästa möte

17/9 kl. 18:00 hos Margareta – knytis. Mötet är tänkt som ett visions- samt planeringsmöte för det kommande året för FN.

§8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Magnus Johansson
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 6 jun 2021

Styrelsemöte 6 juni, 2021, Kl. 09:30-10:30, Varmbadhusets däck, smart-telefon

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Johan Sandegren, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Thomas Hjern, Johan Eriksson

Frånvarande

Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Valberedning – styrelsen

Michael Gibbons redogjorde för valberedningens status via Margareta.

§3 Hyresavtal

En av de två småbodarna kommer framåt att användas av föreningen. Magnus tar på sig att skicka ut avtal för övriga relevanta hyresobjekt.

§4 Insamling till Magasinet

Mikael skickar ut brevet till styrelsen för granskning. Efter genomförd granskning skickar Eva ut brevet till medlemmarna.

§5 Årsmöte och verksamhetsberättelse

Årsmötet planeras preliminärt till den 15 augusti. Anslås via epost och i Telegramboden senast den 25 juli. Målet är att ha klar verksamhetsberättelsen samt ekonomisk rapport. Magnus ställer samman verksamhetsberättelsen och skickar ut den till övriga i styrelsen.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om fortsatt god ekonomi för att vara i pandemitider.

§7 Sektioner – aktuella frågor

Stigar och leder

Mats Christensson hälsas välkommen som sektionsledare.

Magasinet

Altaner och gången har tjärats in. Alla fönster är målade. Platta ska sättas för bodarna innan midsommar. El ska dras från Kolboden.

Bygglovet för den lilla boden har godkänts av kommunen.

Varmbadhuset

Tvätt och målning har genomförts med bravur av sektionen. En elsaneringskontroll är beställd för att få kontroll på elsäkerheten.

Golven i bastudelen bör fixas till. Sektionen återkommer med alternativ.

En avloppskontroll ska genomföras för att dokumentera hur allt hänger ihop.

En reservvärmeslinga till aggregatet bör köpas in.

Sjöstugan

Golven har tvättats och behandlats för att åtgärda problemen med mögel. Ventilationshål kommer att tas upp vid dörrarna.

Sektionen bör skicka ut information om pandemiläget till de som bokat denna säsong. Margareta skriver ihop ett förslag och bifogar Länsstyrelsens beslut.

Vaktmästeriet

Thomas erbjöd sig att putsa Hästängen med sin betesputs med jämna mellanrum, vilket styrelsen tyckte att det var en utmärkt idé.

§8 Nya medlemmar

Sten Karlsson och Eva-Britt Brännsten, Mia Söderberg och Jan Folcker, Marie och Magnus Frändegård, Christoffer Jensen, Mikael Hagberg och Anette Zetterqvist, Andreas och Veronica Johansson samt Margit Mahlapuu och Niklas Falkner samt hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§9 Övriga frågor

Berättarfrukost

Mikael berättade att Bengt Liljegren, författare och artist kommer hit och berättar om sin nya bok om John F Kennedy den 29 juli.

Nösunds kapellstiftelse

Stiftelsen undrar om Föreningen Nösund kan skicka ut information om stiftelsen. Ett förslag till brev för utskick kommer att skickas till FN.

§10 Nästa möte

Styrelsen försöker sköta uppgifterna via epost, behövs ett möte så får vi boka upp det. Nästa möte blir således konstituerande möte efter årsmötet.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

Styrelseprotokoll 25 mar 2021

Styrelsemöte 25 mars, 2021, Kl. 18:00-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Magnus Johansson, Thomas Hjern

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Planering av städdagen/vårmöte och valborgsbrasa

I medlemsutskicket inför städdagen bifogas en ekonomisk redovisning samt eventuell information från sektionerna. Sektionerna ombeds också kort informera vid samlingen. Eva Ossiansson kontaktar Orust kommun angående soppåsar och hämtning av påsarna efter vårstädningen. Sven Saghamre tar på sig ansvaret för valborgsbrasan såsom anmälan om eldning samt eldningen.

§3 Hyresavtal

Styrelsen delegerar till Magnus Johansson att kika igenom och skicka ut hyresavtalen.

§4 Toalettbidrag

Sven Saghamre tar kontakt med kommunen för att undersöka om det finns möjlighet att söka bidrag för toaletter även detta år. Sven underrättar Märit så fort som möjligt.

§5 Sektioner – aktuella frågor – (till exempel badstege Norra Hamnen, nybyggnation förråd, ventilation Sjöstugan)

Stigar och leder

Ann vill lämna över ansvaret till någon annan i sektionen.

Magasinet

Schaktning för förrådet Norra Hamnen kan inte göras innan en konstruktionsritning gjorts, uppdraget är delegerat. Vi ligger efter tidplan. Det lades fram ett förslag på att Magasins-gruppen bygger vidare på lilla boden medan vi väntar på startbesked för boden.

Lite småpyssel kvar på Magasinet, uppgiftslista finns. Arbetslaget från kommunen kan tyvärr inte anlitas för närvarande p.g.a. regler kring pandemin. Förslag på nästa Magasins-möte är den 10 april.

Märit efterlyste fler medlemmar till Magasins-sektionen men vill avvakta mötet den 10/4 innan vi går ut till medlemmarna.

Kallbadhusen

Badstege vid Norra Hamnen är inköpt och monterad. Ser väldigt bra och rejäl ut.

Varmbadhuset

Inga direkta nyheter.

Sjöstugan

En rejäl rengöring av golvet måste genomföras. Margareta tar på sig att kolla upp vad det innebär att hyra en maskin. Diskussioner om en mer permanent lösning pågår.

§6 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi.

§7 Nya medlemmar

Anna Holst, Anna och Ulf Burman med familj, Pia och Jakob Dahlberg med familj, Nadja Joxelius och Stefan Lövsund med familj hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§8 Övriga frågor

Hemsidan

Märit testar lite nya grepp på hemsidan, det uppskattas mycket. Alla, inklusive sektionerna, uppmanas att skicka bilder.

(Avboknings)-regler bastu

Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.

§9 Nästa möte

Den 15 maj klockan 09:30, Varmbadhusets altan alternativt ute någonstans beroende på väder.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson                       

 

Styrelseprotokoll 14 jan 2021

Styrelsemöte 14 januari, 2021, Kl. 18:00-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen

§1 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§2 Planering av extra medlems- och informationsmöte – möte via Zoom, vårmöte?

Vintermötet ersätts av ett informationsutskick. Respektive styrelsemedlem skriver några korta rader som ska med i utskicket och skickar till ordföranden.

§3 Planering av viktiga datum för 2021

  • 24 april Vårstädning
  • 30 april Valborgseld
  • 25 juni Midsommarfirande på Hasslers Äng
  • 10 juli Nösundsdagen
  • 15 augusti Föreningen Nösunds årsmöte
  • 2 oktober Höststädning
  • 27 november Julmarknad i Sjöstugan
  • 11 december Fackeltåg

§4 Sektioner – aktuella frågor – byggnationen av förråd vid Norra Hamnen – budget/kalkyl/åtgärder

Förråd Norra Hamnen/lilla förrådet Magasinet

Byggloven för förråden är beviljade. Budget är på cirka 600 000 totalt för båda byggnaderna.

Magasinet

Flera möten har genomförts och en mellan-invigning diskuteras. Eventuellt ska någon aktivitet genomföras på Nösundsdagen. Vi skjuter något på utskick av brev och bifogar artikeln från tidningen.

I år ska Tärnan hyras ut som tidigare.

Kallbadhusen

En badstege vid Norra Hamnen har tjänat ut. Offert på en ersättning finns, kostnad ca 15 000 inkl. moms.

Beslut

En säkrare badstege ska köpas in, mindre brant och med handräcken. Sektionen får i uppdrag att köpa in stegen.

Bortre ”solplayan” vid grunda badhuset får prioriteras bort så länge då pengarna behövs till förråden.

Taket på grunda badhuset bör åtgärdas.

Djupa badet är i gott skick.

Varmbadhuset

Den läckande skorstenen fortsätter att vara ett mysterium. Ett temporärt eldningsförbud ska införas, skorstenen ska täckas över tills dess att mysteriet är löst.

Sjöstugan

Diskmaskinen är vintersäkrad. Luckorna till köket är stängda för viss varmhållning.

P.g.a. osäkerhet för hur situationen kommer att se ut utifrån ett Corona-perspektiv ska ett utskick göras för att informera om att man med kortare varsel (2 veckor) kan boka om till 2022/2023 för de som bokat 2021.

Nuvarande regler för betalning kvarstår.

Margareta och Sven skissar på ett utkast och Johan S skickar ut mejlet.

§5 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi och redogjorde för budget 2021.

§6 Nya medlemmar

Martin Volmerstedt, Anna Törnlöf Larsson och Anders Larsson hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§8 Nästa möte

Den 25 mars klockan 18:00 via Zoom.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 11 nov 2020

Styrelsemöte 11 november, 2020, Kl. 18:15-19:30, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen

§1 Konstituerande styrelsemöte

Genomfördes och har protokollförts separat.

§2 Mötets öppnande, föregående protokoll, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Sven Saghamre, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Föregående protokoll gicks igenom.

§3 Detaljplaner, arrendeavtal och friköpande av mark

Utskottet för samhällsutveckling, Orust kommun, har den 4 november förordat ett avslag gällande att bereda en detaljplaneförändring på Nösund för fastigheterna som berör Nösunds Havshotell. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågan den 26 november.

Mikael söker kontakt med kommunen för att få information om arrendeavtalet, vi kan inte starta byggprocessen med bodarna förrän det är gjort.

Föreningen driver frågan vidare avseende friköpande.

§4 Sektioner – aktuella frågor – byggnationen av förråd vid Norra Hamnen – budget/kalkyl/åtgärder

Mikael ska göra en kalkyl för bodarna i Norra Hamnen.

Bygglovsansökan för lilla boden utanför Magasinet beslutas den 19 november.

Märit fortsätter med organisation kring insamlingen men vill ha stöd med textförfattande. Målet är att vara klar med format inför informationsutskick om vintermötet.

§5 Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om god ekonomi.

Sista bidragsansökan för Magasinet till Länsstyrelsen har skickats in.

§6 Nya medlemmar

Lotta Norberg och Johan Wikström, Angelica och Andreas Starke hälsas varmt välkomna som medlemmar i föreningen.

§7 Övriga frågor

Julgran har efterfrågats. Styrelsen beslutade att avvakta ett mer färdigställt Magasin då fasaden sannolikt ska belysas.

§8 Nästa möte

Den 14 januari klockan 18:00.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Sven Saghamre
Mötesordförande: Eva Ossiansson                           

 

Konstituerande styrelseprotokoll 11 nov 2020

Konstituerande möte 11 november, 2020, Kl. 18:00-18:15, Zoom

Närvarande

Eva Ossiansson, Märit Lagheim, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Johan Sandegren, Sven Saghamre, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Johan Eriksson

Frånvarande

Ingen.

§1 Mötets öppnande, val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Margareta Gibbons, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

§2 Val av vice ordförande

Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.

§3 Val av kassör

Johan Sandegren valdes på det konstituerande mötet till kassör.

§4 Val av sekreterare

Johan Eriksson valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.

§5 Övriga ledamöter

Övriga ordinarie ledamöter förutom posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare är: Märit Lagheim, Mikael Hassler och Sven Saghamre.

Suppleanter är Margareta Gibbons och Thomas Hjern.

§6 Firmatecknare

Johan Sandegren och Eva Ossiansson, valda till kassör och ordförande, tecknar föreningens firma var för sig.

Det upptogs åt Johan Sandegren att teckna föreningens bankgiro, Swish, internetbank och banktillgodohavanden.

§7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 19 sep 2020

Zoom, 19 september 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande

Thomas Hjern, Eva Ossiansson, Johan Sandegren, Märit Lagheim, Mikael Hassler, Johan Eriksson

Frånvarande

Margareta Gibbons, Sven Saghamre, Magnus Johansson

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Märit, Johan E valdes till sekreterare.

Genomgång av föregående protokoll.

Bokningsläget på hemsidan

Varmbadhussektionen ber oss avvakta med att visa bokningsläget på hemsidan.

§2 Ekonomisk rapport

Kassören redovisade det ekonomiska läget.

Beslut

Magasinsgruppen får i uppdrag att tydliggöra budget och tidplan för projekt Magasinet.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Beslut

Föreningen köper in material för att bygga en bättre badplats vid Nordbryggan. Eva synkar med Sven.

Varmbadhuset

Beslut

Sektionen får i uppdrag att tydliggöra reglerna för däckets tillgänglighet vid uthyrning.

Magasinet

Projektet går enligt plan. Ambitionsnivån för förrådsboden har dragits ned lite granna, den kan dock utvecklas över tid.

Insamling från medlemmarna ska presenteras på årsmötet.

Sjöstugan

Inget nytt att rapportera.

§4 Årsmötet

I stort sett inga anmälningar har gjorts till årsmötet. Eva skickar ut en påminnelse.

§5 Samfällighetens upplösning/mark/arrenden

Kommunen vill i nuläget inte sälja den mark som Föreningen Nösund är intresserad av. Mikael fortsätter kommunikationen.

§6 Förslag om förändrad detaljplan

Thomas informerade om läget.

Föreningen Nösund ska verka för transparens och underlätta dialog mellan kommun och våra medlemmar.

Beslut

Föreningen bjuder in utskottet för samhällsutveckling för presentation av föreningens vision, ”öppet från badhus till badhus”. Vi ska också erbjuda en informationskanal till våra medlemmar.

Föreningen planerar också att bjuda in planchefen till vintermötet.

§7 Nya medlemmar

Henrik Markhede med familj, Rune Alring med familj, Erik Ridderstolpe och Elisabet Nord, Josefin Malm och Joakim Borén, Isabel Areskoug Jantzén och Peter Jantzén, Ulf Bodén hälsas alla varmt välkomna till föreningen.

§8 Övriga frågor

Städdagen

Information om städdagen är utskickad, eldning är tillåten. Eva kollar upp kommunens städpåsar.

Däcket vid Nordbryggan

Beslut

Föreningen står för materialet för Föreningen Nösunds däck vid Nordbryggan.

§9 Nästa möte

Via Zoom den 15/10 kl. 18:00-20:00. Konstituerande samt reguljärt möte.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Märit Lagheim
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 22 aug 2020

Hos Margareta Gibbons, Nya Vägen 1, 22 augusti 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande

Johan Eriksson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Magnus Johansson, Eva Ossiansson, Johan Sandegren, Märit Lagheim (via Zoom)

Frånvarande

Mikael Hassler, Sven Saghamre

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Thomas Hjern, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Genomgång av föregående protokoll.

Diskussion om Orusts Sparbanks fantastiska bidrag till föreningen.

Hemsida-justeringar hänskjuts till senare.

Beslut: Föreningen Nösund är med och delar på Nordbryggans 4G-anslutning förutsatt att Nordbryggan vill det.

Det nya bokningssystemet fungerar bra. Medlemmar har efterfrågat att ha bokningsläget på hemsidan.

Beslut: Bokningsläget ska läggas ut på hemsidan. Johan S håller i det.

§2 Ekonomisk rapport

Kassören redovisade det ekonomiska läget. Årsrapporten redovisades och granskades. Med hänsyn tagen till rådande omständigheter ser ekonomin god ut.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Frälsarkrans uppsatt vid trampolinen.

Ersättningstrappan vid Nordbryggan borde göras mer lättillgänglig i stil med däcket vid Varmbadhuset. Eva stämmer av med Nordbryggan.

Orust kommun har tagit fram ett förslag för beslut om lokala föreskrifter där grunda och djupa badet anges vara offentliga badplatser med allt vad det innebär. Det finns egentligen bara en kommunal badplats i dagsläget i Henån. En skrivelse har författats av badplats- och samhällsföreningarna på Orust som ifrågasätter detta förslag.

Beslut: Föreningen Nösund skriver under skrivelsen.

Varmbadhuset

Lägre intäkt än normalt för samlingsrummet. Sektionen fungerar jättebra. Visst underhåll har behövts och sannolikt behov av en ny köksblandare.

Fönstren till övervåningen har levererats och ska monteras senare.

Sektionen ska ta fram tydligare regler för vad som gäller för tillträde till däcket då rekreationsrummet och/eller samlingsrummet är uthyrt. Företräde till veranda och däcket utanför Varmbadhuset skall ges till betalande, dvs de som antingen hyrt bastun och/eller samlingsrummet.

Magasinet

Sektionen som renoverar Magasinet gör ett fantastiskt arbete. Bland annat ska ytterligare en trappa ska sättas in och en förrådsbod ska byggas.

Sjöstugan

Ett bröllop och en fest har varit. Yogan har fungerat jättebra. Den nya diskmaskinen har också fungerat väl.

§5 Samfällighetens upplösning/mark/arrenden

Vi fortsätter att bevaka med syfte att köpa marken under våra byggnader.

§6 Årsmötet och verksamhetsberättelse

Årsmötet kommer att hållas den tredje oktober i Sjöstugan. På grund av rådande situation kommer max 50 personer att kunna vara med. Deltagare utöver 50 personer får ansluta via Zoom, ett videokonferenssystem.

Ett mejl kommer att skickas ut med en länk till ett anmälningsformulär, de först anmälda får vara med i Sjöstugan, övriga via Zoom.

Eftersom ett årsmöte via Zoom är svårt att genomföra och vi vill hålla antalet deltagare lågt i Zoom kommer vi inte ge möjlighet att delta via Zoom utan att man har för avsikt att vara med i Sjöstugan, Zoom är endast till för övertaliga.

Familjemedlemmar uppmanas att endast skicka en representant för sin familj.

Johan E författar ett förslag på mejl samt skapar ett anmälningsformulär.

§7 Förslag om förändrad detaljplan

Föreningen Nösund ber om att få bli informerade om eventuell utveckling. Thomas tar kontakt med planchefen.

§8 Nya medlemmar

Ingrid Claesson med familj, Sandro och Maria Vecchiattini, Birgitta Krafft och Ole Johansson, Mikael Adjelsson med familj, Anne och Mikael Kullman, Annika och Patrik Stålgren, Kajsa och Jorge Gómez, Alice Lunardelli och Mikael Gustafsson, Peter Carlberger hälsas alla varmt välkomna till föreningen.

§9 Övriga frågor

Sjöbod

En sjöbod finns nu tillgänglig för uthyrning.

Insamling till Magasinet

Märit arbetar vidare med förslaget.

§10 Nästa möte

19 september 2020 kl. 09:30 via Zoom.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Thomas Hjern
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 13 jun 2020

Styrelsemöte Föreningen Nösund
Varmbadhuset, 13 juni 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande
Johan Eriksson, Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Magnus Johansson, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren 

Bengt Thompsson del av tiden.

Frånvarande
Ingen

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Margareta, Johan Eriksson valdes till sekreterare.

Genomgång av föregående protokoll.

Årsmötet ska genomföras via Zoom lördagen den 12 september kl. 10-11.

§2 Ekonomisk rapport

450’ kr på kontot. Resultat 118’ kr i nuläget. Sjöstugans intäkter har reducerats avsevärt på grund av Covid-19. Mycket viktigt i nuläget att ha god kontroll på utgifterna. 10 utestående medlemsavgifter.

§3 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Bortre planerade ”playan” ligger på is så länge till förmån för Magasinet.

Se även övriga frågor.

Varmbadhuset

Mysteriet med skorstenen är fortfarande inte löst. Sannolikt är det kondens.

Magasinet

Bengt rapporterade att arbetet fortskrider med kvalitet. Säkerhet är en prioritet. Arbetslaget kommer in på måndagen den 15 juni och fixar luckor, målar om etcetera. Ett byggföretag har anlitats.

Jordbruksverket har vi tappat då de inte kommer att dela ut några medel överhuvudtaget.

Sjöstugan

Fyra sällskap har inte bestämt sig ännu om de ska genomföra sitt evenemang eller ej. Det finns ett mögelangrepp på golvet. Sven anlitar Anticimex eller motsvarande.

§4 Föreningsstöd

Mikael, Johan S och Johan E ansöker på Orust Sparbank hemsida.

§5 FN och turistinformation/hemsida

Hemsidan kommer att göras om. 

§6 4/5G-anslutning Norra Hamnen

Nordbryggan får återkomma med kostnadsförslag. Johan E pratar med Nordbryggan-föreningen. Nordbryggan får lov att nyttja FNs stolpar.

§7 Bokningssystem

Johan S har förenklat prissättningen och konfigurerat ett bokningssystem. Vi går vidare med systemet och planen är att byta så fort som möjligt. Alla styrelsemedlemmar ska testa i dagarna som följer.

§8 Verksamhetsberättelse

Vi följer vanlig rutin.

§9 Nya medlemmar

Kristina Niklasson, Pär Gustafsson, Peter Nilsson, Ann-Sophie Rambozt, Tony Meier hälsas alla välkomna till föreningen.

§10 Övriga frågor

Besiktningsprotokoll anläggningar Nösund 28 april 2020

Mellantrampolinen vid djupa håller i ett år till. Ska fixas enligt samma koncept som den höga trampolinen. Betongsprickor. Trappan till nya piren ska förses med räcke.

Vid grunda krävs betongreparationer som genomförts. Stolpen som livbojen sitter på ska fixas. Cementunderredet till piren behöver åtgärdas om några år. Själva bryggan är åtgärdad. En trappa ska monteras.

(Taket på grunda behöver bytas.)

Midsommar

Familjen Hassler anordnar ett utspritt firande på Hasslers äng med dragspel.

Berättarfrukost

Marit Kapla kommer den 30 juli klockan 9. Max 50 personer i Sjöstugan för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Havshotellet

Föreningsstyrelsen är orolig över hur Havshotellets planer kommer påverka vår vision om ett öppet Nösund ”från badhus till badhus” gällande tillgängligheten och kommer att bjuda in föreningar och kommunrepresentanter till ett möte.

Simskolan

Thomas kollar om simskolan ska genomföras i år.

§11 Nästa möte/fika

22 augusti 2020 Varmbadhuset, vid regn hemma hos Märit. Märit fixar fika.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 


För Föreningen Nösund

Sekreterare: Johan Eriksson
Justerare: Margareta Gibbons
Mötesordförande: Eva Ossiansson

Styrelseprotokoll 18 apr 2020

Styrelsemöte Föreningen Nösund
Zoom, 18 april 2020 kl. 9:30-11:30

Närvarande
Margareta Gibbons, Thomas Hjern, Mikael Hassler, Märit Lagheim, Eva Ossiansson, Sven Saghamre, Johan Sandegren, Magnus Johansson, Johan Eriksson
Frånvarande
Ingen

§1 Mötets öppnande + föreg. protokoll/val av justerare och sekreterare

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare.
Genomgång av föregående protokoll.

§2 Ekonomisk rapport

540.000 kr på banken. Kassan är god, men vi har en del utgifter framför oss. 13.000 kr kvar att få in i medlemsavgifter. Just nu gör vi en vinst på 200’ då vi fått in en del bidrag.
200’ ska läggas på grunden för Magasinet.

Regel för avbokning av Sjöstugan m.h.t. Covid-19

  1.  Man får handpenningens värde till godo och uppmanas att boka om till annat tillfälle i mån av plats. Tidsgräns för att utnyttja tillgodohavandet sätts till 3 år.
  2.  Vill man inte boka om, till exempel för att det inte finns bra lediga tider eller av annan orsak så förlorar man handpenningen.

Sektionen Sjöstugan ombedes via ​ Margareta​ och ​ Sven​ att författa en text till alla som bokat. Denna text läggs också in på hemsidan. OBS! Lägg även till att man som arrangör bör följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

§3 Förvärv av mark Varmbadhuset/Sjöstugan/Stiftelse

Ingenting har hänt på grund av rådande situation.

§4 Sektionerna – aktuella frågor

Kallbadhusen

Bryggan har flutit iväg, en del delar har räddats men inte alla. En bedömning har lett till beslutet att bygga en ny brygga i sektioner för att enklare kunna ta upp den.
Materialkostnad beräknas landa på 7.500 kr + transport + moms.
20 säckar betong ska inhandlas för att laga skador vid grunda badet som uppkommit i samband med stormar. Ett upprop ska göras på städdagen för bärhjälp.

Dagens betongblandare är antik, tung och otymplig.
Beslut:​ Inköp av ny betongblandare ska genomföras.

Även identifiering av eventuella farliga saker på baden ska genomföras. ​ Sven​ och Magnus​ kikar på detta.

Extra saker att se över på städdagen
Takpapp på grunda måste ses över. Mattan på trampolin har blåst sönder. Ny låg trappa på grunda ska snickras ihop.

Varmbadhuset

Beslut: ​ Ny sektionsledare Magnus Johansson.
En lista har tagits fram på de åtgärder som behöver göras, hänger på väggen innanför dörren. Man genomför dessa åtgärder när man kan och inte på städdagen för att undvika trängsel. Fönstren är levererade och står uppe på tornet.

Berättarfrukost

Vi har bara kontrakt för ett tillfälle som ligger ganska sent i säsong, 30:e juli. Det finns en högtalare som eventuellt kan användas om vi beslutar att förlägga tillfället utomhus.

Oavsett är det viktigt att vi förhåller oss till nuvarande riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten. Beslut kommer tas i slutet av april. ​ Mikael​ driver frågan vidare.

Magasinet

Sektionen har lämnat in bygglovsansökan som behandlas inom flera instanser.
All masonit på golvet har tagits bort, kontoret är rivet. Sektionen ska börja byta ut fasadbrädor. Fönstren håller på att renoveras. Inom kort börjar arbetet med grunden.
Eventuella beslut kring bidrag kommer senare i vår.
Sektionen vill initiera ett bidragsinitiativ liknande det som gjordes för Sjöstugan. ​ Märit skissar på idéer, ​ Mikael​ och ​ Magnus​ stöttar. ​ Mikael​ kontaktar Birgitta Gitse Lundh för motiv på Magasinet.

Sjöstugan

Nya diskmaskinen är installerad och provkörd. Två års garanti på maskinen. Allt ser ut att fungera bra.
En instruktion finns för uppsättning på lämplig plats.

En röjning behöver genomföras i Sjöstugan. Vi har haft besök av besiktningsman för kontroll av brandsäkerhet. Protokollet
finns tillgängligt.

§5 Städdagen och Valborgsbrasan

Med hänsyn tagen till Covid-19 så kan vi inte ha fika i samband med städdagen. Man kan ha med egen matsäck om man vill.
Eva​ mejlar kommunen om säckar och skickar även ut kallelse till medlemmarna för städdagen, även med information om Valborgsbrasan. Viktigt att vi förhåller oss till
riktlinjerna för Covid-19.
Sven​ åtar sig att kontrollera med kommunen huruvida Föreningen Nösund kan få ett återvinningskort på Månsemyr.
Eldningsansvarig för Valborgsbrasan är ​ Thomas​ med stöd av ​ Mikael.

§6 Årsmötets genomförande m.h.t. Covid-19

Årsmötet skjuts upp med hänsyn tagen till Covid-19. Information om detta skickas ut i samband med kallelse till städdagen.

§7 Nya medlemmar

Anna-Helene Agerberg, Cecilia Johansson med familj, Kristoffer Krabbsjö och Cecilia Oskarsson önskas varmt välkomna till föreningen.

§8 Övriga frågor

Toalettfrågan

Bidraget från kommunen för städning av toaletterna har inkommit. Det ska användas för löner och förbrukningsmaterial. Finns det utrustning som kan underlätta städningen kan även det köpas in.
Märit håller på att planera för säsongens städning. En av toaletterna vid Magasinet ska öppnas i samband med öppning av Kolboden.

Föreningen Nösunds hantering av Corona

En passus om Covid-19 ska läggas in på hemsidan.

Gräsklippning

I samband med utskick av kallelse till städdagen samt vid städdagen efterlyses kraft till Vaktmästarsektionen.

Logotyp

Orusts Sparbanks logotyp ska in på hemsidan, ​ Märit​ tar hand om detta.

§9 Nästa möte/fika

13 juni 2020

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

För Föreningen Nösund
Sekreterare:Johan Eriksson
Justerare: Mikael Hassler
Mötesordförande: Eva Ossiansson